Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7941-115-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2008
Rozmiar pliku:
4,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
19,99
Cena w punktach Virtualo:
1999 pkt.

Pełny opis

Książka jest prezentacją badań przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych na temat uwarunkowań wzrostu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Stanowi ona kontynuację rozważań na temat mechanizmów i źródeł wzrostu gospodarczego zawartych w publikacji wydawanej w CeDeWu. Na treść tamtej publikacji składają się głównie analizy teoretycznych i empirycznych aspektów szeroko rozumianego wzrostu. Nawiązuje ona do światowej debaty nad skutecznością polityki ekonomicznej, rolą systemu podatkowego, niezależnością banku centralnego, wpływem na wzrost gospodarczy inwestycji zagranicznych oraz procesów integracyjnych.

Z kolei, niniejsze opracowanie dotyczy bardziej szczegółowych aspektów, warunkujących wzrost gospodarczy. Autorzy starają się tu wyodrębnić czynniki kształtujące długookresową innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki, określić rolę pieniądza i czynników finansowych w procesach wzrostu, a także różnorodne zagrożenia i bariery jakie ograniczają możliwości ekspansji gospodarczej w Polsce i w Unii Europejskiej. Istotnym problemem dotyczącym procesów wzrostu w kontekście unijnym jest podejmowana w obydwu książkach problematyka skuteczności Strategii Lizbońskiej. Badania nad fenomenem wzrostu gospodarczego - pomimo ich dynamicznego w ostatnich latach rozwoju - nie dostarczają jednoznacznych odpowiedzi, wyjaśniających różnice jakie w tym względzie rysują się chociażby pomiędzy głównymi uczestnikami gospodarki światowej.

Z kolei, analizując gospodarki krajów Unii Europejskiej można zauważyć kształtowanie się tu tzw. europejskiego modelu wzrostu gospodarcze- go, charakteryzującego się wprawdzie dość dużą stabilnością, ale równocześnie niskim tempem, odbiegającym wyraźnie w dół od tempa obserwowanego w najbardziej dynamicznie rozwijających się krajach świata. W tym kontekście pojawia się pytanie, czy Polska, która zmierza do Unii Gospodarczej i Walutowej, a więc dalszego etapu integracji z gospodarką europejską, może liczyć na korzyści z tej integracji, przekładające się na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, czy też powinna raczej poszukiwać dla siebie szansy w prowadzeniu bardziej niezależnej polityki prowzrostowej.

Wzrost gospodarczy - pomimo pojawiających się zastrzeżeń co do jego adekwatności jako miary rozwoju cywilizacyjnego - wydaje się być wartością samą w sobie, decydującą w dłuższej perspektywie czasowej o miejscu poszczególnych państw oraz ugrupowań integracyjnych w gospodarce światowej, a także światowym układzie politycznym. Jak mało która kategoria ekonomiczna ogniskuje w sobie i odzwierciedla wszystkie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, tendencje oddziałujące w gospodarce i określające jej obecne oraz przyszłe perspektywy. Stąd tak znaczny nacisk na osiąganie zadowalających wskaźników wzrostu, tak powszechne zainteresowanie postępami na tym polu i tak daleko idące konsekwencje (w tym polityczne)w przypadku gdy osiągnięte postępy rozmijają się ze społecznymi oczekiwaniami.

Spis treści

Wprowadzenie

1. Nowe warunki przyspieszonego wzrostu gospodarczego Polski w ramach Unii Europejskiej
1.1. Przezwyciężanie różnic w rozwoju gospodarczym
1.2. Nowa dynamika wzrostu gospodarczego
1.3. Poprawa efektywności sektora rolnego
1.4. Budowa gospodarki opartej na wiedzy
Streszczenie/Summary
Bibliografia

2. Makroekonomiczne znaczenie bezrobocia długookresowego - analiza na przykładzie polskiej gospodarki
2.1. Trochę teorii
2.2. Okres trwania bezrobocia a szansę znalezienia pracy
2.3. Bezrobocie długookresowe w Polsce i jego redukcja
Streszczenie/Summary
Bibliografia

3. Główne czynniki niskiego tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro w latach 1999-2007
3.1. Wzrost gospodarczy w strefie euro w latach 1999-2007
3.2. Główne czynniki niskiego tempa wzrostu gospodarczego
3.2.1. Wykorzystanie zasobów pracy i wydajność pracy jako czynniki wzrostu gospodarczego w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych
3.2.2. Wzrost produktywności czynników wytwórczych (Total Factor Productirity)
Streszczenie/Summary
Bibliografia

4. Wydajność pedzemysłu i efekty wewnętrzne w regionach Europy
4.1. Tło teoretyczne
4.1.1. Homogeniczny efekt zewnętrzny
4.2. Cele, hipotezy, ograniczenia związane z brakiem danych statystycznych
4.3. Rozwinięcie analizy na region UE23
Streszczenie/Summary
Bibliografia

5. Polityka monetarna banku centralnego a inflacja i wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2001-2006
5.1. Podstawy teoretyczne
5.2. Procesy inflacyjne w Polsce w latach 2001-2006
5.3. Polityka banku centralnego a inflacja
5.4. Wpływ polityki banku centralnego na wzrost gospodarczy
Streszczenie/Summary
Bibliografia

6. Czynniki atrakcyjności północnoeuropejskiego modelu kapitalizmu. Implikacje dla Polski
6.1. Przegląd klasyfikacji modeli kapitalizmu
6.2. Państwo i społeczeństwo w nordyckim modelu kapitalizmu
6.3. Konkurencyjność gospodarek krajów skandynawskich
6.4. Swoboda gospodarcza w krajach północnoeuropejskiego modelu kapitalizmu
6.5. Jakość walut państw północnoeuropejskich i indeks globalizacji
6.6. Gospodarki oparte na wiedzy
6.7. Czynniki sukcesu krajów północnoeuropejskiego modelu kapitalizmu. Implikacje dla Polski
Streszczenie/Summary
Bibliografia

7. Rola funduszy strukturalnych w realizacji Strategii Lizbońskiej
7.1. Bariery w realizacji Strategii Lizbońskiej
7.2. Fundusze strukturalne instrumentem Strategii Lizbońskiej w krajach i regionach o najniższym poziomie rozwoju
7.3. Planowane wykorzystanie luudiis/v strukturalnych do realizacji celów Strategii Lizbońskiej w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

8. Polityka makroekonomiczna a wzrost gospodarczy w Polsce - stan dotychczasowy i perspektywy rozwojowe w świetle wybranych teorii
8.1. Determinanty wzrostu gospodarczego w Polsce w świetle nowoczesnych nurtów naukowo-badawczych - znaczenie oszczędności i akumulacji kapitału w procesie wzrostu gospodarczego
8.2. Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2000-2007 oraz jego perspektywy na najbliższe lata
8.3. Wpływ polityki makroekonomicznej na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2000-2007
8.4. Pożądane kierunki oddziaływania polityki ekonomicznej i ich ograniczenia
Streszczenie/Summary
Bibliografia.

9. Gospodarcze uwarunkowania polityki pieniężnej w Polsce w okresie transformacji
9.1. Uwarunkowania polityki pieniężnej NBP w latach 1990-1997
9.2. Uwarunkowania polityki pieniężnej NBP po roku 1998
Streszczenie/Summary
Bibliografia

10. Zmiany struktury oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce
10.1. Analiza sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce
10.2. Badanie struktury oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

11. Ocena konkurencyjności gospodarki Polski w raportach: The Global Competitiveness Report 2007-2008, Doing Business 2008 oraz The Lisbon Review: Measuring Europe's Progress in Reform
11.1. Otoczenie makroekonomiczne i innowacyjność gospodarki Polski w The Global Competitiveness Report 2007-2008
11.2. Biurokratyczne bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w Doing Business 2008
11.3. Liberalizacja procesów gospodarczych w Polsce w optyce The Lisbon Review2006: Measuring Europe's Progress in Reform
Streszczenie/Summary
Bibliografia

12. Potencjalne źródła produktywności pracy w Polsce (analiza wybranych czynników)
12.1. Wyniki pomiaru produktywności pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej i USA
12.2. Wybrane determinanty produktywności pracy
Streszczenie/Summary
Bibliografia

13. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce a wzrost gospodarczy
13.1. Przegląd literatury
13.2. Metodyka i wyniki badania
Streszczenie/Summary
Bibliografia

14. Budownictwo mieszkaniowe a koniunktura gospodarcza
14.1. Znaczenie budownictwa w gospodarce rynkowej i jego wpływ na koniunkturę gospodarczą
14.2 Koniunktura gospodarcza a rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

15. Zasoby pracy jako czynnik wzrostu gospodarczego w świetle sytuacji na polskim rynku pracy
15.1. Kształtowanie się wzrostu gospodarczego w ujęciu modelowym
15.2. Wzrost gospodarczy jako rezultat wzrostu nakładów pracy w gospodarce polskiej
Streszczenie/Summary
Bibliografia

16. Konkurencyjność eksportu Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE
16.1. Wymiana handlowa z krajami Unii
16.2. Konkurencyjność eksportu
Streszczenie/Summary
Bibliografia

17. Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Polski w okresie transformacji systemowej
17.1. Metodologia i źródła badań
17.2. Uwarunkowania i przyczyny napływu BIZ do Polski
17.3. Etapy napływu BIZ z UE w okresie transformacji systemowej
17.4. Struktura BIZ w Polsce
17.4.1. Struktura BIZ według kraju pochodzenia
17.4.2. Struktura BIZ według rodzajów 7 działalności (sektorów)
17.5. Skutki napływu BIZ do Polski
Streszczenie/Summary
Bibliografia

18. Zakłócenia w gospodarce wywołane funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych. Polska a inne kraje
18.1. Rola SSE w gospodarce
18.2. Zachęty dla inwestorów oferowane w SSE
18.3. Dysfunkcje gospodarcze wywołane przez SSE
Streszczenie/Summary
Bibliografia

19. Finanasowe determinanty rozwoju i wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
19.1. Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw
19.2. Analiza dostępności wybranych źródeł finansowania sektora MSP w Polsce
19.3. Zadłużenie sektora MSP w latach 2005-2006
19.3.1. Kredyt bankowy
19.3.2. Leasing
19.3.3. Faktoring
19.3.4. Fundusze venture capital
19.3.5. Fundusze wspólnotowe
19.3.6. Franchising (franczyza)
Streszczenie/Summary
Bibliografia

20. Polityka stymulowania inwestycji zagranicznych w sektorach wysokich technologii jako narzędzie podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki
20.1. Innowacyjność polskiej gospodarki
20.2. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce pod względem zaawansowania technologicznego
20.3.Charakterystyka rozwiązań kształtujących napływ i strukturę bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski
20.4. Wnioski z opracowania i rekomendacje w zakresie polityki stymulowania napływu inwestycji zagranicznych
Streszczenie/Summary
Bibliografia

21. Kurs walutowy a wzrost gospodarczy w strefie euro
21.1. Kurs walutowy jako kanał transmisji impulsów pieniężnych
21.2. Czynniki kształtujące kurs euro w latach 1999-2007
21.3 Kształtowanie kursu walutowego a wzrost gospodarczy w strefie euro w latach 1999-2007
Streszczenie/Summary
Bibliografia

22. Porównanie obciążeń podatkowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
22.1. Rodzaje i wysokość obowiązujących w Polsce podatków
22.2. Porównanie obciążeń podatkowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Streszczenie/Summary
Bibliografia

23. Niedopasowanie strukturalne w przekroju zawodowym w Polsce - analiza na podstawie krzywej Beveridge'a
23.1. Pojęcie krzywej Beveridge'a
23.2. Pojęcie i klasyfikacja zawodów
23.3. Niedopasowania bezrobotnych i wolnych miejsc pracy w przekroju zawodowym w Polsce
Sireszczenie/Summary
Bibliografia

24. Jakość środowiska naturalnego a wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1990-2005
24.1. Rola pomiaru wskaźnikowego stanu środowiska naturalnego w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
24.2. Kryteria i sposób doboru wskaźników cząstkowych oraz wyznaczenie syntetycznego miernika stanu środowiska
24.3. Związki pomiędzy zmianami tempa wzrostu gospodarczego a stanem środowiska naturalnego w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

BESTSELLERY