Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-62062-42-3
Język:
Polski
Data wydania:
30 grudnia 2015
Rozmiar pliku:
4,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
26,00
Cena w punktach Virtualo:
2600 pkt.

Pełny opis

Oddajemy do rąk Państwa pierwsze wydanie monografii naukowej pt.: „Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach”, która została opracowana przez pracowników naukowych z różnych uczelni wyższych w Polsce, takich jak: Uniwersytet Szczeciński WNEiZ, Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W tym wydaniu zostały poruszone wybrane kwestie, które są istotne w tej problematyce, jak i również zostały ujęte tematy z wydarzeń, jakie dokonały się w przeciągu lat, a nawet wieków. Zespołowy charakter opracowania, przy stosunkowo licznym udziale autorów, wpłynął na pewne różnice w ujęciu i zindywidualizowanie cech poszczególnych rozdziałów. W sumie, jednak daje to pełniejsze i bardziej wyczerpujące ujęcie tematyki. Mamy nadzieję, że to wydanie spotka się z pozytywnym przyjęciem i pomoże czytelnikom w zrozumieniu, a także ocenie rozmaitych kwestii z zakresu gospodarki światowej i krajowej. Praca składa się z 10 rozdziałów oraz w pierwszej kolejności z wprowadzenia do tematyki gospodarki światowej i krajowej, także ta część została przygotowana od strony teoretycznej, która objaśnia ogólne definicje, procesy i trendy zachodzące we współczesnej gospodarce światowej oraz krajowej.

W Rozdziale I autor przedstawia ewolucję, istotę i ważność nauki od czasów prehistorycznych, aż do współczesnych, a także jej wpływ na rozwój cywilizacji i postępu technicznego.

Głównym celem Rozdział II jest wskazanie korzyści i zagrożeń wynikających dla Polski z realizacji założeń polityki energetycznej. Dodatkowo zostaną przedstawione konsekwencje związane z pogłębieniem integracji w sektorze energetycznym. Poruszana w artykule problematyka jest aktualna oraz niezmiernie ważna. Nie tylko Polska, ale cała Europa i Świat stoją w obliczu zmian klimatycznych. Konwencjonalne zasoby energii, od których Unia Europejska jest uzależniona nie są niewyczerpywalne. W przypadku Polski, nadmierne uzależnienie od importu gazu i ropy naftowej z kierunku wschodniego rodzi wiele obaw.

Rozdział III przedstawia zasady fiskalne regulujące funkcjonowanie sfery finansów publicznych w Unii Europejskiej, dokonano analizy stanu finansów publicznych krajów UE oraz opisano i przeanalizowano zmiany, a także wyzwania związane z kryzysem zadłużenia.

Celem Rozdziału IV jest ukazanie innowacyjnych instrumentów stosowanych w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Zdefiniowano innowację finansową na rynku walutowym oraz wskazano na szanse i zagrożenia, jakie niosą ze sobą te instrumenty.

Kolejny Rozdział V przedstawia aktualne kierunki działań podejmowanych w sektorze bankowym w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego. Działania te w ramach realizowanego procesu zmian i restrukturyzacji, polegają nie tylko na unowocześnieniu i oferowaniu nowych usług bankowych, podjęciu procesu konsolidacji, ale także odbudowie zaufania społecznego utraconego nieodpowiedzialną polityką monetarną na świecie. W efekcie podjętych przedsięwzięć ma nastąpić trwała poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora bankowego na polskim rynku.

Rozdział VI, celem artykułu jest przedstawienie polityki inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz wybranych ograniczeń prawnych związanych z podmiotowymi limitami inwestycyjnymi. W części empirycznej artykułu została dokonana analiza polityki inwestycyjnej OFE. Analiza porównawcza zastosowana przez autorkę umożliwiła porównanie portfeli inwestycyjnych trzech wybranych Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce: ING OFE, Generali OFE oraz Aviva OFE pod względem rodzaju lokat, w które inwestują. Ponadto, portfele inwestycyjne OFE zostały porównane pod względem spółek wchodzących w ich skład w poszczególnych OFE. Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym badaniu była analiza rocznych informacji dotyczących struktury aktywów ujawnianych przez OFE. Rozważania prezentowane w niniejszym opracowaniu stanowią wstęp do pogłębionych badań nad polityką inwestycyjną OFE w Polsce.

Następny Rozdział VII opisuje wpływ nowoczesnych technologii na zachowania konsumentów w polskiej gospodarce.

Rozdział VIII omawia wybrane aspekty zarządzania środowiskowego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej. Zostały w nim przedstawione ogólne kierunki polityki środowiskowej, procedurę wdrażania systemu i osiągnięte efekty środowiskowe. Szczególna uwaga została skoncentrowana na kwestii spełniania wymogów stawianych przez normy serii ISO 14000.

Rozdział IX, celem opracowania jest ocena konkurencyjności międzynarodowej przemysłu meblarskiego Polski na tle krajów UE na rynku wspólnotowym. Przeprowadzono analizę wartości eksportu oraz wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej, wskaźnika pokrycia importu eksportem i indeksu Grubela-Lloyda.

Ostatni Rozdział X opisuje zarządzenie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Słowa kluczowe:

AVIVA OFE, badania i rozwój, bezpośrednie inwestycje zagraniczne BIZ, bezrobocie, edukacja całożyciowa, edukacja ustawiczna, edukacja, efekt skali, epidemia wirusa Ebola, fundusze emerytalne, GENERALI OFE, globalizacja, gospodarka finansowa, gospodarka krajowa, gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka światowa, hedging, ING OFE, Innovation Union Scoreboard, innowacje finansowe, innowacje zrównoważone lub właściwe, innowacje, instrumenty o niesymetrycznym ryzyku, instrumenty o ryzyku symetrycznym, instrumenty pochodne, inteligentna konsolidacja, internacjo-nalizacja, inżynieria finansowa, kapitał ludzki, kapitał ryzyka, konkurencyjność międzynarodowa, konkurencyjność, konsument, źródło informacji, korporacja globalna, korporacja transnarodowa lub ponadnarodowa, kraje trzeciego świata, kryzys zadłużenia, kultura organizacyjna, międzynarodowy rynek, modele determinantów zachowań konsumenta, nauka permanentna, nauka, normy ISO, nowoczesna komunikacja, nowoczesne technologie, ocena wskaźnikowa, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), polityka fiskalna, portfel inwestycyjny, proces globalizacji, proces konsolidacji, przedsiębiorstwo farmaceutyczne, przedsiębiorstwo KVCF, przejęcia i fuzje, przemysł meblarski, rekonwersja zawodowa, relacje z inwestorami, relokacja, restrukturyzacja, rozwój gospodarczy, ryzyko walutowe, ryzyko, sektor bankowy, sektor energetyczny, sprzedaż aktywów obcokrajowcom, system gospodarczy, system społeczny, światowy kryzys finansowy, tworzenie wiedzy, umiędzynarodowienie działalności gospodarczej, Unia Europejska, Venture Capital, współczesna gospodarka światowa, współczesne zarządzanie finansami, współczesny system gospodarczy, wykształcenie, wymiana międzyokresowa, zabezpieczenie emerytalne, zabezpieczenie środków na starość, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie środowiskowe, zarządzenie przedsiębiorstwem, zasoby ludzkie, zatrudnienie, zaufanie, zjawisko spowolnienia gospodarczego.

 

Spis treści

Wstęp  9

 

Mgr Aleksandra Fudali

Wprowadzenie do tematyki gospodarki światowej i krajowej 11

Bibliografia 20

Informacje o autorze 21

 

Dr inż. Krzysztof Gąsiorowski

Rozdział I

Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny zasobów pracy 22

Wstęp  22

1.1. Edukacja młodzieży i dorosłych w ujęciu historycznym 22

1.1.1. Mezopotamia 22

1.1.2. Egipt 23

1.1.3. Etruskowie 24

1.1.4. Indie 25

1.1.5. Chiny 26

1.1.6. System Egzaminów Państwowych w starożytnych Chinach 26

1.2. Edukacja permanentna, edukacja ustawiczna, całożyciowa  29

1.3. Przyczyny edukacji dorosłych w okresie przemian 31

1.4. Procesy rekonwersji zawodowej 33

1.5. Efekty ekonomiczno-gospodarcze tworzenia wiedzy 34

1.6. Wpływ poziomu edukacji na rozwój gospodarczy 36

Zakończenie 39

Podsumowanie końcowe 39

The recapitulation final 40

Bibliografia 42

Informacje o autorze 42

 

Dr Piotr Nowaczyk

Rozdział II

Polityka energetyczna Unii Europejskiej– szanse i zagrożenia dla Polski 43

Wprowadzenie 43

2.1. Przesłanki oraz cele Polityki Energetycznej Unii Europejskiej 44

2.2. Postulowane regulacje zmierzające do utworzenia Wspólnej Polityki

Energetycznej Unii Europejskiej 48

2.3. Realizacja założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej przez Polskę -

szanse i zagrożenia 49

Podsumowanie 51

EU energy policy – chances and risks for Poland 52

Summary 52

Bibliografia 52

Spis tabel 53

Informacje o autorze 53

 

Mgr Michał Zaremba

Rozdział III

Kryzys zadłużenia jako wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej 54

Wstęp 54

3.1. Polityka fiskalna i gospodarka finansowa środkami publicznymi

w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia 54

3.2. Kryzys zadłużenia w krajach Unii Europejskiej 60

3.3. Rozwiązania problemu zadłużenia – wyzwanie dla krajów Unii

Europejskiej 63

Podsumowanie 66

The challenges of the debt crisis for EU countries 66

Summary 66

Bibliografia 66

Spis tabel 68

Informacje o autorze 68

 

Dr inż. Ireneusz Miciuła

Rozdział IV

Innowacje finansowe w gospodarce światowej i ich skutki na przykładzie

instrumentów walutowych 69

Wprowadzenie 69
4.1. Innowacje finansowe a ryzyko walutowe 69
4.2. Innowacyjne instrumenty finansowe na rynku walutowym 73
4.3. Innowacje finansowe na rynku walutowym jako szansa, czy zagrożenie? 76

Zakończenie 77

Bibliografia 78

Spis tabel 79

Spis rysunków 79

Informacje o autorze 79

 

Dr Bogumiła Smolorz

Rozdział V

Determinanty funkcjonowania polskiego sektora bankowego w warunkach spowolnienia gospodarczego 80

Streszczenie 80

Wprowadzenie 80

5.1. Przyczyny światowego kryzysu finansowego u progu XXI wieku 80

5.2. Wpływ spowolnienia gospodarczego na funkcjonowanie

banków komercyjnych 81

5.3. Kierunki procesu restrukturyzacji sektora bankowego 84

5.4. Zaufanie powodzeniem zmian w sektorze bankowym 89

Podsumowanie 91

Determinants of functioning of the Polish banking sector under conditions of

economic downturn 92

Summary 92

Bibliografia 92

Spis tabel 94

Informacje o autorze 94

 

Mgr Dagmara Gad

Rozdział VI

Polityka inwestycyjna Otwartych Funduszy Emerytalnych – analiza

porównawcza 95

Wprowadzenie 95

6.1. Otwarty Fundusz Emerytalny jako system zabezpieczenia emerytalnego

w Polsce – podstawy funkcjonowania systemu 95

6.2. Polityka inwestycyjna OFE 97

6.3. Polityka inwestycyjna wybranych OFE w Polsce – analiza porównawcza 98

6.3.1. Przegląd badań dotyczących polityki inwestycyjnej Otwartych Funduszy

Emerytalnych 98

6.3.2. Organizacja badania – cel badania, grupa badawcza, metoda badawcza

i pytania badawcze 99

6.3.3. Portfel inwestycyjny ING OFE, Generali OFE oraz Aviva OFE 100

Podsumowanie 104

Investment policy of Open Pension Funds - comparative analysis 104

Abstract 104

Bibliografia 104

Spis tabel 106

Informacje o autorze 106

 

Mgr Anna Przewoźna – Skowrońska

Rozdział VII

Wpływ nowoczesnych technologii na zachowania konsumentów w polskiej gospodarce 107

Wprowadzenie 107

7.1. Źródło informacji dla konsumenta 107

7.2. Zachowania konsumentów 108

7.3. Technologia a zakupowe zachowania konsumentów 110

7.4. Nowoczesna technologia i jej wpływ na zachowania konsumentów

w procesie konsumpcji 110

Wnioski 114

Podsumowanie 114

The impact of modern technology on consumer behavior in the Polish economy 114

Summary 114

Bibliografia 115

Spis wykresów 115

Informacje o autorze 115

 

Dr Witold Goszka

Rozdział VIII

Zarządzanie środowiskowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej 116

Streszczenie 116

8.1. Uwagi wstępne i metodyka badań 116

8.2. Cel i wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego 117

8.3. Wyniki badań 118

Podsumowanie 120

Environmental Management on the example of enterprise from pharmaceutical sector  121

Summary 121

Bibliografia 121

Informacje o autorze 121

 

Mgr Daniel Ciupiński, Mgr Katarzyna Łukiewska

Rozdział IX

Konkurencyjność międzynarodowa przemysłu meblarskiego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej 122

Streszczenie 122

Wprowadzenie 122

9.1. Międzynarodowa konkurencyjność 123

9.2. Ocena wskaźnikowa konkurencyjności międzynarodowej polskiego

przemysłu meblarskiego 124

Podsumowanie 130

International competitiveness of the furniture industry in Poland in the European Union 130

Summary 130

Bibliografia 130

Spis tabel  131

Spis rysunków 131

Informacje o autorach 131

 

Mgr Andrzej Kwarciński

Rozdział X

Zarządzenie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF 132

Wprowadzenie 132

10.1. Otoczenie przedsiębiorstwa – Sierra Leone 132

10.2. KVCF 133

10.2.1. Struktura przedsiębiorstwa 134

10.2.2. Organizacja i finansowanie 136

10.3. Relacje z inwestorami, kontrahentami i NGO’s 137

10.4. Wpływ epidemii wirusa Eboli na działalność KVCF 138

Podsumowanie 139

Management of a capital venture company in third world countries using an example of KVCF 139

Bibliografia 139

Spis rysunków 140

Informacje o autorze 140

 

Wykaz bibliografii 141

BESTSELLERY