MERITUM Ubezpieczenia społeczne 2016 - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8092-278-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
34 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Poradnik omawia zagadnienia związane z systemem ubezpieczeń społecznych i świadczeniami ubezpieczeniowymi, mając na uwadze przede wszystkim praktyczne, przystępne przedstawienie tematu. Nie jest to więc komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ale swoisty poradnik przybliżający w sposób przystępny zasady funkcjonowania w praktyce systemu ubezpieczeń społecznych, jak i wszystkich związanych z nim świadczeń. Zaprezentowane zagadnienia mają szerokie ujęcie, gdyż dotyczą również świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń znajdujących się poza ubezpieczeniami społecznymi, tj. świadczeń rodzinnych. Omówiono także zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE.

Spis treści

Słowo wstępne 11
Wykaz skrótów 13
Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 17
1. Podstawowe pojęcia 22 2. Zasady ogólne 23 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 25 4. Zbieg tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych 118 5. Dobrowolne ubezpieczenia społeczne 133 6. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne 138 7. Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych 169 8. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek 176 9. Zasady zgłaszania danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 191 10. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne 222 11. Konto ubezpieczonego i konto płatnika składek 241 12. Dokumenty ubezpieczeniowe 247 13. Sądowa kontrola decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 256 14. Kontrola wykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych 260 15. Sankcje za uchybienie obowiązkom z zakresu ubezpieczeń społecznych 264 16. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 267 17. Wiążące interpretacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 268 18. Ubezpieczenie zdrowotne 273 19. Składka na Fundusz Pracy 306 20. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 313
Rozdział II. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa 317
1. Zagadnienia ogólne 320 2. Zasiłek chorobowy 329 3. Świadczenie rehabilitacyjne 377 4. Zasiłek wyrównawczy 386 5. Zasiłek macierzyński 388 6. Zasiłek opiekuńczy 442 7. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników 451 8. Podstawa wymiaru świadczeń dla ubezpieczonych niebędących pracownikami 502
Rozdział III. Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego 525
1. Podmioty uprawnione do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz zakres świadczeń 526 2. Definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej 527 3. Zasady ustalania prawa do świadczeń 539 4. Wysokość świadczeń oraz dokumentacja 549 5. Podstawa wymiaru świadczeń 552
Rozdział IV. Zasady wypłaty świadczeń 559
1. Podmioty zobowiązane do wypłaty świadczeń 560 2. Terminy wypłaty świadczeń 562 3. Świadczenia pobrane nienależnie oraz wypłacone bezpodstawnie 567 4. Potrącenia 578 5. Tryb odwoławczy 580 6. Przedawnienie roszczeń 588 7. Finansowanie wypłacanych świadczeń 588
Rozdział V. Świadczenia rodzinne z budżetu państwa 593
1. Zagadnienia ogólne 595 2. Zagadnienia szczegółowe dotyczące zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego 610 3. Zagadnienia szczegółowe dotyczące świadczeń opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne) 621 4. Pozostałe świadczenia związane z urodzeniem dziecka 629 5. Postępowanie w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych 631 6. Wzory dokumentów 647
Rozdział VI. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE/EOG 673
1. Zagadnienia ogólne 675 2. Zasady ustalania właściwego ustawodawstwa 678 3. Praca najemna w więcej niż jednym państwie członkowskim 697 4. Działalność na własny rachunek w więcej niż jednym państwie członkowskim 699 5. Elementy służące ustaleniu miejsca zamieszkania 700 6. Działalność na własny rachunek i praca najemna w kilku państwach członkowskich 700 7. Personel kontraktowy Wspólnot Europejskich 774 8. Artykuł 16 rozporządzenia 883/2004 wyjątkiem od postanowień zawartych w art. 11-15 702 9. Obywatele państw trzecich 703 10. Osoby zatrudnione przez podmioty zagraniczne z państw członkowskich UE/EOG 704 11. Przejęcie obowiązków płatnika składek przez pracownika 706 12. Zasady wypełniania formularza A1 708
Rozdział VII. Prawo do emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach 717
1. Wprowadzenie 718 2. Prawo do emerytury dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. 719 3. Prawo do emerytury przewidzianej w art. 46 i 50 u.e.r. oraz art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. 733
Rozdział VIII. Renty z FUS 763
1. Renta z tytułu niezdolności do pracy 764 2. Renta rodzinna 813
Rozdział IX. Obliczanie wysokości emerytur ustalanych na dotychczasowych zasadach oraz rent 847
1. Czynniki kształtujące prawo i wysokość emerytur przyznawanych na dotychczasowych zasadach oraz rent z tytułu niezdolności do pracy 850 2. Ustalanie wysokości emerytury obliczanej na dotychczasowych zasadach oraz renty z tytułu niezdolności do pracy 950 3. Zawieszanie prawa do świadczeń lub zmniejszanie ich wysokości w związku z osiąganiem przychodów 1006
Rozdział X. Przyznawanie i wypłata emerytur i rent 1049
1. Powstanie i ustanie prawa do emerytury i renty 1050 2. Wypłata świadczeń 1054 3. Decyzje organów rentowych 1066 4. Nienależnie pobrane świadczenia 1077 5. Niezrealizowane świadczenia 1096 6. Postępowanie odwoławcze 1103
Rozdział XI. Postępowanie w sprawach o emeryturę ustalaną na dotychczasowych zasadach i rentę 1107
1. Wniosek o emeryturę lub rentę 1110 2. Dokumenty przedkładane wraz z wnioskiem o emeryturę lub rentę 1119 3. Środki dowodowe 1121 4. Sposób wypełniania wniosków 1123 5. Decyzja organu rentowego 1181 6. Możliwość ubiegania się o inne świadczenie 1183 7. Postępowanie w sprawie świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku przez Prezesa ZUS 1184 8. Sposób obliczania świadczeń i okresów uwzględnianych przy ustalaniu świadczeń 1187 9. Wznowienie postępowania 1190
Rozdział XII. Nowe emerytury oraz ich wysokość 1203
1. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. 1204 2. Wysokość nowej emerytury 1234
Rozdział XIII. Okresowa emerytura kapitałowa 1283
1. Okresowa emerytura kapitałowa 1284 2. Wysokość okresowej emerytury kapitałowej 1287 3. Postępowanie o okresową emeryturę kapitałową 1292 4. Wypłata okresowej emerytury kapitałowej 1294 5. Pojęcie członka OFE 1298
Rozdział XIV. Emerytury pomostowe 1299 1. Warunki wymagane do nabycia prawa do emerytury pomostowej 1301 2. Szczególne przypadki ustalania uprawnień do emerytury pomostowej 1319 3. Wysokość emerytury pomostowej 1334 4. Powstanie prawa do emerytury pomostowej 1335 5. Postępowanie w sprawie emerytury pomostowej i zasady jej wypłaty 1336 6. Ustanie prawa do emerytury pomostowej 1346 7. Zawieszenie prawa do emerytury pomostowej lub zmniejszenie jej wysokości w związku z osiąganiem przychodu 1346
Rozdział XV. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego 1349
1. Zakres podmiotowy ustawy wypadkowej 1351 2. Zakres przedmiotowy ustawy wypadkowej 1352 3. Rodzaje wypadków 1353 4. Elementy definicji wypadków 1357 5. Choroba zawodowa 1367 6. Wyłączenie prawa do świadczeń 1380 7. Jednorazowe odszkodowanie 1389 8. Renta z tytułu niezdolności do pracy 1395 9. Renta szkoleniowa 1415 10. Renta rodzinna 1416 11. Obowiązki płatnika składek 1418 12. Przypadki, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. i wcześniejsze 1441 13. Postępowanie w sprawach świadczeń 1446
Rozdział XVI. Świadczenia i zasiłki przedemerytalne 1451
1. Świadczenia przedemerytalne przyznawane na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 1453 2. Zasiłek przedemerytalny przyznawany na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 1454 3. Przejęcie wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych przez ZUS 1454 4. Warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych 1455 5. Wysokość świadczeń i zasiłków przedemerytalnych 1473 6. Ustanie prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego, zawieszenie prawa do tego świadczenia oraz zbieg prawa do świadczenia z rentą rodzinną 1475 7. Zbieg prawa do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego z prawem do renty rodzinnej 1479 8. Zasady wstrzymywania wypłaty świadczenia i zasiłku przedemerytalnego wynikające z ustawy o emeryturach i rentach z FUS 1480 9. Zawieszenie lub zmniejszenie wysokości świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych 1480 10. Postępowanie o świadczenie przedemerytalne 1493
Rozdział XVII. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 1505
1. Wprowadzenie 1506 2. Warunki wymagane do nabycia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 1506 3. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 1510 4. Powstanie, ustanie oraz zawieszenie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego 1510 5. Postępowanie w sprawach o nauczycielskie świadczenia kompensacyjne i wypłata tych świadczeń 1519
Indeks rzeczowy 1521

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.