Facebook - konwersja
Kultura literacka absolwentów szkół średnich u schyłku XX wieku - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Pobierz fragment

Kultura literacka absolwentów szkół średnich u schyłku XX wieku - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7587-228-6
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
1,2 MB
Zabezpieczenie:
brak
29,80
Cena w punktach Virtualo:
2980 pkt.

Kultura literacka absolwentów szkół średnich u schyłku XX wieku - opis ebooka

Intencją niniejszej książki jest próba określenia drogą badań empirycznych typu i poziomu kultury literackiej absolwentów szkół średnich. Przedstawia ona informacje niezbędne do postawienia diagnozy na temat tego, czy w wyniku szkolnej edukacji polonistycznej i pozaszkolnych doświadczeń literackich absolwent szkoły średniej zostaje wyposażony w kompetencje literackie umożliwiające mu efektywne i wszechstronne korzystanie z rożnych form przekazu literackiego. Publikacja zmierza do sformułowania zasad postępowania dydaktycznego w szkołach, aby skutecznie organizować kształcenie literackie, jak również do konstrukcji systemu wskazań dla polityki państwa dotyczących uprzystępniania i upowszechniania literatury. Nie należy jednak celów badań nad kulturą literacką wybranej populacji zawężać tylko do wskazania rezultatów szkolnej i pozaszkolnej edukacji literackiej o charakterze pragmatyczno-instrumentalnym i ograniczyć się do odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu młodzież została przygotowana do odbioru literatury, do wyboru jej treści i formy, oraz czy zdobyła odpowiednie sprawności i umiejętności recepcyjne pozwalające na swobodne obcowanie z tekstami literackimi. Warto również wiedzieć, jakie są wyniki kształcenia i samokształcenia literackiego w wymiarze podmiotowym (aksjologicznym), który wiąże się z udziałem literatury w rozwoju osobowości, jej miejscem w hierarchii innych wartości kulturalnych, w realizacji określonych potrzeb autotelicznych, gdy już nie istnieje opieka ze strony szkoły, a kontakt z literaturą ma charakter dobrowolny. W książce wykorzystano dostępne materiały porównawcze, które pozwoliły na uogólnienie wniosków, a także na ukazanie pewnej dynamiki uczestnictwa badanych osób w kulturze literackiej. Z tych względów publikacja nabiera charakteru bardziej ogólnego, o szerszym zasięgu czasowo-przestrzennym. Publikacja pod względem kompozycyjnym składa się z sześciu rozdziałów oraz z zakończenia w formie wniosków i refleksji. Przedmiotem rozdziału pierwszego są teoretyczno-metodologiczne zagadnienia związane z problematyką badań. Określono w nim podstawowe pojęcia i kategorie teoretyczne potrzebne do analizy i interpretacji materiału empirycznego, sprecyzowano ogólne założenia, problemy i techniki badawcze oraz scharakteryzowano badaną zbiorowość. W rozdziale drugim przedstawiono obraz kontaktów literackich młodzieży, ich zakres i częstotliwość, koncentrując się na czytelnictwie jako podstawowej formie aktywności literackiej. Rozdział trzeci w całości poświęcono procesowi recepcji (odbioru) prozy. Na przykładzie powieści Proces Franza Kafki i Plaża nad Styksem Wojciecha Żukrowskiego przeanalizowano typ i poziom odbioru dwóch utworów o rożnych konwencjach literackich. Czwarty rozdział dotyczy recepcji współczesnej poezji, a piąty koncentruje się na wiedzy literackiej jako głównym składniku kompetencji literackich oraz na niektórych umiejętnościach teoretycznoliterackich. W rozdziale szóstym dokonano próby kompleksowego ujęcia poziomu kultury literackiej i kompetencji literackich oraz globalnej konfrontacji tych dwóch aspektów zachowań literackich w celu ukazania ewentualnego związku między nimi. Zakończenie pracy uzupełnia rejestr rożnych implikacji natury dydaktycznej i ogólnokulturowej wynikających z przeprowadzonych badań.

Spis treści

Przedmowa do wydania drugiego Wstęp Rozdział I Teoretyczno-metodologiczna koncepcja badań 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć 2. Kultura literacka jako zjawisko wieloaspektowe 3. Dotychczasowy stan badań nad kulturą literacką 4. Szczegółowa problematyka i procedura badawcza 4. Charakterystyka badanej grupy Rozdział II Obraz aktywności literackiej badanych 1. Formy i typy aktywności literackiej 2. Charakter i typ czytelnictwa 3. Czytelnictwo a epoka literacka, pochodzenie narodowościowe autora i rodzaj literacki 4. Problem dynamiki wyborów i preferencji czytelniczych 5. Motywy i funkcje kontaktu z literaturą 6. Ogólne wnioski i refleksje Rozdział III Potoczny odbiór współczesnej prozy 1. Wprowadzenie 2. Interpretacja emocjonalna 3. Interpretacja elementów semantycznych 4. Interpretacja składników formalnych 5. Typologia i poziom odbioru Rozdział IV Potoczny odbiór współczesnej poezji 1. Wprowadzenie 2. Interpretacja emocjonalna 3. Interpretacja semantyczna 4. Interpretacja formalna 5. Typologia i poziom odbioru Rozdział V Wiedza literacka oraz umiejętności teoretycznoliterackie jako podstawowe elementy kompetencji literackich 1. Wprowadzenie 2. Zakres wiedzy historycznoliterackiej 3. Umiejętności teoretycznoliterackie Rozdział VI Próba kompleksowego ujęcia poziomu kultury literackiej i kompetencji literackich 1. Koncepcja syntetycznego wskaźnika poziomu kultury literackiej 2. Globalny obraz poziomu kultury literackiej 3. Syntetyczny wskaźnik kompetencji literackich 4. Kompetencje literackie a kultura literacka Ogólne wnioski i propozycje 1. Metodologia badań 2. Problematyka podjęta w książce 3. Wnioski i postulaty dotyczące praktyki dydaktycznej i polityki kulturalnej Bibliografia Załączniki Załącznik 1. Ogólny obraz kultury literackiej i kompetencji literackich Załącznik 2. Dyspozycje do wywiadu z czytelnikami książek Załącznik 3. Dyspozycje do interpretacji utworów poetyckich Załącznik 4. Indeks poziomu kultury literackiej Załącznik 5. Indeks poziomu kompetencji literackich Zusammenfassung

BESTSELLERY