Zamówienia publiczne. Wzory pism i dokumentów - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-5478-3
Język:
Polski
Data wydania:
8 kwietnia 2013
Rozmiar pliku:
9,0 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Produkt niedostępny

Pełny opis

Publikacja prezentuje zbiór zaktualizowanych wzorów dokumentów stosowanych w przetargach publicznych z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji prawa zamówień publicznych.

Książka została opracowana zgodnie z następującym schematem:
  • tytuł pisma;
  • przytoczenie przepisu, z którego wynika obowiązek lub możliwość wystosowania pisma przez zamawiającego lub inny podmiot;
  • proponowana treść pisma;
  • wskazówki dla opracowujących pismo.
  • Materiał przedstawiony w pracy umożliwi Czytelnikowi szybkie przygotowanie pism w napiętych terminach przetargowych, stanowi gwarancje, ze forma dokumentu jest właściwa oraz posiada on wszystkie niezbędne i pożądane elementy. Wskazuje zamawiającemu sposób działania i sposoby na unikniecie potencjalnych błędów.

    Adresaci:
    Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla zamawiających, będzie pomocne także wykonawcom.

Spis treści

Wstęp 9
Część 1. Pisma 11
§ 1. Decyzja o powołaniu komisji przetargowej [art. 19-21 p.z.p.] 13
§ 2. Odwołanie i powołanie członka Komisji, powołanie biegłego [art. 21 ust. 1 i 4 p.z.p.] 18
§ 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [art. 23 ust. 2 p.z.p.] 20
§ 4. Żądanie umowy od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [art. 23 ust. 4 p.z.p.] 21
§ 5. Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy (w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej) [art. 24 ust. 3 p.z.p.] 23
§ 6. Zwrócenie się o wyjaśnienia, czy złożenie odrębnych ofert przez wykonawców powiązanych w tej samej grupie kapitałowej nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji [art. 24b ust. 1 p.z.p.] 26
§ 7. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów [art. 26 ust. 3 p.z.p.] 29
§ 8. Wezwanie do złożenia wyjaśnień [art. 26 ust. 4 p.z.p.] 33
§ 9. Program funkcjonalno -użytkowy [art. 31 ust. 2 i 3 p.z.p.] 35
§ 10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [art. 36 p.z.p.] 39
§ 11. Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [art. 38 ust. 1 p.z.p.] 90
§ 12. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [art. 38 ust. 2 p.z.p 92
§ 13. Zwołanie zebrania wszystkich wykonawców [art. 38 ust. 3 p.z.p.] 95
§ 14. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia [art. 38 ust. 4 p.z.p 99
§ 15. Zmiana terminu składania ofert [art. 38 ust. 6 p.z.p.] 102
§ 16. Oświadczenie o spełnieniu warunków [art. 44 p.z.p.] 103
§ 17. Ponowne żądanie wadium [art. 46 ust. 3 p.z.p.] 107
§ 18. Zmiana i wycofanie oferty [art. 84 ust. 1 p.z.p.] 109
§ 19. Informacje z otwarcia ofert [art. 86 ust. 5 p.z.p.] 112
§ 20. Żądanie wyjaśnień ofert [art. 87 ust. 1 p.z.p.] 116
§ 21. Poprawienie omyłek [art. 87 ust. 2 p.z.p.] 119
§ 22. Pismo w sprawie ustalenia, czy wykonawca nie zaoferował rażąco niskiej ceny oferty [art. 90 ust. 1 p.z.p.] 123
§ 23. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [art. 92 ust. 1 p.z.p.] 125
§ 24. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [art. 93 ust. 3 p.z.p.] 128
§ 25. Wybór bez ponownego badania i oceny ofert [art. 94 ust. 3 p.z.p.] 131
§ 26. Odwołanie [art. 180 p.z.p.] 133
§ 27. Informacja o niezgodnej z przepisami czynności [art. 181 ust. 1 p.z.p.] 137
§ 28. Wniosek do Krajowej Izby Odwoławczej o uchylenie zakazu w sprawie zawarcia umowy przed rozstrzygnięciem odwołania [art. 183 ust. 2 p.z.p.] 139
§ 29. Wezwanie o przedłużenie wadium [art. 184 p.z.p.] 141
§ 30. Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego [art. 185 ust. 1 p.z.p.] 142
§ 31. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego [art. 185 ust. 2 p.z.p.] 144
§ 32. Zgłoszenie opozycji wobec przystąpienia [art. 185 ust. 4 p.z.p.] 146
§ 33. Odpowiedź na odwołanie [art. 186 ust. 1 i 2 p.z.p.] 148
§ 34. Sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania [art. 186 ust. 3 i 5 p.z.p.] 152
§ 35. Cofnięcie odwołania [art. 187 ust. 8 p.z.p.] 154
§ 36. Przekazanie prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych odpisu orzeczenia sądu o stwierdzeniu wyrządzenia szkody 156
Część 2. Wykaz aktów prawnych 159
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 161
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 273
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 275
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 277
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 278
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 279
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym 284
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań 288
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 298
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 301
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 311
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 324
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 333

BESTSELLERY

Serwis korzysta z plików cookies w celach określonych w Polityce Prywatności i Cookies (aktualizacja dn. 26.10.2016 r.). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.