Facebook - konwersja
Warszawa, dn. 16 stycznia 2023
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VIRTUALO.PL
obowiązujący od dnia 23 stycznia 2023 r.
(dalej jako „Regulamin”)
Obowiązujący regulamin (tj. do 22.01.2023) został umieszczony poniżej tego dokumentu
A. Czego dowiesz się w Regulaminie
Dziękujemy, że przed zakupem w sklepie internetowym virtualo.pl (dalej jako „Sklep”) czytasz nasz Regulamin, który:
zawiera szczegółowy opis funkcjonalności Sklepu, w tym oferowane w Sklepie usługi;
opisuje krok po kroku czynności, jakie powinny zostać wykonane w celu dokonania udanych zakupów;
wskazuje na Twoje prawo do odstąpienia od zawartej umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych (dalej jako „Umowa”);
opisuje procedurę reklamacji;
zawiera inne przydatne w procesie zakupu informacje i wskazówki.
Część postanowień Regulaminu odnosi się wyłącznie do Konsumentów. Jesteś dla nas Konsumentem, jeśli jesteś osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu:
dokonującą zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z Twoją działalnością̨ gospodarczą lub zawodową lub
dokonującą zakupów w celu bezpośrednio związanym z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową, ale zakup ten nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego, który wynikałby w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej.
B. Funkcjonalności i usługi oferowane przez Sklep
1
W ramach Sklepu, na czas kiedy jesteś w nim zarejestrowany, Virtualo (zob. sekcję P Regulaminu, „Kim Jesteśmy”) umożliwia:
składanie zamówień na znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym e-booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory literackie), audiobooki (zapisane w formacie cyfrowym ścieżki dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora utwór literacki) oraz e-prasę (zapisane w formacie cyfrowym wydania prasy codziennej, tygodników oraz miesięczników) (dalej łącznie jako „Treści Cyfrowe”) w celu ich zakupu;
korzystanie z usługi udostępnienia przestrzeni dyskowej w celu:
a)
zamieszczenia informacji o dokonanych zakupach Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej;
b)
umożliwienia wielokrotnego, w granicach udzielonej przez Virtualo licencji na daną Treść Cyfrową zgodnie z właściwą dla danej Treści Cyfrowej kartą treści, pobrania Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności Moja Biblioteka;
c)
przechowywania pobranych Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności Moja Biblioteka;
zamawianie newsletterów (dalej jako „Newsletter”).
2
Treści Cyfrowe dostarczamy w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy, chyba że Umowa będzie stanowić inaczej. Będzie tak w przypadku, kiedy poinformujemy Ciebie (np. w karcie treści) o konkretnej wersji, w jakiej sprzedawana jest dana Treść Cyfrowa.
3
Virtualo informuje szczegółowo o wymaganiach technicznych dla Treści Cyfrowych na kartach treści.
C. Czego potrzebujesz, by rozpocząć zakupy
1
Aby móc w pełni korzystać ze Sklepu powinieneś mieć ukończone 18 lat lub posiadać pełną zdolność do czynności prawnych albo być osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2
Do dokonywania zakupów w naszym Sklepie nie potrzebujesz specjalnego sprzętu czy oprogramowania. Wystarczy jedynie urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką̨ internetową typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Dodatkowo, powinieneś posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
D. Rejestracja w Sklepie
1
Aby dokonać zakupów w Sklepie, powinieneś zarejestrować się w Sklepie w celu utworzenia nieodpłatnie swojego konta klienta (dalej jako „Konto”).
2
W tym celu wypełnij formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając zgodne z prawdą wszystkie wymagane dane, w tym login, hasło, dane kontaktowe oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.
3
Poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz Regulamin i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.
4
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail otrzymasz wiadomość zawierającą prośbę o potwierdzenie rejestracji.
5
Z chwilą potwierdzenia przez Virtualo założenia Konta, nabywasz prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Virtualo, w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Treści Cyfrowych.
6
Możesz posiadać tylko jedno Konto.
7
W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu e-mail powinieneś niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie dane osobowe. Brak aktualizacji tych danych może skutkować uniemożliwieniem Virtualo prawidłowego świadczenia usług i sprzedaży Treści Cyfrowych.
8
Ze względów bezpieczeństwa pamiętaj, aby nie udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
9
Niezwłocznie poinformuj Virtualo w przypadku utraty hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.
10
Pamiętaj, że możesz zlikwidować swoje Konto bez podania przyczyny. W tym celu wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected] albo wyślij pisemne oświadczenie na adres Virtualo wskazany w sekcji K Regulaminu pkt 2.
11
Umowa o korzystanie ze Sklepu może zostać rozwiązana przez Virtualo z ważnych przyczyn z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające rozwiązanie przez Virtualo umowy o korzystanie ze Sklepu uznaje się w szczególności zmiany przepisów prawa.
12
Umowa o korzystanie ze Sklepu może zostać rozwiązania przez Virtualo bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Ciebie zobowiązań wynikających z Regulaminu.
E. Procedura zakupu
1
Pamiętaj, że zakup prezentowanych w ramach sklepu Treści Cyfrowych może być ograniczony ilościowo, a dostęp do nich ograniczony czasowo.
2
Virtualo w ramach Sklepu umożliwia następujące modele zakupu Treści Cyfrowych:
a)
klasyczny zakup elektronicznego egzemplarza Treści Cyfrowej;
b)
zakup elektronicznego egzemplarza Treści Cyfrowej oferowanej w przedsprzedaży;
c)
zakup elektronicznego egzemplarza Treści Cyfrowej dla osoby trzeciej.
3
Dostępne dla konkretnej Treści Cyfrowej modele jej zakupu zawarte są w informacjach udostępnianych na karcie treści.
4
Karty treści w Sklepie, opisy Treści Cyfrowych oraz informacje o cenie i dostępności Treści Cyfrowych nie stanowią oferty Virtualo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
5
Oznacza to, że poprzez samo złożenie zamówienia w Sklepie, nie zawierasz z Virtualo Umowy, jedynie składasz zapytanie ofertowe dotyczące określonej Treści Cyfrowej w cenie i o cechach podanych w karcie treści dostępnej w Sklepie.
6
Realizacja ofert wynikających ze złożonych przez klientów Sklepu zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Treści Cyfrowe, aż do wyczerpania się zapasów. Każda Treść Cyfrowa podana w Twoim zamówieniu jest przedmiotem osobnej oferty.
7
Po wyborze Treści Cyfrowej dodaj ją do koszyka, aby złożyć Virtualo ofertę zakupu danej Treści Cyfrowej.
8
Przejdź następnie do koszyka i potwierdź złożenie oferty zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” lub równoznacznego, a następnie dokonaj płatności (w zależności od wyboru sposobu płatności, możesz zostać przeniesiony na stronę operatora płatności). O szczegółach płatności przeczytasz w sekcji F Regulaminu.
9
W przypadku składania ofert na Treści Cyfrowe, których dostarczenie odbywać się będzie w sposób inny niż poprzez zakładkę „Moja Biblioteka”, podaj dokładne dane do wysyłki.
10
Po złożeniu oferty oraz po dokonaniu płatności, niezwłocznie i nie później niż w ciągu 3 godzin, otrzymasz od Virtualo wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Virtualo potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierana jest Umowa na warunkach wynikających z Regulaminu.
11
Virtualo zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych w przypadku naruszenia przez Ciebie warunków Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
12
Wymogi techniczne, jakie powinny spełniać posiadane przez Ciebie urządzenia dla celów korzystania z zakupionych w ramach Sklepu Treści Cyfrowej w postaci elektronicznej, zasady zakupu poszczególnych rodzajów Treści Cyfrowych, zasady dostarczenia oraz korzystania z Treści Cyfrowych, znajdziesz na karcie treści.
13
Treści Cyfrowe dostarczymy niezwłocznie po otrzymaniu przez Virtualo od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia płatności, nie później niż w ciągu 3 godzin. W przypadku przedsprzedaży, realizacja zakupu Treści Cyfrowej (udostępnienie zamówionej Treści Cyfrowej) odbywa się niezwłocznie po premierze Treści Cyfrowej, tj. w terminach podanych na karcie treści, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Virtualo od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia płatności za Treść Cyfrową.
14
Po otrzymaniu przez Virtualo informacji o dokonanej płatności za Treść Cyfrową otrzymasz wiadomość e-mail, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności oraz informacje odnośnie do sposobu pobrania zamówionej Treści Cyfrowej.
F. Jak zapłacić za zakup Treści Cyfrowych
1
Ceny Treści Cyfrowych wskazane na stronach internetowych Sklepu zawierają̨ VAT i podawane są̨ w złotych.
2
Zakup Treści Cyfrowej w Sklepie powinieneś opłacić z góry. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są̨ zawsze widoczne w trakcie dokonywania zakupu.
3
W celu zapewnienia Ci wygody, udostępniamy Ci wiele sposób realizacji płatności z góry: przelewem bankowym, kartą płatniczą, BLIK-iem, PayPal oraz za pośrednictwem jednego z operatorów płatności akceptowanych przez Virtualo. Aktualnie dostępne sposoby płatności oraz listę operatorów płatności akceptowanych przez Virtualo znajdziesz pod adresem: https://virtualo.pl/pomoc/.
G. Dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych
1
Treści Cyfrowe udostępniane są w ramach Konta, w zakładce „Moja Biblioteka”. W przypadku zakupu Treści Cyfrowej dla osoby trzeciej, Treść Cyfrowa udostępniana jest w ramach Konta osoby trzeciej wskazanej podczas zakupu. W przypadku gdyby osoba trzecia wskazana w procesie zakupu nie miała Konta, na wskazany przez Ciebie adres e-mail takiej osoby Virtualo wyśle wiadomość e-mail zawierającą link umożliwiający założenie i aktywację Konta.
2
Zakładka „Moja Biblioteka” zawiera informacje o wszystkich Treściach Cyfrowych, jakie zostały przez Ciebie nabyte. W zależności od stosowanego w odniesieniu do danej Treści Cyfrowej systemu zabezpieczenia, masz możliwość nieograniczonego lub ograniczonego pobierania tej Treści na posiadane przez siebie urządzenia.
3
W celu pobrania Treści Cyfrowej kliknij na znajdującą się przy Treści Cyfrowej ikonkę symbolizującą wybrany przez Ciebie format, w jakim chcesz pobrać Treść Cyfrową (np. EPUB, MOBI lub PDF w przypadku e-booków, PDF w przypadku e-prasy, MP3 w przypadku audiobooków).
4
Masz prawo korzystać z Treści Cyfrowej na własny użytek prywatny.
5
Możesz odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią, bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania na użytek inny niż prywatny.
6
Pamiętaj, że nie jesteś uprawniony do:
a)
rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych, ani w całości ani we fragmentach;
b)
ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej;
c)
publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej na użytek inny niż prywatny;
d)
usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej;
e)
jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej.
7
Możesz korzystać z Treści Cyfrowej na nie więcej niż 99 odrębnych urządzeniach. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Treści Cyfrowej zabezpieczonej przy wykorzystaniu Adobe DRM, która to Treść Cyfrowa może być skopiowana przez Klienta na nie więcej niż 6 odrębnych urządzeniach.
8
Treści Cyfrowe dostępne w Sklepie zabezpieczone są Watermarkiem lub Adobe DRM albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.
9
Do odczytania Treści Cyfrowych niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions lub innego wskazanego w opisie danej Treści Cyfrowej. Informacja o zastosowanym zabezpieczeniu znajduje się na karcie każdej Treści Cyfrowej.
H. Promocje
1
Treści Cyfrowe sprzedawane przez Virtualo mogą być objęte akcjami promocyjnymi (dalej jako: „Promocje”).
2
Zasady poszczególnych Promocji opisane są w odrębnych regulaminach Promocji.
3
Promocje nie podlegają̨ łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
I. Vouchery
1
Virtualo umożliwia odpłatne nabywanie voucherów prezentowych (dalej jako „Voucher”) w formie pliku PDF zawierającego kod umożliwiający pobranie wybranej przez nabywcę Treści Cyfrowej dostępnej w dacie zakupu Vouchera w Sklepie.
2
Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
3
Voucher jest ważny przez 90 dni od daty jego wydania, tj. od dnia jego zakupu wskazanego w jego treści.
4
W przypadku zakupu Vouchera dla wskazanej przez Ciebie osoby trzeciej, która nie posiada Konta, wykorzystanie Vouchera może nastąpić jedynie po uprzednim założeniu przez taką osobę Konta, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
5
W chwili dokonania transakcji w Sklepie skutkującej kupnem Vouchera, otrzymasz informację e-mailem potwierdzającą jego nabycie.
6
Voucher może zostać wykorzystany poprzez wpisanie zawartego na nim kodu w ramach Konta.
7
Wszelkie reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Vouchera będą rozpatrywane na zasadach określonych w sekcji K Regulaminu.
8
Dokonując zakupu Vouchera oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią Regulaminu i akceptujesz jego postanowienia.
9
Jeśli jesteś Konsumentem, możesz skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od zakupu niewykorzystanego Vouchera w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach opisanych w sekcji J Regulaminu. Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia od Umowy.
J. Jak odstąpić od Umowy
1
Jeśli jesteś Konsumentem, masz prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2
Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentom, jeśli wyrazili zgodę na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia od Umowy. Powyższa zgoda może być udzielona w momencie składania zamówienia lub pobrania Treści Cyfrowej z zakładki Moja Biblioteka.
3
Jeśli jesteś Konsumentem, a mimo Twojej reklamacji związanej z niedostarczeniem Treści Cyfrowej nie dostarczymy Tobie Treści Cyfrowej niezwłocznie lub w uzgodnionym w ramach reklamacji terminie, masz prawo odstąpić od Umowy.
4
Jeśli jesteś Konsumentem, nawet jeśli nie złożyłeś reklamacji związanej z niedostarczeniem Treści Cyfrowej, masz prawo odstąpić od Umowy, jeśli oświadczyliśmy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczymy Tobie Treści Cyfrowej.
5
Jeśli jesteś Konsumentem, nawet jeśli nie złożyłeś reklamacji związanej z niedostarczeniem Treści Cyfrowej, masz prawo odstąpić od Umowy, jeśli uzgodniliśmy lub z okoliczności zawarcia Umowy wynikało, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowej miał dla Ciebie istotne znaczenie, a my nie dostarczyliśmy Treści Cyfrowej w tym terminie.
6
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy na dostawę Treści Cyfrowej, poinformuj Virtualo o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres wskazany w sekcji K pkt 2 Regulaminu lub pocztą na adres Virtualo wskazany w tym samym punkcie.
7
W tym celu możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu lub ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako „Ustawa”).
8
Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy, abyś wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu.
9
W przypadku odstąpienia od Umowy Virtualo zwróci niezwłocznie wszystkie otrzymane płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Virtualo zostało poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
K. W jaki sposób zareklamować zakup
1
Virtualo ma obowiązek dostarczania Treści Cyfrowych zgodnych z Umową.
2
W przypadku wystąpienia niezgodności Treści Cyfrowych z Umową, masz prawo zareklamować Treści Cyfrowe z tytułu rękojmi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez następujące kanały komunikacji:
a)
mailowo - na adres: p[email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”);
b)
telefonicznie - +48 22 460 04 66;
c)
pisemnie - na adres siedziby Virtualo: Virtualo sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”).
3
Treść Cyfrowa jest zgodna z Umową, jeśli:
a)
opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji Treści Cyfrowej pozostają zgodne z Umową;
b)
przydatność Treści Cyfrowej do szczególnego celu, do którego Treść Cyfrowa jest Tobie potrzebna jako Konsumentowi, o której powiadomiłeś nas najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, i który to cel zaakceptowaliśmy, pozostaje zgodna z Umową;
c)
Treść Cyfrowa nadaje się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści Cyfrowej tego rodzaju z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
d)
Treść Cyfrowa występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści Cyfrowej tego rodzaju i których jako Konsument możesz rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści Cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez nas, naszych poprzedników prawnych lub osoby działające w naszym imieniu;
e)
Treść Cyfrowa została dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia jako Konsument możesz rozsądnie oczekiwać;
f)
Treść Cyfrowa jest zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Tobie jako Konsumentowi przez nas przed zawarciem Umowy.
4
Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko lub pełną nazwę oraz adres e-mail i Twój login, jakimi posłużyłeś się do założenia Konta, numer zamówienia i określenie Treści Cyfrowej, których dotyczy reklamacja oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją.
5
Pamiętaj, że możliwe żądania określają przepisy Ustawy dotyczące rękojmi konsumenckiej.
6
Virtualo, w ciągu 14 dni kalendarzowych, ustosunkuje się̨ do Twojej reklamacji w taki sam sposób, w jaki złożyłeś reklamację, tj. listownie na podany w reklamacji adres albo za pomocą̨ wiadomości e-mail, i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.
7
Pamiętaj, że jako Konsument powinieneś współpracować z nami (w rozsądnym zakresie i przy użyciu najmniej uciążliwych środków technicznych) w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech Twojego środowiska cyfrowego.
L. W jaki sposób zareklamować działanie Sklepu
1
Jeśli chciałbyś zareklamować działanie samego Sklepu swoją reklamację zgłoś w następującej formie:
a)
mailowo - na adres: p[email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”);
b)
telefonicznie - +48 22 460 04 66;
c)
pisemnie - na adres siedziby Virtualo: Virtualo sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”).
2
Reklamacja powinna zawierać́ Twoje dane osobowe (imię̨ i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail, a także Twój login), jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
3
Na Twoją reklamację odpowiemy w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, w taki sam sposób, jak złożyłeś reklamację: tj. listownie na podany w reklamacji adres albo za pomocą̨ wiadomości e-mail.
Ł. Newsletter
1
Chcemy żebyś na bieżąco śledził nasz Sklep, dlatego masz możliwość zamówienia Newslettera.
2
Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie rejestracji Konta, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w ramach Konta.
3
W ramach Newslettera Virtualo może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co, zamawiając Newsletter, wyrażasz zgodę.
4
Możesz zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], modyfikację ustawień Konta, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera na adres Virtualo oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.
M. Kontakt
W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z zakładką FAQ (https://virtualo.pl/pomoc/) lub skontaktuj się z Centrum Wsparcia Klienta, telefonicznie (+48 22 460 04 66, koszt wg. taryfy Twojego operatora) lub mailowo: [email protected].
N. Dane osobowe – odesłanie
Wszelkie dane osobowe podane przez Ciebie w Sklepie przetwarzane są̨ przez Virtualo, który jest administratorem danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://virtualo.pl/polityka-prywatnosci.
O. Zmiana Regulaminu
1
Virtualo może wprowadzić zmiany w Regulaminie tylko z następujących ważnych przyczyn:
a)
konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b)
konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c)
rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
d)
zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
e)
konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
f)
zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
g)
poprawa obsługi klientów;
h)
zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.
2
O wszelkich zmianach w Regulaminie poinformujemy poprzez komunikat opublikowany na stronie Sklepu oraz, jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3
Zmiany w Regulaminie będą obowiązywać najwcześniej 7 dni od daty, kiedy poinformujemy o takich zmianach.
4
Zmiany w Regulaminie nie będą wpływać na Twoje zamówienie, jeśli złożysz je przed takimi zmianami – zrealizujemy je na dotychczasowych zasadach.
P. Kim jesteśmy
Sklep jest prowadzony przez Virtualo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000349437, NIP: 9522028278, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 1 002 000 zł.
Q. Rozwiązywanie sporów
1
Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu z Virtualo, między innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są̨ również̇ na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
2
Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr masz dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR).
3
Jeśli nie jesteś Konsumentem, ewentualne spory powstałe z Virtualo rozstrzygane będą̨ przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Virtualo.
-REGULAMIN-
(obowiązujący do dnia 22 stycznia 2023 r.)
§1 DEFINICJE
1.
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
a)
„VIRTUALO” – oznacza spółkę pod firmą Virtualo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000349437, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 1.002.000 złotych (w pełni opłacony), NIP: 952-20-28-278, telefon +48 22 460 04 66, e-mail: [email protected];
b)
„SKLEP” – oznacza prowadzony przez Virtualo w domenie www.virtualo.pl internetowy serwis transakcyjny, umożliwiający zakup od Virtualo Treści Cyfrowych;
c)
„TREŚCI CYFROWE” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisany w formacie cyfrowym utwór literacki), audiobooki (zapisana w formacie cyfrowym ścieżka dźwiękowa zawierająca odczytany przez lektora utwór literacki) oraz e-prasa (zapisane w formacie cyfrowym wydania prasy codziennej, tygodników oraz miesięczników);
d)
„USŁUGI” – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu usługi;
e)
„KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała w sposób określony w Regulaminie Rejestracji w Sklepie oraz dla której utworzone zostało Konto;
f)
„ZABEZPIECZENIA” – oznacza stosowane przez Virtualo systemy zabezpieczeń Treści Cyfrowych przed nielegalnym rozpowszechnianiem;
g)
„NEWSLETTER” – oznacza gazetkę elektroniczną wydawaną periodycznie przez Virtualo, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie Treści Cyfrowych , organizowanych konkursach, promocjach, itp.; gazetka może zawierać informacje handlowe Virtualo lub jego partnerów;
h)
„REJESTRACJA” – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Klienta w Sklepie, z wykorzystaniem udostępnianego przez Virtualo formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta;
i)
„KONTO” – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Klienta w Sklepie indywidualne konto Klienta umożliwiające edycję podanych przez Klienta Danych Osobowych, Zakup przez Klienta Treści Cyfrowych, zawierające informacje o wszystkich zakupionych przez Klienta Treściach Cyfrowych , Zakupach, historię transakcji, jak również umożliwiające korzystanie przez Klienta z udostępnianych przez Virtualo funkcjonalności Sklepu, w tym działu Moja Biblioteka;
j)
„KOSZYK” – oznacza element Sklepu, za pomocą które go Klient precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Treści Cyfrowych, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
k)
„REGULAMIN” – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady zamawiania Treści Cyfrowych oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Virtualo;
l)
„DANE OSOBOWE” – oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Klienta; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies;
m)
„POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES” – oznacza stosowane przez Virtualo zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” dostępne na stronie www.virtualo.pl;
n)
„USTAWA” – oznacza ustawę z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z dn. 31.05.2006r. z późn. zm.)
o)
„ZAKUP” – oznacza transakcję sprzedaży Treści Cyfrowych przez Virtualo wykonaną w Sklepie, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta przy wykorzystaniu Konta;
p)
„RABAT” / „VOUCHER” – oznacza zniżkę (procentową lub kwotową) udzielaną Klientowi na zakup Treści Cyfrowych,
q)
„KARTA TREŚCI” – oznacza dokument określający szczegółowe zasady zakupu poszczególnych rodzajów Treści Cyfrowych , zasady z nich korzystania, w tym zasady dotyczące udzielanej licencji oraz wymogi techniczne dla danej Treści Cyfrowej.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczania Treści Cyfrowych.
2.
Zakładając Konto i Akceptując Regulamin Klient zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3.
Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Virtualo a Użytkownikiem umowy, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu oraz jego funkcjonalności (dalej „Umowa”).
4.
Właścicielem Sklepu oraz podmiotem sprzedającym Treści Cyfrowe jest Virtualo.
5.
Nazwa Virtualo, wszelkie zawarte w ramach Sklepu utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu, logo Virtualo, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
6.
Cała zawartość Sklepu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych Virtualo i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązuje się nie wprowadzać jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać bez zgody uprawnionych z zawartości Sklepu w inny sposób, niż określony w niniejszym Regulaminie.
§ 3 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE
1.
Użytkownikiem Sklepu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz dokonywanie Zakupów w Sklepie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.
Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu potencjalny Klient powinien zarejestrować się w Sklepie w celu utworzenia jego Konta.
3.
Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne dla Klienta, przy czym brak założenia Konta uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Virtualo, w tym możliwości dokonywania Zakupów.
4.
W celu założenia Konta potencjalny Klient powinien dokonać Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu podając wszystkie wymagane dane, w tym w szczególności login, hasło, dane kontaktowe oraz składając wszystkie wymagane przy rejestracji zgody i oświadczenia.
5.
Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu Virtualo" Klient potwierdza że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6.
Klient zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych.
7.
Klient przyjmuje do wiadomości, iż w toku korzystania z Sklepu, w tym w szczególności przy dokonywaniu Zakupu, może zostać poproszony o podanie dodatkowych, nie ujętych w formularzu rejestracyjnym danych, np. numer telefonu, numeru NIP oraz danych pozwalających na wystawienie faktury VAT.
8.
Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail Virtualo prześle wiadomość e-mail zawierającą prośbę o potwierdzenia Rejestracji. Virtualo zastrzega sobie możliwość weryfikacji autentyczności podanych podczas procesu rejestracji Danych Osobowych w inny sposób (np. poprzez kontakt telefonicznych z Klientem) oraz uzależnić założenie Konta od wykazania przez Klienta prawdziwości podanych w formularzy rejestracyjnym Danych Osobowych.
9.
Z chwilą potwierdzenia przez Virtualo założenia Konta Klient nabywa prawo do korzystania z funkcjonalności Sklepu udostępnionych przez Virtualo, w szczególności do nabywania znajdujących się aktualnie w sprzedaży Treści Cyfrowych. Z tą samą chwilą pomiędzy Virtualo a Klientem zawierana jest Umowa o korzystanie ze Sklepu.
10.
Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
11.
W przypadku zmiany Danych Osobowych Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie Dane Osobowe. Brak aktualizacji Danych Osobowych może skutkować uniemożliwieniem Virtualo prawidłowego świadczenie usług i sprzedaży Treści Cyfrowych.
12.
Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.
13.
Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Virtualo o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.
14.
Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta bez podania jakichkolwiek przyczyn. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected] albo wysłać pisemne oświadczenia o rozwiązaniu Umowy na adres Virtualo.
15.
Umowa może zostać rozwiązana przez Virtualo z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 (siedem) dniowego okresu wypowiedzenia. Za ważne przyczyny uzasadniające rozwiązanie Umowy przez Virtualo uznaje się w szczególności zmiany przepisów prawa.
16.
Umowa może zostać rozwiązania przez Virtualo bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta jego zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu.
§4 USŁUGI SKLEPU
1.
W ramach Sklepu, w okresie obowiązywania Umowy, Virtualo umożliwia Klientowi:
a)
składanie zamówień na Treści Cyfrowe w celu przeprowadzenia Zakupu,
b)
korzystanie z usługi udostępnienie przez Virtualo przestrzeni dyskowej na serwerach Virtualo w celu:
i.
zamieszczenia informacji o dokonanych przez Klienta Zakupach Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej
ii.
umożliwienie Klientowi wielokrotnego, w granicach udzielonej mu przez Virtualo licencji na daną Treść Cyfrową zgodnie z właściwą dla danej Treści Cyfrowej Kartą Treści, pobrania Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności Moja Biblioteka,
iii.
przechowywania pobranych Treści Cyfrowych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności Moja Biblioteka
c)
zamawianie Newsletterów
2.
Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.
3.
Virtualo dokłada najwyższej staranności, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Virtualo dokłada najwyższej staranności aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów oraz aby planowe przerwy techniczne związane z konserwacją oprogramowania Sklepu oraz sprzętu telekomunikacyjnego i serwerów wykorzystywanych przez Virtualo na potrzeby Sklepu, w miarę możliwości, planowane były na godziny nocne. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Virtualo w miarę możliwości technicznych informuje Klientów z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.
§5 NEWSLETTER
1.
Klient ma możliwość zamówienia Newslettera.
2.
Zamówienie Newslettera może nastąpić w trakcie Rejestracji, jak również w dowolnej chwili poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera w ramach Konta.
3.
W ramach Newslettera Virtualo może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Klient zamawiając Newsletter wyraża zgodę.
4.
Klient może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres [email protected], modyfikację ustawień Konta, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze.
§6 DOSTĘPNE TREŚCI CYFROWE I ICH ZAKUP
1.
Virtualo w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od Virtualo Treści Cyfrowe.
2.
Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach Treści Cyfrowychoraz o samych Treściach Cyfrowych zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.
3.
Możliwość dokonania Zakupu Treści Cyfrowych posiada wyłącznie Klient posiadający Konto, który zalogował się w Sklepie.
4.
Prezentowane w ramach sklepu Treści Cyfrowe mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo.
5.
Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Klienta zamówienia następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Treści Cyfrowe, aż do wyczerpania się zapasów. Każda Treść Cyfrowa podana w zamówieniu Klienta jest przedmiotem osobnej oferty.
6.
Po wyborze przez Klienta zaprezentowanej przez Virtualo Treści Cyfrowej, aby złożyć Virtualo ofertę Zakupu danej Treści Cyfrowej Klient powinien wybrać jedną spośród dostępnych na stronie internetowej Sklepu opcji - poprzez kliknięcie na opcję znajdującą się przy danej Treści Cyfrowej. Kliknięcie na wybrana opcję powoduje dodanie oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej do Koszyka.
7.
W celu złożenia oferty Zakupu wybranej Treści Cyfrowej Klient powinien przejść do zakładki Koszyka, potwierdzić złożenie oferty Zakupu a następnie dokonać płatności. W przypadku składania ofert na Treści Cyfrowe, których dostarczenie odbywać się będzie w sposób inny niż poprzez zakładkę „Moja Biblioteka” Klient zobowiązany jest do podania dokładnych danych do wysyłki.
8.
W trakcie procesu składania oferty Zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.
9.
Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT.
10.
Ceną wiążąca jest cena podana podczas składnia zamówienia w Koszyku, po uwzględnieniu wszystkich Rabatów, Voucherów i promocji.
11.
Przy dokonaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie formy płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem kary płatniczej, ePrzelewu, płatności półautomatycznej oraz innych udostępnianych przez Virtualo we współpracy z kontrahentami obsługującymi płatności internetowe.
12.
W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych, ePrzelewu, płatności półautomatycznej Klient zostanie przekierowany na serwis eCard.pl zarządzany przez spółkę eCard S.A., aby dokonać wpłaty na poczet zakupu wybranej Treści Cyfrowej.
13.
Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Virtualo wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Virtualo potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Virtualo a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Załączników do niniejszego Regulaminu dotyczącego nabywanej przez Klienta Treści Cyfrowej.
14.
W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od Virtualo wiadomość e-mail wskazująca na braku akceptacji oferty przez Virtualo.
15.
W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Virtualo zamówionej przez Klienta Treści Cyfrowej z uwagi na jej niedostępność Virtualo najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
16.
Virtualo zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu lub załączników do niego, bądź przepisów obowiązującego prawa.
17.
Wymogi techniczne, jakie powinny spełniać posiadane przez Klienta urządzenia dla celów korzystania z zakupionych w ramach Sklepu Treści Cyfrowej w postaci elektronicznej określają Karty Treści oraz informacje zamieszczone na stronach Sklepu, obok Treści Cyfrowej.
18.
Szczegółowe zasady Zakupu poszczególnych rodzajów Treści Cyfrowych, zasady dostarczenia Treści Cyfrowych Klientowi oraz zasady korzystania z Treści Cyfrowych określają odrębne dla każdego rodzaju Treści Cyfrowej Karty Treści .
§7 RABATY I VOCHERY ORAZ PROMOCJE
1.
Klient w toku Zakupu jest uprawniony do korzystania z Rabatów oraz Voucherów pomniejszających cenę za Treści Cyfrowe.
2.
Zasady przyznawania Rabatów oraz Voucherów oraz promocji określają odrębne regulaminy.
3.
Rabaty oraz Vouchery posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego Rabatu lub Voucheru.
4.
Rabaty oraz Vouchery nie łącza się oraz nie mogą być łączone z żadnym innym promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
5.
Na stronach internetowych Sklepu mogą znajdować się informacje o promocjach.
6.
Promocje mogą być związane z Rabatami. Warunkiem skorzystania z promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas Zakupu.
7.
Klient nie ma prawa do żądania od Virtualo wypłaty jakichkolwiek kwoty z tytułu otrzymanych Rabatów oraz Voucherów.
8.
Klientowi w żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje prawo do żądania wypłaty jakichkolwiek kwot pozostających w związku z posiadanymi Rabatami oraz Voucherami.
9.
Klienci nie mogą przekazywać otrzymanych Rabatów i Voucherów innym Klientom.
§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU
1.
Klient ma prawo do rezygnacji z Zakupu do momentu dokonania płatności za Treści Cyfrowe objęte Zakupem.
2.
Klient będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy oraz od umowy o dostawę Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Virtualo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres Virtualo ul. Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122 albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej [email protected]. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.
3.
W przypadku odstąpienia od umowy Virtualo zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
4.
Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 2, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie Treści Cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Klienta w momencie składania Zamówienia lub pobrania Treści Cyfrowej z zakładki Moja Biblioteka.
5.
W przypadku wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy, Klientowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
§9 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Administratorem danych osobowych Klienta jest Virtualo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122. Virtualo przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w Polityce Prywatności.
§10 REKLAMACJE
1.
Klient może złożyć reklamację dotyczącą Treści Cyfrowej.
2.
Klient może zgłosić reklamację do Biura Obsługi Klienta z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
a)
mailowo - na adres : [email protected]
b)
telefonicznie - +48 22 460 04 66
c)
pisemnie - na adres Virtualo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122
3.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail i login Klienta jakimi posłużył się do założenia Konta, numer zamówienia, określenie Treści Cyfrowej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Virtualo może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
4.
Virtualo ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.
5.
Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected].
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Virtualo nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Virtualo blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.
Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 22 maja 2018 roku
4.
Virtualo ma obowiązek dostarczania Treści Cyfrowych bez wad
5.
Virtualo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
6.
Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Virtualo, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres e-mail Klienta oraz udostępnienia na stronie http://www.virtualo.pl zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
7.
W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
KARTA TREŚCI CYFROWE
MODELE UDOSTĘPNIANIA TREŚCI CYFROWYCH
1.
Virtualo w ramach Sklepu umożliwia następujące modele zakupu Treści Cyfrowych:
a)
zakup elektronicznego egzemplarza Treści Cyfrowej;
b)
zakup elektronicznego egzemplarza Treści Cyfrowejw przedsprzedaży;
c)
zakup elektronicznego egzemplarza Treści Cyfrowejdla innej niż Klient osoby
2.
Dostępne dla konkretnej Treści Cyfrowej modele jej zakupu zawarte są w informacjach udostępnianych na stronach internetowych Sklepu, obok opisu danej Treści Cyfrowej.
ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH
3.
Realizacja Zakupu Treści Cyfrowej (udostępnienie zamówionej Treści Cyfrowej), w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i c) powyżej, odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez Virtualo od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia przez Klienta płatności za Treść Cyfrową.
4.
Realizacja Zakupu Treści Cyfrowej (udostępnienie zamówionej Treści Cyfrowej), w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, odbywa się niezwłocznie po rozpoczęciu sprzedaży Treści Cyfrowej, tj. w terminach podanych w informacjach opisujących daną Treść Cyfrową, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu przez Virtualo od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia przez Klienta płatności za Treść Cyfrową
5.
Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności za Treść Cyfrową Virtualo prześle do Klienta wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności oraz informacje odnośnie sposobu pobrania zamówionej Treści Cyfrowej.
6.
Treści Cyfrowe udostępniane są Klientowi w ramach jego Konta, w zakładce „Moja Biblioteka”. W przypadku zakupu Treści Cyfrowej w modelu, o którym mowa w ust. 1 lit. c) Treść Cyfrowa udostępniana jest w ramach Konta wskazanej podczas zakupu przez Klienta osoby. W przypadku gdyby osoba wskazana przez Klienta nie miała Konta Virtualo na wskazany przez Klienta adres email takiej osoby wyśle wiadomość e-mail zawierającą link umożliwiający założenie i aktywację Konta.
7.
Zakładka „Moja Biblioteka” zawiera informacje o wszystkich Treściach Cyfrowych jakie zostały nabyte przez Klienta. Klient, w zależności od stosowanego w odniesieniu do danej Treści Cyfrowej systemu zabezpieczenia, ma możliwość nieograniczonego lub ograniczonego, wielokrotnego pobierania tej treści na posiadane przez siebie urządzenia.
8.
W celu pobrania Treści Cyfrowej Klient powinien kliknąć na znajdującą się przy Treści Cyfrowej ikonkę symbolizującą wybrany przez Klienta format w jakim chce pobrać Treść Cyfrową (np. EPUB, MOBI lub PDF w przypadku eBooków, PDF w przypadku eprasy, MP3 w przypadku audiobooków).
TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH
9.
Treści Cyfrowe dostępne w Sklepie zabezpieczone są Watermarkiem lub Adobe DRM albo innym powszechnie stosowanych sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.
10.
Do odczytania Treści Cyfrowych niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Digital Editions lub innego wskazanego w opisie danej Treści Cyfrowej. Informacja o zastosowanym zabezpieczeniu znajduje się na karcie każdej Treści Cyfrowej.
UMOWA NA KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH
11.
Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami.
12.
Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej na własny użytek.
13.
Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 12 powyżej, Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania
14.
Klient nie jest uprawniony do:
a)
rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
b)
ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,
c)
publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,
d)
usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,
e)
oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
f)
jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cufrowej
15.
Virtualo udziela Klientowi zgody na korzystanie z Treści Cyfrowej na nie więcej, niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.). Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania do Treści Cyfrowej zabezpieczonej przy wykorzystaniu Adobe DRM, która to Treść Cyfrowa może być skopiowana przez Klienta na nie więcej, niż 6 (słownie: sześć) odrębnych urządzeniach
16.
Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody Virtualo jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Virtualo może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

Kategorie: