MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

MERITUM Pomoc społeczna. Wsparcie socjalne - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-8092-537-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2016
Rozmiar pliku:
7,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
228,00
Cena w punktach Virtualo:
22800 pkt.

Pełny opis

Książka kompleksowo omawia tę część systemu zabezpieczenia społecznego, jaką jest pomoc społeczna, czyli opiekuńcza funkcja państwa. Mowa tu nie tylko o pomocy finansowej, ale też rzeczowej czy usługowej. Jej celem jest pomoc człowiekowi znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej, której samodzielnie przezwyciężyć nie może. Świadczenia często pobierane okresowo umożliwiają mu zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

W publikacji omówiono m.in. nastepujace zagadnienia:
 • warunki, jakie trzeba spełniać, aby otrzymać określoną formę pomocy (z podstawowym kryterium, jakim jest dochód - jak go ustalić, obliczyć, udokumentować), oraz powody, z których uprawniony traci prawo do pomocy społecznej;
 • świadczenia pieniężne: zasiłek stały (wysokość, okres zasiłkowy, omówienie zakazu łączenia świadczeń), zasiłek okresowy, zasiłek celowy (zakres pomocy, postacie zasiłku: przyznany w zw. z losowym zdarzeniem, klęską żywiołową, bilet kredytowany), pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie (m.in. dla osób opuszczających placówki socjalne różnego typu - porównanie warunków uzyskania pomocy w zależności od placówki i okresu pobytu w niej), na kontynuowanie nauki; kiedy pomocy się nie udziela albo zawiesza jej udzielanie;
 • świadczenia niepieniężne: posiłki, schronienie, mieszkanie chronione, ośrodki wsparcia - pomoc dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, środowiskowe domy pomocy społecznej dla osób zaburzeniami psychicznymi, pobyt w domu pomocy społecznej;
 • procedury w sprawach poszczególnych świadczeń, weryfikację świadczeń (w tym świadczenia nienależnie pobrane, zwrot świadczeń);
 • zasady tworzenia domów pomocy społecznej; prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i starszym;
 • zasiłek pielęgnacyjny: kto jest uprawniony, przesłanki nabycia prawa do zasiłku - m.in. orzeczenie o niepełnosprawności, jej stopień, wysokość zasiłku;
 • świadczenie pielęgnacyjne: kto jest uprawniony (omówienie dla poszczególnych podmiotów), warunki nabycia, opieka nad niepełnosprawnym (rezygnacja z zatrudnienia, niepodejmowanie zatrudnienia a status osoby bezrobotnej), przesłanki utraty uprawnienia, prawo do wcześniejszej emerytury; prawo do świadczeń na pokrycie wydatków związanych z opieką nad niepełnosprawnym za granicą;
 • świadczenie wychowawcze (Program 500+): warunki nabycia, procedura, składanie wniosków, okres pobierania, dodatek dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
 • piecza zastępcza: postępowanie adopcyjne, pomoc dla usamodzielnianych;
 • koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego: m.in. zasada jednego ustawodawstwa, niekumulowanie świadczeń, decyzja o przyznaniu świadczenia w sytuacji podlegania ustawodawstwu innego państwa, reguły pierwszeństwa wypłaty świadczeń rodzinnych, dodatek dyferencyjny (w sytuacji kolizji ustawodawstw);
 • specjalny zasiłek opiekuńczy: sytuacja osoby sprawującej opiekę i wymagającej opieki;
 • dodatki mieszkaniowe: kiedy przysługują, w jakiej wysokości; procedury przyznawania, wypłaty, wstrzymania i zwrotu dodatku;
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego: warunki nabycia prawa do świadczeń, procedura przyznawania i wypłaty (organ właściwy ws. przyznania świadczenia, okres wypłaty, nienależnie pobrane i zwrot - procedura ustalania); działania wobec dłużników alimentacyjnych;
 • ochrona osób doświadczających przemocy w rodzinie: procedura "Niebieskiej Karty", odebranie dziecka przez pracownika socjalnego, zaświadczenie lekarskie dla ofiary przemocy, zadania jednostek samorządu terytorialnego - gminne zespoły interdyscyplinarne;
 • wymagania, jakie musi spełniać pracownik socjalny (kwalifikacje i specjalizacja w zawodzie), uprawnienia;
 • niektóre rozdaje wsparcia, m.in.: zasiłki dla opiekunów, pomoc kobietom w ciąży, osobom uzależnionym, pomoc socjalna dla uczniów i studentów, wsparcie w ramach Karty Dużej Rodziny, dodatek energetyczny (pomoc nisko uposażonym w wydatkach na energię), nieodpłatna pomoc prawna;
 • dla każdego rodzaju świadczenia - wzory dokumentów.
 • Istotnymi walorami publikacji są:
  • układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),
  • rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,
  • zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem,
  • wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce,
  • wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,
  • schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,
  • zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,
  • czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,
  • szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,
  • przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów.
  • Adresatami publikacji są:
   • ośrodki pomocy społecznej: ops-y, mops-y (na poziomie gminy), powiatowe centra pomocy rodzinie, regionalne ośrodki pomocy społecznej (na poziomie wojewódzkim),
   • placówki resocjalizacyjne,
   • placówki wychowawcze,
   • domy pomocy społecznej,
   • placówki zapewniające całodobową opiekę,
   • ośrodki wsparcia,
   • poradnie specjalistyczne,
   • ośrodki kształcące kadry pracowników socjalnych,
   • kuratorzy,
   • organizacje współpracujące (fundacje, stowarzyszenia) w dziedzinie pomocy społecznej,
   • organizacje pożytku publicznego,
   • kancelarie prawnicze specjalizujące się w omawianej tematyce,
   • sądy rodzinne i administracyjne,
   • samorządowe kolegia odwoławcze,
   • studenci nauk społecznych i administracji.

Spis treści

Wprowadzenie 15
Wykaz skrótów 17
Część I. Pomoc społeczna 21
Rozdział I. Istota i zasady udzielania pomocy społecznej 23 1. Pomoc społeczna i wsparcie socjalne w systemie zabezpieczenia społecznego 24 2. Cele i zasady pomocy społecznej 26
Rozdział II. Przesłanki nabycia prawa do świadczeń 35 1. Obywatelstwo i miejsce zamieszkania 36 2. Osoba fizyczna i rodzina jako adresaci świadczeń 38 3. Kryterium trudnej sytuacji życiowej 40 4. Dochód 42 5. Przesłanki negatywne prawa do pomocy społecznej 55
Rozdział III. Świadczenia pieniężne 63 1. Zasiłek stały 64 2. Zasiłek okresowy 73 3. Zasiłek celowy 79 4. Pomoc na usamodzielnienie 92 5. Pomoc dla cudzoziemców 101 6. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki 106
Rozdział IV. Świadczenia niepieniężne 109 1. Świadczenia zaspokajające podstawowe potrzeby egzystencji 110 2. Praca socjalna, poradnictwo i interwencja kryzysowa 113 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 116 4. Usługi opiekuńcze 119 5. Pomoc w postaci mieszkania chronionego 128 6. Pomoc w integracji i usamodzielnieniu 130 7. Usługi świadczone przez ośrodki wsparcia 133 8. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej 138
Rozdział V. Postępowanie w sprawie świadczeń. Kierowanie i odpłatność za pobyt w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 143 1. Postępowanie w sprawie świadczeń 144 2. Czynności konsensualne 154 3. Kierowanie i odpłatność za pobyt w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej 158
Rozdział VI. Weryfikacja decyzji i zwrot świadczeń 169 1. Zmiana i uchylenie decyzji nieostatecznej 170 2. Weryfikacja decyzji ostatecznej 170 3. Czasowe następstwa zmiany i uchylenia decyzji 175 4. Świadczenie nienależnie pobrane 177 5. Zwrot świadczeń 179
Rozdział VII. Zadania, organizacja i kadry pomocy społecznej 185 1. Zadania pomocy społecznej 186 2. Organizacja pomocy społecznej 190 3. Podmioty niepubliczne w pomocy społecznej 194 4. Kontrola i nadzór 203 5. Kadry pomocy społecznej 209
Część II. Świadczenia rodzinne 221
Rozdział VIII. Pojęcie świadczeń rodzinnych 223 1. Pojęcie świadczeń rodzinnych w świetle ustawodawstwa polskiego 224 2. Pojęcie świadczeń rodzinnych według przepisów o koordynacji 226
Rozdział IX. Ogólne warunki nabycia prawa do świadczeń rodzinnych 229 1. Zamieszkanie na terytorium RP 230 2. Obywatelstwo polskie 231 3. Cudzoziemcy uprawnieni do świadczeń rodzinnych 231
Rozdział X. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 235 1. Zasiłek rodzinny 236 2. Podmioty uprawnione do zasiłku rodzinnego 237 3. Przesłanki nabycia prawa do zasiłku rodzinnego 241 4. Okoliczności wyłączające nabycie prawa do zasiłku rodzinnego (art. 7 u.ś.r.) 252 5. Dodatki do zasiłku rodzinnego 258
Rozdział XI. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia rodzinne przyznawane na podstawie uchwały rady gminy 269 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 270 2. Świadczenia rodzinne udzielane na podstawie uchwały rady gminy 274
Rozdział XII. Świadczenie rodzicielskie 277 1. Podmioty uprawnione do świadczenia 278 2. Prawo do świadczenia 279 3. Okoliczności wyłączające prawo do świadczenia 280 4. Zbieg prawa do świadczenia rodzicielskiego i innych świadczeń 281
Rozdział XIII. Świadczenia opiekuńcze 283 1. Zasiłek pielęgnacyjny 285 2. Świadczenie pielęgnacyjne 297 3. Specjalny zasiłek opiekuńczy 324
Rozdział XIV. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych (socjalnego wsparcia) 341 1. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - uwagi ogólne 343 2. Wybrane zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 344 3. Właściwość organu w sprawach z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych 346 4. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych w świetle rozporządzenia nr 1408/71 350 5. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych w świetle rozporządzenia nr 883/2004 354
Rozdział XV. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty świadczeń rodzinnych oraz weryfikacji decyzji ostatecznej 361 1. Właściwość organów 363 2. Wniosek 365 3. Uzupełnienie wniosku i pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia 375 4. Zasady wypłaty świadczeń rodzinnych 378 5. Obowiązki informowania 383 6. Uchylenie i zmiana ostatecznej decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych 385
Rozdział XVI. Świadczenie nienależnie pobrane 391 1. Pojęcie świadczeń nienależnie pobranych 392 2. Zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 400
Część III. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 405
Rozdział XVII. Pojęcie i cel świadczenia wychowawczego 407 1. Pojęcie i cel świadczenia wychowawczego w świetle ustawodawstwa polskiego 408 2. Pojęcie świadczenia wychowawczego według przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 410
Rozdział XVIII. Warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego 411 1. Ogólne warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego 412 2. Podmioty uprawnione do świadczenia wychowawczego 413 3. Przesłanki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego 419 4. Okoliczności wyłączające nabycie prawa do świadczenia wychowawczego (art. 8 u.p.p.w.d.) 430
Rozdział XIX. Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka 435
Rozdział XX. Postępowanie w sprawach o świadczenia wychowawcze 439 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 440 2. Okres zasiłkowy 455 3. Wydatkowanie świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienie świadczenia 457 4. Rodzinny wywiad środowiskowy 459 5. Świadczenia nienależnie pobrane oraz weryfikacja decyzji ostatecznej 460
Część IV. Fundusz alimentacyjny i działania wobec dłużników alimentacyjnych 463
Rozdział XXI. Istota i przesłanki nabycia uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 465 1. Zagadnienia wprowadzające 466 2. Podmioty uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 469 3. Warunki nabycia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 478
Rozdział XXII. Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 497 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 498 2. Organ właściwy w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego 504 3. Okres świadczeniowy 505 4. Decyzja ustalająca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 507 5. Wstrzymanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 510 6. Weryfikacja decyzji, na mocy której strona nabyła prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 511 7. Wzory pism 516
Rozdział XXIII. Świadczenie nienależnie pobrane oraz zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego 525 1. Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego 526 2. Obowiązek zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej 536 3. Wzory pism 546
Rozdział XXIV. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych 549 1. Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 550 2. Organ właściwy w sprawie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 551 3. Czynności podejmowane wobec dłużnika alimentacyjnego 552 4. Uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 556 5. Wzory pism 565
Część V. Dodatki mieszkaniowe 575
Rozdział XXV. Przesłanki nabycia prawa do dodatku mieszkaniowego 577 1. Przesłanki pozytywne, których spełnienie warunkuje nabycie prawa do dodatku mieszkaniowego 578 2. Okoliczności wyłączające uzyskanie dodatku 588
Rozdział XXVI. Wysokość dodatku 591
Rozdział XXVII. Proceduralne aspekty przyznania, wypłaty i zwrotu dodatków mieszkaniowych 597 1. Właściwość organu 598 2. Przebieg postępowania 598 3. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego 601 4. Wstrzymanie wypłaty dodatku 601 5. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia 602
Część VI. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 605
Wprowadzenie 607
Rozdział XXVIII. Ochrona dziecka i rodziny - zagadnienia ogólne 609 1. Podstawy prawne wspierania rodziny i pieczy zastępczej 610 2. Wspieranie rodziny 611 3. Piecza zastępcza 611 4. Podmioty wspierania rodziny i pieczy zastępczej 612 5. Podmiotowość i dobro dziecka 612 6. Podmioty wobec, których realizowane jest wspieranie rodziny i piecza zastępcza 614 7. Przetwarzanie danych 620
Rozdział XXIX. Wspieranie rodziny 621 1. Zagadnienia ogólne 623 2. Przepisy dotyczące wsparcia rodziny 623 3. Pojęcie wspierania rodziny 624 4. Formy organizacyjne wspierania rodziny 627 5. Praca z rodziną 628 6. Działania ośrodków pomocy społecznej w zakresie wspierania rodzin 629 7. Asystent rodziny 630 8. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka 637 9. Kontrola wójta i zarządu powiatu 647 10. Rodzina wspierająca 648
Rozdział XXX. Piecza zastępcza 651 1. Zagadnienia ogólne 655 2. Rodzinna piecza zastępcza 668 3. Instytucjonalna piecza zastępcza 707 4. Świadczenia i dodatki przysługujące rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka 735 5. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 756 6. Ocena sytuacji dziecka oraz opinia o zasadności jego pobytu w pieczy zastępczej 768
Rozdział XXXI. Pomoc dla osób usamodzielnianych 779 1. Zagadnienia ogólne 780 2. Przepisy normujące pomoc na usamodzielnienie 780 3. Zakres podmiotowy pomocy na usamodzielnienie 781 4. Rodzaje świadczeń w ramach procesu usamodzielnienia 781 5. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia w ramach usamodzielnienia 789
Rozdział XXXII. Postępowanie adopcyjne 799 1. Zagadnienia wstępne 800 2. Podstawy prawne prowadzenia postępowania adopcyjnego 801 3. Ośrodek adopcyjny 802 4. Działania zmierzające do przygotowania dziecka do adopcji 808 5. Karta dziecka 809 6. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia krajowego 816 7. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia międzynarodowego 817 8. Kwalifikacje kandydatów do przysposobienia dziecka 819 9. Kontrola zarządu województwa nad ośrodkiem adopcyjnym 822
Rozdział XXXIII. Ustrój administracji 825 1. Zagadnienia ogólne 827 2. Podstawy prawne ustroju administracji 827 3. Zadania gminy w sferze wspierania rodziny 828 4. Zadania powiatu w sferze pieczy zastępczej 830 5. Województwo samorządowe w sferze wspierania rodziny i pieczy zastępczej 837 6. Zadania wojewody 839 7. Zadania ministra właściwego do spraw rodziny 840 8. Rada Ministrów w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej 842 9. Nagrody za osiągnięcia w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 843 10. Zlecanie zadań podmiotom niepublicznym 843 11. Finansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 845 12. Wysokość kwoty średnich miesięcznych wydatków w placówkach, które rozpoczęły działalność 852 13. Dotacje jednostek samorządu terytorialnego 853
Rozdział XXXIV. Kontrola wojewody 855 1. Zagadnienia ogólne 856 2. Przepisy prawa normujące przeprowadzanie kontroli 856 3. Uprawnienia wojewody 856 4. Wystąpienie pokontrolne 860 5. Zastrzeżenia wobec wystąpienia pokontrolnego 861 6. Instrumenty prawne przysługujące wojewodzie 862 7. Wymierzanie i egzekucja kar pieniężnych 864 8. Kontrola zarządu powiatu 866 9. Kontrola w województwie samorządowym 866 10. Uprawnienia organu kontrolnego 866
Część VII. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 869
Rozdział XXXV. Zjawisko przemocy w rodzinie 871 1. Przemoc w rodzinie - pojęcie, fakty i mity 872 2. Przemoc w rodzinie a przestępstwo znęcania się (art. 207 k.k.) 874 3. Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 875
Rozdział XXXVI. Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 879 1. Obowiązki organów administracji rządowej 880 2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego, w tym obowiązki rady gminy/powiatu/sejmiku wojewódzkiego oraz wójta/burmistrza/ prezydenta 881 3. Gminne zespoły interdyscyplinarne 883 4. Procedura "Niebieskie Karty" 887 5. Odebranie dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego 908 6. Bezpieczeństwo i ochrona osoby doświadczającej przemocy w rodzinie - uprawnienia Policji, prokuratora i sądu 911
Rozdział XXXVII. Prawne i społeczne aspekty przeciwdziałania przemocy 919 1. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie znęcania się oraz odpowiedzialność za brak zawiadomienia o przestępstwie 920 2. Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci - charakter prawny i konsekwencje naruszenia zakazu 922 3. Oddziaływanie na sprawcę - programy korekcyjno-edukacyjne 924 4. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 926 5. Zaświadczenie lekarskie dla ofiary przemocy w rodzinie 928
Część VIII. Wybrane rodzaje wsparcia 931
Rozdział XXXVIII. Zasiłki dla opiekunów 933 1. Zagadnienia ogólne - cel świadczenia 934 2. Podmioty uprawnione 934 3. Warunki nabycia prawa do zasiłku dla opiekuna 935 4. Przesłanki negatywne 939 5. Postępowanie w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla opiekuna 940
Rozdział XXXIX. Pomoc osobom uzależnionym (alkoholizm i narkomania) 943 1. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu 944 2. Pomoc osobom uzależnionym od narkotyków 949
Rozdział XL. Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi 951 1. Idea oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 952 2. Umieszczenie osoby z zaburzeniami psychicznymi w domu pomocy społecznej 954 3. Uprawnienia organu pomocy społecznej w zakresie kierowania do szpitala psychiatrycznego 956
Rozdział XLI. Pomoc socjalna dla studentów 959
Rozdział XLII. Pomoc socjalna dla uczniów 965 1. Zagadnienia ogólne 966 2. Podmioty uprawnione do świadczeń 966 3. Stypendium szkolne (art. 90d u.s.o.) 967 4. Zasiłek szkolny (art. 90e u.s.o.) 969 5. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy (art. 90e u.s.o.) 970
Rozdział XLIII. Pomoc w postaci dożywiania 973 1. Cel i zakres Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 974 2. Podmioty realizujące Program 975 3. Finansowanie Programu - źródła i zasady 976 4. Podmioty uprawnione do pomocy udzielanej w ramach Programu 976 5. Przesłanki udzielenia pomocy w ramach Programu 977 6. Formy udzielenia pomocy w ramach Programu 979
Rozdział XLIV. Pomoc kobietom w ciąży 981
Rozdział XLV. Wsparcie w ramach Karty Dużej Rodziny 985
Rozdział XLVI. Dodatek energetyczny 999
Rozdział XLVII. Nieodpłatna pomoc prawna 1003
Indeks rzeczowy 1009

BESTSELLERY