Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja - Część I - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-62062-03-4
Język:
Polski
Data wydania:
30 grudnia 2011
Rozmiar pliku:
5,2 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
21,00
Cena w punktach Virtualo:
2100 pkt.

Pełny opis

Wydanie pierwsze książki pod tytułem „Gospodarka XXI wieku. Innowacyjność, ekonomika i organizacja” stworzona została z myślą o zaprezentowaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej aspektów funkcjonowania, rozwoju gospodarki krajowej i światowej.

Poszczególne Rozdziały stanowią bogaty zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz tworzą nową wiedzę, nieobecną w publikowanych dotąd innych książkach oraz pozycjach dotyczących gospodarki XXI wieku.

Książka podzielona jest na 10 rozdziałów.

Pierwszy Rozdział przedstawia aspekty teoretyczne i praktyczne z zakresu funkcjonowania gospodarki krajowej i światowej. Odnaleźć można tutaj definicje od pojęcia gospodarki oraz jej całokształtu warunków, reguł i mechanizmów funkcjonowania do obecnych przemian w działalności gospodarczej w dobie procesu globalizacji. Następna część rozdziału pierwszego prezentuje politykę ekonomiczną państwa wobec istniejących potrzeb rozwojowych gospodarki krajowej, opisuje czynniki wpływające na konkurencyjność kraju oraz gospodarkę polską a jej konkurencyjność międzynarodową.

Drugi Rozdział przedstawia rezultaty pierwszego okresu wykorzystania Funduszy Strukturalnych w Polsce. Analiza dotyczy realizacji działań zaplanowanych w dokumencie strategicznym - Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006, który był podstawą nowego modelu polskiej polityki regionalnej wdrażanego w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Z kolei trzeci Rozdział prezentuje na przykładzie miasta Wałbrzych wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się lokalnego rynku pracy oraz formy pomocy regionalnej wpływające na rozwój SSE oraz lokalnego rynku pracy. W artykule przeanalizowano poziom inwestycji i tworzonych miejsc pracy w WSSE na przestrzeni kilku ostatnich lat. Na przykładzie powiatu wałbrzyskiego i województwa pokazano korelację między wzrostem miejsc pracy w WSSE a spadkiem stopy bezrobocia oraz zaprezentowano narzędzie do stymulowania inwestycji, którym jest pomoc regionalna dzięki, której przedsiębiorcy większość swych działań mogą finansować ze środków publicznych dostępnych w ramach funduszu y strukturalnych Unii Europejskiej.

Rozdział czwarty wprowadza w rozwój technologii informacyjnej, który doprowadził do wyodrębnienia się nowego obszaru wiedzy, jakim jest gospodarka elektroniczna, zwana również nową gospodarką. Artykuł porównuje standardową gospodarkę a elektroniczną, prezentuje również modele i systemy informacyjne gospodarki elektronicznej, jak również koszty informatyzacji oraz aspekty jej wpływu na konkurencyjność.

Rozdział piąty to procesy konwergencji gospodarczej a zróżnicowanie państw UE-27. Opisuje głównie tendencję do osiągania szybszego tempa wzrostu poprzez kraje mniej rozwinięte i zmniejszenie luki w poziomie dochodów oraz prezentuje metody wielowymiarowej analizy porównawczej, które pozwalają dokonywać oceny wieloaspektowych zjawisk społeczno-gospodarczych.

Rozdział szósty wytwarzanie energii wykorzystując proces termiczny węgla. Opisuje problematykę Polski jako kraj oparty na węglu, który zmuszony jest szukać sposobu na ograniczenie emisji CO2, aby wypełnić zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Artykuł opisuje zagadnienia z zakresu podziemnych procesów chemicznych, w tym zgazowanie węgla jako bezpośrednia produkcja gazu,  przedstawia efektywność gazyfikacji, jak również opisuje proces termiczny węgla.

Rozdział siódmy przestawia społeczny wymiar efektywności procesu restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Artykuł prezentuje sposoby pomiaru społecznego wymiaru efektywności restrukturyzacji zatrudnienia jednoznacznie wskazuje na ogromną jego rolę w społecznym wymiarze efektywności restrukturyzacji zatrudnienia, ale także i wszelkich zmian, jakie zachodzą w organizacjach.

Rozdział ósmy jest o innowacyjności, który jest jednym z ważnych czynników wzrostu gospodarczego, który stanowi źródło przewagi konkurencyjnej. Jednym z najważniejszych wyzwań Polski XXI wieku jakim jest budowa i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. W artykule zawarte są informacje na temat innowacji, za pomocą której formułuje się nowe podejścia i cele, aby móc zidentyfikować nowoczesne i przyszłościowe kwalifikacje oraz tworzyć nowe obszary zatrudnienia na rynku pracy..

Rozdział dziewiąty prezentuje źródła finansowania polityki rolnej realizowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem opracowania jest przedstawienie źródeł finansowania przez budżet państwa poszczególnych programów krajowej polityki rolnej realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej ARiMR) w latach 2001-2009 oraz źródeł finansowania z budżetu państwa innych wydatków związanych z funkcjonowaniem tej agencji.

Rozdział dziesiąty prezentuje przeprowadzone analizy skuteczności polityki gospodarczej Norwegii w kontekście symptomów „choroby holenderskie”, której działanie w okresie po odkryciu oraz rozpoczęciu eksportu surowców naturalnych przez państwo jest uważane za jedną z przyczyn zaistnienia „przekleństwa bogactwa”.

Książkę adresujemy praktycznie do wszystkich Czytelników, którzy są zainteresowanych aspektami dotyczącymi gospodarki.

 

Liczymy, że odnajdą Państwo w publikacji inspiracje dla własnej praktyki zawodowej lub naukowej.

Spis treści

Spis treści

Przedmowa

Rozdział I Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki krajowej i światowej

Wstęp

1.1. Istota gospodarki oraz jej system gospodarczy

1.2. Obecne przemiany w działalności gospodarczej w dobie procesu globalizacji

1.3. Polityka ekonomiczna państwa wobec istniejących potrzeb rozwojowych gospodarki krajowej

1.4. Czynniki decydujące o trwałym i szybkim rozwoju gospodarczym

1.5. Gospodarka Polska a jej konkurencyjność międzynarodowa

Bibliografia

Informacja o autorze

Rozdział II Wykorzystanie środków pozyskanych z funduszy strukturalnych przez Polskę w latach 2004 – 2006

Wstęp

2.1. Zasady kwalifikowania wydatków w oparciu  o regulacje krajowe i wspólnotowe

2.2. Analiza poniesionych wydatków w ramach poszczególnych funduszy strukturalnych

Zakończenie

Usage of financial resources received from structural founds by Poland in 2004-2006

Bibliografia

Informacje o autorze

Rozdział III Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na kształtowanie się lokalnego rynku pracy na przykładzie Wałbrzycha

Wstęp

3.1. Wałbrzych - charakterystyka rynku pracy

3.2. Wpływ Wałbrzyskiej SSE ,,INVEST – PARK” na rozwój lokalnego rynku pracy

3.3. Formy pomocy regionalnej wpływające na rozwój SSE oraz lokalnego rynku pracy

Streszczenie

Special Economic Zones

Bibliografia

Informacje o autorze

Rozdział IV Gospodarka elektroniczna jako element konkurencyjności przedsiębiorstw

Wprowadzenie

4.1. Porównanie gospodarki tradycyjnej i elektronicznej

4.2. Modele i systemy informacyjne gospodarki elektronicznej

4.3. Koszty informatyzacji w przedsiębiorstwie

4.4. Czynniki konkurencyjności w gospodarce elektronicznej

Podsumowanie

Streszczenie

Bibliografia

Informacje o autorze

Rozdział V Procesy konwergencji gospodarczej a zróżnicowanie państw UE-27

 

Wstęp

5.1. Kryteria konwergencji Traktatu z Maastricht

5.1.2. Fiskalne kryteria konwergencji

5.2. Ogólne cele społeczno-gospodarcze konwergencji

5.2.1. PKB – uniwersalny miernik wzrostu gospodarczego

5.2.2. Zatrudnienie

5.3. Analiza kryteriów konwergencji

5.3.1. Przyjęte do analizy wielkości

5.3.2. Wielowymiarowa analiza porównawcza - porządkowanie liniowe pod względem miary rozwoju

5.3.3. Analiza pozycji państw UE-27

Zakończenie

Bibliografia

Informacje o autorze

Rozdział VI Wytwarzanie energii wykorzystując proces termiczny węgla

Wprowadzenie

6.1. Podziemne procesy chemiczne

6.2. Efektywność gazyfikacji

6.3. Proces termiczny węgla

Podsumowanie

Streszczenie

Using the energy generation thermal process of coal

Bibliografia

Informacje o autorze

Rozdział VII Społeczny wymiar efektywności procesu restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wprowadzenie

7.1. Zmiany w obszarze zasobów ludzkich

7.2. Problem efektywności społecznej restrukturyzacji zatrudnienia

7.3. Wyniki badań efektywności społecznej procesu restrukturyzacji zatrudnienia w badanym przedsiębiorstwie X  (wybrane przykłady)

Podsumowanie

The social dimension of the employment restructuring efficiency – the case of X Company

Informacje o autorze

Rozdział VIII Inwestycja w kapitał ludzki jako ważny aspekt innowacyjności XXI wieku

 

Streszczenie

Wprowadzenie

8.1. Ujęcie innowacji w literaturze

8.2. Kapitał ludzki jako ekonomiczny zasób wiedzy

8.3. Szkolenia pracownicze – podnoszenie kwalifikacji pracownika

Podsumowanie

Die Kapitalinvestition eines Menschen als ein wichtiger Aspekt der Innovation im 21 Jahrhundert

Bibliografia

Informacje o autorze

Rozdział IX Źródła finansowania polityki rolnej realizowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wprowadzenie

9.1. Plany finansowe ARiMR

9.2. Budżetowe źródła finansowania krajowych programów wsparcia

9.3. Budżetowe źródła finansowania kosztów funkcjonowania i wydatków majątkowych

Wnioski

Streszczenie

Sources of financing of the agricultural policy realized by Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture

Abstract

Bibliografia

Informacje o autorze

Rozdział X Analiza środków polityki gospodarczej Norwegii w kontekście występowania symptomów „choroby holenderskiej”

 

Wprowadzenie

10.1. Istota pojęcia „choroba holenderska” (ang. Dutch Disease)  w kontekście zagadnienia „przekleństwa bogactwa” (ang. resource curse)

10.2. Strategia polityki gospodarczej Norwegii, służąca uniknięcia negatywnych skutków „choroby holenderskiej”

10.3. Ocena skuteczności środków polityki gospodarczej Norwegii stosowanych w celu przeciwdziałania symptomom „choroby holenderskiej”

Podsumowanie

Bibliografia

Informacje o autorze

BESTSELLERY