Zasady prawa unijnego w VAT - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zasady prawa unijnego w VAT - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-5299-4
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
2,1 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
139,00
Cena w punktach Virtualo:
13900 pkt.

Pełny opis

Niniejsza książka to pierwsze na rynku wydawniczym szczegółowe omówienie zasad, które należy stosować w interpretacji i wykładni przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Autorzy wskazali także, w jakich sytuacjach zasady te znajdują zastosowanie oraz w jakich przypadkach dochodzi do ich naruszenia. W publikacji odwołano się zarówno do europejskiej, jak i polskiej praktyki orzeczniczej w zakresie postrzegania i realizowania zasad istotnych dla systemu VAT, wskazując na szereg rozstrzygnięć zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i polskich sądów administracyjnych. Dla właściwego rozumienia VAT, jak też interpretowania i stosowania przepisów regulujących tę materię, omówiono także zasady ogólne prawa unijnego. W ten sposób stworzony został swoisty elementarz zasad, które winny być stosowane w podatku VAT. Interpretacja przepisu nie zatrzymuje się na poziomie wykładni językowej. Oznacza to, że nawet wówczas, gdy ustalone jest znaczenie normy, poszukuje się potwierdzenia wyniku wykładni językowej przez użycie pozajęzykowych metod wykładni. Świadczy to o tym, że nie tylko tekst przepisu jest tu decydujący. Bierze się przede wszystkim pod uwagę cel regulacji prawnej. Trybunał wychodzi poza brzmienie przepisów i opiera niejednokrotnie swoje orzeczenia na ogólnych zasadach, które sam sformułował, a także na ogólnych regułach wywodzonych z danego aktu prawa unijnego. Na całokształt tych uwarunkowań, w aspekcie kompleksowym, wskazują autorzy, którzy przygotowali publikację Zasady prawa unijnego w VAT . Z przedmowy prof. dr. hab. Andrzeja Gomułowicza Ś Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: podatników VAT, profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów) oraz pracowników organów podatkowych, pracowników biur rachunkowych, naukowców i studentów interesujących się zagadnieniami podatku od towarów i usług.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Przedmowa 13
Wstęp 15
CZĘŚĆ PIERWSZA ZASADY PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ 17
Rozdział 1 Uwagi wstępne 19
Rozdział 2 Zasada powszechności opodatkowania VAT 21
2.1. Realizacja zasady powszechności opodatkowania w praktyce 23
2.1.1. Autonomiczność pojęć stosowanych dla zdefiniowania czynności podlegających VAT 23
2.1.2. Brak możliwości rozróżnienia dla celów VAT transakcji legalnych i nielegalnych 25
2.1.3. Konieczność opodatkowania czynności wykonywanych na potrzeby osobiste i prywatne 27
2.1.4. Opodatkowanie czynności wykonywanych z urzędu 28
2.1.5. Opodatkowanie towarów w przypadku likwidacji działalności gospodarczej podatnika 30
2.2. Wyłączenia z zasady powszechności opodatkowania 31
2.2.1. Czynności wykonywane przez organy władzy publicznej 31
2.2.2. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe 35
2.2.3. Czynności dokonywane z majątku osobistego 37
2.2.4. Czynności wykonywane osobiście 38
Rozdział 3 Zasada opodatkowania konsumpcji 40
3.1. Nieodpłatne świadczenia na cele prywatne i osobiste 41
3.1.1. Wykorzystanie towarów do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników 41
3.1.2. Nieodpłatne świadczenie usług 44
3.2. Opodatkowanie "remanentu likwidacyjnego" 48
3.3. Podział majątku zlikwidowanej spółki 49
3.4. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe 50
3.4.1. Niezgodny z prawem unijnym zakres zwolnień stosowany w polskich przepisach 51
3.5. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego 52
Rozdział 4 Zasada jednokrotności poboru podatku 54
4.1. Transakcje dotyczące dostaw towarów pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich 54
4.1.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 55
4.1.1.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w regulacjach polskich 56
4.1.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 60
4.1.2.1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w regulacjach polskich 61
4.2. Rozwiązania dotyczące określania miejsca świadczenia dla usług 62
4.2.1. Polska praktyka - wątpliwości dotyczące świadczenia usług magazynowania 63
Rozdział 5 Zasada neutralności 65
5.1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego (potrącalność) 67
5.1.1. Natychmiastowy i bezpośredni związek nabywanych towarów i usług 67
5.1.2. Zakup towarów i usług dokonany przed rozpoczęciem wykonywania czynności opodatkowanych 71
5.1.3. Zakup towarów i usług po zakończeniu działalności gospodarczej 75
5.1.4. Realizacja prawa do odliczenia w czasie trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego 76
5.1.5. Prawo do odliczenia VAT przy przekroczeniu limitu dla zwolnienia podmiotowego 79
5.2. Zwrot VAT w państwie zakupu towarów i usług 81
5.2.1. Zwrot podatku, który został nienależnie naliczony w państwie członkowskim innym niż kraj siedziby podatnika 83
5.3. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego 84
5.3.1. Skutek wprowadzenia przez państwa członkowskie ograniczeń niezgodnych z przepisami unijnymi 86
5.4. Działanie w dobrej wierze 89
5.5. Ulga na złe długi 90
5.6. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 92
Rozdział 6 Zasada proporcjonalności podatku do ceny 96
6.1. Prawidłowe rozumienie podstawy opodatkowania 97
6.2. Elementy wliczane do podstawy opodatkowania 99
6.2.1. Zwrot kosztów wyłożonych 104
6.3. Udzielanie rabatów, obniżek ceny 105
6.3.1. Rabaty transakcyjne 105
6.3.2. Rabat potransakcyjny 107
6.4. Wymogi dla możliwości obniżenia kwoty podatku należnego w przepisach krajowych 108
6.5. Możliwość szacowania obrotu dla celów VAT 111
6.6. Premie pieniężne 114
Rozdział 7 Zasada zakazu nadużycia prawa unijnego w zakresie VAT 117
CZĘŚĆ DRUGA ZASADY OGÓLNE PRAWA UNIJNEGO 123
Rozdział 1 Zasady ogólne prawa jako źródło prawa unijnego 125
1.1. Uwagi wstępne 125
1.2. Źródła zasad ogólnych prawa 126
1.3. Funkcje zasad ogólnych prawa 129
1.4. Skutki naruszenia zasad ogólnych prawa 130
Rozdział 2 Charakterystyka i zastosowanie wybranych zasad ogólnych prawa unijnego 132
2.1. Zasada lojalnej współpracy (solidarności) 133
2.2. Zasada pomocniczości (subsydiarności) 141
2.3. Zasada proporcjonalności 145
2.4. Zasada efektywności (skuteczności) 152
2.5. Zasada równości (zakaz dyskryminacji) 156
2.6. Zasady bezpieczeństwa prawnego 162
2.6.1. Zasada pewności prawnej 163
2.6.2. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań 164
2.6.3. Zasada nieretroaktywności prawa 165
2.6.4. Prawo do bycia wysłuchanym 166
2.7. Zasady stosowania prawa unijnego 167
2.7.1. Zasada nadrzędności prawa unijnego 168
2.7.2. Zasada bezpośredniego obowiązywania (stosowania) prawa unijnego 177
2.7.3. Zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego 181
2.8. Zasada autonomii proceduralnej 188
2.8.1. Zasada zwrotu podatku, pobranego niezgodnie z prawem unijnym 189
2.8.2. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich wobec jednostek za naruszenie prawa unijnego 198
2.9. Zasady wykładni prawa unijnego 208
2.9.1. Uwagi ogólne 208
2.9.1.1. Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wykładni prawa unijnego 210
2.9.1.2. Kompetencje krajowych organów administracji oraz sądów do dokonywania wykładni przepisów prawa unijnego 212
2.9.1.3. Polska praktyka sądowoadministracyjna w zakresie kierowania pytań prejudycjalnych 216
2.9.2. Zasada wykładni autonomicznej 224
2.9.2.1. Sposoby rozumienia zasady autonomii 225
2.9.2.2. Geneza i przyczyny stosowania zasady autonomii 226
2.9.2.3. Zasada wykładni autonomicznej w orzecznictwie Trybunału 228
2.9.3. Zasada wykładni jednolitej 232
2.9.3.1. Jednolitość jako postulowana cecha prawa unijnego 233
2.9.3.2. Zasada jednolitej wykładni jako cel i środek do zapewnienia jednolitości prawa unijnego 234
2.9.3.3. Zasada wykładni jednolitej w orzecznictwie Trybunału 235
2.9.4. Zasada wykładni prounijnej 237
2.9.4.1. Zakres pojęcia i podstawy normatywne 237
2.9.4.2. Zakres przedmiotowy 238
2.9.4.3. Granice wykładni zgodnej 242
2.9. Zasada wykładni w zgodzie z prawami podstawowymi 247
2.9.6. Zasada wykładni w zgodzie z prawem międzynarodowym 249
Rozdział 3 Rola sądów krajowych przy wykładni i stosowaniu prawa unijnego 252
3.1. Obowiązek orzekania na podstawie przepisów prawa unijnego 254
3.2. Obowiązek dokonywania wykładni prawa krajowego w świetle celów i brzmienia prawa unijnego 263
3.3. Obowiązek lub prawo występowania z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 266
3.4. Nakaz pomijania normy krajowej sprzecznej z normą unijną pozostającą w kolizji 274
Bibliografia 277
Wykaz orzecznictwa polskiego 283
Wykaz orzecznictwa unijnego (wspólnotowego) 289
Autorzy 297

BESTSELLERY