Facebook - konwersja

Spuścizna Brzozowskiego - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Rok wydania:
2011
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.
Pobierz fragment

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

Kategoria: Klasyka
Zabezpieczenie: brak
Rozmiar pliku: 171 KB

FRAGMENT KSIĄŻKI

WSTĘP

Śmierć, wy­zwa­la­jąc Brzo­zow­skie­go z cięż­kich cier­pień fi­zycz­nych, a od­sła­nia­jąc stop­nio­wo całą war­tość pu­ści­zny du­cho­wej, za­war­tej w po­kaź­nym cią­gu dzieł, umoż­li­wia i na­ka­zu­je jed­no­cze­śnie pra­cę nad oczysz­cze­niem pa­mię­ci zmar­łe­go my­śli­cie­la z ohyd­ne­go oskar­że­nia, któ­re­go ani on sam, ani nie­licz­ne gro­no życz­li­wych mu nie mo­gło za ży­cia do­wod­nie oba­lić. Zgon do­pie­ro, uspo­ka­ja­jąc roz­na­mięt­nie­nie oskar­ży­cie­li, skło­nił ich do przy­zna­nia – w ogło­szo­nym oświad­cze­niu – sła­bo­ści pod­staw wsz­czę­tej prze­ciw zmar­łe­mu ak­cji i umoż­li­wił zo­rien­to­wa­nie się opi­nii, zna­ją­cej w Brzo­zow­skim je­dy­nie agi­ta­to­ra i pu­bli­cy­stę ra­dy­kal­ne­go, a nie­zdol­nej zdać so­bie spra­wy ze zdu­mie­wa­ją­cej szyb­ko­ścią go­rącz­ko­wą i li­nią roz­wo­ju ewo­lu­cji du­cho­wej, do­ko­na­nej,w cią­gu dzie­się­cio­let­niej za­le­d­wie dzia­łal­no­ści au­to­ra Le­gen­dy. Ewo­lu­cja ta, prze­kształ­ca­jąc skrom­ne­go po­pu­la­ry­za­to­ra, li­te­ra­ta, wresz­cie cię­te­go pu­bli­cy­stę, agi­ta­to­ra w głę­bo­kie­go kry­ty­ka i my­śli­cie­la, od­da­la­ła go od ogó­łu, nie­zdol­ne­go po­dą­żać za tym przo­dow­ni­kiem, spie­szą­cym bez wy­tchnie­nia ku roz­wią­za­niu pra­cą na chwi­lę nie spo­czy­wa­ją­ce­go du­cha za­gad­nień tak do­nio­słych dla ży­cia na­ro­do­we­go i dróg jego dzia­łal­no­ści. W chwi­li, gdy spra­gnio­ny wy­zwa­la­ją­cej spo­łe­czeń­stwo praw­dy pra­cow­nik zbli­żał swój nie­zwy­kły lot ku szczy­tom, gdy do­się­gał sta­no­wi­ska kie­row­ni­ka my­śli i czy­nu na­ro­do­we­go, ciem­ny ob­łok ohy­dy od­dzie­lił go od ogó­łu i uka­zał wraż­li­wym wy­obraź­niom na ostat­nim szcze­blu upad­ku. Trud­no istot­nie o tra­gicz­niej­sze prze­ci­wień­stwo sądu opi­nii z rze­czy­wi­sto­ścią. Me moż­na jed­nak po­tę­piać, ogó­łu za oka­za­ną ła­two­wier­ność i po­peł­nio­ną nie­spra­wie­dli­wość wo­bec wy­jąt­ko­wo­ści i nie­zwy­kło­ści, ce­chu­ją­cej za­rów­no ko­le­je krót­ko­trwa­łe­go a tak cięż­kie­go ży­cia au­to­ra Le­gen­dy o Mło­dej Pol­sce, jak i nie­zwy­kłej bo­gac­twem prze­żyć i sumą pra­cy speł­nio­nej hi­sto­rii jego du­cha. Dzie­je tej pra­cy i zwią­za­nych z nią prze­kształ­ceń we­wnętrz­nych od­bi­tych w dłu­gim cią­gu wy­ko­na­nych dzieł to jed­no z naj­po­nęt­niej­szych za­dań dla kry­ty­ka-my­śli­cie­la – za­da­nie, któ­re­go pod­ję­cie i wy­ko­na­nie choć nie ła­twe, ale wdzięcz­ne, kształ­cą­ce i pil­ne po­nie­kąd. Prze­ży­cie z Brzo­zow­skim jego ewo­lu­cji, prze­my­śle­nie od­bi­te­go w dzie­łach wy­ni­ku pra­cy du­cha musi zbo­ga­cić i roz­wi­nąć róż­no­stron­nie po­dej­mu­ją­ce­go ten trud ba­da­cza, a jed­no­cze­śnie umoż­li­wi ogó­ło­wi czy­tel­ni­ków za­po­zna­nie się z nie­ła­two da­ją­cy­mi się przy­swo­ić – nie­na­wy­kłym do my­śle­nia ode­rwa­ne­go – kon­struk­cja­mi po­ję­cio­wy­mi je­dy­ne­go u nas fi­lo­zo­fa kul­tu­ry.
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: