Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski – Wybrane aspekty - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
ISBN:
978-83-62062-87-4
Język:
Polski
Data wydania:
23 grudnia 2017
Rozmiar pliku:
4,4 MB
Zabezpieczenie:
brak
Produkt niedostępny

Pełny opis

 

Monografia naukowa pt.: „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski – Wybrane aspekty” jest to praca zbiorowa, autorstwa 6 osób, składająca z 7 głównych tematów, będąca owocem konferencji naukowej pt.: „Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski” zorganizowanej w dniu 23-24 listopada 2017 roku. Ambitnym celem naszego projektu badawczego była próba zastanowienia się: w jakim stopniu we współczesnym świecie, przez który przetaczają się kolejne fale globalizacji, a w szczególności w kontekście coraz bardziej zaawansowanego procesu integracji międzynarodowej, można aktywnie sterować procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego, a w tym społecznego kraju, tak aby sprzyjać w miarę bezpiecznemu, zrównoważonemu i trwałemu wzrostu kraju. Z punktu widzenia realizacji z definicji zrównoważonego rozwoju zapisanej w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz z zasady Konstytucyjnej wynika, że wszelkie działania o charakterze społeczno-gospodarczym prowadzone w oparciu o cele nakreślone w strategiach, politykach i programach sektorowych oraz innych dokumentach dotyczących rozwoju społecznego i gospodarczego, czy ochrony środowiska i jego zasobów powinny być wzajemnie powiązane i realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Istotną rolę w kreowaniu celów i priorytetów związanych z długookresowym rozwojem kraju zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju pełni „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”. Jest to dokument planistyczny, określający uwarunkowania, główne cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. W Strategii określono wizję Polski w 2015 roku, zgodnie z którą będzie to kraj o wysokim poziomie i jakości życia mieszkańców oraz silnej i konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy. Państwo zobowiązało się do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju przez integrowanie działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej w interesie przyszłych pokoleń.

Za główny cel strategii przyjęto podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Osiągnięcie powyższego celu możliwe jest tylko w warunkach realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz pielęgnowania i zachowania dziedzictwa kulturowego Polski. Strategia jako nadrzędny, wieloletni dokument strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego kraju stanowi wytyczną dla innych strategii i programów. Niniejsza praca prezentuje tylko wstęp do powyższego zagadnienia na podstawie zebranych materiałów z szeroko dostępnych danych źródłowych oraz oryginalnych prac naukowych poszczególnych autorów. W związku, iż tematyka książki jest bardzo głęboka oraz szeroka, gdyż dotyczy niemal wszystkich aspektów z dyscyplin naukowych, takich jak: nauki społeczne, rolnicze, to w jednym wydaniu nie ma możliwości na pełne przedstawienie wszystkich niezbędnych materiałów, opracowanie analiz i zaprezentowanie końcowych ogólnych wniosków. Liczymy, iż przy następnej okazji, podczas spotkania naukowego, będziemy mogli przygotować kolejną część wydania książki. Wobec tego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej dyskusji i rozważań nad tym tematem podczas kolejnej konferencji. Prosimy również o odwiedzanie strony konferencyjnej naszego organizatora, na której znajdują się bieżące informacje dotyczące organizowanych konferencji w najbliższym czasie www.groupivg.com/konferencja.

 

 

Spis treści

 

Wprowadzenie ........................................................................................................7

1. Przegląd danych źródłowych od zarysu historii rozwoju gospodarki polskiej do aktualnych wskaźników makroekonomicznych Polski......9

1.1. Zarys rozwoju gospodarki polskiej od roku 1918-2017 .................................9

1.2. Raport o wyprzedaży majątku narodowego..................................................18

1.3. Przejmowanie całej gospodarki jakiegoś kraju.............................................30

1.4. Rothschildowie rządzą Polską, doradzają MSZ, wykupują polskie spółki i przejmują gazociągi .....35

1.5. Komisja Europejska (KE) optymistyczna w ocenie sytuacji gospodarczej w Polsce ...........43

1.5.1. Mocne fundamenty gospodarki ....................... 44

1.5.2. Stabilna sytuacja finansów publicznych................ 45

1.6. PKB w czwartym kwartale 2017 roku – komentarz MPiT w sprawie wstępnego szacunku GUS........46

1.7. Zrównoważony rozwój kraju, uznany za Zasadę Konstytucyjną Rzeczypospolitej Polskiej .........48

1.7.1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE ............................................. 53

1.7.2. System wskaźników zrównoważonego rozwoju UE ............................. 55

1.7.3. Zrównoważony rozwój w Konstytucji RP i ustawach........................... 56

1.7.4. Długookresowe strategie i programy..................................................... 59

1.8. Wyzwania polskiej gospodarki do właściwego funkcjonowania .................62

1.9. Postępy w realizacji programów 2014-2020 ................................................70

1.10. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polska - grudzień 2017.........72 Bibliografia..........................................................................................................77

Informacja o autorze............................................................................................80

2. Rynek pracy i jego wpływ na kształtowanie gospodarki........................81 Wprowadzenie.....................................................................................................81

2.1. Teoretyczne pojęcie rynku pracy i jego rodzaje ...........................................83

2.2. Polityka rynku pracy i jej instrumenty..........................................................91

2.3. Zjawisko Histereza na rynku pracy i jego skutki dla polityki gospodarczej ...........99 Zakończenie.......................................................................................................103 Bibliografia........................................................................................................104

Informacja o autorze..........................................................................................104

3. Dialog inwestorski w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności...............105

Streszczenie .......................................................................................................105 Wprowadzenie...................................................................................................106

3.1. Relacje inwestorskie a społeczna odpowiedzialność i inwestowanie społecznie odpowiedzialne ...............107

3.2. Dialog inwestorski w kontekście raportowania społecznego .....................119

3.3. Podsumowanie - wyzwania wobec polskich relacji inwestorskich w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności..............................126

Investor dialogue on corporate social responsibility .........................................131

Summary ....................................................................................................... 131 Bibliografia........................................................................................................132

Informacja o autorze..........................................................................................133

4. Horyzonty innowacji w polskich gminach...........................................134

Streszczenie .......................................................................................................134 Wprowadzenie...................................................................................................135

4.1. Ujęcie innowacyjności gmin ......................................................................136

4.2. Przykłady dobrej praktyki innowacyjnej polskich gmin ............................139

4.3. Horyzonty innowacyjności polskich gmin .................................................150 Zakończenie.......................................................................................................153

Horizon of innovation in polish municipalities .................................................154

Summary ....................................................................................................... 154 Bibliografia........................................................................................................155

Informacja o autorze..........................................................................................157

5. Economic overview of West Pomerania region - socio-economic profile, population (density, growth and age, economy, education, infrastructure ........................158

5.1. Overview of West Pomerania region..........................................................158

5.2. Socio-economic profile...............................................................................165

5.2.1. Population (density, growth and age).................................................. 165

5.2.2. Economy.............................................................................................. 169

5.2.3. Education............................................................................................. 177

5.2.4. Infrastructure ....................................................................................... 184

Summary ...........................................................................................................192

Information about authors .................................................................................192

6. Entrepreneurial portrait of the region based on West Pomerania....193

6.1. Entrepreneurial competence and mind-set activation .................................193

6.2. Startup and acceleration support.................................................................196

6.3. Pathways for young entrepreneurs in outlying areas..................................198

6.4. RIS3 implementation for young entrepreneurs...........................................200

Summary ...........................................................................................................202

Information about authors .................................................................................202

7. Policy framework supporting young entrepreneurs and start-ups.........203

7.1. Regional policies and strategies..................................................................203

7.2. Structural funds ..........................................................................................206

7.3. Smart specialisations ..................................................................................209

Summary ...........................................................................................................215

Information about authors .................................................................................216

BESTSELLERY