Rozwój regionalny. Wybrane aspekty - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Rozwój regionalny. Wybrane aspekty - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-62062-40-9
Język:
Polski
Data wydania:
30 grudnia 2014
Rozmiar pliku:
2,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
18,00
Cena w punktach Virtualo:
1800 pkt.

Pełny opis

Przedmiotem monografii naukowej „Rozwój regionalny – Wybrane aspekty” jest problematyka rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, które zostały ujęte w aspektach ważniejszych celów administracji publicznej oraz jako konieczny warunek efektywnego i sprawnego funkcjonowania współczesnego państwa.
Publikacja jest efektem pracy pracowników naukowych, którzy prezentują własny dorobek naukowy w tych dziedzinach.
Książka składa się z kolejnych poniżej pokrótce omówionych rozdziałów.

Część pierwsza, …w najbliższym czasie oraz w perspektywie kilkunastu nadchodzących lat zaistnieje w Polsce zasadnicza potrzeba prowadzenia polityki rozwojowej mającej na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarki polskiej przez uruchamianie niewykorzystanych zasobów pracy, absorpcję i tworzenie innowacji, stymulowanie rozwoju kapitału społecznego, zapewnianie odpowiednich warunków technicznych oraz instytucjonalnych dla zwiększania poziomu inwestycji, a także wsparcie dla zmian w strukturze wytwarzania PKB oraz zatrudnienia. Taka strategia rozwojowa, oznacza konieczność ponownego spojrzenia na Polską przestrzeń, problematykę rozwoju regionalnego i politykę regionalną rozumianą, jako instrument realizacji celów rozwojowych kraju zdefiniowanych w odniesieniu do przestrzeni. Potrzeby szybkiego rozwoju wymagają skoncentrowania uwagi polityki regionalnej na optymalnym wykorzystaniu potencjałów rozwojowych poszczególnych regionów dla powodzenia strategii ogólnorozwojowej.

Drugi rozdział, prezentuje wpływ przedsiębiorców zagranicznych na rozwój regionalny.

Rozdział III, opisuje, Innowacyjność, jako czynnik rozwoju na przykładzie województwa podlaskiego.

Część IV, w artykule przedstawiono rolę organizacji Związek Podhalan Północnej Ameryki (ZPPA) w rozwoju regionalnym Podhala. ZPPA tworzą imigranci z Podhala i ich potomkowie w Stanach Zjednoczonych. We wprowadzeniu zaprezentowano misję ZPPA, jaką jest zachowanie przez kolejne pokolenia imigrantów elementów rodzimej, podhalańskiej kultury oraz wspieranie finansowe społeczności lokalnych na Podhalu. W pierwszym punkcie artykułu krótko scharakteryzowano wpływ migracji na rozwój regionalny. W następnym punkcie przedstawiono powstanie i strukturę organizacyjną ZPPA,  która jest oparta na niezależnych finansowo oraz posiadających znaczną autonomię jednostkach organizacyjnych nazywanych kołami. W kolejnych punktach przedstawiono cele  i elementy procesu organizowania pomocy dla społeczności lokalnych na Podhalu oraz scharakteryzowano wpływ działalności ZPPA na rozwój regionalny Podhala. Artykuł zakończony jest podsumowaniem, w którym zwrócono uwagę na to, że struktura organizacyjna ZPPA jest podstawą wysokiej efektywności wspierania rozwoju społeczności lokalnych na Podhalu.

Rozdział V, w pracy analizowano źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę publiczną w gminie. Przedmiotem badań był budżet oraz plany inwestycyjne gminy Ostrów Mazowiecki. Analizy źródeł finansowania inwestycji dokonano na podstawie danych z Urzędu Gminy, w szczególności były to sprawozdania z wykonania budżetu. Na gminie ciąży obowiązek realizacji inwestycji w sferze komunalnej, infrastruktury technicznej, utrzymania dróg oraz infrastruktury społecznej a szczególnie: w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Podejmowane były działania inwestycyjne związane z infrastrukturą techniczną i społeczną. Rozwój infrastruktury w gminie napotykał wiele problemów, głównie związanych z pozyskiwaniem środków finansowych oraz wyborem priorytetów do finansowania. Liczba i zakres prowadzonych inwestycji infrastruktury publicznej uzależniona była od nakładów potrzebnych na ich realizację.

Rozdział IV, w artykule przedstawiono główne założenia rozwoju polskich przedsiębiorstw przemysłu drzewnego w oparciu o transfer wiedzy naukowej. Dziś transfer wiedzy i innowacyjnych technologii przybiera różne oblicze. Z jednej strony przedsiębiorstwa mają do dyspozycji źródła zewnętrzne jak: firmy doradcze, patenty, publikacje czy współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Natomiast z drugiej strony coraz chętniej korzystają ze współpracy z uczelniami wyższymi, w tym biorąc udział w konferencjach i szkoleniach, możliwości zamawiania ekspertyz i opinii technicznych, możliwości rozwiązywania problemów technologicznych w ramach zamawianych prac dyplomowych czy udziale w konsorcjach naukowo-przemysłowych. Zdaniem autorów właśnie ta ostatnia ścieżka współpracy jest najbardziej efektywna ze względu na obopólne korzyści płynące z długoterminowej, opartej na wzajemnym doświadczeniu współpracy.  W pracy przedstawiono również studium przypadku – kilka przykładów form współpracy przemysłu drzewnego z Wydziałem Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prowadzonych działań na rzecz rozwoju badań naukowych i ich wypływu na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw

Rozdział VII, wnioski i analizy, próbą odpowiedzi na pytania:
- Jakie działania regulacyjne i kontroli wprowadzono i/lub zamierza się jeszcze wprowadzić, aby uniknąć powtórzenia sytuacji z lat 2007-2008 w Polsce i innych krajach?
- Jak rozwija się rynek OTC w Polsce na tle innych krajów europejskich, głównie krajów Europy Środkowo-Wschodniej?

Rozdział VIII, Przedmiotem niniejszego artykułu jest kwestia innowacyjności polskiej gospodarki. Według J. Łapińskiego w gospodarkach rozwiniętych, głównym mechanizmem napędowym wzrostu produktywności są innowacje oparte na trzech podstawach: badaniach i rozwoju (B+R), wiedzy oraz edukacji [Łapinski 2010]. „Innowacyjność jest jednym z kluczowych mierników konkurencyjności”. Działania innowacyjne przedsiębiorstw tworzą znaczną wartość dodaną dla usług i przemysłu oraz w znacznym stopniu przyczyniają się do umocnienia zdolności konkurencyjnej naszej gospodarki na rynkach międzynarodowych. Innowacyjność jest podstawowym elementem zwiększającym produktywność, wydajność, a także wzrost gospodarczy, zwłaszcza w okresie gwałtownych zmian gospodarczych. Tendencje rozwojowe państw wysoko rozwiniętych gospodarczo, wskazują, że głównie budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach, tworzy trwały rozwój gospodarczy oraz powstawanie nowych, bardziej nowoczesnych miejsc pracy o znacznie wyższych kompetencjach zawodowych.

Rozdział ten prezentuje praktyczny przykład opisujący rozwój przedsiębiorstwa innowacyjnego.

Książka została stworzona dla wszystkich, którzy interesują się tymi zagadnieniami.


W szczególności adresujemy do środowiska akademickiego oraz świata biznesu.

Spis treści

Wprowadzenie

Aleksandra Fudali
Rozdział I
Polityka i strategia rozwoju regionalnego
Wprowadzenie

1.1. Polityka regionalna oraz jej aspekty
1.2. Rozwój miast, jako zdolność do kreowania wzrostu gospodarczego
1.3. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych
1.4. Ekspertyza: Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce
1.5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR)
Podsumowanie
Bibliografia
Informacja o autorze

Marta Zygier
Rozdział II
Rozwój regionalny w Polsce a przedsiębiorcy zagraniczni
Wstęp
2.1. Pojęcie przedsiębiorcy zagranicznego
2.2. Wpływ przedsiębiorców zagranicznych na rozwój regionalny w Polsce
Zakończenie
Bibliografia
Informacja o autorze

Anna Tomczyk
Rozdział III
Znaczenie innowacyjności dla rozwoju województwa podlaskiego
Wprowadzenie
3.1. Rozwój w ujęciu regionalnym oraz jego uwarunkowania w województwie podlaskim
3.2. Innowacyjność i wskaźniki określające jej poziom
3.3. Innowacyjność jako czynnik rozwoju w województwie podlaskim
Zakończenie
Bibliografia
Informacja o autorze

Dariusz Grzybek
Rozdział IV
Związek Podhalan Północnej Ameryki w rozwoju regionalnym Podhala
Wprowadzenie
4.1. Migracje zagraniczne w rozwoju regionalnym
4.2. Powstanie i struktura organizacyjna Związku Podhalan Północnej Ameryki
4.3. Wspomaganie rozwoju Podhala przez Związek Podhalan Północnej Ameryki
4.4. Wpływ działań Związku Podhalan Północnej Ameryki na rozwój regionalny Podhala
Podsumowanie
Polish Highlanders Alliance of North America in Regional Development of Podhale
Summary
Bibliografia
Informacja o autorze

Ilisio Manuel de Jesus, Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Mirosława Witkowska-Dąbrowska
Rozdział V
Źródła finansowania infrastruktury publicznej w gminie
Wstęp
5.1. Cel, zakres i metodyka badań
5.2. Charakterystyka terenu i przedmiotu badań
5.3. Inwestycje zrealizowane w gminie Ostrów Mazowiecka w latach  2009 - 2012
5.4. Źródła finansowania infrastruktury technicznej i społecznej w gminie Ostrów
5.5. Wpływ inwestycji na budżet gminy Ostrów Mazowiecka
Podsumowanie
Sources of financing the public Infrastructure in commune
Summary
Bibliografia
Informacja o autorach

Łukasz Matwiej, Krzysztof Wiaderek
Rozdział VI
Rozwój polskich przedsiębiorstw przemysłu drzewnego w oparciu o współpracę     z nauką
Wprowadzenie
6.1. Transfer technologii
6.1.1. Formy transferu technologii
6.1.2. Proces transferu technologii
6.1.3. Wsparcie w zakresie transferu technologii
6.2. Przyczyny problemów na drodze rozwoju przedsiębiorstw przemysłu drzewnego
6.2.1. Problemy po stronie przedsiębiorców
6.2.2. Problemy po stronie wyższych uczelni
6.3. Studium przypadku
6.3.1. Ekspertyzy i opinie techniczne
6.3.2. Zamawiane prace dyplomowe
6.3.3. Udział w konsorcjach naukowo-przemysłowych
Podsumowanie
Bibliografia
Informacja o autorach

Maria Kukurba
Rozdział VII
Rynek walutowy i pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach   2004-2013 - raport NBP
Wstęp
7.1. Tendencje zmian na kasowym rynku walutowym i OTC walutowych, i procentowych
instrumentów pochodnych w Polsce w latach 2004-2013
7.2. Uczestnicy rynku OTC a struktura obrotów w latach 2004-2013
7.3. Struktura terminowa transakcji outright forward i fx swap
7.4. Struktura terminowa dla instrumentów pochodnych stóp procentowych
7.5. Struktura walutowa transakcji
Podsumowanie
Foreign Exchange market and OTC derivatives in the years 2004-2013 – Report NBP
Summary
Bibliografia
Informacja o autorze

Krzysztof Gąsiorowski
Rozdział VIII
Rozwój przedsiębiorstwa innowacyjnego na przykładzie firmy Jotkel w Krotoszynie - województwo wielkopolskie
Wprowadzenie
8.1. Innowacje – pojęcia i definicje
8.2. Krótka historia firmy i charakterystyka jej działalności
8.2.1. Charakterystyka działalności innowacyjnego przedsiębiorstwa JOTKEL
8.2.2. Dynamiczny i wymagający współczesny międzynarodowy rynek
8.2.3. Produkty spełniające współczesne potrzeby wymagających klientów
8.2.4. Aktywna, innowacyjna, nowoczesna i ambitna firma
8.3. Prestiż i nowe technologie oraz fundusze strukturalne
8.3.1. Realizacja Programów Phare i współpraca z ARR w Koninie
8.3.2. Realizacja większych i trudniejszych projektów
8.3.3. Doświadczenia firmy w eksporcie wyrobów za granicę
8.3.4. Czynnik ludzki w przedsiębiorstwie, rozwój kapitału ludzkiego
8.3.5. Doświadczenie w realizacji projektów
8.3.6. Przedsiębiorstwo JOTKEL przed dylematem w roku 2000
8.3.7. Realizacja programów Phare przez przedsiębiorstwo
8.3.8. Realizacja dużych projektów przez firmę JOTKEL
8.3.9. Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw na uczestnictwo
w targach w Paryżu i Kolonii
8.3.10. Cenne doświadczenia w realizacji programów pomocowych
8.4. Patenty i nowe technologie
8.5. Wyniki przeprowadzonych badań
Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Informacja o autorze
Wykaz bibliografii

BESTSELLERY