Facebook - konwersja
List otwarty do redakcji "Czasu" - Ebook (Książka EPUB) do pobrania w formacie EPUB
Pobierz fragment

List otwarty do redakcji "Czasu" - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
158 KB
Zabezpieczenie:
brak
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.

List otwarty do redakcji "Czasu" - opis ebooka

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

FRAGMENT KSIĄŻKI

Jed­ną z cech obec­nej chwi­li po­li­tycz­nej u nas sta­ło się na­mięt­ne, oszczer­cze rzu­ca­nie się na Wasz dzien­nik, po­są­dza­nie go o zdra­dę prze­ko­nań, uczuć i dą­żeń na­ro­do­wych, o ro­sjo­fil­stwo. By­ło­by ubli­że­niem Warn przy­pusz­czać, że po­trze­bu­je­cie obro­ny, że jej sami sku­tecz­nie i dziel­nie pro­wa­dzić nie po­tra­fi­cie i nie ta też oko­licz­ność po­da­je mi pió­ro do ręki. Wy obro­ny nie po­trze­bu­je­cie, ale kraj Was bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek po­trze­bu­je, bo je­ste­ście je­dy­nym w kra­ju dzien­ni­kiem nie­za­wi­słym na­praw­dę, do któ­re­go jaw­nie i otwar­cie przy­zna­ją się lu­dzie zna­nych i jaw­nych prze­ko­nań po­li­tycz­nych, bo je­ste­ście za­ra­zem je­dy­nym pi­smem, któ­re w trud­nym a ko­rzyst­nym dzi­siej­szym po­ło­że­niu na­szym szło tyl­ko za jed­nym wzglę­dem, za do­brem spra­wy pu­blicz­nej. Upo­rczy­wa kam­pa­nia prze­ciw­ko Warn może się wpraw­dzie tłu­ma­czyć naj­wyż­szą po­li­ty­ką ga­zet ga­li­cyj­skich: li­cy­ta­cją in plus dla po­zy­ska­nia, a względ­nie od­bie­ra­nia Warn pre­nu­me­ra­to­rów; mo­gli­by­śmy na­wet za­cy­to­wać taką pro­pa­gan­dę, wy­pła­sza­ją­cą „Czas” z ka­wiarń i re­stau­ra­cji lwow­skich, ale po­zio­my ten mo­tyw, cho­ciaż­by stał sam je­den, musi być są­dzo­ny we­dle swe­go skut­ku i środ­ków, ja­kich uży­wa. Dro­ga przez Was wska­zy­wa­na, ule­ga­ją­ca nie tyl­ko po­tę­pie­niu, ale po­dej­rze­wa­na o uczu­cia i dą­że­nia za­rów­no prze­ciw­ne pol­skie­mu, jak au­striac­kie­mu in­te­re­so­wi, musi nie być pa­nów dzien­ni­ka­rzy dro­gą, musi im bar­dzo być nie na rękę, kie­dy nie ma oszczer­stwa, któ­re­go by na nią nie rzu­ci­li. Gdy zaś za nimi żad­na z firm za­ufa­nia pu­blicz­ne­go nie stoi, gdy ich sa­mych trud­no już by­ło­by ko­mu­kol­wiek na świe­cie ob­da­rzyć za­ufa­niem, gdy też naj­by­strzej­szy umysł próż­no by się si­lił od­gad­nąć, cze­go wła­ści­wie chcą i do­kąd idą, trud­no w isto­cie nie nie­po­ko­ić się, gdzie to wszyst­ko zmie­rza. Zda­niem na­szym i mnie­mam zda­niem wie­lu przy­chyl­nych spra­wie pol­skiej lu­dzi dzi­siaj wię­cej niż kie­dy­kol­wiek za­le­ży na tym, aby­śmy mie­li tyl­ko jed­ną, ro­zum­nie ob­my­śla­ną i jaw­ną dro­gę, aby­śmy dla jej utrzy­ma­nia i strze­że­nia zro­bi­li wszyst­ko, co pa­trio­tyzm i od­wa­ga oby­wa­tel­ska na­ka­zu­je.
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: