Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-889-9
Język:
Polski
Data wydania:
13 stycznia 2012
Rozmiar pliku:
5,9 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
38,00
Cena w punktach Virtualo:
3800 pkt.

Pełny opis

 

Internet stał się krwiobiegiem świata, coraz więcej przedsiębiorstw wymienia za jego pomocą informacje, przyjmuje zamówienia, steruje produkcją, logistyką i dystrybucją. Rośnie także liczba usług, które są wykonywane za pomocą Internetu: ludzie pracują razem, nie mając bezpośredniego kontaktu, a jedynie wymieniając między sobą informacje i wyniki pracy, dokonuje się płatności i operacji finansowych. Sieć pomaga rozszerzać horyzonty, dostarcza informacji przydatnych w badaniach naukowych, w szkole, jak również zwykłych ciekawostek, które interesują wielu ludzi. Stwarza swoim użytkownikom ogromne możliwości rozwoju, odgrywając znaczną rolę w edukacji, szczególnie ustawicznej, gdzie rola sieci będzie rosła.

Niniejsza książka składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy stanowi próbę analizy roli Internetu w procesie dydaktycznym. W rozdziale drugim na podstawie konstruktywistycznego modelu myślenia przedstawiono nowe podejście do procesu kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Kolejne dwa rozdziały to teoretyczne studium z zakresu psychologii twórczości i psychodydaktyki dotyczące kształtowania postaw twórczych młodzieży. W rozdziałach piątym i szóstym omówione zostały kolejno: metodologia badań własnych oraz analiza wyników badań Kwestionariuszem Zachowań Twórczych KANH, ankietą i arkuszem obserwacji lekcji. Opracowanie zamykają krytyczna analiza wyników, podsumowanie, jak również bibliografia i aneksy.

Przedmiotem badań był związek między zastosowaniem nowego środka dydaktycznego, jakim jest Internet, w nauczaniu matematyki, a jego oddziaływaniem na kształtowanie postaw twórczych młodzieży. Podjęto próbę analizy zmiany roli nauczyciela w przyszłym modelu szkoły.

Książka ma być odpowiedzią na pytanie, jak nowe technologie informacyjne wpływają na postawy twórcze młodzieży w dobie tak gwałtownych przemian cywilizacyjnych.

 

Autorka podejmuje ważkie i perspektywiczne kwestie dotyczące możliwości technik multimedialnych w kontekście kształtowania wartości dydaktycznych i wychowawczych w edukacji matematycznej. Książka jest adresowana do słuchaczy kierunków pedagogicznych i nauczycielskich szkół wyższych oraz nauczycieli – praktyków.

W publikacji omówione są m.in. takie tematy, jak:

– zastosowanie technik multimedialnych w edukacji matematycznej,

– kształtowanie postaw twórczych na lekcjach matematyki,

– możliwości i zagrożenia cyberprzestrzeni.

Poruszone zagadnienia w sposób jasny i klarowny ilustrują sens wykorzystywania mediów cyfrowych w procesie kształcenia młodzieży, skorelowanego z ideą szkoły platońskiej. Szkoła musi uczyć prawdy, wychowywać dla dobra i kształtować do tworzenia piękna.

Spis treści


Wstęp...7

Rozdział 1

Internet w procesie dydaktycznym...13

1.1. Internet – dobrodziejstwo czy zagrożenie?...13

1.1.1. Dziecko w informacyjnej sieci...19

1.2. Internet w edukacji...23

1.3. Edukacja medialna...30

1.4. Edukacja matematyczna młodzieży...32

Rozdział 2

Konstruktywistyczny model uczenia się...35

2.1. Próba wyjaśnienia terminu „konstruktywizm”...35

2.2. Konstruktywizm w pedagogice a nowe technologie informacyjne...40

2.2.1. Funkcje mózgu...42

2.2.2. Koncepcje pedagogiczne wspomagane technologiami

informacyjnymi...45

2.3. Kognitywistyka w pedagogice...48

Rozdział 3

Twórczość jako przedmiot naukowego poznania...51

3.1. Historyczna ewolucja pojęcia twórczości...52

3.2. Psychologiczne pojęcie twórczości...53

3.2.1. Klasyczne kierunki psychologiczne a twórczość...53

3.2.2. Transgresyjna koncepcja człowieka...57

3.2.3. Twórczość i jej osobowościowe wyznaczniki...60

3.3. Pedagogiczne pojęcie twórczości...63

3.4. Postawa twórcza, aktywność twórcza – cechy współczesnego człowieka...66

3.5. Twórczość w matematyce...71

Rozdział 4

Środowiskowe wyznaczniki twórczości...75

4.1. Środowisko domowe...76

4.2. Środowisko lokalne...77

4.3. Twórczość w szkole...79

4.4. Podsumowanie...82

Rozdział 5

Metodologiczne podstawy badań własnych...85

5.1. Założenia, problemy i hipotezy badawcze...85

5.2. Określenie zmiennych...87

5.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze...88

5.3.1. Założenia naturalnego eksperymentu pedagogicznego...88

5.4. Organizacja, czas, miejsce i zakres badań...92

5.5. Uwagi o statystycznym opracowaniu materiału empirycznego...93

Rozdział 6

Analiza i interpretacja wyników badań własnych...95

6.1. Internet jako medium wdrażające do kształtowania

twórczych postaw wobec świata...95

6.1.1. Podsumowanie...100

6.2. Internet jako medium wyzwalające wielostronną aktywność poznawczą...102

6.2.1. Podsumowanie...105

6.3. Internet a rola nauczyciela w procesie dydaktycznym...106

6.3.1. Podsumowanie...109

6.4. Internet a funkcja podręcznika...110

6.4.1. Podsumowanie...113

6.5. Internet a organizacja lekcji...114

6.5.1. Podsumowanie...116

6.6. Internet a wartości dydaktyczne i wychowawcze w procesie edukacji...116

6.6.1. Podsumowanie...118

6.7. Internet w życiu młodego pokolenia – w świetle badań własnych...120

6.8. Uwagi i praktyczne wskazówki do przeprowadzonych zajęć

z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych stron WWW...127

Rozdział 7

Krytyczna analiza otrzymanych wyników...131

Wnioski ogólne...132

Zakończenie...137

Bibliografia...139

Aneksy...155

Aneks 1 – Ankieta przeznaczona dla uczniów...155

Aneks 2 – Arkusz obserwacji lekcji...157

Aneks 3 – Konspekty lekcji z wykorzystaniem Internetu...158

Spis tabel, schematów, wykresów...173

BESTSELLERY