Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3062-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
3,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Książka przedstawia dwa modele regulacji rynku finansowego - model normatywny i operacyjny. Praca jest przeznaczona zarówno dla teoretyków, jak i praktyków rynku fi nansowego, którzy często mogą się zastanawiać, co jest przedmiotem ich transakcji. Wskazuje nawiązania do rozwiązań niemieckich w prawie polskim i wpływ koncepcji francuskich na prawo polskie w omawianym zakresie. "Instrumenty fi nansowe stanowią rdzeń prawa rynku finansowego. Kształtują one proces integracji gospodarczej w Europie. Z nimi wiąże się światowy kryzys finansów publicznych, który rozpoczął się w 2008 r. i trwa obecnie w Ameryce i na naszym kontynencie. Od jego przezwyciężenia zależy los Unii Europejskiej. Znaczenie i aktualność tematu nie budzą zatem żadnych wątpliwości (...). Pomimo współistnienia papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz zbieżności ich funkcji wciąż brak jest interdyscyplinarnej syntezy, która jest niezbędna do znalezienia pomostu między prawem krajowym a unijnym i międzynarodowym. Książka prof. Lemmonier wypełnia tę lukę na miarę możliwości jednego opracowania". Prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 13
Część I Własności modelu normatywnego 17
Tytuł I Opis modelu normatywnego 21
Rozdział I Teoria zmiennych zależnych modelu 23
A. Teoretyczne czynniki modelu - pojęcia 23
1. Problemy kwalifikacji papierów wartościowych na gruncie prawa niemieckiego 28
1.1. Współczesna teoria niemiecka 28
1.2. Teoria papierów wartościowych jako dóbr niematerialnych 29
1.3. Papiery wartościowe jako swoisty rodzaj majątku 33
2. Zróżnicowane pojęcie papierów wartościowych w prawie francuskim 38
2.1. Pojęcie tytułu w prawie francuskim 41
2.2. Tytuł zbywalny i zbywalny papier wartościowy 44
2.3. Papiery handlowe 49
3. Papiery wartościowe w prawie polskim - zarys 50
3.1. Rozwój prawa papierów wartościowych i praktyki handlu papierami w Polsce 51
3.2. Teoretyczne podstawy prawa papierów wartościowych 55
B. Praktyczne czynniki modelu - ewolucja pojęcia. Instrument finansowy i papier wartościowy w ustawach szczególnych 63
1. Szczególne przepisy dotyczące papieru wartościowego w prawie polskim. Przywiązanie do koncepcji papieru 63
2. Ciągi podporządkowane teorii. Zmiany w kierunku instrumentu finansowego 70
Rozdział II Warunki funkcjonowania zmiennych zależnych modelu - papierów wartościowych 75
A. Wewnętrznie zależne czynniki determinujące funkcjonowanie zmiennych - papierów wartościowych 75
1. Wpływ oczywistych i nieoczywistych własności zmiennych - papierów wartościowych 75
1.1. Papier wartościowy a instrument finansowy. Współistnienie dwóch pojęć 76
1.2. Modyfikacje teorii powstania papierów wartościowych - uwagi w prawie niemieckim 82
1.3. Teoria kontraktowa instrumentów finansowych i jej wpływ na kształt regulacji francuskich 87
2. Cechy zmiennych - papieru wartościowego i instrumentu finansowego 94
2.1. Papier wartościowy jako dokument 94
2.1.1. Wymóg władania dokumentem 100
2.1.2. Okazanie dowodu depozytu 102
2.1.3. Potwierdzanie praw w dokumentach 103
2.1.4. Funkcje potwierdzania praw w dokumentach 103
2.2. Abstrakcyjność zobowiązania jako cecha szczególna 105
2.3. Przeniesienie praw z papierów wartościowych 108
2.4. Ograniczenia emisji papierów wartościowych 112
B. Zewnętrzne czynniki funkcjonowania papierów wartościowych i instrumentów finansowych. Funkcje papierów wartościowych i instrumentów finansowych 115
1. Funkcja płatnicza i kredytowa papieru wartościowego 115
2. Funkcja gwarancyjna 118
3. Funkcja inwestycyjna (lokacyjna) 120
4. Funkcja legitymacyjna 122
4.1. Funkcja prezentacyjna 123
4.2. Funkcja legitymacyjna na rzecz okaziciela dokumentu 124
5. Zbywalność instrumentów jako funkcja (w modelu operacyjnym) i cecha (w modelu normatywnym) 126
6. Połączenie funkcji w różnych rodzajach papierów wartościowych 130
Tytuł II Struktura modelu normatywnego 135
Rozdział I Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki kształtujące strukturę modelu 137
A. Podział papierów wartościowych i instrumentów finansowych 137
1. Rodzaj prawa potwierdzanego dokumentem w prawie prywatnym i publicznym 139
1.1. Wierzytelności pieniężne 141
1.1.1. Pojęcie obligacji w prawie polskim 141
1.1.2. Rodzaje obligacji 144
1.2. Prawa udziałowe 154
1.3. Akcje, obligacje i prawo poboru - uwagi ogólne 162
2. Podział ze względu na osobę uprawnioną 165
3. Podział ze względu na stosunek powstania prawa i wystawienia papieru 168
4. Podział ze względu na funkcję gospodarczą 169
5. Podział ze względu na zakres i kompletność dokumentu papieru wartościowego 170
6. Papiery różnych generacji 171
B. Instrument finansowy jako zmienna niezależna 174
1. Instrument finansowy w prawie bilansowym, czyli inna próba normowania instrumentu 174
2. Klasyfikacja instrumentów finansowych - kody i klasyfikacje techniczne 180
Rozdział II Standaryzacja warunków modelu 183
A. Standaryzacja instrumentów zbywalnych na rynkach finansowych 183
1. Redagowanie standardowych wzorów kontraktów 184
2. Moc prawna standardowych wzorów kontraktów 185
3. Rozszerzenie zakresu standaryzacji o instrumenty
zbywalne na rynkach pozagiełdowych 188
3.1. Konwencja międzynarodowa ISDA 189
3.2. Modele konwencji pozostawiające istotnie swobodę kontraktową stronom 189
3.3. Kwalifikacja umowy ramowej 190
3.4. Kwalifikacja master agreement 191
B. Instrument finansowy jako przedmiot europejskiej i międzynarodowej przestrzeni finansowej 193
1. Zbywalne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 193
2. Dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku i dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego a pojęcie instrumentów finansowych i zbywalnych papierów wartościowych 196
3. Cele i zakres dyrektyw FSAP 198
4. Harmonizacja pojęć instrumentu finansowego i zbywalnego papieru wartościowego 200
5. Koncepcja papierów trzymanych u profesjonalnego pośrednika w konwencji haskiej i w konwencji UNIDROIT harmonizujących przepisy dotyczące papierów wartościowych trzymanych u pośrednika 202
Zakończenie części I
Część II Własności modelu operacyjnego 209
Tytuł I Opis modelu operacyjnego 213
Rozdział I Wielofunkcyjna przestrzeń finansowa (funkcje i cechy rynku) 215
A. Pojęcie rynku finansowego 215
1. Rynek finansowy w ujęciu ekonomicznym i prawnym 216
2. Rynek instrumentów finansowych 224
3. System finansowy i sektor finansowy 227
4. Funkcje rynku finansowego 230
4.1. Funkcja mikro- i makroekonomiczna 232
4.2. Funkcja alokacyjna 233
4.3. Funkcja operacyjna i instytucjonalna 234
4.4. Funkcja transformacyjna 234
4.5. Funkcja przetwarzania informacji, jawności i kształtowania ceny 236
5. Relatywność funkcji rynku finansowego 237
5.1. Tendencje rozwoju rynku finansowego 238
5.1.1. Czynniki wpływające na rozwój rynku finansowego 241
B. Granice zbiorów i przestrzeni finansowej - rynek finansowy a prawo rynku finansowego 248
1. Cele regulacji rynku finansowego 248
2. Przestrzeń finansowa w prawie europejskim 251
3. Deregulacja rynków finansowych 255
Rozdział II Elementy modelu - rynku 259
A. Przedmiot obrotu na rynku instrumentów finansowych 259
1. Odchodzenie od pojęcia papierów wartościowych 261
2. Instrumenty pochodne i ich stopniowa legalizacja 268
3. Różnorodność instrumentów finansowych 271
B. Wybrane cechy obrotu na rynku finansowym 274
1. Płynność rynku, czyli prymat jego konkurencyjności 275
2. Informacja na rynku finansowym 280
3. Ryzyko na rynku finansowym 288
4. Bezpieczeństwo transakcji rynku finansowego 293
Tytuł II Struktura modelu operacyjnego 299
Rozdział I Organizacja modelu - podziały rynków finansowych 301
A. Rynek finansowania i zarządzania ryzykiem 302
1. Rynek pieniężny i rynek walutowy 302
2. Rynek kapitału 309
2.1. Rynek kapitału dłużnego i kapitału udziałowego 311
2.2. Rynek usług inwestycyjnych 313
3. Rynek finansowania i rynek zarządzania poprzez instrumenty finansowe 315
B. Kryteria techniczne i organizacyjne wyodrębnienia rynków 318
1. Rynek pierwotny i wtórny 319
2. Rynek regulowany i zindywidualizowany 322
2.1. Kontrola nad rynkiem regulowanym 334
2.2. Rynek giełdowy i rynek zorganizowany 345
3. Rynek elektroniczny 353
4. Rynek krajowy i międzynarodowy 354
Rozdział II Macierze przestrzeni wielofunkcyjnej. Wybrane instrumenty finansowe charakterystyczne dla modelu operacyjnego - efekt innowacyjności w modelu operacyjnym 357
A. Statyczne postaci występowania instrumentów finansowych na rynkach 358
1. Commercial paper - ogólna charakterystyka 358
1.1. Problemy kwalifikacji instrumentu 358
1.2. Ujęcie negotium w różnym instrumentum 365
1.3. Rynek commercial paper 370
B. Rynkowa przestrzeń dynamiczna - ewolucja od instrumentów pochodnych po pochodne kredytowe 374
1. Rynek instrumentów zarządzania ryzykiem 374
2. Ogólna charakterystyka instrumentów pochodnych 376
2.1. Kontrakty terminowe, futures i forward 380
2.2. Opcje i warranty 381
2.3. Swapy 383
3. Pochodne kredytowe 385
4. Ekonomiczne funkcje pełnione przez pochodne instrumenty finansowe 387 Zakończenie 399
Załączniki 401
Bibliografia 409

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.