Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików - ebook

Wydawnictwo:
Tłumacz:
Data wydania:
28 grudnia 2021
Ebook
36,90 zł 44,90 zł
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Discount ico

Oglądasz promocyjny produkt. Pospiesz się, aby nie przegapić najlepszej ceny!

Czytaj fragment
Pobierz fragment
Discount ico

Oglądasz promocyjny produkt. Pospiesz się, aby nie przegapić najlepszej ceny!

3690 pkt
punktów Virtualo

Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików - ebook

Mam nadzieję, że ta książka oraz spostrzeżenia dorosłych córek alkoholików będą dla ciebie pomocą. Zasługujesz na to.

•         Czy wciąż zdarza ci się rezygnować z własnych potrzeb na rzecz cudzych?

•         Za wszelką cenę dążysz do perfekcji w tym, co robisz?

•         Szukasz u innych potwierdzenia swojej wartości?

•         Wciąż czujesz niewyjaśnione napięcie i niepokój?

Dorastanie w rodzinie alkoholowej odciska głębokie piętno na psychice. By jakoś poradzić sobie w dzieciństwie, musiałaś wypracować sztywne schematy reagowania. Dzięki nim stałaś się „mistrzynią przetrwania”. Dziś te mechanizmy są już niepotrzebne, ale tobie trudno się od nich uwolnić i wciąż odgrywasz dawną rolę…

Doktor Robert J. Ackerman, który od kilkudziesięciu lat pomaga dorosłym córkom alkoholików zrozumieć siebie, zaakceptować skomplikowaną przeszłość i rozpocząć proces zdrowienia, przekonuje, że mają one wystarczająco dużo siły i wytrwałości, by poradzić sobie z dawnymi zranieniami i prowadzić satysfakcjonujące życie.  Dowodzą tego bezpośrednie relacje jego pacjentek. Dzielą się one w tej książce swoimi trudnymi przeżyciami i na własnym przykładzie pokazują, że choć niełatwo jest „na nowo poskładać wartości, zaufanie i miłość”, to można nauczyć się rozumieć i akceptować własne emocje oraz odzyskać wiarę w siebie i świat.

Kategoria: Psychologia
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-8225-125-8
Rozmiar pliku: 1,3 MB

FRAGMENT KSIĄŻKI

PODZIĘ­KO­WA­NIA

Podzię­ko­wa­nia

Do powsta­nia obu wydań _Wyro­snąć z DDA. Wspar­cie dla doro­słych córek alko­ho­li­ków_¹ przy­czy­niło się wiele osób. Wszyst­kim im jestem wdzięczny. W związku z pierw­szym wyda­niem chcę (ponow­nie) podzię­ko­wać Judith A. Micha­els, Edwar­dowi Gon­dol­fowi i Char­le­sowi Bert­nes­sowi za pomoc oraz fachową wie­dzę pod­czas opra­co­wy­wa­nia kwe­stio­na­riu­sza dla doro­słych córek alko­ho­li­ków i ana­lizy danych. Linda San­ford i Diane Glynn doda­wały mi zapału i sił oraz zmo­bi­li­zo­wały do pod­ję­cia pracy nad książką. Marii Stil­kind dzię­kuję za pomoc redak­cyjną.

W związku z obec­nym, zmie­nio­nym wyda­niem książki chcę podzię­ko­wać Chri­sti­nie Bel­le­ris, Susan Tobias i Lisie Druc­ker za pracę redak­cyjną oraz mojej dok­to­rantce Jacqu­elyn B. Grif­fin, a także Cry­stal Deemer za pomoc admi­ni­stra­cyjną.

W odnie­sie­niu do obu wydań skła­dam podzię­ko­wa­nia Pete­rowi Vegso z wydaw­nic­twa Health Com­mu­ni­ca­tions za zro­zu­mie­nie oka­zy­wane temu przed­się­wzię­ciu oraz za liczne suk­cesy, jakie razem odno­si­li­śmy. Oso­bie, która wie­lo­krot­nie wysłu­chi­wała myśli i kon­cep­cji zawar­tych na tych stro­nach – Kim­berly Roth Acker­man – dzięki za wszyst­kie wspólne lata.

Na koniec chcę też podzię­ko­wać doro­słym cór­kom, które wnio­sły swój wkład w powsta­nie tej książki oraz wpły­nęły na losy wielu, wielu ludzi. Podzi­wiam Waszą goto­wość do podzie­le­nia się frag­men­tami swego życia po to, by udzie­lić pomocy innym kobie­tom w róż­nych aspek­tach ich życia. Dzięki!

1.

Pierw­sze wyda­nie tej książki, do któ­rego tu i dalej odwo­łuje się Robert J. Acker­man, a póź­niej autorki cyto­wa­nych listów, nie uka­zało się w Pol­sce (przyp. red.).PRZED­MOWA

Przed­mowa

Od kiedy uka­zało się pierw­sze wyda­nie _Wyro­snąć z DDA. Wspar­cie dla doro­słych córek alko­ho­li­ków_, pewne rze­czy zmie­niły się, a inne nie. Szczę­śli­wie nie­które sprawy zmie­niły się na lep­sze. Naj­waż­niej­sze, że obec­nie dostępna jest więk­sza pomoc dla dzieci w każ­dym wieku, które wycho­wy­wały się w domu z jed­nym lub oboj­giem rodzi­ców alko­ho­li­ków. Peda­go­dzy, doradcy psy­cho­lo­giczni, psy­cho­te­ra­peuci, pra­cow­nicy poradni zdro­wia psy­chicz­nego dla mło­dzieży, księża, usta­wo­dawcy i przed­sta­wi­ciele innych zawo­dów są dzi­siaj bar­dziej świa­domi pro­ble­mów sta­ją­cych przed dziećmi alko­ho­li­ków. Ponadto w Ame­ryce poja­wiło się wiele zna­ko­mi­tych pro­gra­mów pomocy na pozio­mie fede­ral­nym, sta­no­wym i lokal­nym.

Kolejna zmiana polega na tym, że uzy­ski­wa­nie pomocy przez nie­let­nie lub doro­słe dziecko alko­ho­lika jest bar­dziej akcep­to­wane. Leka­rze są lepiej szko­leni w postę­po­wa­niu z pro­ble­mami alko­ho­lo­wymi i rodzin­nymi. Uwa­żam rów­nież, że na lep­sze zmie­niło się podej­ście w samym udzie­la­niu pomocy. Czę­ściej korzy­stamy z „modelu siły”, uzna­jąc doro­słe dzieci alko­ho­li­ków za osoby, które potra­fiły z powo­dze­niem prze­trwać traumę, oraz opie­ramy się na stra­te­giach odpor­no­ści psy­chicz­nej, które wiele z nich wykształ­ciło u sie­bie w dzie­ciń­stwie. Prze­sta­li­śmy trak­to­wać dzieci alko­ho­li­ków jak ofiary.

Szcze­gól­nie istotne w wypadku tej książki są zmiany, do jakich dopro­wa­dziły kobiety zarówno dla sie­bie, jak i dla całego spo­łe­czeń­stwa. Choć nie doko­nały się jesz­cze wszyst­kie z tych potrzeb­nych prze­mian, kobiety mogą dziś efek­tyw­niej poszu­ki­wać pomocy i otrzy­my­wać lep­sze wspar­cie, a także udzie­lać go sobie nawza­jem. Ta zmiana bar­dzo zwięk­szyła szansę na to, że doro­słe córki alko­ho­li­ków znajdą potrzebną pomoc.

Pewne rze­czy się jed­nak nie zmie­niły. W dal­szym ciągu „wytwa­rzamy” rodzi­ców, któ­rzy popa­dają w alko­ho­lizm, a dzieci wciąż dora­stają w rodzi­nach uza­leż­nio­nych lub w inny spo­sób dys­funk­cyj­nych. Poza tym wciąż mamy wię­cej alko­ho­li­ków nie­le­czo­nych niż trzeź­wie­ją­cych, co ozna­cza, że więk­szość dzieci alko­ho­li­ków będzie dalej wycho­wy­wać się z piją­cym ojcem lub/i matką. W kon­se­kwen­cji w dal­szym ciągu trzeba będzie udzie­lać pomocy dzie­ciom alko­ho­li­ków, nie­za­leż­nie od tego, czy ich rodzice osta­tecz­nie się­gną po pomoc dla sie­bie, czy nie.

Kolejną sprawą, która zgod­nie z moimi obser­wa­cjami pozo­staje nie­zmienna, jest prze­wod­nia rola doro­słych córek alko­ho­li­ków w świad­cze­niu pomocy nie tylko nie­let­nim, lecz także doro­słym dzie­ciom alko­ho­li­ków. Na­dal sły­szę i widzę wię­cej doro­słych córek niż doro­słych synów goto­wych dzie­lić się swo­imi histo­riami, spo­strze­że­niami, lękami i przy­mio­tami słu­żą­cymi odbu­do­wa­niu i popra­wie jako­ści ich życia.

I w końcu sprawą, która sta­now­czo się nie zmie­niła, jest moja pasja i pra­gnie­nie poma­ga­nia innym dzie­ciom alko­ho­li­ków. Na­dal wykrzy­kuję w duchu rado­sne _Yes!_, gdy wiem, że w jakiś spo­sób udało mi się być dla kogoś pomoc­nym, i gdy widzę w oczach tej osoby, że zwąt­pie­nie w sie­bie powoli ustę­puje poczu­ciu wła­snej war­to­ści. Od publi­ka­cji mojej pierw­szej książki, _Chil­dren of Alco­ho­lics: A Guide­book for Edu­ca­tors, The­ra­pi­sts and Parents_ (Dzieci alko­ho­li­ków: prze­wod­nik dla peda­go­gów, psy­cho­te­ra­peu­tów i rodzi­ców) w 1978 roku, mia­łem szczę­ście nale­żeć do rosną­cej wspól­noty osób, które pra­gną pod­no­sić jakość swego życia. Była to wspa­niała zespo­łowa wyprawa i jesz­cze się dla mnie nie skoń­czyła.

Obecne, zak­tu­ali­zo­wane wyda­nie niniej­szej książki zawiera pewne nowe infor­ma­cje. Doda­łem pod­roz­działy o odpor­no­ści psy­chicz­nej w dzie­ciń­stwie i doro­sło­ści, a także o ryzy­kow­nych rela­cjach, _Reflek­sje_ na zakoń­cze­nie każ­dego roz­działu oraz dwa roz­działy. W _Reflek­sjach_ znaj­dują się cytaty z wypo­wie­dzi słyn­nych kobiet, które mogą skło­nić do wła­snych prze­my­śleń.

W nowym pierw­szym roz­dziale zawar­łem listy otrzy­mane od tzw. ide­al­nych córek po publi­ka­cji pierw­szego wyda­nia tej książki. Nie­które z ich auto­rek zada­wały mi pyta­nia, inne dzie­liły się swo­imi histo­riami, jesz­cze inne chciały powie­dzieć: „Dzię­kuję”, a część chciała mnie po pro­stu pozdro­wić. Jak się prze­ko­nasz, listy te nie tylko zazna­ja­miają nas z innymi ide­al­nymi cór­kami i ich pro­ble­mami, lecz rów­nież wpro­wa­dzają do tema­tyki książki. Dla­tego umie­ści­łem je na samym początku.

Drugi nowy roz­dział – _Sekrety, sekrety i jesz­cze raz sekrety_ – odnosi się do naj­pow­szech­niej­szych pro­ble­mów wielu doro­słych córek, które wystę­po­wały w ich domu oprócz samego alko­ho­li­zmu. Piszę o roz­wo­dach, sto­so­wa­niu prze­mocy i zabu­rze­niach jedze­nia. Zagad­nie­nia te – powią­zane zarówno wza­jem­nie, jak i z alko­ho­li­zmem rodzi­ców – dokła­dają kolejne kom­pli­ka­cje do i tak trud­nego już życia wielu doro­słych córek.

Mam nadzieję, że ta książka oraz spo­strze­że­nia pocho­dzące od doro­słych córek będą dla cie­bie pomocą. Zasłu­gu­jesz, by ją otrzy­mać.WPRO­WA­DZE­NIE

Wpro­wa­dze­nie

Od połowy lat sie­dem­dzie­sią­tych mia­łem przy­wi­lej uczest­nic­twa w jed­nym z naj­bar­dziej satys­fak­cjo­nu­ją­cych, emo­cjo­nu­ją­cych i nie­po­wta­rzal­nych doświad­czeń, jakie mogę sobie wyobra­zić – współ­pracy z dziećmi alko­ho­li­ków w róż­nym wieku oraz z ruchem dzieci alko­ho­li­ków w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Jeź­dzi­łem po całym kraju, wygła­sza­jąc wykłady i pre­lek­cje dla dzieci alko­ho­li­ków i o nich, a także słu­cha­jąc ich samych. Pod każ­dym wzglę­dem był to auten­tyczny oddolny ruch spo­łeczny, zwią­zany z zagad­nie­niami życia ludzi w róż­nym wieku, któ­rzy w dzie­ciń­stwie doświad­czyli cier­pień, ale w swoim obec­nym życiu chcą miło­ści, rado­ści, zdro­wia i piękna. Ruch ten pomaga w odra­dza­niu się do życia.

W miarę jak byłem świad­kiem zespa­la­nia się uprzed­nio mil­czą­cych gło­sów oraz sam bra­łem w nim udział, poczy­ni­łem dwie obser­wa­cje. Po pierw­sze, ruch dzieci alko­ho­li­ków przy­cią­gnął doro­słych w róż­nym wieku, któ­rzy wycho­wy­wali się w rodzi­nach z pro­ble­mem alko­ho­lo­wym, czyli „doro­słe dzieci”, obec­nie toru­jące drogę dla następ­nych poko­leń. Po dru­gie zaś, przy­tła­cza­jącą więk­szość tych doro­słych dzieci, które są skłonne aktyw­nie dzia­łać oraz poma­gać innym przez dzie­le­nie się frag­men­tami swego życia, sta­no­wią kobiety. Zresztą postęp w odnie­sie­niu do więk­szo­ści pro­ble­mów, jakich doświad­czają w naszym kraju dzieci, zawdzię­czamy przede wszyst­kim orga­ni­zu­ją­cym się kobie­tom i sprawa dzieci alko­ho­li­ków nie jest tu wyjąt­kiem.

W trak­cie swo­ich podróży mia­łem oka­zję wysłu­chać wielu kobiet skłon­nych do dzie­le­nia się swo­imi histo­riami. Opo­wie­ści te roz­bu­dziły moje zain­te­re­so­wa­nie pro­ble­ma­tyką doro­słych córek alko­ho­li­ków. Ich goto­wość do wyra­że­nia swo­ich uczuć, myśli, bólu i spo­strze­żeń oraz opi­sa­nia pro­cesu zdro­wie­nia otwo­rzyła drzwi wielu kobie­tom i męż­czy­znom, któ­rych życie w rodzi­nach alko­ho­lo­wych prze­bie­gało w izo­la­cji i mil­cze­niu. Jestem dłuż­ni­kiem wszyst­kich doro­słych córek, które pomo­gły mi lepiej je zro­zu­mieć, a następ­nie prze­ka­zać innym to, czego się dowie­dzia­łem. Jeżeli jesteś doro­słą córką alko­ho­lika, ta książka jest skie­ro­wana do cie­bie, napi­sana dla cie­bie i o tobie.

Opiera się ona na bada­niach nauko­wych oraz wywia­dach prze­pro­wa­dzo­nych z ame­ry­kań­skimi rodzi­nami obar­czo­nymi alko­ho­li­zmem oraz rodzi­nami od niego wol­nymi. Mam nadzieję, że będzie źró­dłem spo­strze­żeń i zro­zu­mie­nia nie tylko dla samych doro­słych córek alko­ho­li­ków, lecz rów­nież dla tych ludzi, któ­rzy je kochają, miesz­kają czy pra­cują z nimi i je wspie­rają.

Co waż­niej­sze, książka ta doty­czy pro­cesu zdro­wie­nia. Nie wszyst­kie doro­słe córki są obcią­żone takim samym dzie­dzic­twem czy bory­kają się z takimi samymi pro­ble­mami. Wszyst­kie objęte bada­niem osoby wyra­żały jed­nak to samo pra­gnie­nie, by lepiej rozu­mieć sie­bie, swoje obecne zacho­wa­nia oraz spo­soby, w jakie mogą zmie­nić swoje życie na lep­sze. Pro­blemy, jakie te kobiety poru­szały, doty­czyły rozu­mie­nia cech ich oso­bo­wo­ści i zacho­wań, związ­ków mię­dzy­ludz­kich i kwe­stii bli­sko­ści, rela­cji z rodzi­cami, wła­snych umie­jęt­no­ści rodzi­ciel­skich, prze­pra­co­wa­nia uczuć z dzie­ciń­stwa, wła­snych uza­leż­nień, toż­sa­mo­ści płcio­wej i chęci doj­ścia do pełni zdro­wia. Być może część tych spraw jest ważna rów­nież dla cie­bie.

Książka dzieli się na pięć czę­ści. Pierw­sza zawiera wybór listów, które otrzy­ma­łem od doro­słych córek alko­ho­li­ków. Ana­li­zuję w niej rów­nież dzie­ciń­stwo, oma­wia­jąc wiele kwe­stii zwią­za­nych z tym, jak wycho­wy­wał cię nało­gowo pijący rodzic.

Część druga jest poświę­cona odmien­nej dyna­mice rela­cji oraz skut­kom poja­wia­ją­cym się, gdy córka mieszka z matką alko­ho­liczką i gdy żyje pod jed­nym dachem z ojcem alko­ho­li­kiem. Umie­ści­łem tam rów­nież roz­dział doty­czący prze­mocy, zabu­rzeń jedze­nia oraz roz­wo­dów w kon­tek­ście życia doro­słej córki.

Część trze­cia doty­czy rozu­mie­nia sie­bie i swo­ich zacho­wań. Ponadto oma­wiam w niej źró­dła wielu two­ich zacho­wań oraz przyj­mo­wa­nie przez doro­słe córki spe­cy­ficz­nych sche­ma­tów postę­po­wa­nia w swoim życiu – zarówno pozy­tyw­nych, jak i nega­tyw­nych.

Tema­tykę czwar­tej czę­ści sta­nowi nauka akcep­ta­cji swo­jej prze­szło­ści, obec­nych zacho­wań, a nade wszystko sie­bie samej. Do poru­sza­nych wąt­ków należą opi­nie doro­słych córek o związ­kach mię­dzy­ludz­kich, kwe­stie rodzi­ciel­stwa, pro­blemy z wła­snymi rodzi­cami oraz praca z ewen­tu­al­nymi uza­leż­nie­niami u sie­bie.

Część piąta doty­czy odkry­wa­nia sie­bie i pro­cesu zdro­wie­nia w przy­padku doro­słych córek. W miarę czy­ta­nia tej książki i – jak mam nadzieję – two­jego pogłę­bia­ją­cego się samo­po­zna­nia będziesz sie­bie odkry­wać. Czy chcę powie­dzieć, że nie wiesz, kim jesteś? Nie, ale pytam, jak dobrze się znasz. Czy znasz wszyst­kie aspekty sie­bie, swoje zacho­wa­nia oraz powody, dla któ­rych myślisz i dzia­łasz w cha­rak­te­ry­styczny dla sie­bie spo­sób? Czy na dro­dze odkry­wa­nia samej sie­bie doszłaś do etapu decy­do­wa­nia o tym, które cząstki sie­bie chcia­ła­byś zacho­wać, z któ­rymi roz­stać się na zawsze, a które zmo­dy­fi­ko­wać? Czy odkry­łaś swoje lęki, wąt­pli­wo­ści i subiek­tyw­nie postrze­gane ogra­ni­cze­nia, a także swoje zalety, talenty, zdol­no­ści i moż­li­wo­ści pod­nie­sie­nia jako­ści swego życia?

Czy­ta­jąc tę książkę, natkniesz się na słowa wielu kobiet i na wiele wąt­ków powszech­nie prze­wi­ja­ją­cych się w ich życiu. Zawsze miej jed­nak w pamięci jedną sprawę, leżącą u pod­łoża psy­chiki każ­dego doro­słego dziecka alko­ho­li­ków: wszy­scy jeste­śmy mistrzami prze­trwa­nia. Dość mam już słu­cha­nia wykła­dów czy czy­ta­nia ksią­żek i arty­ku­łów o doro­słych dzie­ciach alko­ho­li­ków pisa­nych tak, jak­by­śmy byli naj­bar­dziej pokrę­co­nymi, dys­funk­cyj­nymi ludźmi, jakich nosi Zie­mia. Nie wiem jak ty, ale ja ni­gdy nie spo­tka­łem doro­słego dziecka, które nie uważa, że potrafi prze­trwać nie­mal wszystko. Tak, życie doro­słych dzieci alko­ho­li­ków jest pełne cier­pie­nia. Jeśli jed­nak dokład­nie się sobie przyj­rzysz, uznasz, że masz wiele umie­jęt­no­ści i duży poten­cjał. Piszę o wytrwa­niu, nadziei, zdol­no­ściach i sile, które widzia­łem u wielu doro­słych „mistrzów prze­trwa­nia”. Nie piszę o roz­pa­czy i bez­na­dziei ofiar. Wiele kobiet, któ­rych słowa przy­ta­czam w tej książce, powta­rzało, że ma się za zwy­cięż­czy­nie.

Bada­nie naukowe, na któ­rym opiera się ta książka, korzy­stało z ogól­no­kra­jo­wej próbki 1209 kobiet w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Spo­śród nich 624 wycho­wy­wały się w rodzi­nach alko­ho­lo­wych, a 585 – w niealko­ho­lo­wych. Aby nie prze­ry­wać toku wywodu ani two­ich prze­my­śleń, wszyst­kie dane sta­ty­styczne zawar­łem w _Dodatku_. Nie­za­leż­nie od tego bada­nia 200 kobiet wycho­wa­nych w rodzi­nach alko­ho­lo­wych zgo­dziło się udzie­lić wywia­dów. Ich spo­strze­że­nia, uwagi i histo­rie oso­bi­ste uka­zują emo­cjo­nalne realia życia doro­słych córek alko­ho­li­ków, któ­rych nie uchwy­ci­łyby suche dane licz­bowe.

Pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia tej książki sta­ną­łem przed wiel­kim wyzwa­niem, pole­ga­ją­cym na tym, że mia­łem nie tyle być jej „auto­rem”, ile opra­co­wać zebrane wypo­wie­dzi. Korzy­sta­łem więc ze swo­ich umie­jęt­no­ści naukowca, pisa­rza, doradcy psy­cho­lo­gicz­nego, doro­słego dziecka alko­ho­lika i – co naj­waż­niej­sze – słu­cha­cza, by jak naj­le­piej prze­ka­zać ci to, czego się dowie­dzia­łem. Mam nadzieję, że słu­cha­łem uważ­nie i że dzięki temu dwa cele tej książki – lep­sze rozu­mie­nie doro­słych córek alko­ho­li­ków oraz przed­sta­wie­nie róż­nych moż­li­wo­ści pro­cesu zdro­wie­nia – uda się zre­ali­zo­wać. Mam także nadzieję, że te cele, które sobie posta­wi­łem, będą sprzy­jać reali­za­cji two­ich celów jako doro­słej córki.
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: