Facebook - konwersja
Bez resztek. Kuchnia zero waste, czyli nie wyrzucaj pieniędzy i jedzenia - Ebook (Książka EPUB) do pobrania w formacie EPUB
Pobierz fragment

Bez resztek. Kuchnia zero waste, czyli nie wyrzucaj pieniędzy i jedzenia - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Język:
Polski
Data wydania:
Luty 2019
Rozmiar pliku:
13 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
39,90
Cena w punktach Virtualo:
3990 pkt.

Bez resztek. Kuchnia zero waste, czyli nie wyrzucaj pieniędzy i jedzenia - opis ebooka

Czy wiesz, że wyrzucamy 30% naszych zakupów spożywczych?

Najwięcej marnujemy pieczywa, wędlin, owoców, warzyw, nabiału. Jest jednak sposób, żeby temu przeciwdziałać! Kuchnia zero waste!

Przyjrzyj się temu, co twoim zdaniem nie nadaje się do zjedzenia, i przekonaj się, jak zdrowo i naprawdę pysznie możesz to wykorzystać w kuchni.

Wykorzystaj, nie marnuj!

Gotowanie zero waste to smaczne jedzenie, oszczędność, ekologia i brak wyrzutów sumienia! Bo wyrzucanie jedzenia to nie tylko problem etyczny, ale również strata pieniędzy.

Zupa dyniowa zagęszczana czerstwym chlebem. Pizza ze spodem z gniecionych ziemniaków. Omlet z resztkami warzyw. Jagna Niedzielska, szefowa kuchni i doradca kulinarny, odpowiada na pytania, jak robić zakupy, jak przechowywać żywność, jak gotować z resztek, a co rzeczywiście należy wyrzucić. Kuchnia zero waste to nie tylko gotowanie, ale sposób na życie.

 

FRAGMENT KSIĄŻKI

To pierw­szy krok do upo­rząd­ko­wa­nia prac w do­mo­wej kuch­ni. Do­bre pla­no­wa­nie zmi­ni­ma­li­zu­je pro­duk­cję od­pa­dów, uła­twi go­to­wa­nie i od­cią­ży twój port­fel. Pla­no­wa­nie za­ku­pów to pe­wien sche­mat dzia­ła­nia, któ­ry trze­ba za­pa­mię­tać i po­wta­rzać.

Naj­le­piej roz­po­cząć od przy­go­to­wa­nia kart­ki, któ­rą wie­sza­my na lo­dów­ce. Przy­da się kart­ka w for­ma­cie A4, któ­rą skła­da się na pół i jesz­cze raz na pół. Dzię­ki temu po­wsta­nie po­dział na 8 za­ku­po­wych dzia­łów. Roz­kła­da­my kart­kę i każ­de­mu okien­ku przy­pi­su­je­my po­szcze­gól­ne ka­te­go­rie:

1. Owo­ce/wa­rzy­wa/zio­ła

2. Mię­so/ryby/owo­ce mo­rza/wę­dli­ny

3. Na­biał i po­dob­ne

4. Pro­duk­ty su­che

5. Pro­duk­ty cie­kłe

6. Che­mia

7. Skle­po­we har­ce (mak­sy­mal­nie 2–3 pro­duk­ty)

8. No­tat­ki

Pierw­szych dwóch dzia­łów nie trze­ba tłu­ma­czyć, więc za­bie­ram się za po­zo­sta­łe.

3. Na­biał i po­dob­ne to: sery, twa­ro­gi, ma­sła, mle­ka, jaj­ka, jo­gur­ty, śmie­ta­ny, mle­ka ro­ślin­ne itp.

4. Pro­duk­ty su­che to mię­dzy in­ny­mi: ka­sze, ryże, mąki, ziar­na, orze­chy, a tak­że żyw­ność z pusz­ki.

5. Pro­duk­ty cie­kłe to: ole­je, na­po­je itp.

6. Che­mia to pro­duk­ty po­trzeb­ne do czysz­cze­nia i pie­lę­gna­cji domu.

7. Skle­po­we har­ce: nie po­pa­daj­my w skraj­no­ści, cza­sa­mi trze­ba so­bie po­zwo­lić na przy­jem­no­ści lub ule­ga­nie ak­tu­al­nym pro­mo­cjom. To miej­sce na kart­ce, któ­re roz­grze­szy nas z za­ku­pu nie­za­pla­no­wa­nych pro­duk­tów. Uwa­ga! Ni­g­dy nie uzu­peł­niaj ka­te­go­rii nu­mer 7 „na głod­ne­go”, po­nie­waż ma się wte­dy nie­zły roz­mach. W tym dzia­le mo­żesz wpi­sać mak­sy­mal­nie 2–3 pro­duk­ty.

8. No­tat­ki: to bar­dzo waż­ne miej­sce. Wpi­su­je­my tam po­my­sły na po­sił­ki na dany okres za­ku­po­wy (u mnie to jest 5 dni). Dzię­ki temu bę­dzie­my wie­dzieć, co jesz­cze po­win­no się zna­leźć w pla­nie.

Taki po­dział po­ma­ga w po­ru­sza­niu się po tar­gach i skle­pach.

Za­nim pod­po­wiem, jak zro­bić li­stę za­ku­po­wą, przed­sta­wię kil­ka zło­tych za­sad:

1. Naj­pierw spraw­dza­my, co mamy w lo­dów­ce, po­tem wy­my­śla­my, co z da­nych pro­duk­tów mo­że­my wy­cza­ro­wać w kuch­ni. Je­śli chce­my się­gnąć po prze­pis z książ­ki ku­li­nar­nej, trzy­ma­my się tej sa­mej za­sa­dy. Do­sto­so­wu­je­my prze­pis do asor­ty­men­tu kuch­ni i lo­dów­ki, nie od­wrot­nie.

2. Go­tu­jąc z prze­pi­sów ku­li­nar­nych, sta­ra­my się za­mie­niać nie­któ­re skład­ni­ki na te, któ­re aku­rat mamy w kuch­ni. Na przy­kład je­śli w prze­pi­sie jest ba­kła­żan, a w domu mamy cu­ki­nię, za­mień­my na cu­ki­nię.

3. Sta­ra­my się pla­no­wać po­sił­ki kil­ka dni na­przód, to uła­twi pla­no­wa­nie za­ku­pów.

4. Sta­ra­my się pla­no­wać po­sił­ki w taki spo­sób, żeby skład­ni­ki czę­ścio­wo się po­wta­rza­ły.

5. Nie cho­dzi­my na za­ku­py „na głod­ne­go”. By­cie głod­nym to stan nad­zwy­czaj­ny, nie­po­żą­da­ny i wpro­wa­dza­ją­cy cha­os pod­czas za­ku­pów. Nie rób­cie so­bie tego!

Mamy już kart­kę z na­głów­ka­mi. Na­stęp­nie przy­go­to­wu­je­my dłu­go­pi­sy lub pi­sa­ki w dwóch ko­lo­rach. Jed­nym ko­lo­rem wpi­su­je­my w po­szcze­gól­ne ru­bry­ki te pro­duk­ty, któ­re mamy w lo­dów­ce.

Spi­żar­ki i pół­ki z su­chy­mi pro­duk­ta­mi spraw­dzam raz na 2 ty­go­dnie. Cza­sa­mi wy­cią­gam in­te­re­su­ją­ce mnie pro­duk­ty z za­mknię­tych sza­fek na ze­wnątrz, żeby użyć ich przy naj­bliż­szej oka­zji. Wte­dy uzu­peł­niam li­stę.

Przy­go­to­wa­ną kart­kę za­wie­sza­my na drzwiach lo­dów­ki i przez naj­bliż­sze dni uzu­peł­nia­my li­stę za każ­dym ra­zem, kie­dy przy­po­mni nam się, co na­le­ży ku­pić. Po­tem idzie­my na za­ku­py.

Ko­lej­ną waż­ną kwe­stią jest za­mra­żal­nik. Tu jest prost­sza spra­wa, po­nie­waż jego za­war­tość rza­dziej się zmie­nia. Na drzwiach za­mra­żal­ni­ka po­win­na być li­sta za­mro­żo­nych pro­duk­tów wraz z datą, kie­dy zo­sta­ły do nie­go wło­żo­ne. To bar­dzo waż­ne, bo o za­war­to­ści za­mra­żal­ni­ka naj­czę­ściej za­po­mi­na­my, a mogą się tam kryć praw­dzi­we skar­by.

Ktoś mi kie­dyś po­wie­dział, że żeby coś sta­ło się na­szym na­wy­kiem, trze­ba to wy­ko­nać przy­mu­so­wo 21 razy z rzę­du. Za­tem spró­buj zro­bić taką li­stę 21 razy, za­nim ewen­tu­al­nie z tego zre­zy­gnu­jesz.

------------------------------------------------------------------------

Ca­łość do­stęp­na w wer­sji peł­nej.

------------------------------------------------------------------------
mniej..

BESTSELLERY