Warszawa, dn. 22 grudnia 2014
WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM VIRTUALO.PL
-REGULAMIN-
(obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.)
§1 DEFINICJE
1.
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
a)
„VIRTUALO” – oznacza spółkę pod firmą Virtualo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000349437, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 1.002.000 złotych (w pełni opłacony), NIP: 952-20-28-278, telefon +48 22 551 30 31, e-mail: biuro@virtualo.pl;
b)
„SKLEP” – oznacza prowadzony przez Virtualo w domenie www.virtualo.pl internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od Virtualo Treści Cyfrowych;
c)
„TREŚCI CYFROWE” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki), audiobooki (zapisana w formacie cyfrowym ścieżka dźwiękowa zawierająca odczytany przez lektora utwór literacki) oraz e-prasa (zapisane w formacie cyfrowym wydania prasy codziennej, tygodników oraz miesięczników);
d)
„USŁUGI” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu usługi;
e)
„KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała w sposób określony w Regulaminie Rejestracji w Sklepie oraz dla której utworzone zostało Konto;
f)
„ZABEZPIECZENIA” – oznacza stosowane przez Virtualo systemy zabezpieczeń Treści Cyfrowych przed nielegalnym rozpowszechnianiem;
g)
„NEWSLETTER” – oznacza gazetkę elektroniczną wydawaną periodycznie przez Virtualo, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie Treści Cyfrowych , organizowanych konkursach, promocjach, itp.; gazetka może zawierać informacje handlowe Virtualo lub jego partnerów;
h)
„REJESTRACJA” – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez Virtualo formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta;
i)
„KONTO” – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Klienta w Sklepie indywidualne konto Klienta umożliwiające edycję podanych przez Klienta Danych Osobowych, Zakup przez Klienta Treści Cyfrowych, zawierające informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta Treściach Cyfrowych , Zakupach, historię transakcji, jak również umożliwiające korzystanie przez Klienta z udostępnianych przez Virtualo funkcjonalności Sklepu, w tym działu Moja Biblioteka;
j)
„KOSZYK” – oznacza element Sklepu, za pomocą które go Klient precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Treści Cyfrowych, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
k)
„REGULAMIN” – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zamawiania Treści Cyfrowych oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Virtualo;
l)
„DANE OSOBOWE” – oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies;
m)
„POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES” – oznacza stosowane przez Virtualo zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie www.virtualo.pl;
n)
„USTAWA” – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.)
o)
„ZAKUP” – oznacza transakcję sprzedaży Treści Cyfrowych przez Virtualo wykonaną w Sklepie, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta przy wykorzystaniu Konta;
p)
„RABAT” / „VOUCHER” – oznacza zniżkę (procentową lub kwotową) udzielaną Klientowi na zakup Treści Cyfrowych,
q)
„KARTA TREŚCI” – oznacza dokument określający szczegółowe zasady zakupu poszczególnych rodzajów Treści Cyfrowych , zasady z nich korzystania, w tym zasady dotyczące udzielanej licencji oraz wymogi techniczne dla danej Treści Cyfrowej.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści Cyfrowych.
2.
Zakładając Konto i Akceptując Regulamin Klient zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3.
Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Virtualo a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”).
4.
Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Treści Cyfrowe jest Virtualo.
5.
Nazwa Virtualo, wszelkie zawarte w ramach Sklepu utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu, logo Virtualo, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
6.
Cała zawartość Sklepu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych Virtualo i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.
§ 3 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE
1.
Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz dokonywanie Zakupów w Sklepie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.
Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu potencjalny Klient powinien zarejestrować się w Sklepie w celu utworzenia jego Konta.
3.
Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Virtualo, w tym możliwości dokonywania Zakupów.
4.
W celu założenia Konta potencjalny Klient powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.
5.
Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu Virtualo" Klient potwierdza że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6.
Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.
7.
Klient przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie faktury VAT.
8.
Rejestrując się w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji Umowy, Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies.
9.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail Virtualo prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenia Rejestracji. Virtualo zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności podanych podczas procesu rejestracji Danych Osobowych w inny sposób (np. poprzez kontakt telefonicznych z Klientem) oraz uzależnić założenie Konta od wykazania przez Klienta prawdziwości podanych w formularzy rejestracyjnym Danych Osobowych.
10.
Z chwilą potwierdzenia przez Virtualo założenia Konta Klient nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Virtualo, w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Treści Cyfrowych. Z tą samą chwilą pomiędzy Virtualo a Klientem zawierana jest Umowa o korzystanie ze Sklepu.
11.
Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
12.
W przypadku zmiany Danych Osobowych Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie Dane Osobowe. Brak aktualizacji Danych Osobowych może skutkować uniemożliwieniem Virtualo prawidłowego świadczenie usług i sprzedaży Treści Cyfrowych.
13.
Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
14.
Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Virtualo o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.
15.
Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@virtualo.pl albo wysłać pisemne oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres Virtualo.
16.
Umowa może zostać rozwiązana przez Virtualo z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 (siedem) dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające rozwiązanie Umowy przez Virtualo uznaje się w szczególności zmiany przepisów prawa.
17.
Umowa może zostać rozwiązania przez Virtualo bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu.
18.
W przypadku rozwiązania Umowy Virtualo w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania Umowy usunie Konto Klienta oraz usunie Dane Osobowe Klienta, z tym zastrzeżeniem, że Virtualo zachowa prawo do nieusuwania tych Danych Osobowych, których przetwarzanie związane będzie z wykonywaniem nałożonych przez przepisy prawa obowiązków Virtualo oraz umożliwiających dochodzenie przez Virtualo od Klienta roszczeń Virtualo.
§4 USŁUGI SKLEPU
1.
W ramach Sklepu, w okresie obowiązywania Umowy, Virtualo umożliwia Klientowi:
a)
składanie zamówień na Treści Cyfrowe w celu przeprowadzenia Zakupu,
b)
korzystanie z usługi udostępnienie przez Virtualo przestrzeni dyskowej na serwerach Virtualo w celu:
i.
zamieszczenia informacji o dokonanych przez Klienta Zakupach Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej
ii.
umożliwienie Klientowi wielokrotnego, w granicach udzielonej mu przez Virtualo licencji na daną Treść Cyfrową zgodnie z właściwą dla danej Treści Cyfrowej Kartą Treści, pobrania Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności Moja Biblioteka,
iii.
przechowywania pobranych Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności Moja Biblioteka
c)
zamawianie Newsletterów
2.
Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.
3.
Virtualo dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Virtualo dokłada najwyższej staranności aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów oraz aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania Sklepu oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Virtualo na potrzeby Sklepu, w miarę możliwości, planowane były na godziny nocne. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Virtualo w miarę możliwości technicznych informuje Klientów z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
§5 NEWSLETTER
1.
Klient ma możliwość zamówienia Newslettera.
2.
Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie Rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w ramach Konta.
3.
W ramach Newslettera Virtualo może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Klient zamawiając Newsletter wyraża zgodę.
4.
Klient może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres biuro@virtualo.pl, modyfikację ustawień Konta, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.
§6 DOSTĘPNE TREŚCI CYFROWE I ICH ZAKUP
1.
Virtualo w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od Virtualo Treści Cyfrowe.
2.
Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Treści Cyfrowychoraz o samych Treściach Cyfrowych zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.
3.
Możliwość dokonania Zakupu Treści Cyfrowych posiada wyłącznie Klient posiadający Konto, który zalogował się w Sklepie.
4.
Prezentowane w ramach sklepu Treści Cyfrowe mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo.
5.
Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Klienta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Treści Cyfrowe, aż do wyczerpania się zapasów. Każda Treść Cyfrowa podana w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.
6.
Po wyborze przez Klienta zaprezentowanej przez Virtualo Treści Cyfrowej, aby złożyć Virtualo ofertę Zakupu danej Treści Cyfrowej Klient powinien wybrać jedną spośród dostępnych na stronie internetowej Sklepu opcji - poprzez kliknięcie na opcję znajdującą się przy danej Treści Cyfrowej. Kliknięcie na wybrana opcję powoduje dodanie oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej do Koszyka.
7.
W celu złożenia oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, potwierdzić złożenie oferty Zakupu a następnie dokonać płatności. W przypadku składania ofert na Treści Cyfrowe, których dostarczenie odbywać się będzie w sposób inny niż poprzez zakładkę „Moja Biblioteka” Klient zobowiązany jest do podania dokładnych danych do wysyłki.
8.
W trakcie procesu składania oferty Zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.
9.
Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
10.
Ceną wiążąca jest cena podana podczas składnia zamówienia w Koszyku, po uwzględnieniu wszystkich Rabatów, Voucherów i promocji.
11.
Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem kary płatniczej, ePrzelewu, płatności półautomatycznej oraz innych udostępnianych przez Virtualo we współpracy z kontrahentami obsługującymi płatności internetowe.
12.
W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych, ePrzelewu, płatności półautomatycznej Klient zostanie przekierowany na serwis eCard.pl zarządzany przez spółkę eCard S.A., aby dokonać wpłaty na poczet zakupu wybranej Treści Cyfrowej.
13.
Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Virtualo wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Virtualo potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Virtualo a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Załączników do niniejszego Regulaminu dotyczącego nabywanej przez Klienta Treści Cyfrowej.
14.
W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od Virtualo wiadomość e-mail wskazująca na braku akceptacji oferty przez Virtualo.
15.
W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Virtualo zamówionej przez Klienta Treści Cyfrowej z uwagi na jej niedostępność Virtualo najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
16.
Virtualo zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu lub załączników do niego, bądź przepisów obowiązującego prawa.
17.
Wymogi techniczne, jakie powinny spełniać posiadane przez Klienta urządzenia dla celów korzystania z zakupionych w ramach Sklepu Treści Cyfrowej w postaci elektronicznej określają Karty Treści oraz informacje zamieszczone na stronach Sklepu, obok Treści Cyfrowej.
18.
Szczegółowe zasady Zakupu poszczególnych rodzajów Treści Cyfrowych, zasady dostarczenia Treści Cyfrowych Klientowi oraz zasady korzystania z Treści Cyfrowych określają odrębne dla każdego rodzaju Treści Cyfrowej Karty Treści .
§7 RABATY I VOCHERY ORAZ PROMOCJE
1.
Klient w toku Zakupu jest uprawniony do korzystania z Rabatów oraz Voucherów pomniejszających cenę za Treści Cyfrowe.
2.
Zasady przyznawania Rabatów oraz Voucherów oraz promocji określają odrębne regulaminy.
3.
Rabaty oraz Vouchery posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego Rabatu lub Voucheru.
4.
Rabaty oraz Vouchery nie łącza się oraz nie mogą być łączone z żadnym innym promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
5.
Na stronach internetowych Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.
6.
Promocje mogą być związane z Rabatami. Warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas Zakupu.
7.
Klient nie ma prawa do żądania od Virtualo wypłaty jakichkolwiek kwoty z tytułu otrzymanych Rabatów oraz Voucherów.
8.
Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami oraz Voucherami.
9.
Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych Rabatów i Voucherów innym Klientom.
§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU
1.
Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za Treści Cyfrowe objęte Zakupem.
2.
Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy oraz od umowy o dostawę Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Virtualo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres Virtualo ul. Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122 albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej biuro@virtualo.pl. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.
3.
W przypadku odstąpienia od umowy Virtualo zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
4.
Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 2, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia lub pobrania Treści Cyfrowej z zakładki Moja Biblioteka.
5.
W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
1.
Rejestrując się w Serwisie Klient, w drodze zaznaczenia stosownej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji Umowy, Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies.
2.
Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody Klienta na przetwarzanie Danych Osobowych przez Virtualo uniemożliwia realizację usług w ramach Umowy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych Danych Osobowych.
3.
Administratorem Danych Osobowych jest Virtualo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122.
4.
Virtualo przetwarza Dane Osobowe Klientów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tejże ustawy
5.
Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, w tym realizacji Zakupów. Dane Osobowe Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych Virtualo lub jeego kontrahentów, w tym w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Treści Cyfrowych, usług oraz promocji oferowanych przez Virtualo lub jego kontrahentów.
6.
Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Virtualo Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7.
W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Virtualo w ramach Sklepu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies, ciasteczka). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady wykorzystywania ww. plików zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
§10 REKLAMACJE
1.
Klient może złożyć reklamację dotyczącą Treści Cyfrowej.
2.
Klient może zgłosić reklamację do Biura Obsługi Klienta z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
a)
mailowo - na adres : biuro@virtualo.pl
b)
telefonicznie - +48 22 551 30 31
c)
pisemnie - na adres Virtualo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122
3.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail i login Klienta jakimi posłużył się do założenia Konta, numer zamówienia, określenie Treści Cyfrowej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Virtualo może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
4.
Virtualo ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Virtualo nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Virtualo blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.
Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku
4.
Virtualo ma obowiązek dostarczania Treści Cyfrowych bez wad
5.
Virtualo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
6.
Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Virtualo, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail Klienta oraz udostępnienia na stronie http://www.virtualo.pl zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
7.
W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
KARTA TREŚCI CYFROWE
MODELE UDOSTĘPNIANIA TREŚCI CYFROWYCH
1.
Virtualo w ramach Sklepu umożliwia następujące modele zakupu Treści Cyfrowych:
a)
zakup elektronicznego egzemplarza Treści Cyfrowej;
b)
zakup elektronicznego egzemplarza Treści Cyfrowejw przedsprzedaży;
c)
zakup elektronicznego egzemplarza Treści Cyfrowejdla innej niż Klient osoby
2.
Dostępne dla konkretnej Treści Cyfrowej modele jej zakupu zawarte są w informacjach udostępnianych na stronach internetowych Sklepu, obok opisu danej Treści Cyfrowej.
ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH
3.
Realizacja Zakupu Treści Cyfrowej (udostępnienie zamówionej Treści Cyfrowej), w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i c) powyżej, odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez Virtualo od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia przez Klienta płatności za Treść Cyfrową.
4.
Realizacja Zakupu Treści Cyfrowej (udostępnienie zamówionej Treści Cyfrowej), w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, odbywa się niezwłocznie po rozpoczęciu sprzedaży Treści Cyfrowej, tj. w terminach podanych w informacjach opisujących daną Treść Cyfrową, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Virtualo od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia przez Klienta płatności za Treść Cyfrową
5.
Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności za Treść Cyfrową Virtualo prześle do Klienta wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności oraz informacje odnośnie sposobu pobrania zamówionej Treści Cyfrowej.
6.
Treści Cyfrowe udostępniane są Klientowi w ramach jego Konta, w zakładce „Moja Biblioteka”. W przypadku zakupu Treści Cyfrowej w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. c) Treść Cyfrowa udostępniana jest w ramach Konta wskazanej podczas zakupu przez Klienta osoby. W przypadku gdyby osoba wskazana przez Klienta nie miała Konta Virtualo na wskazany przez Klienta adres email takiej osoby wyśle wiadomość e-mail zawierającą link umożliwiający założenie i aktywację Konta.
7.
Zakładka „Moja Biblioteka” zawiera informacje o wszystkich Treściach Cyfrowych jakie zostały nabyte przez Klienta. Klient, w zależności od stosowanego w odniesieniu do danej Treści Cyfrowej systemu zabezpieczenia, ma możliwość nieograniczonego lub ograniczonego, wielokrotnego pobierania tej treści na posiadane przez siebie urządzenia.
8.
W celu pobrania Treści Cyfrowej Klient powinien kliknąć na znajdującą się przy Treści Cyfrowej ikonkę symbolizującą wybrany przez Klienta format w jakim chce pobrać Treść Cyfrową (np. EPUB, MOBI lub PDF w przypadku eBooków, PDF w przypadku eprasy, MP3 w przypadku audiobooków).
TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH
9.
Treści Cyfrowe dostępne w Sklepie zabezpieczone są Watermarkiem lub Adobe DRM albo innym powszechnie stosowanych sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.
10.
Do odczytania Treści Cyfrowych niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions lub innego wskazanego w opisie danej Treści Cyfrowej. Informacja o zastosowanym zabezpieczeniu znajduje się na karcie każdej Treści Cyfrowej.
UMOWA NA KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH
11.
Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.
12.
Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej na własny użytek.
13.
Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 12 powyżej, Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania
14.
Klient nie jest uprawniony do:
a)
rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
b)
ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,
c)
publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,
d)
usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,
e)
oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
f)
jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cufrowej
15.
Virtualo udziela Klientowi zgody na korzystanie z Treści Cyfrowej na nie więcej, niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.). Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Treści Cyfrowej zabezpieczonej przy wykorzystaniu Adobe DRM, która to Treść Cyfrowa może być skopiowana przez Klienta na nie więcej, niż 6 (słownie: sześć) odrębnych urządzeniach
16.
Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody Virtualo jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Virtualo może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

-REGULAMIN-
(obowiązujący do dnia 24 grudnia 2014 r.)
§1 DEFINICJE
1.
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
a)
„VIRTUALO” – oznacza spółkę pod firmą Virtualo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000349437, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 1.002.000 złotych (w pełni opłacony), NIP: 952-20-28-278, telefon +48 22 551 30 31, e-mail: biuro@virtualo.pl;
b)
„SKLEP” – oznacza prowadzony przez Virtualo w domenie www.virtualo.pl internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od Virtualo Produktów;
c)
„PRODUKTY” – oznacza znajdujące się w bieżącej sprzedaży w ramach Sklepu produkty w postaci m.in.. Treści Multimedialnych oraz czytników elektronicznych;
d)
„TREŚCI MULTIMEDIALNE” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki), audiobooki (zapisana w formacie cyfrowym ścieżka dźwiękowa zawierająca odczytany przez lektora utwór literacki) oraz e-prasa (zapisane w formacie cyfrowym wydania prasy codziennej, tygodników oraz miesięczników);
e)
„USŁUGI” - oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu usługi;
f)
„KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała w sposób określony w Regulaminie Rejestracji w Sklepie oraz dla której utworzone zostało Konto;
g)
„ZABEZPIECZENIA” – oznacza stosowane przez Virtualo systemy zabezpieczeń Produktów przed nielegalnym rozpowszechnianiem;
h)
„NEWSLETTER” - oznacza gazetkę elektroniczną wydawaną periodycznie przez Virtualo, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie Produktów, organizowanych konkursach, promocjach itp.; gazetka może zawierać informacje handlowe Virtualo lub jego partnerów;
i)
„REJESTRACJA” – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez Virtualo formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta;
j)
„KONTO” – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Klienta w Sklepie indywidualne konto Klienta umożliwiające edycję podanych przez Klienta Danych Osobowych, Zakup przez Klienta Produktów, zawierające informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta Produktach, historię transakcji, jak również umożliwiające korzystanie przez Klienta z udostępnianych przez Virtualo funkcjonalności Sklepu, w tym działu Moja Biblioteka;
k)
„KOSZYK” – oznacza element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Produktów, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
l)
„REGULAMIN” - oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zamawiania Produktów oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Virtualo;
m)
„DANE OSOBOWE” - oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies;
n)
„POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES” – oznacza stosowane przez Virtualo zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie www.virtualo.pl;
o)
„USTAWA” – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.).
p)
„ZAKUP” – oznacza transakcję sprzedaży Produktu przez Virtualo wykonaną w Sklepie, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta przy wykorzystaniu Konta;
q)
„RABAT” / „VOUCHER” – oznacza zniżkę (procentową lub kwotową) udzielaną Klientowi na zakup Produktów;
r)
„KARTA PRODUKTU” – oznacza dokument określający szczegółowe zasady zakupu poszczególnych rodzajów Produktów, zasady z nich korzystania, w tym zasady dotyczące udzielanej licencji oraz wymogi techniczne dla danego Produktu.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Produktów.
2.
Zakładając Konto i Akceptując Regulamin Klient zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3.
Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Virtualo a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”).
4.
Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Produkty jest Virtualo.
5.
Nazwa Virtualo, wszelkie zawarte w ramach Sklepu utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu, logo Virtualo, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
6.
Cała zawartość Sklepu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych Virtualo i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.
§ 3 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE
1.
Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz dokonywanie Zakupów w Sklepie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.
Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu potencjalny Klient powinien zarejestrować się w Sklepie w celu utworzenia jego Konta.
3.
Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Virtualo, w tym możliwości dokonywania Zakupów.
4.
W celu założenia Konta potencjalny Klient powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności imię (nick), hasło, e-mail oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.
5.
Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu Virtualo" Klient potwierdza że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6.
Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.
7.
Klient przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. adresu dostawy Produktów, numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie faktury VAT.
8.
Rejestrując się w Serwisie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji Umowy, Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies.
9.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail Virtualo prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenie Rejestracji. Virtualo zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności podanych podczas procesu rejestracji Danych Osobowych w inny sposób (np. poprzez kontakt telefonicznych z Klientem) oraz uzależnić założenie Konta od wykazania przez Klienta prawdziwości podanych w formularzy rejestracyjnym Danych Osobowych.
10.
Z chwilą potwierdzenia przez Virtualo założenia Konta Klient nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Virtualo, w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Produktów. Z tą samą chwilą pomiędzy Virtualo a Klientem zawierana jest Umowa o korzystanie ze Sklepu.
11.
Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
12.
W przypadku zmiany Danych Osobowych Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie Dane Osobowe. Brak aktualizacji Danych Osobowych może skutkować uniemożliwieniem Virtualo prawidłowego świadczenie usług i sprzedaży Produktów.
13.
Klient nie może udostępniać swojego loginu (adresu e-mail) i hasła do Konta innym osobom.
14.
Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Virtualo o utracie hasła do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.
15.
Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@virtualo.pl albo wysłać pisemne oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres Virtualo.
16.
Umowa może zostać rozwiązana przez Virtualo z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 (siedem) dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające rozwiązanie Umowy przez Virtualo uznaje się w szczególności zmiany przepisów prawa.
17.
Umowa może zostać rozwiązania przez Virtualo bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu.
18.
W przypadku rozwiązania Umowy Virtualo w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania Umowy usunie Konto Klienta oraz usunie Dane Osobowe Klienta, z tym zastrzeżeniem, że Virtualo zachowa prawo do nieusuwania tych Danych Osobowych, których przetwarzanie związane będzie z wykonywaniem nałożonych przez przepisy prawa obowiązków Virtualo oraz umożliwiających dochodzenie przez Virtualo od Klienta roszczeń Virtualo.
§4 USŁUGI SKLEPU
1.
W ramach Sklepu, w okresie obowiązywania Umowy, Virtualo umożliwia Klientowi:
a)
składanie zamówień na Produkty w celu przeprowadzenia Zakupu,
b)
korzystanie z usługi udostępnienia przez Virtualo przestrzeni dyskowej na serwerach Virtualo w celu:
i.
zamieszczenia informacji o dokonanych przez Klienta Zakupach Produktów w postaci elektronicznej
ii.
umożliwienie Klientowi wielokrotnego, w granicach udzielonej mu przez Virtualo licencji na dany Produkt zgodnie z właściwą dla danego Produktu Kartą Produktu, pobrania Produktu w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności Moja Biblioteka,
iii.
przechowywania pobranego Produkty w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności Moja Biblioteka
b)
zamawianie Newsletterów.
2.
Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.
3.
Virtualo dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Virtualo dokłada najwyższej staranności aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów oraz aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania Sklepu oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Virtualo na potrzeby Sklepu, w miarę możliwości, planowane były na godziny nocne. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Virtualo w miarę możliwości technicznych informuje Klientów z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
§5 NEWSLETTER
1.
Klient ma możliwość zamówienia Newslettera.
2.
Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie Rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w ramach Konta.
3.
W ramach Newslettera Virtualo może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Klient zamawiając Newsletter wyraża zgodę.
4.
Klient może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres biuro@virtualo.pl, modyfikację ustawień Konta, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.
§6 DOSTĘPNE PRODUKTY I ICH ZAKUP
1.
Virtualo w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od Virtualo Produkty.
2.
Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Produktów oraz o samych Produktach zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.
3.
Możliwość dokonania Zakupu Produktów posiada wyłącznie Klient posiadający Konto, który zalogował się w Sklepie.
4.
Prezentowane w ramach sklepu Produkty mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo.
5.
Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Klienta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów. Każdy Produkt podany w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.
6.
Po wyborze przez Klienta zaprezentowanego przez Virtualo Produktu, aby złożyć Virtualo ofertę Zakupu danego Produktu Klient powinien wybrać opcję „Kup teraz” lub „Do koszyka” lub „Kup za …” - poprzez kliknięcie na opcję znajdującą się przy danym Produkcie. Kliknięcie na wybrana opcję powoduje dodanie oferty Zakupu wybranego Produktu do Koszyka.
7.
W celu złożenia oferty Zakupu wybranego Produktu Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, potwierdzić złożenie oferty Zakupu a następnie dokonać płatności. W przypadku składania ofert na Produkty, których dostarczenie odbywać się będzie w sposób inny niż poprzez zakładkę „Moja Biblioteka” Klient zobowiązany jest do podania dokładnych danych do wysyłki, obejmujących nazwę adresata, ulicę z numerem nieruchomości i mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz telefon kontaktowy.
8.
W trakcie procesu składania oferty Zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.
9.
Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
10.
Ceną wiążąca jest cena podana podczas składnia zamówienia w Koszyku, po uwzględnieniu wszystkich Rabatów, Voucherów i promocji.
11.
Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem kary płatniczej, ePrzelewu, płatności półautomatycznej oraz innych udostępnianych przez Virtualo we współpracy z kontrahentami obsługującymi płatności internetowe.
12.
W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych, ePrzelewu, płatności półautomatycznej Klient zostanie przekierowany na serwis eCard.pl zarządzany przez spółkę eCard S.A., aby dokonać wpłaty na poczet zakupu wybranego Produktu.
13.
Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Virtualo wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Virtualo potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Virtualo a Klientem zawierana jest umowa sprzedaży Produktu na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Załączników do niniejszego Regulaminu dotyczącego nabywanego przez Klienta Produktu.
14.
W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od Virtualo wiadomość e-mail wskazująca na braku akceptacji oferty przez Virtualo. Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni od daty dokonania przez Klienta płatności oznacza odmowę realizacji zamówienie przez Virtualo. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym Virtualo niezwłocznie zwraca Klientowi uiszczoną przez niego cenę nabycia Produktu.
15.
W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Virtualo zamówionego przez Klienta Produktu z uwagi na jego niedostępność Virtualo najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży Produktu zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
16.
Virtualo zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu lub załączników do niego, bądź przepisów obowiązującego prawa.
17.
Wymogi techniczne, jakie powinny spełniać posiadane przez Klienta urządzenia dla celów korzystania z zakupionych w ramach Sklepu Produktów w postaci elektronicznej określają Karty Produktu oraz informacje zamieszczone na stronach Sklepu, obok Produktu.
18.
Szczegółowe zasady Zakupu poszczególnych rodzajów Produktów, zasady dostarczenia Produktu Klientowi oraz zasady korzystania z Produktów określają odrębne dla każdego rodzaju Produktu Karty Produktu.
§7 RABATY I VOCHERY ORAZ PROMOCJE
1.
Klient w toku Zakupu jest uprawniony do korzystania z Rabatów oraz Vucherów pomniejszających cenę za Produkt.
2.
Zasady przyznawania Rabatów oraz Voucherów oraz promocji określają odrębne regulaminy.
3.
Rabaty oraz Vouchery posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego Rabatu lub Vouchera.
4.
Rabaty oraz Vouchery nie łącza się oraz nie mogą być łączone z żadnym innym promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
5.
Na stronach internetowych Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.
6.
Promocje mogą być związane z Rabatami. Warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas Zakupu.
7.
Klient nie ma prawa do żądania od Virtualo wypłaty jakichkolwiek kwoty z tytułu otrzymanych Rabatów oraz Voucherów.
8.
Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami oraz Voucherami.
9.
Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych Rabatów i Voucherów innym Klientom.
§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU
1.
Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za Produkty objęte Zakupem.
2.
Klient będący konsumentem w przypadku zamawiania Produktów w postaci Treści Multimedialnych wyraża zgodę na udostępnienie przez Virtualo Treści Multimedialnej niezwłocznie po dokonaniu Zakupu i potwierdzeniu jego realizacji przez Virtualo oraz przed upływem 10 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy zakupu Treści Multimedialnej. Z uwagi na powyższe, stosownie do regulacji art. 10 ust. 3 pkt 1), ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o zakupu Treści Multimedialnej w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, co Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę.
3.
Klient będący konsumentem zgodnie z postanowieniami ustawy dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu, nie będącego Treścią Multimedialną, bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu.
4.
Prawo Klienta będącego konsumentem do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje wobec Produktów w postaci a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, b) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, d) dostarczania prasy.
5.
Odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży Produktu w przypadku określonym w ust. 3 powyżej następuje poprzez złożenie oświadczenia Virtualo o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
6.
W razie odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta, Klient zwraca otrzymany Produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwracany produkt powinien posiadać oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie oraz wszystkie akcesoria.
7.
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Virtualo dokona zwrotu wpłaconych środków. W przypadku wykorzystania przez Klienta przy Zakupie Produktów Rabatów, Voucherów lub jakichkolwiek promocji Klientowi zostanie zwrócona faktycznie uiszczona przez Klienta cena. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym na wykorzystany przez Klienta Rabatu oraz Vouchery zostaną wydane przez Virtualo nowe Rabaty i Vouchery, chyba że okres ich wykorzystania już upłynął.
§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
1.
Rejestrując się w Serwisie Klient, w drodze zaznaczenia stosownej opcji, wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu realizacji Umowy, Zakupu oraz dla celów wskazanych w Polityce Prywatności i Cookies.
2.
Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody Klienta na przetwarzanie Danych Osobowych przez Virtualo uniemożliwia realizację usług w ramach Umowy. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych Danych Osobowych.
3.
Administratorem Danych Osobowych jest Virtualo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122.
4.
Virtualo przetwarza Dane Osobowe Klientów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tejże ustawy.
5.
Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, w tym realizacji Zakupów. Dane Osobowe Klienta będą również przetwarzane w celach marketingowych Virtualo lub jego kontrahentów, w tym w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera, w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Produktów, usług oraz promocji oferowanych przez Virtualo lub jego kontrahentów.
6.
Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Virtualo Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7.
W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Virtualo w ramach Sklepu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies, ciasteczka). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady wykorzystywania ww. plików zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.
§10 REKLAMACJE
1.
Klient będący konsumentem może złożyć reklamację, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr.141, poz.1176). Klient nie będący konsumentem może zgłosić reklamację na zasadach ogólnych oraz wynikających z poniższych zasad.
2.
Klient może zgłosić reklamację do Biura Obsługi Klienta z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
a)
Mailowo – na adres : biuro@virtualo.pl
b)
Telefonicznie - +48 22 551 30 31,
c)
pisemnie – na adres Virtualo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122
3.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail i nick Klienta jakimi posłużył się do założenia Konta, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Virtualo może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
4.
Do reklamacji Produktu nie będącego Treścią Multimedialną Klient powinien załączyć Produkt.
5.
Virtualo ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Virtualo nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Virtualo blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176), Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2013 roku.
4.
Virtualo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
5.
Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Virtualo, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail Klienta oraz udostępnienia na stronie http://www.virtualo.pl zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
6.
W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
KARTA PRODUKTU – E-CZYTNIKI
ZASADY DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY PRODUKTU W POSTACI E-CZYTNIKA
1.
W stosunku do Produktów w postaci e-Czytnika nie będą miały zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi (art. 556 – 576 kc.), na co Klient wyraża zgodę. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stosuje się w stosunku do Klientów będących konsumentami.
2.
Każdy Produkt w postaci e-Czytnika posiada w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego gwarancję producenta. Zasady gwarancji, w zależności od rodzaju i modelu Produktu w postaci e-Czytnika, mogą się różnic. Virtualo na prośbę Klienta udostępni mu przed dokonaniem Zakupu treść gwarancji na dany Produkt w postaci e-Czytnika. W celu uzyskania treści gwarancji Klient powinien wysłać stosowną prośbę na adres poczty elektronicznej biuro@virtualo.pl
ZASADY DOSTARCZANIA PRODUKTU W POSTACI E-CZYTNIKA
3.
Realizacja Zakupu Produktu w postaci eCzytnika (wysyłka zamówionego modelu) odbywa się w ciągu czterech dni roboczych od dnia zaksięgowania ceny uiszczonej przez Klienta.
4.
Koszty transportu i dostawy Produktów w postaci Czytnika ponosi Virtualo.
5.
Wysyłka Produktów w postaci Czytnika odbywa się wyłącznie na adresy dostawy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6.
Klient przy odbiorze przesyłki zawierającej Produkt w postaci Czytnika zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Virtualo pod następujący adres e-mail biuro@virtualo.pl.
KARTA PRODUKTU – TREŚCI MULTIMEDIALNE
MODELE UDOSTĘPNIANIA TREŚCI MULTIMEDIALNYCH
1.
Virtualo w ramach Sklepu umożliwia następujące modele zakupu Produktów w Postaci Treści Multimedialnej:
a)
zakup elektronicznego egzemplarza Produktu w Postaci Treści Multimedialnej;
b)
zakup elektronicznego egzemplarza Produktu w postaci Treści Multimedialnej w przedsprzedaży;
c)
zakup elektronicznego egzemplarza Produktu w postaci Treści Multimedialnej dla innej niż Klient osoby.
2.
Dostępne dla konkretnego Produktu w postaci Treści Multimedialnej modele ich zakupu zawarte są w informacjach udostępnianych na stronach internetowych Sklepu, obok opisu danego Produktu w postaci Treści Multimedialnej.
ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI MULTIMEDIALNYCH
3.
Realizacja Zakupu Produktu w postaci Treści Multimedialnej (udostępnienie zamówionego Produktu), w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i c) powyżej, odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez Virtualo od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia - uiszczenia przez Klienta płatności za Produkt w postaci Treści Multimedialnej.
4.
Realizacja Zakupu Produktu w postaci Treści Multimedialnej (udostępnienie zamówionego Produktu), w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, odbywa się niezwłocznie po rozpoczęciu sprzedaży Treści Multimedialnej, tj. w terminach podanych w informacjach opisujących daną Treść Multimedialną, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Virtualo od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia przez Klienta płatności za Produkt w postaci Treści Multimedialnej
5.
Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności za Produkt w postaci Treści Multimedialnej Virtualo prześle do Klienta wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności oraz informacje odnośnie sposobu pobrania Produktu.
6.
Produkt w postaci Treści Multimedialnej udostępniany jest Klientowi w ramach jego Konta, w zakładce „Moja Biblioteka”. W przypadku zakupu elektronicznego egzemplarza Produktu w postaci Treści Multimedialnej w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. c) Treść Multimedialna udostępniana jest w ramach Konta wskazanej podczas zakupu przez Klienta osoby. W przypadku gdyby osoba wskazana przez Klienta nie miała Konta Virtualo na wskazany przez Klienta adres e-mail takiej osoby wyśle wiadomość e-mail zawierającą link umożliwiający aktywację Konta. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wysłana będzie maksymalnie 10 razy. W przypadku podania błędnego adresu e-mail, braku możliwości dostarczenia wiadomości e-mail do osoby wskazanej przez Klienta lub też odmowy przyjęcia Treści Multimedialnej przez osobę wskazana przez Klienta Treść Multimedialna udostępniona będzie Klientowi w ramach jego Konta, w zakładce „Moja Biblioteka”.
7.
Zakładka „Moja Biblioteka” zawiera informacje o wszystkich Produktach w postaci Treści Multimedialnej jakie zostały nabyte przez Klienta. Klient, w zależności od stosowanego w odniesieniu do danego Produktu w postaci Treści Multimedialnej systemu zabezpieczenia, ma możliwość nieograniczonego lub ograniczonego, wielokrotnego pobierania tej treści na posiadane przez siebie urządzenia.
8.
W celu pobrania Produktu w postaci Treści Multimedialnej Klient powinien kliknąć na znajdującą się przy Produkcie ikonkę symbolizującą wybrany przez Klienta format w jakim chce pobrać Produkt (np. EPUB, MOBI lub PDF w przypadku eBooków, PDF w przypadku eprasy, MP3 w przypadku audiobooków).
TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI MULTIMEDIALNYCH
9.
Treści Multimedialne dostępne w Sklepie zabezpieczone są Watermarkiem lub Adobe DRM albo innym powszechnie stosowanych sposobem zabezpieczenia treści multimedialnych.
10.
Do odczytania Treści Multimedialnej niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions lub innego wskazanego w opisie danej Treści Multimedialnej. Informacja o zastosowanym zabezpieczeniu znajduje się na karcie każdego Produktu.
UMOWA LICENCJI NA KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW W POSTACI TREŚCI MULTIMEDIALNYCH
11.
Klient może używać Treści Multimedialne wyłącznie zgodnie z poniższą licencją użytkownika (dalej „Licencja”).
12.
Klient ma prawo korzystać z Treści Multimedialne na własny użytek.
13.
Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 13 powyżej, Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Multimedialne w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.
14.
Klient nie jest uprawniony do:
a)
rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Multimedialne w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
b)
ingerowania w zawartość Treści Multimedialnej,
c)
publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Multimedialnej,
d)
usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Multimedialnej,
e)
oddawania w najem Treści Multimedialnej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim ,
f)
jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Multimedialnej.
15.
Virtualo udziela Klientowi Licencji na korzystanie z Treści Multimedialnej na nie więcej, niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.). Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Treści Multimedialnej zabezpieczonej przy wykorzystaniu Adobe DRM, która to Treść Multimedialna może być skopiowana przez Klienta na nie więcej, niż 6 (słownie: sześć) odrębnych urządzeniach
16.
Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Multimedialnych bez zgody Virtualo jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Virtualo może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Multimedialnej.
Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.