Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Rok wydania:
2021
Pobierz fragment
169,00
Cena w punktach Virtualo:
16900 pkt.

Wspólnota mieszkaniowa. Działalność, rozliczenia, podatki - ebook

Książka omawia zagadnienia związane ze statusem prawnym wspólnoty mieszkaniowej. W sposób szczególny przedstawia kwestię rozrachunków z właścicielami lokali, w tym dochodzenia roszczeń z tytułu różnych wierzytelności, np. zaliczek na pokrycie kosztów zarządu, opłat za usługi pośrednictwa w dostawie mediów do lokali oraz wydatków wspólnoty związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Przybliża również sposoby zabezpieczania wierzytelności, skutki bezskuteczności egzekucji wierzytelności oraz działania windykacyjnego. Publikacja zawiera wiele wskazówek, przykładów, a także studia przypadku.

 

Z publikacji można dowiedzieć się:
• czy działalność wspólnoty mieszkaniowej podlega rejestracji i w jakim zakresie;
• co jest przedmiotem działalności statutowej wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej;
• kto odpowiada za zobowiązania finansowe wspólnoty mieszkaniowej;
• jakie są obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej;
• kiedy wspólnota mieszkaniowa powinna naliczać odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat;
• jak przygotować regulamin rozliczeń mediów, a jak regulamin porządku domowego i jakie są ich istotne funkcje;
• w jakiej formie i jaką techniką należy prowadzić ewidencję rachunkową i ewidencję podatkową wspólnoty mieszkaniowej;
• jak przygotować sprawozdanie finansowe i jak rozliczać wynik finansowy;
• jakie skutki wywoła ustanie bytu prawnego wspólnoty.

W opracowaniu poruszono istotne dla wspólnoty mieszkaniowej kwestie związane z prawem właścicieli lokali do zwiększania lub zmniejszania nieruchomości wspólnej, a także dostępu do drogi publicznej. Omówiono roszczenia o ustanawianie służebności przechodu i przejazdu oraz służebności gruntowej wraz z innymi roszczeniami przysługującymi im z mocy prawa.

Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów zarządzających nieruchomościami wspólnymi, tj. zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości. Zainteresuje biura rachunkowe, jak też przedstawicieli gmin oraz innych właścicieli sprawujących nadzór właścicielski nad zarządem nieruchomością wspólną.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 15

Wprowadzenie | str. 19

Rozdział 1
Status wspólnoty mieszkaniowej w świetle prawa i orzecznictwa | str. 25
1.1. Uwagi ogólne | str. 25
1.2. Granice zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej według orzecznictwa | str. 33
1.3. Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej jako osoby ustawowej i jej organów | str. 46

Rozdział 2
Działalność wspólnoty mieszkaniowej | str. 67
2.1. Uwagi ogólne | str. 67
2.2. Działalność statutowa a zarobkowa (gospodarcza) wspólnoty mieszkaniowej | str. 73
2.3. Rejestracja statystyczna i podatkowa wspólnoty mieszkaniowej | str. 76
2.3.1. Uwagi ogólne | str. 76
2.3.2. Rejestracja statystyczna | str. 76
2.3.3. Rejestracja podatkowa | str. 80
2.4. Inne rejestracje wymagane prawem | str. 84
2.4.1. Rejestracja VAT | str. 84
2.4.2. Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o metodzie rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych | str. 86
2.4.3. Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych | str. 86
2.5. Obowiązek założenia rachunku bankowego | str. 88
2.6. Rodzaje działalności wspólnoty mieszkaniowej | str. 92
2.7. Podstawowe obowiązki operacyjne wspólnoty mieszkaniowej | str. 101
2.7.1. Uwagi ogólne | str. 101
2.7.2. Obowiązki w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych nieruchomości | str. 102
2.7.3. Obowiązki w zakresie obsługi eksploatacyjnej nieruchomości | str. 107
2.7.4. Rejestr właścicieli i ich udziałów | str. 110
2.7.5. Zadanie ochrony danych, w tym danych osobowych | str. 111
2.7.6. Zadania wspólnoty mieszkaniowej a posiadany majątek | str. 122
2.7.7. Inwestycje a remonty wspólnoty mieszkaniowej | str. 126
2.8. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych wspólnoty mieszkaniowej | str. 137
2.8.1. Zdarzenia gospodarcze | str. 137
2.8.2. Dokumentowanie i kontrola operacji gospodarczych | str. 141

Rozdział 3
Prawa właścicieli lokali do rozporządzania majątkiem | str. 146
3.1. Uwagi ogólne | str. 146
3.2. Prawo właścicieli lokali do ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości wspólnej | str. 148
3.3. Prawo właścicieli lokali do żądania ustanowienia służebności gruntowej | str. 152
3.4. Prawo majątkowe właścicieli lokali obejmujące powiększenie lub pomniejszenie nieruchomości wspólnej | str. 159
3.5. Prawo podziału działki gruntu i jej zbycia | str. 165
3.6. Czynności właścicieli lokali związane z wyodrębnieniem lokalu z nieruchomości wspólnej | str. 169
3.7. Zmiana udziałów we współwłasności w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej | str. 173
3.8. Zdarzenia związane z rozgraniczaniem nieruchomości | str. 178
3.9. Inne zdarzenia gospodarcze niezwiązane ze wspólnotą mieszkaniową | str. 179

Rozdział 4
Uwarunkowania zakupu dostawy mediów dla potrzeb właścicieli lokali | str. 184
4.1. Obowiązek zapewnienia mediów do budynku | str. 184
4.2. Uwarunkowania prawne zakupu dostawy ciepła | str. 186
4.3. Uwarunkowania zakupu ciepła do grupowego węzła cieplnego | str. 193
4.4. Warunki wytwarzania energii cieplnej z własnej kotłowni | str. 196
4.5. Warunki prawne zakupu dostawy wody i odprowadzania ścieków przez wspólnotę mieszkaniową | str. 200
4.6. Wskazania urządzeń pomiarowych podstawą do rozliczeń | str. 212
4.7. Podstawa oraz metodyka rozliczania kosztów zakupu mediów z właścicielami lokali | str. 221
4.7.1. Uwagi ogólne | str. 221
4.7.2. Metodyka rozliczeń kosztów zakupu ciepła według Prawa energetycznego | str. 223
4.7.3. Metodyka rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków | str. 231
4.7.4. Regulamin rozliczeń mediów w praktyce | str. 234

Rozdział 5
Sprzedaż towarów i usług przez wspólnotę mieszkaniową, usługa pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli | str. 244
5.1. Sprzedaż towarów i usług | str. 244
5.1.1. Uwagi ogólne | str. 244
5.1.2. Umowa wspólnoty mieszkaniowej z konsumentem | str. 247
5.1.3. Ustalenie ceny zbycia towaru, usługi lub prawa | str. 249
5.1.4. Sprzedaż z umów najmu i umów o podobnym charakterze | str. 251
5.2. Działalność statutowa wspólnoty mieszkaniowej niebędąca sprzedażą | str. 256
5.3. Odsprzedaż mediów w ramach pośrednictwa w dostawie mediów do lokali właścicieli | str. 257
5.4. Zasady odsprzedaży mediów innemu podmiotowi | str. 269
5.5. Zasady sprzedaży ciepła wytworzonego z własnej kotłowni dla innego podmiotu | str. 271
5.6. Aspekty podatkowe sprzedaży towarów i usług | str. 273

Rozdział 6
Planowanie, gospodarka finansowa wspólnoty mieszkaniowej | str. 274
6.1. Uwagi ogólne | str. 274
6.2. Plany operacyjne i strategiczne wspólnoty mieszkaniowej | str. 275
6.3. Budżet wspólnoty mieszkaniowej | str. 284
6.4. Gospodarka finansowa wspólnoty mieszkaniowej | str. 285
6.5. Zatwierdzanie planów i budżetów wspólnoty mieszkaniowej | str. 291

Rozdział 7
Wierzytelności wspólnoty mieszkaniowej i dochodzenie należnych roszczeń | str. 297
7.1. Uwagi ogólne | str. 297
7.2. Wspólnota mieszkaniowa jako wierzyciel | str. 297
7.3. Wierzytelność z tytułu odsetek za opóźnienie | str. 306
7.4. Rozliczenie należności z właścicielami lokali z różnych tytułów | str. 313
7.5. Windykacja należności, w tym od właścicieli lokali | str. .315
7.6. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawców szkód | str. 327
7.7. Postępowanie sądowe i egzekucja komornicza | str. 329
7.7.1. Ugody i mediacje przed postępowaniem sądowym | str. 329
7.7.2. Postępowanie sądowe wspólnoty | str. 333
7.7.3. Postępowanie egzekucyjne | str. 341
7.7.4. Postępowanie w stosunku do dłużników przebywających za granicą | str. 366
7.8. Sposoby zabezpieczenia wierzytelności | str. 371
7.9. Bezskuteczność wierzytelności wspólnoty mieszkaniowej | str. 383
7.9.1. Przedawnienie wierzytelności | str. 383
7.9.2. Nieopłacalność i nieskuteczność dochodzenia wierzytelności | str. 387
7.10. Współdziałanie wierzyciela z biurami informacji gospodarczej, czyli miękka windykacja | str. 390
7.10.1. Współdziałanie wierzyciela z biurami informacji gospodarczej | str. 390
7.10.2. Miękka windykacja wobec dłużnika będącego podatnikiem VAT czynnym | str. 402

Rozdział 8
Prowadzenie rachunkowości wymogiem prawa | str. 404
8.1. Uwagi ogólne | str. 404
8.2. Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej przez podmioty gospodarcze | str. 405
8.3. Prawny obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej przez wspólnoty mieszkaniowe | str. 409
8.4. Podmiot uprawniony do prowadzenia ewidencji rachunkowej | str. .416
8.5. Obowiązek prowadzenia ewidencji podatnika w formie elektronicznej, w tym dla celów Jednolitego Pliku Kontrolnego | str. 429
8.6. Odpowiedzialność cywilna za prowadzenie ksiąg rachunkowych | str. 434
8.7. Organ odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości według ustawy o rachunkowości | str. 436
8.8. Odpowiedzialność karna za nieprowadzenie ksiąg rachunkowych | str. 440

Rozdział 9
Standardy rachunkowości | str. 443
9.1. Uwagi ogólne | str. 443
9.2. Zasady rachunkowości jednostki | str. 444
9.3. Księgowanie w księgach rachunkowych | str. 449
9.4. Rzetelność ksiąg rachunkowych oraz dowodów źródłowych | str. 456
9.5. Obowiązki jednostki przy zmianie systemu finansowo-księgowego | str. 464
9.6. Obowiązki jednostki przy zamykaniu ksiąg rachunkowych | str. 469
9.7. Ewidencja majątku trwałego jednostki | str. 478
9.8. Aktualizacja należności jednostki | str. 480

Rozdział 10
Standardy sprawozdawczości finansowej według ustawy o rachunkowości | str. 483
10.1. Uwagi ogólne | str. 483
10.2. Sprawozdanie finansowe jako obowiązek z mocy prawa | str. 483
10.3. Standardy sporządzenia bilansu | str. 491
10.4. Standardy rachunku zysków i strat | str. 494
10.5. Rachunek przepływów pieniężnych i inne dodatkowe obowiązki | str. 499
10.6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego | str. 501
10.7. Zasady korekty sprawozdania finansowego za lata poprzednie | str. 503

Rozdział 11
Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej przez wspólnotę mieszkaniową | str. 509
11.1. Ustalenie zasad, metod i technik księgowych | str. 509
11.2. Dowody księgowe i konta księgowe wspólnoty mieszkaniowej | str. 520
11.2.1. Uwagi ogólne | str. 520
11.2.2. Aspekty księgowe ujmowania przychodów i kosztów | str. 520
11.2.3. Plan kont księgowych oraz księgowanie w ewidencji syntetycznej i analitycznej | str. 529
11.3. Ewidencja księgowa a ewidencja podatkowa | str. 538
11.4. Przykładowe operacje księgowe w zdarzeniach wspólnoty mieszkaniowej | str. 542
11.5. Rachunkowość na straży stanu majątku i wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej | str. 547
11.6. Jak chronić dane księgowe i osobowe | str. 554
11.6.1. Zasady ogólne ochrony oraz przechowywania zbiorów i danych | str. 554
11.6.2. Warunki przechowywania zbiorów danych księgowych | str. 558
11.6.3. Warunki przechowywania zbiorów danych osobowych | str. 567
11.6.4. Archiwizacja zbiorów księgowych czy ich zniszczenie? | str. 570
11.6.5. Warunki obsługi zbiorów w przypadku usługowego prowadzenia ewidencji księgowej | str. 571

Rozdział 12
Sprawozdawczość finansowa wspólnoty mieszkaniowej | str. 575
12.1. Uwagi ogólne | str. 575
12.2. Sprawozdawczość finansowa przydatnym narzędziem informacyjnym i planistycznym | str. 575
12.3. Podstawa prawna sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej | str. 577
12.4. Specyfika sprawozdawczości finansowej wspólnoty mieszkaniowej | str. 581
12.4.1. Uwagi ogólne | str. 581
12.4.2. Podmiot odpowiedzialny za sprawozdanie finansowe | str. 587
12.4.3. Prawidłowość sprawozdania finansowego | str. 590
12.4.4. Moment bilansowy | str. 592
12.4.5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i decyzja o podziale nadwyżki | str. 594
12.5. Sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej w formie uproszczonej | str. 601
12.5.1. Uwagi ogólne | str. 601
12.5.2. Standardy sprawozdawczości uproszczonej | str. 601
12.5.3. Przygotowanie do sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej | str. 607
12.5.4. Rachunek wyników wspólnoty mieszkaniowej | str. 610
12.5.5. Bilans wspólnoty mieszkaniowej | str. 618
12.5.6. Informacja dodatkowa dla właścicieli lokali | str. 624
12.6. Prawo do kontroli właścicielskiej sprawozdań finansowych | str. 626
12.7. Skutki uchylenia uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe | str. 628

Rozdział 13
Rozrachunki z właścicielami lokali oraz rozliczenie wyniku finansowego | str. 633
13.1. Rozrachunki z właścicielami lokali w trakcie roku obrachunkowego | str. 633
13.2. Właściciele lokali bez prawa roszczeń o podział środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych wspólnoty | str. 644
13.3. Rozliczenie usługi dostawy mediów a rozliczenie wyniku finansowego | str. 646
13.4. Specyfika wyniku finansowego wspólnoty mieszkaniowej | str. 649
13.5. Rozliczenie zysku netto (nadwyżki) z właścicielami lokali | str. 655
13.6. Rozliczenie straty na działalności statutowej | str. 661
13.7. Księgowe rozliczenie wyniku finansowego | str. 664

Rozdział 14
Wspólnota mieszkaniowa w świetle prawa podatkowego | str. 665
14.1. Wspólnota mieszkaniowa jako adresat obowiązku podatkowego | str. 665
14.2. Prawo podatnika do interpretacji podatkowych i objaśnień prawa podatkowego | str. 673
14.2.1. Uwagi ogólne | str. 673
14.2.2. Prawo wnioskowania o wydanie interpretacji indywidualnej | str. 673
14.2.3. Prawo do wnioskowania o wydanie interpretacji ogólnej | str. 680
14.2.4. Prawo do wystąpienia o opinię zabezpieczającą oraz o wydanie zaświadczenia | str. 681
14.3. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku oraz do korekty deklaracji | str. 682
14.4. Prawa szczególne podatnika, w tym w postępowaniu podatkowym | str. 685
14.5. Prawo do ustanowienia pełnomocnika | str. 686
14.5.1. Ustanowienie pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych | str. 686
14.5.2. Ustanowienie pełnomocnika w ramach postępowania podatkowego | str. 687
14.6. Obowiązki i odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe oraz odpowiedzialność karnoskarbowa | str. 689
14.6.1. Uwagi ogólne | str. 689
14.6.2. Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe | str. 690
14.6.3. Inne obowiązki podatnika według Ordynacji podatkowej | str. 695
14.7. Odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika | str. 698
14.7.1. Wykroczenia i przestępstwa skarbowe | str. 698
14.7.2. Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej i jej organu | str. 702
14.7.3. Odpowiedzialność karna pełnomocnika podatkowego | str. 707
14.8. Przedawnienie zobowiązań podatkowych | str. 710

Rozdział 15
Podatek dochodowy od osób prawnych w warunkach działania wspólnoty | str. 715
15.1. Uwagi ogólne | str. 715
15.2. Dlaczego ustawa podatkowa dotyczy wspólnoty mieszkaniowej? | str. 715
15.3. Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej | str. 718
15.3.1. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatkowych | str. 718
15.3.2. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji środków trwałych | str. 721
15.3.3. Ewidencja podatkowa wspólnoty mieszkaniowej | str. 722
15.4. Podstawowe kategorie: przychód podatkowy, koszt uzyskania przychodów, dochód podatkowy | str. 728
15.4.1. Uwagi ogólne | str. 728
15.4.2. Przychody podatkowe | str. 729
15.4.3. Data powstania przychodu podatkowego | str. 739
15.4.4. Negatywny katalog przychodów podatkowych | str. 742
15.4.5. Korekta przychodów podatkowych ze sprzedaży towarów i usług | str. 746
15.5. Koszty uzyskania przychodów | str. 752
15.5.1. Uwagi ogólne | str. 752
15.5.2. Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów | str. 752
15.5.3. Rodzaje kosztów podatkowych oraz zasady ich kwalifikacji | str. 756
15.5.4. Negatywny katalog kosztów podatkowych | str. 772
15.5.5. Przedawnienie wierzytelności podatnika a koszty uzyskania przychodów | str. 782
15.5.6. Wydatki inwestycyjne a amortyzacja podatkowa | str. 786
15.6. Dochód podatkowy, zaliczki i podatek należny | str. 791
15.6.1. Uwagi ogólne | str. 791
15.6.2. Istota dochodu podatkowego lub straty podatkowej | str. 791
15.6.3. Obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych | str. 800
15.6.4. Opodatkowanie dochodów z działalności zarobkowej wspólnoty | str. 813
15.6.5. Aspekty zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego wspólnot mieszkaniowych | str. 818
15.6.6. Aspekty zwolnienia dochodu pochodzącego z kapitału obcego | str. 832
15.7. Zeznanie podatkowe wspólnoty mieszkaniowej | str. 843
15.7.1. Uwagi ogólne | str. 843
15.7.2. Podstawa rozrachunków z organem i obowiązki podatnika | str. 843
15.7.3. Strata podatkowa i możliwości odliczenia od dochodu | str. 853
15.7.4. Przygotowanie do zeznania podatkowego CIT-8 | str. 857
15.7.5. Zasady korekty zeznania podatkowego CIT-8 | str. 864

Rozdział 16
Wspólnota mieszkaniowa podatnikiem podatku VAT | str. 870
16.1. Istota podatku VAT. Podstawowe pojęcia i zasady | str. 870
16.2. Podstawa opodatkowania, czyli obrót ze sprzedaży | str. 883
16.3. Podatnicy, rejestracja podatników VAT, „biała lista” | str. 889
16.4. Zasady zwolnienia podmiotowego od podatku VAT | str. 895
16.4.1. Warunki zwolnienia podmiotowego | str. 895
16.4.2. Kontrowersje wokół stosowania art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o VAT | str. 898
16.4.3. Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego | str. 902
16.5. Dokumentowanie czynności sprzedaży fakturami i ewidencja sprzedaży | str. 904
16.5.1. Przełom w fakturowaniu. Zasady ogólne | str. 904
16.5.2. Wystawianie faktur, faktur korygujących oraz faktur o węższym zakresie danych, mechanizm podzielonej płatności | str. 905
16.5.3. Ewidencja podatkowa dla potrzeb udokumentowania sprzedaży i rozliczeń | str. 931
16.5.4. Przechowywanie dokumentacji podatkowej | str. 938
16.6. Obowiązek podatkowy w podatku VAT | str. 939
16.7. Rozliczenia podatku VAT | str. 948
16.7.1. Podatek należny i odliczanie podatku naliczonego | str. 948
16.7.2. Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony w deklaracjach podatkowych | str. 955
16.7.3. Prawo podatnika do zwrotu różnicy podatku VAT | str. 963
16.7.4. Zakaz odliczeń według art. 88 ust. 3a ustawy o VAT | str. 967
16.7.5. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności | str. 970
16.8. Deklaracje podatkowe i zapłata podatku VAT | str. 973
16.8.1. Deklaracje podatkowe i JPK_VAT | str. 973
16.8.2. Nowe rygory wobec podatnika | str. 981
16.8.3. Zapłata podatku należnego | str. 985
16.9. Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik i jej obowiązki podatkowe | str. 988

Rozdział 17
Wspólnota mieszkaniowa podatnikiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 998
17.1. Uwarunkowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | str. 998
17.2. Obowiązek podatkowy w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 1003
17.3. Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | str. 1009
17.4. Wydatki wspólnoty na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i rozrachunki z właścicielami lokali | str. 1019
17.4.1. Wydatki na opłatę w ewidencji rachunkowej wspólnoty | str. 1019
17.4.2. Podstawa prawna obciążenia właścicieli lokali opłatą za gospodarowanie odpadami | str. 1021

Rozdział 18
Wspólnota mieszkaniowa płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych | str. 1024
18.1. Uwagi ogólne | str. 1024
18.2. Przychody osób fizycznych | str. 1024
18.3. Czynności i obowiązki związane z zatrudnieniem osób fizycznych, w tym w zakresie ubezpieczenia społecznego | str. 1030
18.4. Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przy zatrudnieniu pracowników w formie umowy o pracę i umowy zlecenia | str. 1035
18.5. Obowiązki płatnika w związku z przychodami podatnika pochodzącymi z innych źródeł | str. 1050
18.6. Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w związku z uzyskiwaniem przez osoby fizyczne innych przysporzeń | str. 1053

Rozdział 19
Podatek od nieruchomości a wspólnota mieszkaniowa | str. 1058
19.1. Uwagi ogólne | str. 1058
19.2. Podatnicy podatku od nieruchomości | str. 1058
19.3. Przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości | str. 1065
19.3.1. Uwagi ogólne | str. 1065
19.3.2. Budynki i ich części jako przedmiot opodatkowania | str. 1066
19.3.3. Budowle przedmiotem opodatkowania | str. 1075
19.3.4. Grunty w opodatkowaniu | str. 1080
19.4. Obowiązek podatkowy podatników podatku od nieruchomości | str. 1083
19.5. Wspólnota mieszkaniowa a podatek od nieruchomości | str. 1089
19.6. Opłata reklamowa a podatek od nieruchomości | str. 1093

Rozdział 20
Ustanie bytu prawnego wspólnoty mieszkaniowej | str. 1098
20.1. Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej | str. 1098
20.1.1. Uwagi ogólne | str. 1098
20.1.2. Kiedy ustaje byt prawny wspólnoty jako osoby ustawowej? | str. 1098
20.1.3. Wygaśnięcie prawa odrębnej własności i jego skutki | str. 1107
20.2. Podział nieruchomości wspólnej prowadzący do powstania nowych wspólnot | str. 1111
20.3. Tryby zniesienia/wygaśnięcia odrębnej własności | str. 1120
20.4. Moment ustania bytu prawnego wspólnoty a procedury likwidacyjne | str. 1124
20.5. Czynności likwidacyjne | str. 1131
20.6. Pokrycie zobowiązań wspólnoty, która utraciła byt prawny | str. 1138
20.7. Podział majątku pozostałego po pokryciu zobowiązań „likwidowanej” wspólnoty | str. 1149
20.8. Zakończenie „likwidacji” wspólnoty a sytuacja nowo powstałych wspólnot | str. 1152
20.8.1. Uwagi ogólne | str. 1152
20.8.2. Obowiązki końcowe wspólnoty „w likwidacji”  | str. 1153
20.8.3. Sytuacja nowo powstałych wspólnot „po podziale” | str. 1159

Rozdział 21
Przegląd przepisów o doręczeniach i ich wpływ na działanie zarządu wspólnoty | str. 1164
21.1. Nowe przepisy o doręczeniach | str. 1164
21.2. Sposoby doręczania pism według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego | str. 1171
21.2.1. Doręczanie pism stronie postępowania według przepisów dotychczasowych | str. 1171
21.2.2. Doręczanie pism według nowych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego od 1.07.2021 r. | str. 1177
21.3. Doręczanie pism według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego | str. 1181
21.3.1. Doręczanie pism według dotychczasowych przepisów | str. 1181
21.3.2. Doręczanie pism według nowych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego od 1.10.2022 r. | str. 1182
21.4. Zmiany przepisów o doręczeniach w Ordynacji podatkowej | str. 1184
21.5. Zmiany przepisów o doręczeniach w ustawach podatkowych oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych | str. 1190
21.6. Oświadczenia woli i doręczanie w warunkach działania wspólnoty | str. 1194

Załącznik | str. 1201

Ustawa z 24.06.1994 r. o własności lokali | str. 1201

Bibliografia | str. 1215

Kategoria: Nieruchomości
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-8246-296-8
Rozmiar pliku: 9,9 MB

BESTSELLERY

Kategorie: