Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

Listy śp. Adama Mickiewicza do Pani Konstancyi - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Rok wydania:
2011
Czytaj fragment
Pobierz fragment
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.

Listy śp. Adama Mickiewicza do Pani Konstancyi - ebook

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

Kategoria: Klasyka
Zabezpieczenie: brak
Rozmiar pliku: 199 KB

FRAGMENT KSIĄŻKI

LI­STY ŚP. ADA­MA MIC­KIE­WI­CZA DO PANI KON­STAN­CYI

Po­znań,

W Ko­mis­sie i czcion­ka­mi

Lu­dwi­ka Merz­ba­cha.

1863.

Wła­sno­ręcz­ne Li­sty ś.p. Ada­ma Mic­kie­wi­cza, z przy­ja­ciel­skiej ko­re­spon­den­cyi, z cza­sów i wy­pad­ków ubie­głych świe­żo, i z rad su­mien­nych udzie­la­nych, jako przy­ja­cie­la, w za­sa­dach du­szy rze­tel­nie chrze­ściań­skiej, po­da­je­my Ro­da­kom dla za­po­zna­nia ich nie­gdyś wiesz­cza, ulu­bio­ne­go w Jego za­ro­dzie ży­cia dal­szym, któ­re to li­sty na do­chód To­wa­rzy­stwa do­bro­czyn­no­ści po­świę­ca

Kon­stan­cya.LIST PIERW­SZY.

Ko­cha­na Pani Kon­stan­cyo.

Gdzie jest to miej­sce, z któ­re­go list tak dłu­go idzie? pi­sa­ny 18 ode­bra­łem 26? Je­ste­śmy tu zdro­wi i pa­su­je­my się jak zdo­ła­my s tylu bie­da­mi. Swo­je ro­bić, resz­tę opatrz­no­ści zo­sta­wić, to na­sza za­sa­da. Sta­ra­my się do­żyć lep­szej chwi­li.

Je­że­li bę­dziesz w Osten­dzie, do­łóż usi­ło­wa­nia zbli­żyć się ku nam. Z wie­lu wzglę­dów był­bym wdzię­czen To­bie za to wi­dze­nie się. Mógł­bym z mej stro­ny do­je­chać do Amiens. Wszak­że nie bez kło­po­tu. Je­śli dzien­nik wyj­dzie w któ­rem pra­cu­ję, będę mu­siał szu­kać za­stęp­cy, a o to bar­dzo trud­no, tym­cza­sem dnia jed­ne­go opusz­czać nie­mo­gę. Są i inne trud­no­ści. Po­sta­raj się tedy przy­je­chać do Pa­ry­ża, choć na krót­ko, a że Pa­ryż już znasz, mo­żesz zo­stać u sie­bie, ni­ko­go nie­wi­dząc tyl­ko tych, z któ­re­mi żą­dasz roz­mó­wić się. Ze­chciej tyl­ko, a wiem, że so­bie umiesz do­ra­dzić. Gdy­by to było nie­po­dob­na, daj mi znać wcze­śnie, abym wziął środ­ki do przy­jaz­du do Amiens. U nas i na to po­trze­ba pasz­por­tu, etc… etc… etc.

Mam na­dzie­ję, że Two­ja cho­le­ra już mi­nę­ła. Ja kil­ka razy za­pa­da­łem na coś po­dob­ne­go. Naj­lep­szem le­kar­stwem jest moc mo­ral­na, zgnę­bie­nia cho­ro­by, sil­nem po­sta­no­wie­niem ozdro­wie­nia.

Z emi­gran­tów, któ­rzy nie­ma­ją cza­su cho­ro­wać, nikt tu nie umarł na cho­le­rę, cho­ciaż spo­sób ich ży­cia po­wi­nien­by na nich spro­wa­dzić i tę cho­ro­bę i dzie­sięć in­nych na dzień. Nie­dbaj więc wca­le na cho­le­rę i od­pę­dzaj ją.

Bar­dzo mi krót­ko pi­sa­łaś o swo­jem oso­bi­stem po­wo­dze­niu i te­raź­niej­szem ży­ciu.

Czy nie­mia­łaś przed wy­jaz­dem wia­do­mo­ści o Fran­cisz­ku, moim bra­cie? Nic on do mnie od daw­na nie pi­sał.
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: