Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów - ebook

Oceń:
Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-8721-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2015
Rozmiar pliku:
1,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
99,00
Cena w punktach Virtualo:
9900 pkt.

Pełny opis

Celem książki jest przekrojowa analiza funkcji, jaką pełnią przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie indywidualnych spraw studentów i doktorantów. W publikacji poruszono zagadnienia istotne z punktu widzenia praktycznego stosowania prawa przez organy uczestniczące w procesie rozstrzygania indywidualnych spraw studentów i doktorantów, np. nadania stopnia naukowego doktora oraz sądowej kontroli wydawanych w tym zakresie rozstrzygnięć, w tym m.in. kwestie:
  • typologii rozstrzygnięć podejmowanych przez organy szkół wyższych, ze wskazaniem, które z nich przyjmują formę decyzji w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  • stron postępowań dotyczących indywidualnych spraw studentów i doktorantów,
  • prowadzenia postępowania wyjaśniającego w wybranych sprawach studencko-doktoranckich,
  • weryfikacji decyzji w postępowaniu odwoławczym oraz w trybach nadzwyczajnych.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
Rozdział I Status prawny szkoły wyższej 19
1. Ramy prawne szkolnictwa wyższego w Polsce oraz nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego 19
1.1. Uwagi wprowadzające 19
1.2. Ustawodawstwo dotyczące szkolnictwa wyższego na przełomie XX i XXI w. 21
1.3. Ustawodawstwo dotyczące nadawania stopni i tytułów naukowych na przełomie XX i XXI w. 23
1.4. Prawne podstawy reformy nauki i szkolnictwa wyższego 26
2. Autonomia szkół wyższych 27
3. Statut i niektóre regulaminy obowiązujące w szkole wyżej 32
3.1. Uwagi wprowadzające 32
3.2. Statut uczelni wyższej 33
3.3. Wybrane regulaminy funkcjonujące w szkołach wyższych 34
3.4. Promulgacja aktów normatywnych stanowionych przez organy szkół wyższych 41
4. Szkoła wyższa - zakład publiczny a korporacja prawa publicznego 43
Rozdział II Decyzja administracyjna jako prawna forma załatwiania indywidualnych spraw studentów i doktorantów 51
1. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a. w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów 51
1.1. Uwagi wprowadzające 51
1.2. "Odpowiednie stosowanie przepisów prawa" w ujęciu doktrynalnym 54
1.3. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego na gruncie ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 57
2. Pojęcie decyzji administracyjnej 65
2.1. Uwagi wprowadzające 65
2.2. Materialna definicja decyzji administracyjnej i możliwość jej stosowania w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów 69
2.2.1. Pojęcie decyzji w poglądach doktryny i orzecznictwa 69
2.2.2. Materialna definicja decyzji administracyjnej w jej klasycznym rozumieniu a możliwości jej stosowania w odniesieniu do decyzji organów szkół wyższych 74
2.2.3. Próba sformułowania materialnej definicji decyzji administracyjnej na gruncie indywidualnych spraw studentów i doktorantów 91
3. Formalne aspekty decyzji administracyjnych oraz zagadnienia ich doręczenia 97
3.1. Elementy decyzji 97
3.1.1. Uwagi wprowadzające 97
3.1.2. Podstawa prawna decyzji 99
3.1.3. Oznaczenie strony 102
3.1.4. Oznaczenie organu administracji 103
3.1.5. Osnowa (sentencja) decyzji 104
3.1.6. Uzasadnienie 108
3.1.7. Pouczenie o środkach zaskarżenia 115
3.1.8. Data wydania decyzji 116
3.1.9. Podpis 116
3.2. Problematyka doręczania decyzji 123
Rozdział III Próba typologii decyzji wydawanych w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów 129
1. Uwagi wprowadzające 129
2. Typologia decyzji administracyjnych podejmowanych w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów 130
2.1. Uwagi wprowadzające oraz katalog decyzji 130
2.2. Decyzje konstytutywne i deklaratoryjne 138
2.3. Decyzje związane i wydawane w ramach uznania administracyjnego 141
2.4. Decyzje wydawane z urzędu oraz na skutek złożenia wniosku 146
2.5. Decyzje ostateczne i nieostateczne oraz decyzje prawomocne 150
2.6. Decyzje wydawane przez organy monokratyczne oraz organy kolegialne 156
2.7. Decyzje wydawane przez organy uczelni oraz inne organy administracji 157
2.8. Decyzje adresowane do członków społeczności akademickiej oraz osób spoza tej grupy 158
3. Inne, wybrane rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów 160
4. Decyzja administracyjna a umowa o kształcenie w szkolnictwie wyższym 163
Rozdział IV Uczestnicy postępowań dotyczących indywidualnych spraw studentów i doktorantów 171
1. Organy właściwe do rozstrzygnięcia sprawy 171
1.1. Uwagi wprowadzające 171
1.2. Organy monokratyczne 172
1.2.1. Rektor uczelni 172
1.2.2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni 182
1.2.3. Kierownik studiów doktoranckich 185
1.2.4. Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego 187
1.3. Organy kolegialne 188
1.3.1. Uwagi wprowadzające 188
1.3.2. Komisje rekrutacyjne 189
1.3.3. Komisje stypendialne 194
1.3.4. Komisja postanawiająca o nadaniu tytułu zawodowego (komisja egzaminu dyplomowego) 201
1.3.5. Rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni 203
1.3.6. Komisje doktorskie 208
1.3.7. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów 211
2. Strona postępowania 215
2.1. Uwagi wprowadzające 215
2.2. Kandydat na studia 218
2.3. Student i doktorant 221
2.4.Kandydat do stopnia naukowego doktora 224
Rozdział V Problematyka prowadzenia postępowania wyjaśniającego w wybranych sprawach studencko-doktoranckich 226
1. Uwagi wprowadzające 226
2. Rekrutacja na studia wyższe 227
3. Postępowanie w sprawie przyznania stypendium socjalnego 236
4. Postępowanie w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów 250
5. Postępowanie w sprawie skreślenia z listy studentów bądź doktorantów 257
5.1. Uwagi wprowadzające 257
5.2. Obligatoryjne skreślenie z listy studentów 260
5.2.1. Rezygnacja ze studiów 260
5.2.2. Niepodjęcie studiów 262
5.2.3. Niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego 264
5.3. Fakultatywne skreślenie z listy studentów 266
5.3.1. Uwagi wprowadzające 266
5.3.2. Stwierdzenie braku postępów w nauce 266
5.3.3. Nieuzyskanie zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie 268
5.3.4 Niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów 271
5.3.5. Niepodpisanie przez studenta umowy o warunkach odpłatności za studia 274
5.4. Skreślenie z listy doktorantów 275
6. Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego 277
7. Przewód doktorski 287
7.1. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora 289
7.1.1. Warunki formalne wszczęcia przewodu doktorskiego 289
7.1.2. Promotor, drugi promotor, kopromotor i promotor pomocniczy 293
7.2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej 297
7.2.1. Pozycja prawna recenzentów 297
7.2.2. Rozprawa doktorska i jej recenzje jako dowód w postępowaniu 300
7.3. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 304
7.4. Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora 311
7.5. Zamknięcie przewodu doktorskiego 313
Rozdział VI Weryfikacja decyzji w postępowaniu odwoławczym oraz w trybach nadzwyczajnych 318
1. Uwagi wprowadzające 318
2. Odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy 320
2.1. Ogólna charakterystyka odwołania i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 320
2.2. Treść odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 322
2.3. Tryb wnoszenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz możliwość dokonania autokontroli zaskarżonej decyzji 324
2.4. Wybrane zagadnienia toku postępowania odwoławczego 328
2.5. Decyzje kończące postępowanie odwoławcze 332
2.6. Zakaz reformationis in peius 338
3. Weryfikacja decyzji w trybach nadzwyczajnych 340
3.1. Uwagi wprowadzające 340
3.2. Zmiana bądź uchylenie decyzji ostatecznej 343
3.3. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej 346
3.4. Szczególne uregulowania dotyczące wznowienia postępowania administracyjnego na gruncie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 350
3.4.1. Uwagi wprowadzające 350
3.4.2. Odrębności w zakresie wznowienia postępowania na gruncie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 351
3.4.3. Odrębności w zakresie wznowienia postępowania na gruncie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 356
3.5. Szczególne regulacje dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji w przepisach ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 363
3.5.1. Uwagi wprowadzające 363
3.5.2. Odrębności w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji na gruncie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 364
3.5.3. Odrębności w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji na gruncie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym 372
4. "Decyzje nadzorcze" w przepisach ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 379
Zakończenie 385
Bibliografia 393
Inne źródła 413
Wykaz aktów prawnych 415

BESTSELLERY