Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Pisma procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych. Wzory i objaśnienia - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Rok wydania:
2015
Pobierz fragment
212,56
Cena w punktach Virtualo:
21256 pkt.

Pisma procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych. Wzory i objaśnienia - ebook

Dorota Bugajna-Sporczyk sędzia sądu rejestrowego w Warszawie; od lat zajmuje się problematyką prawa gospodarczego i handlowego, jak również tworzenia i funkcjonowania innych organizacji społecznych i zawo-dowych; wieloletni wykładowca na aplikacji radcowskiej w warszawskiej Izbie Radców Prawnych.

Henryk Pietrzkowski sędzia z 40-letnim stażem, orzekający w Sądzie Najwyższym od ponad 17 lat, znany wy-kładowca z zakresu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego; autor wielu książek i opracowań, m.in. komentarza do k.p.c. w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego, Metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Czynności procesowych zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, a także współautor Systemu Prawa Procesowego Cywilnego.

Tadeusz Żyznowski długoletni sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, autor i współautor komentarzy oraz opracowań z zakresu prawa i postepowania cywilnego, m.in. komentarza do k.p.c.


W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany w obowiązującym stanie prawnym, wynikające przede wszystkim z aktywności władzy ustawodawczej i orzecznictwa. Treść pism uwzględnia nie tylko zmiany w spra-wach procesowych, lecz także zmiany w przepisach prawa materialnego. Dodano rozdział obejmujący pisma związane z realizacją ciężaru wspierania postępowania przez strony. Uwzględnia on takie zagadnienia jak złożenie odpowiedzi na pozew i pisma przygotowawcze składane na wezwanie sądu, omawia także nową regulację dotyczącą wniosku o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego, wniosku o przeprowadzenie dowodów, w tym wniosku o uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów.
Autorzy uwzględnili zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła szerszą możli-wość wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w tzw. tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Nowe uregulowanie obejmuje również kwestie związane z doręczeniami elektro-nicznymi, złożeniem pełnomocnictwa, elektronicznym poświadczeniem odpisu dokumentu oraz odpisów załączników. W aktualnym wydaniu nie pominięto rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, która wprowadziła obszerną regulację dotyczącą przeprowadzenia restrukturyzacji przed-siębiorstw.
W książce uwzględniono zmienione formularze rejestrowe, zawierające dane dotyczące podmiotów wpisywa-nych do rejestru, w tym dzień określający koniec każdego roku obrotowego i podstawowy (przeważający) przedmiot działalności gospodarczej. Poszczególne wzory zostały uzupełnione aktualnym orzecznictwem sądo-wym.
Książka opracowana przez zespół znakomitych prawników cywilistów ułatwi pracę zarówno prawnikom praktykom: sędziom, adwokatom, radcom prawnym, komornikom sądowym, jak i aplikantom lub osobom przy-gotowującym się do aplikacji.

Jest to pierwsze wydanie niniejszej książki, choć nie stanowi nowości na rynku prawniczym; kontynuuje bogate tradycje publikacji Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych, mającej już 9 wydań oraz ugruntowaną pozycję, cieszącą się niesłabnącym uznaniem Czytelników.

Spis treści

Wykaz skrótów 15
Słowo wstępne 19
Rozdział I. Pisma różne 23
Wzór nr 1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata (radcy prawnego) 23 Wzór nr 2. Zażalenie powoda na postanowienie sądu I instancji odmawiające zwolnienia od kosztów sądowych 34 Wzór nr 3. Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego (zawezwanie do próby ugodowej) 37 Wzór nr 4. Wniosek o wyłączenie sędziego 40
Rozdział II. Pisma związane z ciężarem wspierania postępowania przez strony w ramach systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego 44
Wzór nr 5. Odpowiedź na pozew 44 Wzór nr 6. Cofnięcie pozwu 48 Wzór nr 7. Pismo przygotowawcze złożone na wezwanie sądu 51 Wzór nr 8. Wniosek o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego 53 Wzór nr 9. Pismo przygotowawcze obejmujące wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu 55 Wzór nr 10. Wniosek o zabezpieczenie dowodu 57 Wzór nr 11. Wniosek o uwzględnienie spóźnionych twierdzeń, dowodów i zarzutów 59 Wzór nr 12. Pismo zawierające zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu 63 Wzór nr 13. Pismo przygotowawcze w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu nieprocesowym 66
Rozdział III. Pisma w postępowaniu procesowym 69
1. Pisma w postępowaniu przed sądem I instancji 69 Pozwy - wzory różne 69 Wzór nr 14. Pozew o świadczenie pieniężne 69 Wzór nr 15. Pozew o wydanie ruchomości 73 Wzór nr 16. Pozew z żądaniem alternatywnym 75 Wzór nr 17. Pozew z żądaniem ewentualnym 78 Wzór nr 18. Pozew wzajemny 80 Wzór nr 19. Pozew interwencyjny (interwencja główna) 83 Wzór nr 20. Pozew o opublikowanie sprostowania 85 Wzór nr 21. Pozew o wydanie towaru konsumpcyjnego zgodnego z umową 89 Wzór nr 22. Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę 96 Wzór nr 23. Pozew o zmianę wysokości świadczenia pieniężnego 100 Wzór nr 24. Pozew o zapłatę renty przeciwko ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu 105 Wzór nr 25. Pozew o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej (akcja pauliańska) 108 Wzór nr 26. Pozew w postępowaniu grupowym 112 Wzór nr 27. Pozew o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez wilki, dziki, łosie, jelenie i daniele 119 Pozwy z zakresu prawa mieszkaniowego 122 Wzór nr 28. Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia 122 Wzór nr 29. Pozew o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 126 Wzór nr 30. Pozew o sprzedaż lokalu w drodze licytacji 130 Wzór nr 31. Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej 134 Pozwy z zakresu prawa rodzinnego 137 Wzór nr 32. Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane 137 Wzór nr 33. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa 141 Wzór nr 34. Pozew o ustalenie macierzyństwa 143 Wzór nr 35. Pozew o rozwód 145 Wzór nr 36. Pozew o orzeczenie separacji z winy jednego z małżonków 152 Wzór nr 37. Pozew o unieważnienie małżeństwa 157 Wzór nr 38. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 161 Wzór nr 39. Pozew o rozwiązanie przysposobienia 164 Wzór nr 40. Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ojca względem dziecka pełnoletniego 166 Pozwy z zakresu prawa rzeczowego 168 Wzór nr 41. Pozew o wydanie nieruchomości (skarga windykacyjna) 168 Wzór nr 42. Pozew o zakaz przechodu i przejazdu (skarga negatoryjna) 170 Wzór nr 43. Pozew o ochronę naruszonego posiadania (przez nakazanie zaniechania naruszeń) 172 Wzór nr 44. Pozew o ochronę naruszonego posiadania (przez przywrócenie stanu poprzedniego) 174 Wzór nr 45. Pozew o wykup gruntu przez posiadacza 176 Wzór nr 46. Pozew o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym 178 Pozwy z zakresu prawa spadkowego 181 Wzór nr 47. Pozew o ustalenie nieważności testamentu 181 Wzór nr 48. Pozew o wykonanie zapisu 183 Wzór nr 49. Pozew o zachowek 185 Pozwy i wnioski w sprawach gospodarczych 188 Wzór nr 50. Pozew o wyłączenie wspólnika - z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia 188 Wzór nr 51. Pozew o rozwiązanie przez sąd spółki z o.o. wyrokiem 193 Wzór nr 52. Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej 196 Wzór nr 53. Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki na podstawie art. 299 k.s.h. 200 Wzór nr 54. Pozew o zakazanie używania nazwy 204 Wzór nr 55. Pozew o zakazanie używania firmy 209 Wzór nr 56. Pozew o zaniechanie naruszania środowiska i zapłatę 213 Pozwy z zakresu prawa własności przemysłowej 217 Wzór nr 57. Pozew o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem 217 Wzór nr 58. Pozew o ustalenie, że używany znak towarowy nie narusza prawa ochronnego 221 Wzór nr 59. Pozew o zakazanie pozwanym rozpowszechniania filmu reklamowego 224 Wzór nr 60. Pozew o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego 228 Pozwy wynikłe z postępowania egzekucyjnego 233 Wzór nr 61. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 233 Wzór nr 62. Pozew małżonka dłużnika o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego 236 Wzór nr 63. Pozew o zwolnienie od egzekucji z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia 239 2. Pisma w toku postępowania 242 Wzór nr 64. Interwencja uboczna 242 Wzór nr 65. Opozycja przeciwko interwencji ubocznej 245 Wzór nr 66. Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie osoby, która powinna występować w sprawie jako strona powodowa 247 Wzór nr 67. Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego innej osoby na miejsce dotychczasowego pozwanego 249 Wzór nr 68. Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo innej osoby obok pozwanego (dopozwanie) 251 Wzór nr 69. Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo osoby, której udział w sprawie w charakterze pozwanego jest konieczny 253 Wzór nr 70. Wniosek o zabezpieczenie kosztów procesu 255 Wzór nr 71. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego 257 Wzór nr 72. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu 259 Wzór nr 73. Wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego 263 Wzór nr 74. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy 266 Wzór nr 75. Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na to, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania 268 Wzór nr 76. Wniosek (powoda) o podjęcie zawieszonego postępowania 270 Wzór nr 77. Wniosek o wezwanie spadkobierców zmarłej strony 272 Wzór nr 78. Zmiana powództwa polegająca na wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast pierwotnego 274 Wzór nr 79. Zmiana powództwa polegająca na wystąpieniu z nowym roszczeniem obok pierwotnego 276 Wzór nr 80. Zmiana powództwa powodująca przekazanie sprawy sądowi okręgowemu jako rzeczowo i miejscowo właściwemu 278 Wzór nr 81. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem 280 Wzór nr 82. Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku 281 Wzór nr 83. Wniosek o sprostowanie wyroku 283 Wzór nr 84. Wniosek o wykładnię wyroku 285 Wzór nr 85. Wniosek pozwanego o wydanie orzeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia 287 3. Pełnomocnictwa procesowe 289 Wzór nr 86. Pełnomocnictwo procesowe ogólne 289 Wzór nr 87. Pełnomocnictwo procesowe szczególne 292 Wzór nr 88. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa 293 4. Pisma w postępowaniu nakazowym i upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym 294 Wzór nr 89. Pozew w postępowaniu nakazowym 294 Wzór nr 90. Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym 297 Wzór nr 91. Pozew w postępowaniu upominawczym 299 Wzór nr 92. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 301 5. Skargi oraz pisma związane z zaskarżaniem orzeczeń sądowych 306 Wzór nr 93. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 306 Wzór nr 94. Skarga na przewlekłość postępowania 312 Wzór nr 95. Skarga konstytucyjna 318 Wzór nr 96. Sprzeciw od wyroku zaocznego 323 Wzór nr 97. Apelacja od wyroku sądu rejonowego 327 Wzór nr 98. Zażalenie powoda na zwrot pozwu 333 Wzór nr 99. Apelacja oparta na zarzutach naruszenia prawa materialnego 335 Wzór nr 100. Odpowiedź na apelację opartą na zarzutach naruszenia prawa materialnego 338 Wzór nr 101. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji 341 Wzór nr 102. Zażalenie powoda na postanowienie odrzucające zażalenie 344 Wzór nr 103. Apelacja oparta na zarzutach naruszenia przepisów postępowania 348 Wzór nr 104. Odpowiedź na apelację opartą na zarzutach naruszenia przepisów postępowania 354 Wzór nr 105. Skarga kasacyjna dotycząca naprawienia szkody 357 Wzór nr 106. Odpowiedź na skargę kasacyjną dotyczącą naprawienia szkody 370 Wzór nr 107. Skarga kasacyjna dotycząca nabycia własności rzeczy skradzionej (uzasadnienie wniosku z art. 3984 § 2 k.p.c. wskazujące na rozbieżność orzecznictwa - art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c.) 373 Wzór nr 108. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów postępowania 378 Wzór nr 109. Odpowiedź na skargę kasacyjną wniesioną na podstawie przewidzianej w art. 3983 § 1 pkt 2 k.p.c. 384 Wzór nr 110. Zażalenie na odrzucenie skargi kasacyjnej na podstawie przewidzianej w art. 3984 § 2 w zw. z art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c. 388 Wzór nr 111. Zażalenie na odrzucenie skargi kasacyjnej niedopuszczalnej z innych przyczyn (art. 3986 § 2 k.p.c.) 392 Wzór nr 112. Odpowiedź na zażalenie dotyczące odrzucenia skargi kasacyjnej jako niedopuszczalnej z innych przyczyn 395 Wzór nr 113. Zażalenie na uchylenie przez sąd II instancji wyroku sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania 398 Wzór nr 114. Skarga o wznowienie postępowania z przyczyny nieważności 403 Wzór nr 115. Skarga o wznowienie postępowania z właściwych przyczyn restytucyjnych 406 6. Pisma w postępowaniu uproszczonym 409 Wzór nr 116. Pozew w postępowaniu uproszczonym 410 Wzór nr 117. Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym 415 Wzór nr 118. Apelacja w postępowaniu uproszczonym 419 7. Pisma w europejskich postępowaniach w sprawach transgranicznych 422 Wzór nr 119. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty 422 Wzór nr 120. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty 431 Wzór nr 121. Pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń 434 Wzór nr 122. Odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń 442 Wzór nr 123. Apelacja w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń 445
Rozdział IV. Pisma w postępowaniu nieprocesowym 448
1. Pisma w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego 448 Wzór nr 124. Wniosek zawierający zgodne żądanie małżonków o orzeczenie separacji 448 Wzór nr 125. Wniosek o zniesienie separacji 451 Wzór nr 126. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku 453 Wzór nr 127. Wniosek jednego z małżonków o zezwolenie mu na dokonanie czynności prawnej, jeżeli drugie z małżonków odmawia zgody 455 Wzór nr 128. Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej 458 Wzór nr 129. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej 460 Wzór nr 130. Wniosek o nakazanie zapłaty przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, ustalonej sumy pieniężnej 462 Wzór nr 131. Wniosek o zobowiązanie do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (pozostającej pod opieką) 467 Wzór nr 132. Wniosek o wykonanie orzeczenia orzekającego odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (pozostającej pod opieką) 469 Wzór nr 133. Wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem 471 Wzór nr 134. Wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w związku z niewykonywaniem obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem 475 Wzór nr 135. Wniosek rodziców o zezwolenie im na dokonanie czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka 478 Wzór nr 136. Wniosek o przysposobienie 480 Wzór nr 137. Zawiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu 485 Wzór nr 138. Wniosek o ustanowienie kuratora w sprawie o ustalenie ojcostwa przeciwko nieżyjącemu domniemanemu ojcu 486 2. Pisma w sprawach z zakresu prawa rzeczowego 488 Wzór nr 139. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości 488 Wzór nr 140. Wniosek o wydzielenie do wyłącznego używania części nieruchomości wspólnej 490 Wzór nr 141. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości 492 Wzór nr 142. Wniosek o zniesienie współwłasności 495 3. Pisma w postępowaniu spadkowym 498 Wzór nr 143. Wniosek o zabezpieczenie spadku 498 Wzór nr 144. Wniosek o nakazanie złożenia testamentu 501 Wzór nr 145. Zawiadomienie sądu o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana .503 Wzór nr 146. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku 504 Wzór nr 147. Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych 505 Wzór nr 148. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku 507 Wzór nr 149. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w przypadku otwarcia i ogłoszenia testamentu, o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę testamentowego oraz o przyjęcie spadku przez spadkobierców ustawowych 509 Wzór nr 150. Wniosek o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku 512 Wzór nr 151. Wniosek o dział spadku 514 Wzór nr 152. Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat dopłaty lub spłaty 517 4. Pisma w postępowaniu wieczystoksięgowym 519 Wzór nr 153. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej 521 Wzór nr 154. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 529 Wzór nr 155. Wniosek o wpis służebności gruntowej 535 Wzór nr 156. Wniosek o wpis hipoteki 540 Wzór nr 157. Wniosek o wykreślenie hipoteki 545 Wzór nr 158. Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości, ujawnienie jej podziału, odłączenie i przyłączenie wyodrębnionej części nieruchomości do innej, istniejącej księgi wieczystej 550 5. Pisma w innych sprawach 555 Wzór nr 159. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 555 Wzór nr 160. Wniosek o uznanie za zmarłego 557 Wzór nr 161. Wniosek o stwierdzenie zgonu 559 Wzór nr 162. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego 561 Wzór nr 163. Wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego 563 Wzór nr 164. Wniosek o odtworzenie dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki 565 Wzór nr 165. Wniosek o umorzenie weksla 567 6. Pisma w postępowaniu polubownym 569 Wzór nr 166. Umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (zapis na sąd polubowny) 569 Wzór nr 167. Wyrok sądu polubownego 573 Wzór nr 168. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego 577 Wzór nr 169. Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego 581 7. Pisma w postępowaniu upadłościowym 584 Wzór nr 170. Wniosek wierzycieli o ogłoszenie upadłości 584 Wzór nr 171. Zgłoszenie wierzytelności 588 Wzór nr 172. Propozycje układowe upadłego z wnioskiem o wstrzymanie likwidacji 593
Rozdział V. Pisma w postępowaniu zabezpieczającym 598
Wzór nr 173. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa 598 Wzór nr 174. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego przez ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 601 Wzór nr 175. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego przez zobowiązanie obowiązanego do wykonania określonej czynności 603 Wzór nr 176. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim 605 Wzór nr 177. Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 608
Rozdział VI. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym 610
1. Pisma w sprawie klauzuli wykonalności 610 Wzór nr 178. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu 610 Wzór nr 179. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi osoby pozostającej w związku małżeńskim 613 Wzór nr 180. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia lub obowiązku na inną osobę 616 Wzór nr 181. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa 618 Wzór nr 182. Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego 620 2. Pisma w związku z przeprowadzeniem egzekucji 622 Wzór nr 183. Wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko władającemu ruchomością indywidualnie oznaczoną 622 Wzór nr 184. Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka 624 Wzór nr 185. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości 626 Wzór nr 186. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości 628 Wzór nr 187. Wniosek o wyznaczenie drugiej licytacji nieruchomości 630 Wzór nr 188. Wniosek wierzyciela o przejęcie nieruchomości 632 Wzór nr 189. Wniosek o wyjawienie majątku 634 Wzór nr 190. Wniosek o wszczęcie egzekucji czynności, którą może wykonać także inna osoba 638 Wzór nr 191. Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie rzeczy 642 Wzór nr 192. Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie nieruchomości 644 Wzór nr 193. Wniosek o wszczęcie egzekucji wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba 646 Wzór nr 194. Wniosek o wszczęcie egzekucji zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela 652 Wzór nr 195. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego 658 Wzór nr 196. Skarga na czynności komornika 659 Wzór nr 197. Zawiadomienie o potrzebie wszczęcia przez sąd czynności nadzorczych w celu zapewnienia należytego wykonania egzekucji przez komornika 662 Wzór nr 198. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym 665
Rozdział VII. Pisma w związku z obrotem prawnym z zagranicą 668
Wzór nr 199. Wniosek cudzoziemca o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika 668 Wzór nr 200. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 671
Rozdział VIII. Pisma w postępowaniu rejestrowym 673
1. Uwagi ogólne 673 2. Rejestracja spółek handlowych i zmian w rejestrze spółek handlowych 681 Wzór nr 201. Wpis spółki jawnej do rejestru 681 Wzór nr 202. Wniosek o wpis zmiany w rejestrze spółki jawnej dotyczący umowy, osób wspólników, sposobu reprezentacji i osób upoważnionych do reprezentacji oraz zmiany roku obrotowego 699 Wzór nr 203. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki jawnej dotyczący otwarcia likwidacji 709 Wzór nr 204. Wniosek o wykreślenie spółki jawnej z rejestru 721 Wzór nr 205. Wniosek o wpis spółki komandytowej 727 Wzór nr 206. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki komandytowej polegającą na wpisie informacji o połączeniu poprzez przejęcie przez inną spółkę (zamiarze połączenia) 739 Wzór nr 207. Wniosek o wpis spółki partnerskiej 748 Wzór nr 208. Wniosek o wpis spółki komandytowo-akcyjnej 753 Wzór nr 209. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki komandytowo-akcyjnej dotyczący wpisu nowego komplementariusza, pozbawienia dotychczasowego komplementariusza prawa do reprezentacji 767 Wzór nr 210. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 777 Wzór nr 211. Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępniany w systemie teleinformatycznym - tzw. wzorzec umowy spółki 24-godzinnej 790 Wzór nr 212. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - sprawozdanie finansowe 797 Wzór nr 213. Wniosek o wpis spółki akcyjnej 803 Wzór nr 214. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki akcyjnej dotyczący: podwyższenia kapitału, zgłoszenia jedynego akcjonariusza, zmiany statutu, zmiany wysokości kapitału docelowego i złożenia sprawozdania finansowego 814 3. Wnioski o rejestrację i zmianę wpisów w rejestrze spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, instytucji gospodarki budżetowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, głównych oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji 829 Wzór nr 215. Wniosek o wpis spółdzielni 829 Wzór nr 216. Wniosek o wpis towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 844 Wzór nr 217. Wniosek o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego 850 4. Wnioski o wpis zaległości podatkowej, celnej i na rzecz ZUS oraz o zmianę tych wpisów 863 Wzór nr 218. Wniosek o wpis do rejestru podmiotu rejestrowego zaległości podatkowej, celnej lub na rzecz ZUS 863 Wzór nr 219. Wniosek o wykreślenie z rejestru zaległości podatkowej, celnej lub na rzecz ZUS 867 Wzór nr 220. Wniosek o wpis wzmianki o innej wierzytelności przysługującej wobec podmiotu rejestrowego 871 Wzór nr 221. Zgłoszenie wykreślenia innej wierzytelności 876 5. Wnioski o wpis do rejestru przekształcenia spółki, dłużnika niewypłacalnego oraz wpis zawieszenia działalności gospodarczej 881 Wzór nr 222. Wniosek o wpis informacji o przekształceniu spółki 881 Wzór nr 223. Przekształcenie przedsiębiorcy - załącznik do wniosku o pierwszy wpis spółki przekształconej do rejestru (dołączany do wniosku KRS-W3/KRS-W4) 892 Wzór nr 224. Wniosek o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych 896 Wzór nr 225. Wniosek o wpis wzmianki o zawieszeniu działalności gospodarczej 901 6. Wnioski o rejestrację fundacji, stowarzyszenia, organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego 905 Wzór nr 226. Wniosek o wpis fundacji prowadzącej działalność gospodarczą 905 Wzór nr 227. Wniosek o wpis zarejestrowanej już fundacji do rejestru przedsiębiorców 913 Wzór nr 228. Wniosek o wykreślenie fundacji z krajowego rejestru sądowego 919 Wzór nr 229. Wniosek o wykreślenie fundacji z rejestru przedsiębiorców (z pozostawieniem jej w krajowym rejestrze sądowym) 923 Wzór nr 230. Wniosek o wpis stowarzyszenia 927 Wzór nr 231. Wniosek o wpis organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego (izby gospodarczej, zrzeszenia, związku pracodawców, cechu, izby rzemieślniczej) 938 7. Wnioski o wpis do rejestru związku zawodowego i zakładu opieki zdrowotnej 948 Wzór nr 232. Wniosek o wpis związku zawodowego 948 Wzór nr 233. Wniosek o wpis samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z połączenia dwóch innych zakładów 956 8. Wnioski organizacji pożytku publicznego 964 Wzór nr 234. Wniosek o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego przez istniejącą fundację 964 Wzór nr 235. Wniosek o wpis osoby prawnej (klubu sportowego) prowadzącej działalność pożytku publicznego 970 Wzór nr 236. Wniosek o wpis zmiany w działalności organizacji pożytku publicznego 976 9. Wnioski o wpis europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółki europejskiej 985 Wzór nr 237. Wniosek o wpis europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych 985 Wzór nr 238. Wniosek o wpis spółki europejskiej 999 Wzór nr 239. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu warunków do utworzenia spółki europejskiej przez połączenie 1004 Wzór nr 240. Wniosek o rejestrację spółdzielni europejskiej 1010 10. Wnioski o wpis sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności jednostki, informacji o postępowaniu naprawczym 1021 Wzór nr 241. Wniosek o wpis skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1021
Rozdział IX. Pisma w postępowaniu "przymuszającym" do uaktualnienia danych w rejestrze 1026
Wzór nr 242. Pismo będące podstawą wszczęcia przez sąd z urzędu postępowania dotyczącego rejestru podmiotu 1026
Rozdział X. Pisma procesowe dotyczące postępowania rejestrowego przed sądem okręgowym 1031
Wzór nr 243. Wniosek o wpis partii politycznej do ewidencji 1031 Wzór nr 244. Zgłoszenie czasopisma do rejestru dzienników i czasopism 1034 Wzór nr 245. Wniosek o wpis do rejestru funduszu emerytalnego 1036
Kategoria: Handlowe
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-264-9973-9
Rozmiar pliku: 8,3 MB

BESTSELLERY

Kategorie: