Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-1904-1
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
3,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

W opracowaniu przedstawiono aspekty teoretyczne nabywania akcji własnych, jak również problemy praktyczne powstające przy stosowaniu przepisów z tym związanych.Wskazano także sposób wykładni przepisów budzących wątpliwości. Rozważania prawne uzupełnione zostały określeniem ekonomicznych przyczyn nabywania akcji własnych.

Spis treści

Wykaz skrótów 13
Wprowadzenie 17
Rozdział I Zagadnienia ogólne dotyczące nabywania akcji własnych 21
1. Wstęp 21
2. Geneza instytucji nabywania akcji własnych w prawie polskim 26
3. Dyrektywa kapitałowa jako wzorzec regulacji nabywania akcji własnych 31
4. Ogólna charakterystyka regulacji nabywania akcji własnych w kodeksie spółek handlowych 35
5. Instytucje prawne zbliżone do nabywania akcji własnych 37
5.1. Obejmowanie akcji własnych 37
5.2. Nabywanie akcji spółki dominującej przez spółkę zależną 39
5.3. Ustanowienie zastawu na akcjach własnych 41
5.4. Nabywanie i obejmowanie własnych udziałów przez spółkę z o.o. 43
Rozdział II Zakaz nabywania akcji własnych jako zasada 44
1. Wprowadzenie 44
2. Przyczyny wprowadzenia zakazu nabywania akcji własnych 45
2.1. Uwagi ogólne 45
2.2. Nabywanie akcji własnych a sytuacja wierzycieli spółki 46
2.2.1. Nabywanie akcji własnych a zasada stałości kapitału zakładowego (zakaz zwrotu wkładów) 46
2.2.2. Nabywanie akcji własnych ze środków pochodzących z nadwyżki bilansowej 51
2.3. Zagrożenia dla akcjonariuszy związane z nabywaniem akcji własnych 55
2.3.1. Uwagi ogólne 55
2.3.2. Nabywanie akcji własnych a zasada równego traktowania akcjonariuszy 56
2.3.3. Nabywanie akcji własnych a równowaga między organami spółki 58
2.4. Zagrożenia dla rynku finansowego związane z nabywaniem przez spółkę akcji własnych 60
2.4.1. Uwagi ogólne 60
2.4.2. Wywieranie wpływu na kurs akcji 60
2.4.3. Wykorzystywanie informacji poufnych 62
3. Zakres zakazu nabywania akcji własnych 63
3.1. Przedmiot zakazu nabywania akcji własnych 63
3.1.1. Uwaga terminologiczna 63
3.1.2. "Akcja własna" 65
3.1.3. Ułamkowa część akcji 67
3.1.4. Świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i prawa partycypacyjne w zysku lub majątku 67
3.2. Czynności, których dotyczy zakaz nabywania akcji własnych 69
3.2.1. "Nabycie akcji własnych" 69
3.2.2. Objęcie zakazem nabywania akcji własnych czynności zobowiązujących do nabycia akcji własnych 71
3.2.3. Inne czynności dotyczące akcji własnych 76
3.3. Zakaz nabywania akcji własnych przez osoby trzecie działające na rachunek spółki 77
3.3.1. Przyczyny rozszerzenia zakazu na osoby trzecie 77
3.3.2. Osoby trzecie działające na rachunek spółki 77
Rozdział III Dopuszczalność nabywania akcji własnych 81
1. Wstęp 81
2. Cele gospodarcze nabywania akcji własnych 83
2.1. Uwagi ogólne 83
2.2. Nabywanie akcji własnych jako sposób zarządzania finansami spółki 84
2.2.1. Dokonanie podziału zysku między akcjonariuszy 84
2.2.2. Optymalizacja struktury kapitału 87
2.2.3. Przekazywanie informacji o kondycji finansowej spółki 88
2.3. Nabywanie akcji własnych jako sposób kształtowania struktury akcjonariatu 90
2.3.1. Obrona przed wrogim przejęciem 90
2.3.2. Zaoferowanie akcji pracownikom spółki 92
2.3.3. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych 94
2.4. Inne cele nabywania akcji własnych 96
3. Przesłanki dopuszczalnego nabycia akcji własnych 96
3.1. Pojęcie przesłanek dopuszczalnego nabycia akcji własnych 96
3.2. Cel nabycia akcji własnych jako przesłanka dopuszczalności ich nabycia 99
3.2.1. Przypadki, w których dopuszczalność nabycia akcji własnych uzależniona jest od celu nabycia 99
3.2.2. Cel czynności prawnej w przepisach kodeksu cywilnego 100
3.2.3. Jednostronność celu nabycia akcji własnych 101
3.2.4. Charakter celu nabycia akcji własnych 102
3.2.5. Cel nabycia akcji jako cel czynności rozporządzającej 103
3.2.6. Ujawnienie celu nabycia 104
3.3. Pozostałe przesłanki dopuszczalnego nabycia akcji własnych 105
3.3.1. Szczególny sposób nabycia 105
3.3.2. Pełne pokrycie nabywanych akcji 105
3.3.3. Uchwała walnego zgromadzenia 107
3.3.4. Limity nabycia 108
3.3.5. Szczególne źródło finansowania wynagrodzenia za nabyte akcje własne 111
3.4. Statutowe regulacje dotyczące przesłanek dopuszczalnego nabycia akcji własnych 112
4. Zawarcie umowy zobowiązującej do nabycia akcji własnych 114
4.1. Uwagi ogólne 114
4.2. Charakter prawny umowy zobowiązującej do nabycia akcji własnych 116
4.2.1. Koncepcja uznająca umowę zobowiązującą do nabycia akcji własnych za odrębny typ umowy 116
4.2.2. Analiza koncepcji 121
4.2.3. Podsumowanie - charakter prawny umowy zobowiązującej do nabycia akcji własnych 124
4.3. Czynności poprzedzające zawarcie umowy o nabycie akcji własnych 125
4.3.1. Podjęcie decyzji o nabyciu akcji własnych 125
4.3.2. Określenie celu nabycia akcji własnych 127
4.3.3. Ustalenie liczby akcji własnych, których nabycie jest planowane 128
4.3.4. Określenie sposobu nabycia akcji własnych 129
4.4. Ograniczenia w obrocie akcjami a możliwość ich zbycia na rzecz spółki 131
4.4.1. Ograniczenia ustawowe 131
4.4.2. Ograniczenia statutowe 133
5. Inne podstawy nabycia akcji własnych 136
5.1. Nabycie akcji własnych na podstawie czynności jednostronnej 136
5.2. Nabycie akcji własnych na podstawie zdarzeń innych niż czynność prawna 137
Rozdział IV Charakterystyka poszczególnych wyjątków od zakazu nabywania akcji własnych 138
1. Nabycie akcji własnych w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej spółce poważnej szkodzie 138
2. Nabycie akcji własnych w celu zaoferowania ich pracownikom oraz innym osobom uprawnionym 145
3. Nabycie akcji własnych przez spółkę publiczną w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych zamiennych na akcje 151
4. Nabycie akcji własnych w drodze sukcesji uniwersalnej 155
5. Nabycie akcji własnych przez instytucje finansowe celem ich dalszej odsprzedaży 159
6. Nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia 161
6.1. Uwagi ogólne 161
6.2. Kolejność czynności w procedurze umorzenia dobrowolnego: uchwała o umorzeniu akcji, nabycie akcji własnych 163
6.2.1. Stanowisko doktryny - przegląd 163
6.2.2. Uregulowanie dyrektywy kapitałowej dotyczące nabywania akcji w celu umorzenia 167
6.2.3. Wzajemny stosunek art. 362 § 1 pkt 5 i art. 359 § 1 zdanie 2 k.s.h. - stanowisko własne 169
6.2.4. Kolejność czynności w procedurze umorzenia dobrowolnego - stanowisko własne 172
6.3. Chwila wypłaty wynagrodzenia (ceny) za nabyte akcje własne 175
6.4. Przesłanki nabycia akcji własnych w celu umorzenia - podsumowanie 179
7. Nabycie akcji własnych w drodze egzekucji 180
8. Nabycie akcji własnych nieodpłatnie 183
9. Nabycie akcji własnych przez instytucję finansową na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia 185
10. Nabycie akcji własnych w celu ochrony akcjonariuszy mniejszościowych 189
10.1. Nabycie akcji własnych przy podziale spółki 189
10.2. Nabycie akcji własnych przy transgranicznym łączeniu spółek 193
10.3. Nabycie akcji własnych na własny rachunek w procedurze przymusowego odkupu akcji akcjonariuszy . mniejszościowych 196
10.4. Nabycie akcji własnych na podstawie art. 417 k.s.h. 198
10.5. Nabycie akcji własnych w celu połączenia spółek bez podwyższenia kapitału 201
10.6. Nabycie akcji własnych nieopłaconych przez akcjonariusza 203
Rozdział V Konsekwencje nabycia akcji własnych 205
1. Zawieszenie praw udziałowych z akcji własnych 205
1.1. Uwagi ogólne 205
1.2. Regulacja dyrektywy kapitałowej dotycząca zawieszenia prawa głosu z akcji własnych 207
1.3. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu 209
1.4. Prawo głosu 213
1.5. Prawo do udziału w zysku 218
1.6. Prawo poboru 220
1.7. Udział spółki w emisji akcji dokonywanej przy podwyższaniu kapitału ze środków spółki 221
1.8. Rozporządzanie akcjami własnymi 225
1.9. Wykonywanie przez spółkę czynności, które zmierzają do zachowania praw udziałowych 226
1.10. Wykonywanie praw udziałowych przez zastępcę pośredniego 229
1.11. Wykonywanie praw udziałowych przez spółkę współuprawnioną z akcji własnych 230
2. Wpływ nabycia akcji własnych na obowiązki związane z akcjami 231
3. Ujmowanie akcji własnych w bilansie 232
4. Obowiązki informacyjne zarządu związane z nabyciem akcji własnych 234
5. Obowiązek zbycia i umorzenia akcji własnych 237
5.1. Obowiązek zbycia akcji własnych w wykonaniu celu ich nabycia 237
5.2. Obowiązek zbycia akcji własnych na podstawie art. 363 § 4 zdanie 2 k.s.h. 240
5.3. Zasady zbywania akcji własnych 242
5.4. Obowiązek umorzenia akcji własnych na podstawie art. 363 § 5 k.s.h. 245
6. Konsekwencje nabycia akcji własnych z naruszeniem prawa 247
6.1. Uwagi ogólne 247
6.2. Ważność nabycia akcji własnych z naruszeniem art. 362 k.s.h. 247
6.2.1. Ratio legis art. 364 § 1 k.s.h. 247
6.2.2. Naruszenie innych przepisów dotyczących bezpośrednio nabywania akcji własnych 248
6.2.3. Ważność nabycia akcji własnych bez uchwały walnego zgromadzenia lub z naruszeniem warunków określonych w uchwale 250
6.3. Nieważność nabycia z naruszeniem przepisów innych niż art. 362 k.s.h. 251
6.3.1. Naruszenie zasady równego traktowania akcjonariuszy 251
6.3.2. Naruszenie innych przepisów prawa 252
6.4. Obowiązek zbycia lub umorzenia akcji nabytych z naruszeniem prawa 252
6.5. Odpowiedzialność członków zarządu za nabycie akcji własnych z naruszeniem prawa 253 Podsumowanie 255
Literatura 265

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.