Zarządzanie wartością z klientem - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3594-2
Język:
Polski
Data wydania:
22 grudnia 2012
Rozmiar pliku:
3,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

W książce Zarządzanie wartością z klientem autor dowodzi zasadności tezy, że możliwe jest niwelowanie powiększającego się dystansu między ekonomią a naukami społecznymi, a zwłaszcza między ekonomią a humanistyką. Autor jest wyrazicielem optymizmu poznawczego, przekonując, że możliwe jest przezwyciężenie występującego powszechnie, rozłącznego traktowania wartości, kiedy to wartość (dla) klienta przeciwstawiana jest wartości (dla) przedsiębiorstwa. Tyleż oryginalna, co prowokacyjnie sformułowana teza osadzona zostaje na trzech fundamentalnych założeniach dotyczących: godności systemowej (rzeczywistość jest wielowymiarowa), pełni semantycznej (wartość odsyłająca do klasycznej TRIADY), prymatu ludzkiej podmiotowości (nieodzowność wspomagania antropologicznego nauk społecznych). Sytuując omawiane kwestie w sferze poznania (teoria), autor odwołuje się jednocześnie do ich odpowiedników w rzeczywistości społeczno-gospodarczej, zwłaszcza tej, która jest najbliższa człowieka. Są nią oczywiście usługi. Wnikliwa analiza i dogłębna znajomość tychże pozwalają z działalności usługowej wyprowadzić koncepcję relacyjnej konstelacji wartości. W interpretacji autora staje się ona realnym łącznikiem między ekonomią a aksjologią, zaś działalności usługowej przydaje nowego znaczenia.

Spis treści

Wstęp 13
1. Wartość - pojęcie wieloznaczne 21
1.1. Etymologia 21
1.2. Wstępne uściślenia terminologiczne 21
1.3. Kategoria wartości w ekonomii 23
1.4. Wartość w rozumieniu potocznym 23
2. Wyjściowy consens pojęciowo-znaczeniowy 24
2.1. Założenia dotyczące istnienia wartości 24
2.2. Wstępne rozróżnienia i pochodne znaczeniowe 25
3. Jak istnieją wartości? 27
3.1. Powstawanie, zjawianie się wartości 27
3.2. Istnienie jako urzeczywistnianie (się) 28
4. Teoria wartości. Prezentacja stanowisk wyjaśniających istnienie wartości 37
4.1. Możliwość formułowania zobiektywizowanych sądów dotyczących wartości albo o obronie stanowiska subiektywistycznego 37
4.2. Krytyczny przegląd najważniejszych stanowisk dotyczących istnienia wartości 39
4.3. Dualizm - cechą wyróżniającą wartości 44
5. Wartości w kontekście kultury. Aksjologiczny wymiar wartości 48
5.1. Wartości jako podstawa odpowiedzialnego działania 48
5.2. Geneza systemów wartości 49
5.3. Opozycyjność: natura versus kultura i jej konsekwencje dla działalności gospodarczej 52
5.4. Kultura versus cywilizacja 60
5.5. "Dobro" jako podstawowa kategoria wartościująca 62
5.6. Dobro w kontekście aksjologii 66
5.7. Podmiotowy wymiar wartości 67
6. TRIADA albo aksjologiczny wymiar wartości 69
6.1. Zawartość fundująca znaczenie 69
6.2. TRIADA - jedność odniesień 72
6.3. Konsekwencja wynikająca z uznania TRIADY wartości 73
7. Prymat Dobra 75
7.1. Dobro wyznaczające ludzkie beneficjum 75
7.2. Dobrostan przed dobrobytem 76
7.3. Aktualność dobra wspólnego 77
7.4. Nieopozycyjność zła 78
8. Podmiotowy aspekt postrzegania i u-obecniania wartości 80
8.1. Postrzeganie 80
8.2. Urzeczywistnianie 81
8.3. Klasyfikacja podmiotów uczestniczących w procesie wartościowania 81
8.4. Człowiek jako twórca wartości 83
8.5. Ja i "mój" świat. Formowanie świata dzięki wartościom 84
9. Pomocniczo-porządkujące określenie wartości 86
9.1. Pożądawczo-sprawczy stosunek do wartości 86
9.2. Oceniająco-krytyczny stosunek do wartości 87
9.3. Usługa jako Dobro 89
10. Ewolucja poglądów na wartość 90
11. Antropologiczny zwrot 92
11.1. Dorobek psychologii humanistycznej 92
11.2. Wkład antropologii filozoficznej 93
11.3. Inspiracje antropologiczne 94
11.4. Dylemat człowieka - sprawcy wartości 96
12. Nowe uporządkowanie rzeczywistości: trzy światy K.R. Poppera 97
12.1. Rzeczywistość wielowymiarowa 97
12.2. Za-wartość świata 3 98
12.3. Włączenie TRIADY w wielowymiarową rzeczywistość 100
13. Aksjologicznie utrwalona hierarchia wartości 102
13.1. Klasyczna hierarchia potrzeb 102
13.2. Gradacja wartości 103
14. Hierarchia wartości M. Schelera a hierarchia potrzeb A. Maslowa 105
14.1. Wartości pionowo uporządkowane 105
14.2. Hierarchie - próba uzasadnienia 111
14.3. Potrzeby a pragnienia 113
14.4. Prywatność potrzeb a wspólnotowość pragnień 115 15. Jeszcze jeden przydatny podział wartości 118
16. Pojęcie wartościowania i wyceny 120
16.1. Preferowanie 120
16.2. Sąd wartościujący 120
16.3. Ocena wartości 121
16.4. Wycena wartości 122
17. Praca - źródłem wartości 123
17.1. Pracy (od początku do końca) związek z wartością 123
17.2. Praca w perspektywie procesu serwicyzacji gospodarki 126
17.3. Skrócona systematyka rodzajów pracy 129
17.4. Usługowe piętno odciskające się na pracy 131
17.5. Korzyści z myślowego regresu 132
18. Wartość - jako przedmiot poznania nauk ekonomicznych 141
18.1. Dwa nurty ekonomicznej teorii wartości 141
18.2. Wartość dodana 143
18.3. Droga pośrednia: przez VAT do wartości 144
18.4. Ekonomiczna wykładnia wartości dodanej 145
18.5. Wycena wartości klienta-udziałowca 149
18.6. Wartość odzyskiwana traci znaczenie na rzecz wartości doświadczanej 152
18.7. Wartość w perspektywie teorii usług 153
18.8. Współczesna analiza wartości odkrywająca znaczenie niematerialnych aktywów 155
19. W poszukiwaniu nowego źródła wartości 157
19.1. Nowe aktywa we współczesnej gospodarce zaczynają wyznaczać wartość 157
20. Wartość w gospodarce sieciowych powiązań 163
20.1. Gospodarka sieciowych powiązań (The network economy) 163
20.2. Społeczeństwo ludzi komunikujących się 166
20.3. Sieć - infrastrukturą odmaterializowanej gospodarki 168
20.4. Konsekwencje usieciowienia współczesnego społeczeństwa 180
20.5. Etyka hackerów, jako wytwór kultury innowacji, uzasadnieniem dla apologii kultury 188
20.6. Wartość jako podstawa apologii kultury 193
21. Konsumpcja jako sposób potwierdzania wartości 196
21.1. Wprowadzenie albo diagnoza stanu 196
21.2. Niebezpieczeństwo przekształcenia się nadwyżki w nicość w gospodarce nadmiaru 199
22. Zmiana paradygmatu marketingu 205
22.1. Symptomy dokonujących się zmian 205
22.2. Zmiany zaczęły się w usługach 206
22.3. Wartość w znaczeniu marketingowym 209
23. Od jakości do wartości 212
23.1. Kontekst interpretacyjny w zarysie 212
23.2. Możliwość synkretycznego ujęcia jakości 213
23.3. Jakość w sferze ponadzmysłowych doznań 215
23.4. Wartość ujęta interdyscyplinarnie 225
24. Wartość w ujęciu nauk o zarządzaniu 229
24.1. Zarządzanie wartością w warunkach niekonkurencyjnych celów 230
24.2. Wartość w układzie spolaryzowanych napięć 232
25. Zestaw wartości "dyscyplinarnie" uporządkowany 239
25.1. Podstawowy zestaw wartości 239
25.2. Wartość w ujęciu "dyscyplinarnym" 240
25.3. Szacunek wartości produktu 244
26. Definicja wartości ekonomicznej marketingowo i aksjologicznie skorygowana 248
27. Współczesne teorie kreacjonizmu wartości 250
27.1. Kreowanie wartości - skrótowa charakterystyka 250
27.2. Koncepcja twórczości zaprogramowanej 255
27.3. Nobilitujące signum twórczości 260
28. Novum organum ery postindustrialnej 262
29. Nowa typologia klientów 266
29.1. Aneks do klasycznej segmentacji 266
29.2. Indywidualny klient jako przedmiot badań 274
29.3. Klient - wartość, konsekwencje wzajemnych odniesień 276
29.4. Nośniki wartości 283
30. Zarys paradygmatu współpracy 287
30.1. Przyczynek do "filozofii" współpracy 287
30.2. Bezkonkurencyjny paradygmat gospodarki rynkowej i jego konsekwencje 293
30.3. W stronę paradygmatu współpracy 303
30.4. Systematyzacja form współpracy 309
30.5. Logika praktyczna jako podstawa teorii współpracy 312
31. Wartość wspólnie dodana 315
31.1. Wartość wspólnie dodana w marketingowym kontekście interpretacyjnym 315
31.2. Współtworzenie wartości 317
32. Klient współwytwórcą wartości 320
32.1. Tworzenie wartości jako współtworzenie (Value creation as a co-creation 320
32.2. Klienci w poszukiwaniu doświadczeń źródłowych 324
32.3. Wyniki ustaleń i ich transpozycja 334
33. Zarządzanie relacjami z klientem. CRM jako CVM 337
33.1. Powstanie i znaczenie CRM 338
33.2. CRM - wpisane w schemat blokowy interakcje 340
33.3. CRM - wersja relacyjna 341
33.4. CRM jako VCM 346
34. Zarządzanie interakcjami z klientami 352
35. Oszacowanie korzyści wynikających ze współpracy 355
35.1. Postulat wyprowadzony z rozpoznanego trendu 355
35.2. Nowa korzyść: tworzenie wartości z klientem na fundamencie zaufania 356
36. Od łańcucha do konstelacji wartości 361
36.1. Dekonstrukcja łańcucha wartości 365
37. Wprowadzenie do relacyjnej konstelacji wartości 372
37.1. Fazy pośrednie prowadzące do RKW 372
37.2. RKW - zarys teorii 375
37.3. RKW - rekonstrukcja kontekstu 377
37.4. Zarys teorii RKW 380
37.5. RKW - wymiar podmiotowy 388
37.6. Pomiar wyników 391
38. RKW - próby zdefiniowania 396
38.1. Poziomy analityczne 396
38.2. Kolejna próba zdefiniowania RKW 398
38.3. Definiowanie RKW 402
39. Korzystne implikacje wynikające z rozwiniętej RKW 409
39.1. Korzyści 409
39.2. Zasadnicze implikacje 411
40. Ku syntezie: nowy wymiar w myśleniu strategicznym 416
40.1. Możność - eksplikacja pojęcia 416
40.2. Możność - nowa przesłanka określająca przedsiębiorczość 422
Zakończenie 427
Summary 429
Bibliografia 433

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.