Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

5S - zrób to sam - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Data wydania:
Styczeń 2013
Czytaj fragment
Pobierz fragment
25,61
Cena w punktach Virtualo:
2561 pkt.

5S - zrób to sam - ebook

5S to Twoje nowe narzędzie pracy w doskonaleniu działania organizacji i zwiększeniu jej efektywności. Wszystko oparte na najlepszych rozwiązaniach wymyślonych i sprawdzonych w kraju Kwitnącej Wiśni.

Poradnik "5S - zrób to sam" to zbiór cennych wskazówek, dzięki którym dowiesz się:

  • na czym polega metoda 5S,
  • jak wdrożyć 5S w organizacji,
  • w jaki sposób motywować pracowników do współpracy,
  • jak zwiększyć efektywność, wyeliminować marnotrawstwo i usunąć zbędne procesy w  Twojej firmie,
  • i jak kontrolować oraz ciągle doskonalić wprowadzone zmiany;

5S to nie tylko inwestycja, to także oszczędność, a czy nie stać Cię na oszczędności?

Wyobraź sobie:

 

  • Jak dobre wrażenie zrobisz na swoim potencjalnym kliencie, który zobaczy Twoją halę produkcyjną czystą i schludną?
  • Ile pieniędzy zaoszczędzisz, gdy Twoi operatorzy zajmą się pracą, a nie szukaniem narzędzi i materiałów.

ZAINWESTUJ W 5S JUŻ DZIŚ I PRZEKONAJ SIĘ ILE ZYSKASZ

 

Nie zwlekaj ani chwili, wybierz nasz poradnik - wiele na tym zyskasz!

 

Spis treści

Wstęp
1 ISTOTA 5S
1.1 Zasada pierwsza ― selekcja
1.2 Zasada druga ― systematyka
1.3 Zasada trzecia ― sprzątanie
1.4 Zasada czwarta ― standaryzacja
1.5 Zasada piąta ― samodyscyplina
1.6 Zalety wdrożenia 5S w organizacji
1.7 Trudności we wdrożeniu i doskonaleniu 5S w organizacji
2 WDROŻENIE 5S W ORGANIZACJI
2.1 Przykładowy plan wdrożenia 5S w organizacji
2.1.1 Podjęcie decyzji o wdrożeniu 5S w organizacji
2.1.2 Wybór członków zespołu wdrożeniowego 5S oraz ich przeszkolenie
2.1.3 Ocena stanu aktualnego organizacji
2.1.4 Wybór stanowiska pracy do testu wdrożenia
2.1.5 Szkolenie operatorów na stanowisku testowym oraz wdrożenie systemu 3S
2.1.6 Opracowanie formularzy audytowych oraz materiałów wizualizujących stanowisko
2.1.7 Zakończenie wdrożenia 3S na stanowisku testowym (zakończenie testu), weryfikacja pierwotnych założeń
2.1.8 Szkolenie oraz wdrożenie 5S na pozostałych stanowiskach
2.1.9 Opracowanie harmonogramu audytów 5S
2.2 Program szkoleń dla uczestników systemu 5S
2.2.1 Delegowanie zadań z uwzględnieniem stopnia zmotywowania i wiedzy pracownika
2.2.2 Materiały na szkolenie wstępne dla wszystkich uczestników systemu 5S
ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
Kategoria: Poradniki
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-936700-2-4
Rozmiar pliku: 1,1 MB

FRAGMENT KSIĄŻKI

Wstęp

Czy­ste i schlud­ne oto­cze­nie to ele­ment nie­zbęd­ny do kom­for­to­we­go i zdro­we­go ży­cia. Tak samo się dzie­je w miej­scu pra­cy. Do­świad­cze­nie jed­nak po­ka­zu­je, że w pra­cy nie jest już tak ła­two o dba­łość i tro­skę o wa­run­ki pra­cy. Wdro­że­nie sys­te­mu 5S jest naj­lep­szym spo­so­bem na wdro­że­nie po­rząd­ków re­gu­lar­nych oraz na wpro­wa­dze­nie po­zy­tyw­nych na­wy­ków współ­pra­cy w za­kre­sie two­rze­nia sta­no­wisk pra­cy funk­cjo­nal­nych oraz bez­piecz­nych. Ni­niej­sza pra­ca jest zbio­rem uni­wer­sal­nych wska­zó­wek. Mogą się one oka­zać nie­zwy­kle uży­tecz­ne przy wdro­że­niu sys­te­mu 5S w róż­nej wiel­ko­ści or­ga­ni­za­cjach, nie­za­leż­nie na­wet od cha­rak­te­ru dzia­łal­no­ści.

Ce­lem pra­cy jest wy­ja­śnie­nie isto­ty sys­te­mu 5S oraz za­pro­po­no­wa­nie spo­so­bu jego wdro­że­nia w or­ga­ni­za­cji o do­wol­nym pro­fi­lu dzia­łal­no­ści. Uni­wer­sal­ność za­sto­so­wa­nia to jed­na z moc­nych stron me­to­dy 5S. Moż­na ją sto­so­wać za­rów­no na hali pro­duk­cyj­nej, jak i w biu­rze.

W roz­dzia­le pierw­szym szcze­gó­ło­wo omó­wio­no cel i sens me­to­dy 5S. Bez zro­zu­mie­nia isto­ty oraz po­cho­dze­nia tej me­to­dy wzra­sta ry­zy­ko nie­po­wo­dze­nia pro­jek­tu.

Roz­dział dru­gi to uni­wer­sal­ny przy­kład wdro­że­nia 5S w or­ga­ni­za­cji. Wszel­kie wska­zów­ki w nim za­war­te na­da­ją się do do­pa­so­wa­nia do or­ga­ni­za­cji o każ­dym pro­fi­lu dzia­łal­no­ści. Ce­lem tego roz­dzia­łu jest po­ka­za­nie, że sys­tem 5S to me­to­da nie tyl­ko dla du­żych przed­się­biorstw. To duża za­le­ta i uła­twie­nie w pra­cy na­wet w nie­wiel­kich or­ga­ni­za­cjach, na przy­kład w miej­sco­wym za­kła­dzie ta­kie­lar­skim.1 Istota 5S

Ge­ne­za TQM, w tym tak­że 5S, się­ga lat czter­dzie­stych ubie­głe­go stu­le­cia. Po­wo­ła­no wte­dy Zwią­zek Ja­poń­skich Na­ukow­ców i In­ży­nie­rów ma­ją­cy na celu zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści ja­poń­skich przed­się­biorstw. O współ­pra­cę za­py­ta­no rów­nież ame­ry­kań­skich eks­per­tów W. E. De­min­ga oraz J. M. Ju­ra­na, któ­rych no­wa­tor­skie po­glą­dy w za­kre­sie ja­ko­ści nie wzbu­dzi­ły za­in­te­re­so­wa­nia w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Wie­dza i za­an­ga­żo­wa­nie wspo­mnia­nych eks­per­tów sta­ły się pod­sta­wą two­rze­nia i ro­zu­mie­nia no­wej kon­cep­cji ja­ko­ści i jej zna­cze­nia w bu­do­wa­niu prze­wa­gi kon­ku­ren­cyj­nej przed­się­biorstw. Na prze­strze­ni cza­su po­dej­ście do pro­ble­mów za­rzą­dza­nia ja­ko­ścią ule­gło prze­obra­że­niu, do za­gad­nień kon­tro­li do­łą­czy­ły tak­że kwe­stie za­pew­nie­nia ja­ko­ści (lata 60. i 70.) oraz ja­ko­ści to­tal­nej (lata 80. i 90.)¹. Do głów­nych na­rzę­dzi, sto­so­wa­nych w ra­mach do­sko­na­le­nia ja­ko­ści, za­li­cza się mie­dzy in­ny­mi: Just in Time (JIT), 5S, Ka­izen, Sta­ty­stycz­ną Kon­tro­lę Pro­ce­su (SPC), FMEA (Fa­ilu­re Mode and Ef­fects Ana­ly­sis), me­to­dę Ta­gu­chie­go oraz QFD (Qu­ali­ty Func­tion De­ploy­ment)².

Ja­poń­skie kon­cep­cje i me­to­dy za­rzą­dza­nia do dziś wzbu­dza­ją spo­re za­in­te­re­so­wa­nie wśród przed­się­bior­ców z ca­łe­go świa­ta. Są jed­nym z fi­la­rów suk­ce­su ja­poń­skiej go­spo­dar­ki oraz wzo­rem do na­śla­do­wa­nia. Re­zul­ta­tem prac na­ukow­ców było prze­nie­sie­nie ja­poń­skich me­tod za­rzą­dza­nia na grunt za­chod­niej go­spo­dar­ki. Wy­ni­ki tego dzia­ła­nia nie były tak spek­ta­ku­lar­ne, jak się spo­dzie­wa­no. W ja­poń­skim spo­łe­czeń­stwie za­sa­dy za­rzą­dza­nia przez ja­kość były zna­ne i prak­ty­ko­wa­ne od wie­ków, a dla spo­łe­czeństw za­chod­nich taka fi­lo­zo­fia sta­no­wi­ła no­wość³. Po­nad­to za­rów­no w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, jak i w Eu­ro­pie, waż­ny jest wy­nik pra­cy czło­wie­ka, a nie jego wy­si­łek, wkład. Oce­na pra­cy jest bez­po­śred­nia i krót­ko­okre­so­wa, brak wi­docz­nych efek­tów uspraw­nień szyb­ko de­mo­ty­wu­je i skła­nia do zmia­ny de­cy­zji. Pro­blem tkwi w men­tal­no­ści, ce­lem nie po­win­no być szyb­kie osią­gnię­cie wy­ni­ku, lecz do­sko­na­le­nie or­ga­ni­za­cji, któ­re jest pro­ce­sem żmud­nym i cza­so­chłon­nym⁴. Nie­za­leż­nie od tego, war­to wzo­ro­wać się na ja­poń­skim po­dej­ściu, na­wet nie­wiel­ki suk­ces w tym ob­sza­rze może przy­nieść or­ga­ni­za­cji wie­le ko­rzy­ści eko­no­micz­nych i po­za­eko­no­micz­nych⁵.
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: