Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

O czytaniu i pisaniu. Wybór eseistyki - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Tłumacz:
Data wydania:
24 października 2017
Czytaj fragment
Pobierz fragment
32,00
Cena w punktach Virtualo:
3200 pkt.

O czytaniu i pisaniu. Wybór eseistyki - ebook

Mario Vargas Llosa, laureat literackiej Nagrody Nobla w 2010 roku, znany jest w Polsce głównie jako prozaik. To jednak tylko jeden obszar jego twórczości pisarskiej. Drugi, pod względem liczby zadrukowanych stron prawdopodobnie obszerniejszy, stanowią teksty niebeletrystyczne, czyli eseje, publicystyka, artykuły prasowe, szkice literaturoznawcze czy przedmowy do cudzych książek.

Niniejszy tom zawiera wybór eseistyki Vargasa Llosy dotąd po polsku niepublikowanej. Autor skupia się tu przede wszystkim na temacie literatury (chociaż nieustannie dryfuje w stronę polityki czy socjologii) i dowodzi, że jest nie tylko świetnym powieściopisarzem – równie znakomicie potrafi opowiadać o czytaniu i pisaniu. W prezentowanych w tym tomie tekstach odnaleźć można odpowiedź na trzy zasadnicze pytania: jak się czyta, jak się pisze i dlaczego.

Spis treści

Tomasz Pindel: Przedmowa tłumacza 5
Sekretna historia pewnej powieści 10
Wieczna orgia. Flaubert i Pani Bovary 60
Podróż do fikcji. Świat Juana Carlosa Onettiego 110
Archaiczna utopia. José María Arguedas i fikcje indygenizmu 132
Antonio Nauczyciel 148
Rewolta quebra-quilos 156
Mandaryn 164
Kraj o tysiącu twarzy 184
Indeks osób i dzieł 208

Kategoria: Popularnonaukowe
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-64134-32-6
Rozmiar pliku: 1,0 MB

FRAGMENT KSIĄŻKI

To­masz Pin­del

Przed­mo­wa tłu­ma­cza

Ma­ria Var­ga­sa Llo­sę ko­ja­rzy­my przede wszyst­kim z jego do­rob­ku po­wie­ścio­we­go. Od Mia­sta i psów po Dziel­ni­cę wy­stęp­ku – a prze­cież pi­sarz wciąż nie zła­mał pió­ra – czy­li przez do­bre sześć de­kad, na­pi­sał tyle po­wie­ści, że moż­na by nimi ob­dzie­lić ze czte­rech śred­nio pra­co­wi­tych pro­za­ików. Do tego tom wcze­snych opo­wia­dań i ksią­żecz­ka dla dzie­ci oraz – u nas sła­bo zna­ne – sztu­ki te­atral­ne. To jed­nak tyl­ko je­den fi­lar jego pi­sar­skie­go do­rob­ku. Dru­gi – po­dej­rze­wam, że pod wzglę­dem licz­by za­dru­ko­wa­nych stron więk­szy – sta­no­wią wszel­kie­go ro­dza­ju tek­sty nie­be­le­try­stycz­ne: ese­je, pu­bli­cy­sty­ka, ar­ty­ku­ły pra­so­we, szki­ce li­te­ra­tu­ro­znaw­cze czy przed­mo­wy do cu­dzych ksią­żek. Var­gas Llo­sa pi­sze bo­wiem bez prze­rwy i za­bie­ra głos w naj­róż­niej­szych spra­wach – ow­szem, chęt­nie ko­rzy­sta z no­wo­cze­snych me­diów, ale jego za­sad­ni­czym orę­żem po­zo­sta­je sło­wo pi­sa­ne.

Pol­ski czy­tel­nik ma dość ogra­ni­czo­ny do­stęp do nie­fa­bu­lar­nych prac Pe­ru­wiań­czy­ka, co wy­da­je się tym cie­kaw­sze, że po­wsta­ły u nas aż dwie bio­gra­fie pi­sa­rza. Do­tąd w pol­skim prze­kła­dzie uka­za­ły się: Praw­da kłamstw, czy­li 25 szki­ców o kla­sy­kach li­te­ra­tu­ry świa­to­wej (1990, wyd. pol. 1999), Li­sty do mło­de­go pi­sa­rza, czy­li swo­iste li­te­rac­kie cre­do au­to­ra (1997, wyd. pol. 2012), Cy­wi­li­za­cja spek­ta­klu, czy­li esej bę­dą­cy dia­gno­zą sta­nu współ­cze­snej kul­tu­ry (2012, wyd. pol. 2015), no i au­to­bio­gra­ficz­na Jak ryba w wo­dzie (1993, wyd. pol. 2010).

Ni­niej­szy tom za­wie­ra wy­bór ese­isty­ki do­tąd po pol­sku nie­pu­bli­ko­wa­nej, przy czym pre­zen­to­wa­ne tu tek­sty sku­pia­ją się na te­ma­cie li­te­ra­tu­ry – na­wet je­śli cza­sem wkra­cza­ją na ob­szar po­li­ty­ki czy so­cjo­lo­gii, to wła­śnie w kon­tek­ście bądź w per­spek­ty­wie li­te­rac­kiej. Var­gas Llo­sa to bo­wiem nie tyl­ko świet­ny po­wie­ścio­pi­sarz, rów­nie zna­ko­mi­cie pi­sze o czy­ta­niu i o pi­sa­niu. Nie jest to w żad­nym ra­zie pi­śmien­nic­two na­uko­we, aka­de­mic­kie, tyl­ko ad­re­so­wa­ne do sze­ro­kie­go od­bior­cy. Chy­ba naj­lep­szym przy­kła­dem może tu być pierw­szy z za­war­tych w tej książ­ce tek­stów – Se­kret­na hi­sto­ria pew­nej po­wie­ści – w któ­rym lek­kość i ga­wę­dziar­ski ton idą w pa­rze z do­głęb­no­ścią i pre­cy­zją: nie znam lep­sze­go ese­ju o tym, jak po­wsta­ją po­wie­ści. Moż­na by za­ry­zy­ko­wać stwier­dze­nie, że pre­zen­to­wa­ny tu wy­bór przy­no­si od­po­wie­dzi Var­ga­sa Llo­sy na trzy za­sad­ni­cze py­ta­nia: jak się czy­ta (Wiecz­na or­gia, Ar­cha­icz­na uto­pia i Man­da­ryn), jak się pi­sze (Se­kret­na hi­sto­ria pew­nej po­wie­ści, Kraj o ty­sią­cu twa­rzy, An­to­nio Na­uczy­ciel i Re­wol­ta qu­ebra-qu­ilos) – i dla­cze­go (Po­dróż do fik­cji).
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: