Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-892-9
Język:
Polski
Data wydania:
13 stycznia 2012
Rozmiar pliku:
8,5 MB
Zabezpieczenie:
brak
Cena Virtualo
38,00
Cena w punktach Virtualo:
3800 pkt.

Pełny opis

 

Książka Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych (z badań uczniów klas III szkół podstawowych) jest próbą ukazania problemów dotyczących kształcenia tej grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stąd w pierwszej części książki zawarto koncepcje choroby w odniesieniu do jej wpływu na funkcjonowanie człowieka oraz strategię radzenia sobie z nimi. Zwrócono również uwagę na psychologiczne następstwa choroby w kontekście potrzeby projektowania działań terapeutycznych wspomagających rozwój i funkcjonowanie psychospołeczne dziecka. Opisano tu uwarunkowania związane ze środowiskiem rodzinnym, które w sytuacji nauczania indywidualnego często pozostaje głównym źródłem doświadczeń socjalizacyjnych i edukacyjnych, oraz uwarunkowania związane ze środowiskiem pozarodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem grup rówieśniczych, formalnych i nieformalnych. Centralnym punktem zainteresowania był rozwój kompetencji społecznych ucznia, który w sytuacji izolacji edukacyjnej, w tym rówieśniczej, może ulegać zaburzeniom. Uwzględniając fakt, że nauczanie indywidualne jest specyficzną formą kształcenia oferowanego ściśle określonej grupie uczniów, warto zadać pytanie o jego efektywność. Z jednej strony należy wziąć pod uwagę, że zaplanowano działania edukacyjne gwarantujące realizację obowiązku nauczania również dzieciom przewlekle chorym, które czasowo bądź długotrwale muszą pozostawać poza szkołą, z drugiej zaś należy poszukiwać optymalnych rozwiązań w tym zakresie.

Podejmowane w niniejszej książce rozważania są próbą zaprezentowania skuteczności działań podejmowanych dotychczas w tym obszarze. Punktem odniesienia uczyniono tu efektywność kształcenia dzieci w młodszym wieku szkolnym, przyjmując, że jest to z jednej strony podstawa do dalszej edukacji, z drugiej zaś że specyfika procesu nauczania – uczenia się na tym etapie jest najbardziej zbliżona do założeń nauczania indywidualnego. Zarówno w szkole, jak i w nauczaniu indywidualnym za edukację dziecka odpowiada jeden nauczyciel, który integruje treści kształcenia i indywidualnie projektuje działania dydaktyczne, co może być pewnym ułatwieniem w przypadku ograniczonego czasowo kontaktu z dzieckiem przewlekle chorym. Z tego powodu skupiono się jedynie na podstawach teoretycznych i organizacyjnych edukacji wczesnoszkolnej.

Autorka ma nadzieję, że prezentowane w niniejszej publikacji rozważania okażą się przydatne pedagogom specjalnym, psychologom, pracownikom służb zdrowotnych i socjalnych oraz nauczycielom, którzy w swoich badaniach i działaniach praktycznych podejmują problematykę kształcenia i wspomagania rozwoju dziecka przewlekle chorego. Mogą one być również wykorzystywane przez edukatorów domowych, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych wspomagających w swoich działaniach rodziny z dziećmi przewlekle chorymi.

Spis treści

 

Wstęp ............................................................................................   9

Przewlekła choroba jako czynnik determinujący funkcjonowanie dziecka w bliższym i dalszym środowisku  13

Paradygmaty konstruowania modeli choroby przewlekłej ......  16

Integracyjny model choroby Ivana B. Plessa i Philipa Pinkertona 17

Model choroby jako kryzysu życiowego – Rudolf H. Moos 
i Vivien D. Tsu ...................................................................  19

Model choroby przewlekłej jako ryzyka i plastyczności ....  21

Transakcyjny model stresu i radzenia sobie z nim .............  22

Pojęcie choroby przewlekłej. Skala zjawiska wśród dzieci .....  23

Choroby przewlekłe wieku dziecięcego .............................  28

Charakterystyka wybranych (będących najczęściej podstawą orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego) chorób przewlekłych
wśród dzieci .......................................................................  30

Charakterystyka dziecka przewlekle chorego ....................  36

Psychologiczne następstwa choroby ..................................  43

Znaczenie rodziny w rozwoju dziecka ....................................  47

Model strukturalny Salvadora Minuchina ..........................  49

Model kołowy Davida H. Olsona ......................................  52

Model systemowy Williama R. Beaversa ..........................  53

Model McMastera ..............................................................  54

Model Murraya Bowena ....................................................  55

Funkcjonowanie rodziny w kontekście teorii przywiązania 57

Środowisko rodzinne dziecka chorego ..............................  59

Rozwój społeczny dziecka przewlekle chorego .......................  65

Zachowania przystosowawcze w sytuacji przewlekłej choroby 66

Środowisko rodzinne i pozarodzinne a rozwój społeczny dziecka 70

Środowisko szkolne i rówieśnicze a rozwój społeczny dziecka 73

Kształcenie dzieci w klasach I–III szkół podstawowych ...........   79

Organizacja edukacji wczesnoszkolnej w szkole ogólnodostępnej ..   81

Czynniki warunkujące efektywność kształcenia ..............   87

Charakterystyka dziecka w młodszym wieku szkolnym .   90

Kształcenie uczniów przewlekle chorych ....................................   97

Kształcenie w szkole ogólnodostępnej (w tym w integracyjnej) 103

Kształcenie w szkole szpitalnej ..............................................  108

Nauczanie indywidualne .......................................................  110

Przepisy prawne i organizacyjne dotyczące
nauczania indywidualnego ...............................................  110

Kwalifikacja dzieci do nauczania indywidualnego .........  113

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego
w nauczaniu indywidualnym ...........................................  115

Założenia badań własnych ..........................................................  123

Cel, problematyka badawcza i hipotezy badawcze ...............  124

Cel badań .........................................................................  124

Pytania i hipotezy badawcze ............................................  125

Metody badawcze .................................................................  128

Metoda sondażu diagnostycznego ...................................  129

Teren i organizacja badań ......................................................  137

Charakterystyka badanych grup ......................................  139

Płeć a zachowanie przystosowawcze i osiągnięcia szkolne
badanych dzieci ...............................................................  146

Zasady opracowania wyników badań ...................................  149

Poziom kompetencji szkolnych i zachowania przystosowawczego
dzieci nauczanych indywidualnie ...............................................  151

Podstawowe charakterystyki statystyczne badanych zmiennych 151

Efekty trzyletniego nauczania indywidualnego w zakresie
edukacji polonistycznej ..........................................................  155

Efekty trzyletniego nauczania indywidualnego w zakresie
edukacji matematycznej .........................................................  159

Poziom niezależnego funkcjonowania społecznego dzieci
nauczanych indywidualnie i w klasie szkolnej ......................  164

Poziom zaburzeń zachowania dzieci nauczanych
indywidualnie i w klasie szkolnej ..........................................  175

Poziom zachowania przystosowawczego a kompetencje
z zakresu edukacji polonistycznej dzieci nauczanych
indywidualnie ........................................................................  191

Poziom zachowania przystosowawczego
a kompetencje z zakresu edukacji matematycznej
dzieci nauczanych indywidualnie ..........................................  216

Wnioski i podsumowanie ............................................................  237

Bibliografia ..................................................................................  241

Netografia 249

BESTSELLERY