Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

Miłość i związki według Kabbalah - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Tłumacz:
Data wydania:
Styczeń 2012
Czytaj fragment
Pobierz fragment
21,35
Cena w punktach Virtualo:
2135 pkt.

Miłość i związki według Kabbalah - ebook

Minęło już ponad dziesięć lat od ukazania się bestsellera pt. "Zasady", w którym radzono kobietom, jak powinny się zachowywać, by wylądować u boku "pana Idealnego".


Teraz nadszedł czas na nowy zbiór zasad, w którym w bardziej duchowy sposób podchodzi się do tego tematu, czyli na "Miłość i związki według Kabbalah" Yehudy Berga.


Opisane w książce zasady opierają się na odwiecznej mądrości Kabbalah i naturze całego Wszechświata.

W napisanej dla kobiet książce "Miłość i związki według Kabbalah" Yehuda Berg przedstawia jak w Kabbalah postrzega się związki oraz wyjaśnia, co sprawia, że są udane, a co nie.

I ujawnia, że to kobieta ma moc wpływania na ich przebieg i finał.
Yehuda Berg tłumaczy duchowe powody różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami, które przejawiają się i w sposobie myślenia, i w zachowaniu w związkach.

A kto mógłby lepiej wyjawić kobietom sekrety mężczyzn i małżeństwa niż mężczyzna?

Autor książki - Yehuda Berg nie jest zwykłym mężczyzną. Jest on nauczycielem Kabbalah, który regularnie służy radą setkom osób, w tym parom, a jego własne małżeństwo jest bardzo udane.

Jego książka "Miłość i związki według Kabbalah" oparta jest na starożytnych zasadach, ale przedstawione w niej koncepcje i metody sprawdzają się nadal w stosunku do wszystkich.

W tej książce nie znajdziesz wskazówek, jak randkować, chociaż opisane w niej zasady działają i w tym zakresie - muszą działać, bo przecież chodzi o Uniwersalne Prawa Wszechświata.

Dzięki książce "Miłość związki według Kabbalah" odkryjesz Prawo Przyciągania (podobieństwa się przyciągają) i dowiesz się, jakie role odgrywają Naczynie i Światło.

Poznasz też prawdziwe znaczenie terminu "bratnia dusza" i dowiesz się, dlaczego jest tak, że to twoja bratnia dusza musi znaleźć ciebie, a nie na odwrót
(co, nawiasem mówiąc, nie znaczy, że masz bezczynnie siedzieć i czekać, aż to się stanie). Zrozumiesz, że to wrodzona siła kobiety wprawia w ruch cały mechanizm.

Yehuda Berg w osobisty i bardzo wciągający sposób wyjaśnia, że przyciągnięcie partnera okaże się naprawdę proste, jeśli tylko zrozumiesz podstawy i zechcesz podjąć duchowy wysiłek.

Wskazówki zawarte w tej książce dotyczą nie tylko zasad tworzenia związków, ale i sposobów na prowadzenie szczęśliwszego i przynoszącego więcej spełnienia życia,
w którym najwspanialsze jest osiągnięcie prawdziwego błogosławieństwa dzięki małżeństwu.

Spis treści

Wstęp:
Jak znaleźć idealnego partnera.

Zasada numer jeden:
Mężczyzni są kanałami, a kobiety – Naczyniami dla Światła.

Zasada numer dwa:
Mężczyzna nie może być źródłem szczęścia kobie ty.

Zasada numer trzy:
Kobieta musi chronić swoje Światło i łatwo go nie rozdawać.

Zasada numer cztery:
Nigdy nie wierz sło wom mężczyzny.

Zasada numer pięć
Kobieta musi wybrać mężczyznę, którego będzie w stanie wspierać.

Zasada numer sześć:
Przyciąganie zależy od Karmy.

Zasada numer siedem:
Lęk przed odrzuceniem jest iluzją.

Cztery fazy

 

Kategoria: Wiara i religia
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 9-788389-746603
Rozmiar pliku: 555 KB

FRAGMENT KSIĄŻKI

Zanim za­cznie­my zgłę­biać ka­ba­li­stycz­ne po­dej­ście do przy­cią­ga­nia brat­niej du­szy, mu­sisz po­znać dwie pod­sta­wo­we ka­ba­li­stycz­ne za­sa­dy, po­nie­waż to one kry­ją se­kret two­je­go upra­gnio­ne­go ży­cia uczu­cio­we­go.

Pierw­sza za­sa­da mówi o tym, że – wbrew po­wszech­ne­mu prze­ko­na­niu – prze­ci­wień­stwa się nie przy­cią­ga­ją. Przy­cią­ga­nie się prze­ci­wieństw to złu­dze­nie, mit i ilu­zja naj­wyż­szej pró­by Ilu­zja, któ­rej nie może za­prze­czyć na­wet na­uka. Cho­ciaż dwa ma­gne­sy przy­cią­ga­ją się prze­ciw­ny­mi bie­gu­na­mi – do­dat­nim i ujem­nym – to na głęb­szym po­zio­mie rze­czy­wi­sto­ści dzie­je się coś zu­peł­nie in­ne­go. Ka­ba­li­stycz­na wie­dza wska­zu­je głęb­szą praw­dę: po­do­bień­stwa się przy­cią­ga­ją, a prze­ci­wień­stwa – od­py­cha­ją.

Za­nim przyj­rzyj­my się dru­giej za­sa­dzie, spró­buj od­po­wie­dzieć na py­ta­nie:

Co się sta­nie, kie­dy do­bra ko­bie­ta po­ślu­bi złe­go męż­czy­znę, a zła ko­bie­ta – do­bre­go?

Je­śli są­dzisz, że do­bro zwy­cię­ży w obu przy­pad­kach i do­bry męż­czy­zna „na­pra­wi” złą ko­bie­tę, a do­bra ko­bie­ta – złe­go męż­czy­znę, to je­steś w wiel­kim błę­dzie. Tak się na pew­no nie sta­nie. Kto za­tem bę­dzie do­mi­no­wał w obu przy­pad­kach? Kab­ba­lah mówi jed­no­znacz­nie, że bę­dzie to ko­bie­ta.

Kie­dy skoń­czysz czy­ta­nie tej książ­ki, zro­zu­miesz po­wo­dy, dla któ­rych prze­ci­wień­stwa się nie przy­cią­ga­ją, i dla­cze­go to wła­śnie ko­bie­ta jest klu­czem do peł­ne­go mi­ło­ści udu­cho­wio­ne­go związ­ku. Gdy za­ak­cep­tu­jesz te dwie praw­dy, wte­dy wszyst­kie du­cho­we za­sa­dy związ­ków za­czną mieć dla cie­bie sens i bę­dziesz do­sko­na­le wie­dzia­ła, jak je wy­ko­rzy­stać, by zdo­być to, cze­go pra­gnie two­je ser­ce i du­sza.

Wy­cho­dzisz z ko­le­żan­ka­mi na im­pre­zę i za­uwa­żasz męż­czy­znę, któ­ry ci się po­do­ba. Czy wy­ko­nu­jesz pierw­szy krok, czy cze­kasz na ruch z jego stro­ny?

Twój chło­pak (lub mąż), z któ­rym je­steś od pię­ciu lat, nie po­świę­ca ci tyle uwa­gi, co daw­niej. Czu­jesz się igno­ro­wa­na, ale nie wiesz, jak znów oży­wić wa­szą re­la­cję. Co ro­bisz?

Nie masz pro­ble­mu ze zna­le­zie­niem męż­czy­zny, ale ci, któ­rych spro­wa­dzasz do domu, nie zo­sta­ją w nim na dłu­go. Wy­da­je się, że wy­ska­ku­ją ze stat­ku, jesz­cze za­nim wy­pły­nie on z por­tu. O co cho­dzi?

Je­śli kie­dy­kol­wiek pró­bo­wa­łaś być w związ­ku, to na pew­no od­czu­wa­łaś fru­stra­cję. Po nie­uda­nych związ­kach z róż­ny­mi męż­czy­zna­mi mo­głaś po­czuć zwąt­pie­nie, a na­wet cał­kiem stra­cić na­dzie­ję na spo­tka­nie wła­ści­we­go męż­czy­zny. A może, cho­ciaż ro­bi­łaś wszyst­ko do­brze – tak jak cię na­uczo­no – two­je związ­ki z męż­czy­zna­mi nig­dy nie były dłu­go­trwa­łe i nie pro­wa­dzi­ły do ślu­bu. Być może po­zna­łaś ko­goś wy­jąt­ko­we­go, ale wła­śnie od­kry­wasz, że stwo­rze­nie związ­ku to – no cóż – bar­dzo cięż­ka pra­ca. Może za­mar­twiasz się tym, że już za­wsze bę­dziesz sama, albo że męż­czy­zna, któ­ry te­raz jest w two­im ży­ciu, odej­dzie od cie­bie. Może masz wy­obra­że­nie w jaki spo­sób po­win­ny roz­wi­jać się związ­ki, opie­ra­jąc się na do­świad­cze­niach swo­ich ro­dzi­ców, na fil­mach lub aneg­do­tach za­sły­sza­nych od przy­ja­ciół. Po­mi­mo tego, jak wie­le już się na ten te­mat do­wie­dzia­łaś, nadal czu­jesz się tak, jak­byś po­ru­sza­ła się po omac­ku w ciem­no­ści.

Nie­za­leż­nie od tego, czy już zro­bi­łaś parę run­dek, czy wła­śnie do­łą­czasz do gry, je­że­li szu­kasz dłu­go­trwa­łe­go związ­ku za­ko­rze­nio­ne­go w du­cho­wym speł­nie­niu, to ta książ­ka jest o to­bie. Ta książ­ka nie tyl­ko zo­sta­ła na­pi­sa­na dla cie­bie, ale na­praw­dę jest o to­bie. A to dla­te­go, że roz­wój każ­de­go związ­ku, w jaki wcho­dzisz z męż­czy­zną, za­le­ży tyl­ko od cie­bie – od po­bu­dek, ja­ki­mi się kie­ru­jesz, od two­jej świa­do­mo­ści i two­ich dzia­łań. Tak na­praw­dę po­wo­dem, dla któ­re­go znie­chę­ca­ją cię związ­ki lub ich brak, jest to, że nie od­na­la­złaś jesz­cze drze­mią­cej w to­bie fe­no­me­nal­nej siły.

Je­śli nie uda ci się od­na­leźć tej siły, to bę­dziesz od­czu­wa­ła pust­kę i fru­stra­cję, sa­mot­ność i od­rzu­ce­nie. Ta książ­ka nie tyl­ko po­mo­że ci ją od­na­leźć, ale po­ka­że ci rów­nież, jak ją w peł­ni wy­ko­rzy­stać. Tak! Zna­le­zie­nie od­po­wied­nie­go męż­czy­zny i stwo­rze­nie trwa­łe­go związ­ku za­le­ży tyl­ko od cie­bie. Ty – ko­bie­ta – masz kon­tro­lę, a ja w tej książ­ce do­kład­nie wy­tłu­ma­czę ci dla­cze­go, zgod­nie z ka­ba­li­stycz­nym świa­to­po­glą­dem, jest tak w każ­dym przy­pad­ku.

I żeby od razu wszyst­ko było ja­sne: nie będę tu ser­wo­wał po­rad na te­mat rand­ko­wa­nia. Jest mnó­stwo ksią­żek, któ­re mo­żesz wy­brać, je­śli szu­kasz kil­ku wska­zó­wek, jak po­znać męż­czy­znę. Je­śli two­im ce­lem jest nie tyl­ko zna­le­zie­nie świet­ne­go męż­czy­zny, ale tak­że za­trzy­ma­nie go na dłu­żej, to mu­sisz po­znać uni­wer­sal­ne du­cho­we za­sa­dy. Uni­wer­sal­ne Pra­wa, o któ­rych ka­ba­li­ści pi­szą od wie­ków, umoż­li­wią ci za­ska­ku­ją­co pro­ste i prak­tycz­ne po­dej­ście do two­rze­nia trwa­łe­go speł­nie­nia w związ­ku ko­cha­ją­cych się lu­dzi.

Wiem, że nie­któ­re z was po­wie­dzą „moja sy­tu­acja jest inna” albo „mój męż­czy­zna jest inny”, ale wierz­cie mi, je­śli cho­dzi o związ­ki, to nig­dy nie na­tkną­łem się na ża­den wy­ją­tek. Lu­dzie będą po­da­wa­li ty­sią­ce po­wo­dów, dla któ­rych uwa­ża­ją, że ich sy­tu­acja od­sta­je od nor­my, ale na­praw­dę nie ma wy­jąt­ków. To dla­te­go, że mó­wi­my o Uni­wer­sal­nym Pra­wie, ta­kim jak pra­wo gra­wi­ta­cji, któ­re do­ty­czy każ­de­go i nikt nie jest od­por­ny na jego dzia­ła­nie. Uni­wer­sal­ne pra­wa du­cho­we wy­rów­nu­ją pole gry, a za­tem nikt nie jest uprzy­wi­le­jo­wa­ny ani po­szko­do­wa­ny, gdy cho­dzi o moż­li­wość kształ­to­wa­nia trwa­łe­go i peł­ne­go mi­ło­ści związ­ku.

Czas po­rzu­cić wy­mów­ki, oce­ny czy me­cha­ni­zmy obron­ne i otwo­rzyć się na cał­ko­wi­cie nowy spo­sób ro­zu­mie­nia roli ko­bie­ty i męż­czy­zny w związ­ku. Kie­dy do­kład­nie zro­zu­miesz rolę jaką masz ode­grać, to ta za­ska­ku­ją­co pro­sta wie­dza po­zwo­li ci cał­ko­wi­cie zmie­nić twój zwią­zek z męż­czy­zną.

DU­SZA VER­SUS IN­TE­LEKT

Jed­ną z rze­czy, któ­rą ce­nię w Kab­ba­lah jest to, że nie trak­tu­je o tym, co jest do­bre, a co złe. Kab­ba­lah to nie sys­tem mo­ral­ny, ety­ka czy re­li­gia. Kab­ba­lah to na­uka o tym, jak otrzy­mać nie­koń­czą­ce się speł­nie­nie. A to jest je­dy­ny po­wód, dla któ­re­go de­cy­du­je­my się wpro­wa­dzać zmia­ny w na­szym ży­ciu. Na pierw­szy rzut oka może się to wy­da­wać prze­ja­wem ego­cen­try­zmu, ale na­praw­dę tak nie jest. Dla­cze­go? Jak od­kry­jesz na stro­nach tej książ­ki, je­dy­nym spo­so­bem na uzy­ska­nie trwa­łe­go speł­nie­nia jest trak­to­wa­nie in­nych z bez­wa­run­ko­wą życz­li­wo­ścią i mi­ło­ścią.

Zgod­nie z Kab­ba­lah za­cho­wa­nia wy­ra­ża­ją­ce mi­łość do in­nych nie są prak­ty­ko­wa­ne ot tak so­bie. Ob­da­rza­nie in­nych mi­ło­ścią sta­no­wi se­kret, dzię­ki któ­re­mu otrzy­masz wszyst­ko, cze­go pra­gniesz w swo­im ży­ciu. Wi­dzisz, pro­blem z za­sa­da­mi mo­ral­ny­mi i ety­ką jest taki, że nie ofe­ru­ją one czło­wie­ko­wi żad­nej na­gro­dy z jed­ne pro­stej przy­czy­ny: Bóg stwo­rzył świat i bar­dzo róż­no­rod­nych lu­dzi po to, aby dać nam moż­li­wość otrzy­my­wa­nia i do­świad­cza­nia naj­wspa­nial­szej przy­jem­no­ści i szczę­ścia. Osią­ga­my to po­przez na­sze związ­ki z in­ny­mi ludź­mi. Oka­zu­je się za­tem, że po­szu­ki­wa­nie szczę­ścia i do­świad­cza­nie przy­jem­no­ści to spo­sób, w jaki wy­ra­ża­my wolę Stwór­cy.

W Kab­ba­lah uwa­ża się, że dzia­ła­jąc je­dy­nie w imię ja­kiejś idei, za­wsze bę­dzie­my od­czu­wa­li pust­kę i nie­speł­nie­nie. Dla­cze­go? Po­nie­waż sa­tys­fak­cja, jaką daje dzia­ła­nie w imię idei, jest in­te­lek­tu­al­na, a sa­tys­fak­cja in­te­lek­tu­al­na nig­dy cał­ko­wi­cie nie za­spo­koi czło­wie­ka. Ka­ba­li­ści mó­wią, że gdy zaj­rzy­my naj­głę­biej jak moż­na, czy­li do pod­staw, to wte­dy do­strze­że­my, że lu­dzie po­szu­ku­ją ab­so­lut­ne­go speł­nie­nia i przy­jem­no­ści w kon­tek­ście du­szy. Du­sza nie­ustan­nie po­szu­ku­je spo­so­bów, by na­peł­nić się du­cho­wym świa­tłem i ener­gią. Na­ucze­nie się osią­ga­nia tego szcze­gól­ne­go ro­dza­ju speł­nie­nia na po­zio­mie du­szy jest tym po­wo­dem, dla któ­re­go sta­ro­żyt­ni ka­ba­li­ści zgłę­bia­li mą­drość nauk Kab­ba­lah.

PO­CHO­DZE­NIE ZWIĄZ­KÓW

Kab­ba­lah jest o tym, jak być efek­tyw­nym w ży­ciu, zaś książ­ka, któ­rą trzy­masz w ręku, jest o tym, jak być efek­tyw­ną w związ­ku z męż­czy­zną. Kie­dy za­sto­su­jesz spe­cy­ficz­ne dla Kab­ba­lah po­dej­ście w swo­im związ­ku, to po­czu­jesz się tak, jak­byś po la­tach jeż­dże­nia po omac­ku, zna­la­zła do­kład­ną mapę. Wła­śnie to­bie – mą­drej ko­bie­cie, jaką je­steś – Wszech­świat daje mapę opar­tą na li­czą­cej po­nad dwa ty­sią­ce lat nad­zwy­czaj­nej, po­nad­cza­so­wej wie­dzy, bo chce ci po­móc w od­na­le­zie­niu dro­gi pro­wa­dzą­cej do suk­ce­su w two­im ży­ciu uczu­cio­wym. Jak obo­je do­sko­na­le wie­my męż­czyź­ni nie­chęt­nie py­ta­ją o dro­gę, za­tem wszyst­ko za­le­ży od cie­bie. Wła­śnie tak, wła­dza jest w two­ich rę­kach.

MAPA

Kab­ba­lah jest naj­lep­szym sys­te­mem na­wi­ga­cji po­zwa­la­ją­cym na zna­le­zie­nie od­po­wied­nie­go part­ne­ra i do­tar­cie naj­krót­szą dro­gą do celu, ja­kim jest stwo­rze­nie związ­ku z brat­nią du­szą. Wszyst­kie związ­ki są nie­ja­ko mi­kro­ko­smo­sa­mi od­zwier­cie­dla­ją­cy­mi je­den szcze­gól­ny zwią­zek, jaki na­ro­dził się całą wiecz­ność temu. Wszyst­kie związ­ki wy­ra­sta­ją z jed­ne­go ko­rze­nia, z jed­ne­go pier­wot­ne­go ziar­na, któ­re po­wsta­ło na­praw­dę bar­dzo daw­no temu. Ten pier­wot­ny zwią­zek na­zwie­my Ab­so­lut­nie Pierw­szym Związ­kiem. Żeby zro­zu­mieć dy­na­mi­kę każ­dej ludz­kiej re­la­cji, mu­si­my po­jąć na­tu­rę tego pierw­sze­go, ar­che­ty­po­we­go związ­ku. Cof­nij­my się więc w cza­sie o mi­lio­ny lat i od­kryj­my, skąd wzię­ły się ro­man­se, związ­ki i praw­dzi­we po­łą­cze­nia brat­nich dusz.

PO­ZNAJ IDE­AL­NE­GO PART­NE­RA

Za­nim po­wstał nasz fi­zycz­ny świat (przy­po­mnij­cie so­bie zja­wi­sko na­zy­wa­ne przez na­ukę Wiel­kim Wy­bu­chem), ist­nia­ła tyl­ko po­je­dyn­cza, nie­skoń­czo­na siła, czy­li Bo­ska Ema­na­cja, na­zwij­my tę Bo­ską Siłę Ide­al­nym Part­ne­rem. Pod­sta­wo­wym im­pul­sem Bo­skiej Siły było nie­koń­czą­ce się Pra­gnie­nie Da­wa­nia (dzie­le­nia się). Ide­al­ny Part­ner miał wszyst­ko by da­wać, ale ni­ko­go, z kim mógł się tym po­dzie­lić. Ide­al­ny Part­ner stwo­rzył więc ide­al­ne­go bior­cę, cu­dow­ną isto­tę, któ­ra mia­ła przyj­mo­wać bez­wa­run­ko­wą mi­łość, ra­dość i speł­nie­nie, ja­ki­mi Ide­al­ny Part­ner był go­tów nie­ustan­nie się dzie­lić.

W ka­ba­li­stycz­nym słow­ni­ku bior­ca na­zy­wa­ny jest Na­czy­niem. Pier­wot­ną na­tu­rą Na­czy­nia było przyj­mo­wa­nie i roz­ko­szo­wa­nie się tym wszyst­kim, czym ob­da­rzał je Ide­al­ny Part­ner. Tak wła­śnie wy­glą­da­ły na­ro­dzi­ny pier­wiast­ka mę­skie­go i żeń­skie­go.

Za­nim pój­dzie­my da­lej, chciał­bym roz­wiać ewen­tu­al­ne wąt­pli­wo­ści. Okre­śle­nie Ide­al­ny Part­ner (ang. „Mr.Ri­ght”, to do­słow­nie „Pan Pra­wy”, bo an­giel­skie sło­wo „ri­ght” ozna­cza za­rów­no „pra­wy” w zna­cze­niu do­bry, uczci­wy, jak i „pra­wy” w zna­cze­niu okre­śle­nia kie­run­ku – przyp. red.) nie ma nic wspól­ne­go z tym co do­bre. Mo­żesz być za­sko­czo­na, ale ma za to zwią­zek z kie­run­ka­mi, z pra­wą i lewą stro­ną. Po­zwól, że ci to wy­ja­śnię.

Ka­ba­li­ści twier­dzą, że Bi­blia zo­sta­ła spi­sa­na taj­nym ko­dem, któ­ry kry­je wie­le zna­czeń. W Bi­blii znaj­du­je­my wie­le od­nie­sień do pra­wej i do le­wej stro­ny Boga. Księ­ga Zo­har, naj­waż­niej­sze źró­dło ka­ba­li­stycz­nej wie­dzy, na swo­ich kar­tach tak­że od­no­to­wu­je kon­cep­cję pra­wej i le­wej stro­ny Za­sta­nów­my się nad tym przez chwi­lę. Mówi się, że Bóg jest nie­skoń­czo­ny Je­śli tak jest, to Bóg nie może mieć ani pra­wej, ani le­wej stro­ny, bo jest wszę­dzie i wy­peł­nia sobą nie­skoń­czo­ność. Gdy roz­szy­fru­je­my zna­cze­nie pra­wej i le­wej stro­ny, za­cznie­my ro­zu­mieć, na czym po­le­ga se­kret trwa­łe­go związ­ku brat­nich dusz.

ROZ­SZY­FRO­WA­NIE ZNA­CZE­NIA PRA­WEJ I LE­WEJ STRO­NY

Kon­cep­cja pra­wej stro­ny od­no­si się do pier­wiast­ka mę­skie­go, po­nie­waż ema­na­cja Bo­skiej Ener­gii, któ­rą ka­ba­li­ści na­zy­wa­ją Świa­tłem, wy­pły­wa z pra­wej stro­ny, a kon­cep­cja le­wej stro­ny od­no­si się do pier­wiast­ka żeń­skie­go, bo isto­ta otrzy­mu­ją­ca przyj­mu­je ener­gię pły­ną­cą z pra­wej stro­ny. Ka­ba­li­ści na­zy­wa­ją lewą stro­nę Na­czy­niem.

Ide­al­ny Part­ner (pra­wa stro­na) uosa­bia więc tak na­praw­dę siłę Świa­tła lub Bo­skiej Przy­jem­no­ści, bo­wiem to wła­śnie Nie­biań­skie Świa­tło szu­ka moż­li­wo­ści, by nas wzbo­ga­cać i da­wać speł­nie­nie. Na­czy­nie (lewa stro­na) jest pier­wiast­kiem żeń­skim stwo­rzo­nym w celu przyj­mo­wa­nia i do­świad­cza­nia przy­jem­no­ści pły­ną­cej ze Świa­tła.

W skró­cie moż­na po­wie­dzieć, że pra­wa stro­na to da­wa­nie (+) i Przy­czy­na, a lewa stro­na to otrzy­my­wa­nie (-) i Sku­tek.
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: