Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3081-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
3,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Opracowanie jest bogatym i szczegółowym komentarzem do całkowicie nowej dla polskiego prawodawstwa ustawy. Nowa regulacja ma charakter ingerencyjny i ustanawia wysokie, niespotykane dotychczas w naszym systemie prawnym granice odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. Ustawą określono przesłanki odpowiedzialności majątkowej, procedurę i konsekwencje prokuratorskiego postępowania wyjaśniającego, przeformułowano dotychczasowe rozumienie rażącego naruszenia prawa , a także szerzej niż dotychczas zdefi niowano pojęcie funkcjonariusza publicznego. .. Publikacja zawiera propozycje różnych sposobów rozwiązania konkretnych problemów intrepretacyjnych. Ta różnorodność jest szczególnie istotna, bowiem ustawa mimo niewielkich rozmiarów odwołuje się do szeregu skomplikowanych regulacji pochodzących z różnych dziedzin prawa. Brak jest na rynku wydawniczym publikacji, a nawet ukształtowanych poglądów doktryny czy orzecznictwa w zakresie normowanym ustawą. Komentarz stanowi zatem jedyne jak dotąd interdyscyplinarne opracowanie dla praktyków, zawierające unikalne, wypracowane w drodze dyskursu poglądy interpretacyjne jego autorów. Rezultatem tej współpracy jest wskazanie dróg rozwiązania wątpliwości przed jakimi staną wszyscy potencjalni interpretatorzy ustawy. .. Obszerny komentarz to rezultat pracy zespołu złożonego z naukowców specjalizujących się w tych dziedzinach prawa, w których mają swoje korzenie poszczególne instytucje zawarte w ustawie oraz z przedstawicieli teorii prawa. Jednocześnie wszyscy autorzy są praktykami, wykonującymi zawody prawnicze. Warto dodać, iż redaktor komentarza brał udział w pracach nad ustawą jako ekspert sejmowy, a wykorzystanie materiałów z procesu legislacyjnego niewątpliwie wzbogaciło końcowy efekt prac. .. Komentarz przeznaczony jest nie tylko dla funkcjonariuszy publicznych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter zainteresuje on także sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, cywilnego i karnego.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Przedmowa 17
Uwagi wstępne - zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy - kilka uwag prawnoporównawczych 21
1. System odpowiedzialności w Niemczech 22
2. System odpowiedzialności we Francji 25
3. System odpowiedzialności w Wielkiej Brytanii 28
4. System odpowiedzialności na Słowacji 31
5. Regulacje zawarte w prawie UE 31
5.1. Rodzaje odpowiedzialności 31
5.2. Zasady dochodzenia odszkodowania 33
5.3. Zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy Unii Europejskiej 35
5.4. Zasada dobrej administracji 36
5.5. Statut Urzędnika Unii Europejskiej 40
5.6. Funkcjonariusz a interes Unii Europejskiej 41
5.7. Naruszenie obowiązku przez funkcjonariuszy Unii Europejskiej 44
5.8. Sprawa Komisja v. É. Cresson 48
5.9. Rodzaje sankcji 50
Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 61
Rozdział 1 Przepisy ogólne 61
Art. 1 61
Zagadnienia wstępne 61
Przesłanka "rażącego naruszenia prawa" - uwagi ogólne 64
Rażące naruszenie prawa a proces stosowania prawa 69
Możliwość popełnienia rażącego naruszenia prawa w procesie wykładni 71
Rozumienie "rażącego naruszenia prawa" w dyskursie doktrynalnym 80
Historia legislacyjna pojęcia "rażące naruszenie prawa" w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 82
Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności prawnej w administracji 84
Odpowiedzialność za działania legalne administracji 87
Odpowiedzialność za działania nielegalne 89
Odpowiedzialność polityczna 90
Odpowiedzialność konstytucyjna 91
Dyscyplinarna i porządkowa odpowiedzialność pracowników administracji publicznej 92
Odpowiedzialność karna 96
Odpowiedzialność majątkowa 98
Odpowiedzialność z art. 154 § 4 i art. 287 u.p.p.s.a 101
Odpowiedzialność z art. 161 k.p.a 102
Art. 2 105
Pojęcie funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa a inne rozumienia tego pojęcia w prawie polskim 106
Pojęcie funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 114
Osoba działająca w charakterze organu administracji publicznej 119
Osoba działająca z upoważnienia organu administracji publicznej 121
Członek kolegialnego organu administracji publicznej 127
Osoba wykonująca w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej 132
Stosunek służbowy 134
Umowa cywilnoprawna 135
Branie udziału w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez organ 139
Podmiot odpowiedzialny - uwagi wprowadzające 163
Skarb Państwa 164
Jednostka samorządu terytorialnego 168
Inny podmiot 169
Pojęcie "organ administracji publicznej" w rozumieniu ustawy - uwagi wstępne 170
Minister 176
Centralne organy administracji rządowej 179
Wojewoda 185
Inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej) 187
Organy jednostek samorządu terytorialnego 189
Organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 k.p.a 190
Wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa oraz bez podstawy prawnej jako przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej 193
Wykonywanie władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa 199
Wykonywanie władzy publicznej bez podstawy prawnej 209
Uposażenie przysługujące funkcjonariuszowi publicznemu 218
Art. 3 231
Relacja odpowiedzialności uregulowanej w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa względem odpowiedzialności przewidzianej w innych aktach prawnych 231
Art. 4 248
Odesłanie do kodeksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym przez ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa 248
Rozdział 2 Zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 260
Art. 5 260
Przesłanki odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego 260 Art. 6 297
Uwagi wstępne do art. 6 298
Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa polegające na wydaniu ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub postanowienia na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 lub art. 156 § 1 pkt 2 w związku z art. 126 k.p.a 307
Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa polegające na wydaniu ostatecznej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji lub postanowienia na podstawie art. 247 § 1 pkt 2 albo pkt 3 lub art. 247 § 1 pkt 2 albo pkt 3 w związku z art. 219 o.p 311
Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa polegające na stwierdzeniu braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 54 § 3 u.p.p.s.a 313
Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa polegające na wydaniu prawomocnego wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 u.p.p.s.a. w związku z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. 315
Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa polegające na stwierdzeniu rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 37 § 2 k.p.a. oraz stwierdzeniu rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 141 § 2 o.p 322
Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa polegające na prawomocnym stwierdzeniu rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 149 lub art. 154 § 2 u.p.p.s.a 325
Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa polegające na prawomocnym stwierdzeniu rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 47714 § 3 k.p.c 331
Stwierdzenie rażącego naruszenia polegające na prawomocnym stwierdzeniu braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 47931a § 3 k.p.c 334
Stwierdzenie rażącego naruszenia polegające na ostatecznym stwierdzeniu braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 81 ust. 3 u.o.k.k 335
Rozdział 3 Postępowanie 339
Art. 7 339
Historia legislacyjna przyjętego modelu postępowania wyjaśniającego 340
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego 349
Wszczęcie postępowania wyjaśniającego 354
Odpowiednie stosowanie art. 43 ustawy o prokuraturze w toku postępowania wyjaśniającego 355
Odpowiednie stosowanie w toku postępowania wyjaśniającego przepisów k.p.a 358
Zakończenie postępowania wyjaśniającego 365
Czynności w przypadku stwierdzenia istnienia podstaw do wytoczenia powództwa - wezwanie funkcjonariusza publicznego do dobrowolnego spełnienia świadczenia 367
Odmowa wytoczenia powództwa 373
Art. 8 375
Konsekwencje odesłania do kodeksu postępowania cywilnego 375
Dokonywanie przekształceń podmiotowych w toku postępowania sądowego 381
Art. 9 385
Granice odszkodowania 386
Reguły odpowiedzialności w przypadku wyrządzenia szkody z winy nieumyślnej 389
Reguły odpowiedzialności w przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej 392
Reguły odpowiedzialności w przypadku wyrządzenia szkody przez kilku funkcjonariuszy, spośród których jednym przypisano winę umyślną, a innym winę nieumyślną 396
Warianty określania wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę dla obliczania wysokości odszkodowania 398
Rozdział 4 Przepisy karne 403
Art. 10 403
Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 414
Art. 11 414
Art. 12 417
Art. 13 420
Art. 14 422
Zmiana art. 54 § 3 u.p.p.s.a 422
Zmiana art. 149 u.p.p.s.a 425
Zmiana art. 154 § 2 u.p.p.s.a 426
Art. 15 429
Art. 16 430
Art. 17 439
Literatura 447
Autorzy 469

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.