Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

Na marginesie "Rozmowy mistrza ze śmiercią" - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Rok wydania:
2011
Czytaj fragment
Pobierz fragment
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.

Na marginesie "Rozmowy mistrza ze śmiercią" - ebook

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

Kategoria: Klasyka
Zabezpieczenie: brak
Rozmiar pliku: 161 KB

FRAGMENT KSIĄŻKI

NA MAR­GI­NE­SIE "ROZ­MO­WY MI­STRZA ZE ŚMIER­CIĄ" przez JANA ŁO­SIA.

"De mor­te pro­lo­gus", jak go na­zwał au­tor śre­dnio­wiecz­ny, bar­dziej zna­ny pod now­szym ty­tu­łem "Dia­lo­gu" lub "Roz­mo­wy mi­strza Po­li­kar­pa ze Śmier­cią", na­le­ży do cie­kaw­szych pod wie­lu wzglę­da­mi za­byt­ków star­szych w li­te­ra­tu­rze pol­skiej. Zna­my go z je­dy­nej ko­pji w rę­ko­pi­sie ka­pi­tu­ły płoc­kiej z koń­ca wie­ku XV, a i za­gi­nio­ny ory­gi­nał jego chy­ba był nie­wie­le star­szy. Wy­da­ny był dwu­krot­nie we­dług rę­ko­pi­su: przez Neh­rin­ga w "Alt­pol­ni­sche Sprach­denk­ma­ler" w r. 1886 i przez J. Roz­wa­dow­skie­go w "Ma­ter­ja­łach i pra­cach" Ko­mi­sji ję­zy­ko­wej Aka­dem­ji umie­jęt­no­ści w Kra­ko­wie t. I, r. 1904. Pra­ce, po­świę­co­ne roz­bio­ro­wi ję­zy­ko­we­mu tego za­byt­ku, oma­wia J. Łoś w książ­ce "Po­cząt­ki pi­śmien­nic­twa pol­skie­go" z r. 1922. Do oce­ny zna­cze­nia "Roz­mo­wy" dla hi­stor­ji li­te­ra­tu­ry i ję­zy­ka naj­wię­cej przy­czy­nił się prof. A. Brück­ner, któ­ry też wy­ja­śnił sze­reg miejsc trud­niej­szych do zro­zu­mie­nia w tek­ście, a miejsc tych jest dość znacz­na ilość, ko­pji bo­wiem za po­praw­ną uznać nie moż­na.

"Roz­mo­wa" jest za­byt­kiem dość ob­szer­nym, li­czy bo­wiem 497 wier­szy, przy­czem do­dać trze­ba, że brak jej za­koń­cze­nia, któ­re­go roz­mia­ry nie są zna­ne. Wpraw­dzie koń­co­wy ustęp "Roz­mo­wy" znaj­du­je się w prze­rób­ce ru­skiej ze schył­ku w. XVI za­cho­wa­nej w rę­ko­pi­sie mo­skiew­skiej Aka­dem­ji du­chow­nej, a ogło­szo­nej dru­kiem przez Annę Ka­ta­rzy­nę Cro­iset van der Kop w dy­ser­ta­cji nie­miec­kiej (Ber­lin) 1907 r., ale nie wie­my, ile tek­stu opu­ścił prze­ra­biacz ru­ski mię­dzy wier­szem 497-ym ory­gi­na­łu pol­skie­go, a po­cząt­kiem za­cho­wa­nej u nie­go koń­co­wej czę­ści tek­stu, że zaś coś opu­ścić mu­siał, do­wo­dzi brak bez­po­śred­nie­go związ­ku mię­dzy koń­co­we­mi wier­sza­mi tek­stu pol­skie­go, a po­cząt­ko­we­mi za­koń­cze­nia ru­skie­go.

Spra­wa źró­deł "Roz­mo­wy" jest, jak się zda­je, wy­ja­śnio­na dzię­ki po­szu­ki­wa­niom Brück­ne­ra, zna­lazł on bo­wiem tek­sty ła­ciń­skie bli­sko po­krew­ne z tym utwo­rem pol­skim. Jego au­tor za­po­ży­czył przed­miot z li­te­ra­tu­ry śre­dnio­wiecz­nej ła­ciń­skiej, ale opra­co­wał go ory­gi­nal­nie, bo nie­tyl­ko tekst pro­za­icz­ny prze­ro­bił na wier­sze, ale w przed­sta­wie­niu rze­czy sa­mej oka­zał bar­dzo wie­le sa­mo­dziel­no­ści: nie­któ­re ustę­py opu­ścił, wie­le in­nych do­ro­bił, a nad­to ca­łe­mu utwo­ro­wi nadał cha­rak­ter swo­isty.

Aże­by dać po­ję­cie, jak pi­sarz pol­ski swo­bod­nie po­czy­nał so­bie z ory­gi­na­łem ła­ciń­skim, dość ze­sta­wić je­den ustąp w obu tek­stach:

"Ille prae ti­mo­re lo­qui non po­tu­it et ce­ci­dit. Tunc di­xit ei: Vo­lun­tas Dei est, ut te­cum con­fe­ram, quae a Deo pe­tii­sti. Sur­ge et re­spi­ra, et lo­qu­aris me­cum."

"Mistrz, wi­dząc ob­raz ska­ra­dy,

żół­te oczy, ży­wot bla­dy,
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: