Siwz bez tajemnic - Ebook (Książka EPUB) do pobrania w formacie EPUB
Fragment:

Siwz bez tajemnic

ebook
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(3w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-269-1753-0
Język:
Polski
Data wydania:
Wrzesień 2012
Rozmiar pliku:
481 KB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
59,00
Cena w punktach Virtualo:
5900 pkt.

Siwz bez tajemnic

Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia to jeden z najważniejszych etapów całej procedury przetargowej. Zebrane w praktycznym kompendium porady wskazówki i wyjaśnienia pomogą każdemu specjaliście zminimalizować ryzyko popełnianych błędów.
Skorzystać z niej mogą zarówno zamawiający, którzy chcą przygotować specyfikacje istotnych warunków zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jak również wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu i przygotować jak najlepszą ofertę.
Książka podzielona jest na części:
- „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – jak ją sporządzić” – poświęcona jest  problemom, jaki w swojej pracy zawodowej spotykają specjaliście pracujący po stronie zamawiającego
- „Praktyczne porady dla wykonawców chcących wziąć udział w przetargu” -  omówione zostały w niej wszystkie wyzwania dotyczące siwz, jakie może spotkać przedsiębiorca startujący w przetargu
- „Wzory siwz”– kompletne przykłady wszystkich części dokumentacji dotyczącej siwz  - zaczerpnięte z prawdziwych postępowań
Publikację szczególnie polecamy specjalistom, którzy na co dzień mają do czynienia z opracowywaniem siwz albo przygotowywaniem ofert i poszukują szczegółowych wyjaśnień, jak również  osobom, które zaczynają dopiero swoje pierwsze kroki w zamówieniach publicznych.

Spis treści

Wstęp
DLA ZAMAWIAJĄCYCH
Rozdział I. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – jak ją sporządzić?
I. Kiedy istnieje obowiązek przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia?
II. Podstawowe elementy siwz
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego
2. Tryb udzielenia zamówienia
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Termin wykonania zamówienia
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1. Warunki pozytywne i negatywne, czym są i jakie są między nimi różnice?
5.2. Warunki podmiotowe i przedmiotowe
5.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
5.4. Konsekwencje błędnego opisu sposobu oceny warunków
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6.1. Zasady żądania dokumentów od wykonawców zgodnie z ustawą Pzp
6.2. Wartość zamówienia ma znaczenie ze względu na obowiązek lub przywilej żądania dokumentów od wykonawcy
6.3. Dokumenty, których można wymagać w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu spełnienia negatywnych warunków udziału w postępowaniu
6.4. Dokumenty, których można wymagać w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia pozytywne warunki
6.5. Inne dokumenty, których zgodnie z rozporządzeniem zamawiający może żądać od wykonawcy
6.6. Forma, w jakiej wykonawca powinien złożyć wymagane od niego dokumenty
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
8. Wymagania dotyczące wadium
8.1. Formy wniesienia wadium
8.2. Prawidłowe liczenie terminu na wniesienie wadium
8.3. Jak ustalić wysokość wadium?
8.4. Na co zamawiający musi uważać, biorąc pod uwagę wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych?
8.5. Propozycje zapisów siwz dotyczące wadium
9. Termin związania ofertą
10. Opis sposobu przygotowywania ofert
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12. Opis sposobu obliczenia ceny
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
13. 1. Jakie kryteria oceny ofert można zastosować?
13.2. W jaki sposób należy ocenić oferty pod kątem spełnienia przez nie kryteriów?
14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
18. Opis części zamówienia, jeżeli dopuszczone jest składanie ofert częściowych
19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi będzie zawarta umowa ramowa, jeżeli taka została przewidziana
20. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli dopuszczone jest ich składanie
22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli dopuszcza on porozumiewanie się drogą elektroniczną
23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą - jeżeli przewidziane są rozliczenia w walutach obcych
24. Informacja o aukcji elektronicznej, jeśli jest przewidziana
25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli przewidziany jest ich zwrot
26. Określenie liczby osób bezrobotnych lub młodocianych, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób lub utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. Informacje te powinny się znaleźć w siwz, jeśli zamawiający przewiduje wymienione wymagania w opisie przedmiotu zamówienia
27. Informacje o podwykonawcach
III. O czym musi pamiętać zamawiający, przygotowując siwz?
1. Wyjątki, na które trzeba uważać
2. Lista najważniejszych czynności, które powinien wykonać zamawiający, przygotowując siwz
IV. Opłata od siwz, przekazanie siwz i inne formalności
1. Jaką opłatę można pobrać za siwz od wykonawców?
2. W jaki sposób można przekazać wykonawcy siwz?
3. W jakim terminie zamawiający musi przekazać siwz?
4. Kontrola, komu przekazywane jest siwz
5. Na którym etapie postępowania w poszczególnych trybach należy przekazać wykonawcom siwz?
V. Różnice między wyjaśnieniem a zmianą siwz
1. Jak wyjaśniać specyfikacje zgodnie z ustawą Pzp?
1.2. W jakim terminie może wpłynąć do zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści siwz?
1.3. Kiedy zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień wykonawcom?
1.4. W jakim przypadku zamawiający jest zwolniony z obowiązku udzielenia wyjaśnień?
1.5. Jak należy postąpić z udzielonymi wyjaśnieniami?
1.6. Zwołanie zebrania wykonawców – kiedy warto skorzystać z tej metody udzielenia wyjaśnień?
2. Prawidłowo dokonana zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2.1. Wyjaśnienie czy zmiana treści siwz?
2.2. Jakie czynności należy wykonać po dokonaniu zmian treści siwz?
2.3. W jakich przypadkach zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia terminu składania ofert oraz jakie obowiązki się z tym wiążą?
2.4. Jakie obowiązki ciążą na zamawiającym, który przedłuża termin składania ofert?
VI. Błędy w tworzeniu siwz
1. 6 czynności, o których należy pamiętać, przygotowując siwz
2. Najczęstsze nieprawidłowości w specyfikacjach
3. Na co należy uważać w przypadku siwz na roboty budowlane?
3.1. Jakie błędy popełniają zamawiający, opisując przedmiot zamówienia na roboty budowlane?
3.2. Czy opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu został sformułowany w sposób prawidłowy?
4. Ustalenie opisu spełniania warunków udziału w sposób związany z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalny
4.1. Jak prawidłowo opisać sposób dokonywania oceny spełniania warunku w odniesieniu do posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności?
4.2. Sprawdzanie wiedzy i doświadczenia wykonawców w realizacji robót budowlanych, czyli, na co należy uważać?
4.3. Na co szczególnie uważać, formułując opis warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz kadrowym?
4.4. 2 zasadnicze uchybienia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców
5. Ważne jest bezbłędne sformułowanie kryteriów oceny ofert
DLA WYKONAWCÓW
Rozdział II. Praktyczne porady dla wykonawców chcących wziąć udział w przetargu
I. Na jakie elementy siwz wykonawca powinien zwracać szczególną uwagę?
1. Od czego zacząć czytanie siwz, czyli po spełnieniu jakich warunków wykonawca może przystąpić do postępowania?
1.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
1.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia
1.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
1.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1.5. Przykłady zapisów specyfikacji, które mogą budzić wątpliwości bądź są niezgodne z ustawą Pzp
2. Pozostałe elementy siwz równie ważne dla wykonawcy
2.1. Termin składania ofert
2.2. Termin realizacji zamówienia
2.3. Opis sposobu przygotowania ofert, opis sposobu obliczenia ceny
2.4. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
2.5. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
3. Czytamy umowę i opis przedmiotu zamówienia
3.1. Postanowienia umowne, które mogą mieć wpływ na decyzję wykonawcy o udziale w przetargu
3.2. Opis przedmiotu zamówienia, czyli co tak naprawdę wykonawca ma zrealizować, dostarczyć lub zbudować w ramach zamówienia publicznego?
4. Wskazówki, jak poprawnie złożyć ofertę
4.1. O czym musi pamiętać wykonawca, składając ofertę?
II. Jak wykonawca powinien przygotować ofertę po zmianie lub wyjaśnieniach treści siwz?
1. Zmiana siwz bez wyraźnego wyodrębnienia - zmiana jako wyjaśnienie treści siwz
2. Zmiana siwz a możliwość wnioskowania o wyjaśnienie
3. Kiedy wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę?
4. Uprawnienia do wniesienia odwołania na zmianę siwz w zależności od wartości zamówienia
5. Najczęstsze przypadki odwołań na zapisy siwz
6. Omyłki wynikające z braku uwzględnienia zmiany siwz i możliwość ich poprawienia
III. Odrzucenie oferty z powodu jej niezgodności z treścią siwz
Rozdział III. Wzory siwz
I. Wzór specyfikacji istotnych warunków zamówienia na świadczenie usług hotelarskich
1. Spis treści
2. Część I – Instrukcja dla wykonawców
3. Część II – Opis przedmiotu zamówienia
4. Część III – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług hotelarskich
5. Część IV – Wzory formularza do oferty i załączników do oferty
II. Wzór specyfikacji istotnych warunków zamówienia na bieżące utrzymanie parków oraz terenów zieleni miejskiej
1. Spis treści
2. Część I – Instrukcja dla wykonawców
3. Część II – Opis przedmiotu zamówienia
4. Część III – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego na bieżące utrzymanie parków oraz terenów zieleni miejskiej
5. Część IV – Wzory formularza oferty, formularza cenowego oraz załączników do oferty

BESTSELLERY