Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie - ebook

Wydawnictwo:
Data wydania:
Wrzesień 2020
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Pobierz fragment
59,00

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie - ebook

Osiemnaste wydanie podręcznika zostało zmienione, uzupełnione i poszerzone. Uszczegółowiono kwestie funkcji wewnętrznych prawa międzynarodowego. Pozwalają one bowiem państwu przenieść jego zobowiązania międzynarodowe na grunt krajowy, aby po ich implementacji mogły stać się częścią wewnętrznego porządku prawnego. Uzupełniono rozważania na temat pozycji prawnej głowy państwa w stosunkach międzynarodowych. Podkreślono, że owa sytuacja nie jest uregulowana przez prawo międzynarodowe. Poszerzono ponadto rozważania dotyczące statusu prawnego Arktyki.

W książce uzupełniono literaturę przedmiotu o najnowsze publikacje dotyczące tematyki podręcznika oraz wykorzystano nowe akty prawa międzynarodowego i polskiego prawa wewnętrznego.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także osób zainteresowanych tą dziedziną prawa, m.in. polityków i dziennikarzy.

Spis treści

Słowo wstępne 13

Przedmowa do czwartego wydania 15

Wykaz skrótów 17

Rozdział I

Zagadnienia ogólne 19

1. Pojęcie prawa międzynarodowego 19

1.1. Definicja prawa międzynarodowego 19

1.2. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne 21

1.3. Nazwa prawa międzynarodowego 22

2. Funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego 23

3. Stosunki międzynarodowe, czyli obrót międzynarodowy 25

4. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego 27

4.1. Uwagi ogólne 27

4.2. Tworzenie prawa międzynarodowego (brak ustawodawcy) 27

4.3. Przymus w prawie międzynarodowym (brak zorganizowanego

aparatu przymusu) 28

4.4. Brak obowiązkowego sądownictwa międzynarodowego 30

4.5. Stosowanie prawa międzynarodowego i jego moc wiążąca 30

5. Struktura i charakter norm współczesnego prawa międzynarodowego 31

6. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne. Stosowanie prawa

międzynarodowego wewnątrz państwa 34

6.1. Uwagi ogólne 34

6.2. Dualizm i monizm 35

6.3. Obowiązek dostosowania prawa wewnętrznego do prawa

międzynarodowego 37

6.4. Sposoby harmonizacji prawa wewnętrznego z międzynarodowymi

zobowiązaniami 38

6.5. Miejsce prawa wewnętrznego w stosunkach międzynarodowych 41

6.6. Komplementarność wewnętrznego i międzynarodowego porządku

prawnego 43

6 Spis treści

Rozdział II

Rozwój prawa międzynarodowego 45

1. Uwagi ogólne 45

2. Początki prawa międzynarodowego 46

3. Ukształtowanie systemu prawa międzynarodowego 47

4. Prawo międzynarodowe w okresie kapitalizmu 49

5. Okres współistnienia państw o różnych ustrojach społeczno-politycznych 54

5.1. Okres międzywojenny i druga wojna światowa 54

5.2. Okres po drugiej wojnie światowej 59

Rozdział III

Źródła prawa międzynarodowego 69

1. Pojęcie źródeł prawa międzynarodowego 69

1.1. Różne znaczenia tego terminu 69

1.2. Artykuł 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

a źródła prawa międzynarodowego 70

1.3. Współczesne źródła prawa międzynarodowego 73

1.4. Środki pomocnicze do stwierdzania istnienia norm

prawa międzynarodowego 74

2. Umowa międzynarodowa 76

2.1. Uwagi ogólne 76

2.2. Zawieranie umów międzynarodowych 83

2.3. Obowiązywanie umowy międzynarodowej. Ważność 90

2.4. Zakres czasowy obowiązywania i stosowania umowy międzynarodowej

(od kiedy do kiedy) 94

2.5. Zakres podmiotowy obowiązywania umowy międzynarodowej

(kogo umowa międzynarodowa obowiązuje) 101

2.6. Zakres terytorialny obowiązywania i stosowania umowy międzynarodowej 103

2.7. Zakres rzeczowy (przedmiotowy) obowiązywania

umowy międzynarodowej. Zastrzeżenia 104

2.8. Interpretacja (wykładnia) umowy międzynarodowej 106

3. Prawo zwyczajowe 110

4. Uchwały prawotwórcze (normatywne) organizacji międzynarodowych 121

5. Kodyfikacja prawa międzynarodowego 126

Rozdział IV

Podmioty prawa międzynarodowego 131

1. Uwagi ogólne 131

2. Państwo 134

2.1. Pojęcie i istota państwa 134

2.2. Powstanie i upadek państwa 137

2.3. Ciągłość (identyczność) i sukcesja państw 141

3. Państwo w stosunkach międzynarodowych 144

3.1. Suwerenność i kompetencja własna państw 144

3.2. Zasada nieinterwencji 147

3.3. Równość państw i ich immunitet jurysdykcyjny 149

Spis treści 7

4. Rodzaje państw 152

4.1. Państwa jednolite i złożone 152

4.2. Państwa śródlądowe, państwa o niekorzystnym położeniu geograficznym

i państwa archipelagowe 153

4.3. Państwa trwale neutralne 154

5. Podmioty prawa międzynarodowego inne niż państwa 156

6. Uznanie międzynarodowe 167

Rozdział V

Stosunki, zdarzenia i akty (czynności) prawnomiędzynarodowe 175

1. Stosunki prawnomiędzynarodowe 175

2. Zdarzenia prawnomiędzynarodowe 176

3. Akty (czynności) prawnomiędzynarodowe 177

4. Akty jednostronne państw 184

Rozdział VI

Odpowiedzialność międzynarodowa 189

1. Uwagi ogólne 189

2. Odpowiedzialność państwa 191

3. Odpowiedzialność jednostek 195

Rozdział VII

Terytorium 199

1. Uwagi ogólne 199

2. Terytorium państwowe 200

3. Zwierzchnictwo terytorialne 202

4. Szczególne ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego 204

5. Nabycie terytorium państwowego 206

5.1. Nabycie pierwotne 206

5.2. Nabycie pochodne 208

5.3. Zmiany terytorialne a obywatelstwo ludności 209

5.4. Zakaz użycia siły i prawo narodów do samostanowienia

a zmiany terytorialne 210

6. Granice 211

6.1. Uwagi ogólne 211

6.2. Granice Polski 214

7. Rzeki 217

8. Obszary podbiegunowe 220

Rozdział VIII

Międzynarodowe prawo morza 223

1. Uwagi ogólne 223

2. Obszary morskie – klasyfikacja 225

3. Statki morskie 227

4. Morskie wody wewnętrzne 232

5. Wody archipelagowe 235

8 Spis treści

6. Morze terytorialne 236

7. Morska strefa przyległa 240

8. Strefa wyłącznego rybołówstwa 241

9. Szelf kontynentalny 242

10. Strefa ekonomiczna 244

11. Morze pełne 246

12. Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej 253

13. Cieśniny i kanały morskie 254

13.1. Cieśniny 254

13.2. Kanały morskie 257

14. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie korzystania z obszarów morskich

i ochrony środowiska morskiego 258

Rozdział IX

Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne 263

1. Uwagi ogólne 263

2. Przestrzeń powietrzna 265

3. Statki powietrzne 267

4. Międzynarodowa żegluga powietrzna 270

5. Prawo kosmiczne 273

Rozdział X

Ludność państwa 279

1. Uwagi ogólne 279

2. Obywatelstwo 280

3. Traktowanie cudzoziemców 286

4. Międzynarodowy ruch osobowy 288

5. Ekstradycja i azyl 290

6. Ochrona grup ludzkich i praw człowieka 293

7. Uchodźcy 297

Rozdział XI

Prawo dyplomatyczne i konsularne 299

1. Uwagi ogólne 299

2. Stosunki i służba dyplomatyczna 300

2.1. Źródła prawa dyplomatycznego 300

2.2. Ustanowienie i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych 302

2.3. Funkcje misji dyplomatycznej 302

2.4. Członkowie misji dyplomatycznej 304

2.5. Przywileje i immunitety dyplomatyczne 309

2.6. Treść (zakres przedmiotowy) przywilejów i immunitetów

dyplomatycznych 311

2.7. Osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych

(zakres podmiotowy) 313

2.8. Zakres czasowy obowiązywania przywilejów i immunitetów 314

2.9. Zakres terytorialny obowiązywania przywilejów i immunitetów 314

Spis treści 9

2.10. Obowiązek członków misji wobec państwa przyjmującego 315

2.11. Pomieszczenia misji dyplomatycznej 315

2.12. Misje specjalne 316

3. Stosunki i służba konsularna 317

3.1. Źródła prawa konsularnego 317

3.2. Ustanowienie i utrzymywanie stosunków konsularnych 318

3.3. Funkcje konsularne 319

3.4. Członkowie urzędu konsularnego 321

3.5. Przywileje i immunitety konsularne 322

3.6. Treść (zakres przedmiotowy) przywilejów i immunitetów konsularnych 323

3.7. Osoby korzystające z przywilejów i immunitetów konsularnych 324

3.8. Zakres czasowy obowiązywania przywilejów i immunitetów konsularnych 325

3.9. Zakres terytorialny obowiązywania przywilejów i immunitetów

konsularnych 325

3.10. Pomieszczenia i archiwa konsularne 325

Rozdział XII

Organizacje międzynarodowe 327

1. Uwagi ogólne 327

2. Organizacja Narodów Zjednoczonych 338

2.1. Podstawy prawne i istota ONZ 338

2.2. Członkostwo w ONZ 341

2.3. Cele i zasady ONZ 343

2.4. Struktura organizacyjna ONZ 345

2.5. Zgromadzenie Ogólne 346

2.6. Rada Bezpieczeństwa 349

2.7. Rada Gospodarcza i Społeczna 352

2.8. Rada Powiernicza 353

2.9. Sekretariat 354

2.10. Misje pokojowe 355

2.11. Działalność ONZ 356

3. Organizacje wyspecjalizowane 358

4. Organizacje regionalne 359

4.1. Organizacja Państw Amerykańskich 359

4.2. Liga Państw Arabskich 360

4.3. Unia Afrykańska 361

5. Organizacje wojskowe 362

5.1. Karta Narodów Zjednoczonych a przymierza 362

5.2. Pakt Północnoatlantycki 363

6. Rada Europy 364

7. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) 366

Rozdział XIII

Umowy i organizacje gospodarcze 369

1. Uwagi ogólne 369

2. Dwustronne umowy gospodarcze 370

10 Spis treści

3. Organizacje gospodarcze 374

3.1. Rola ONZ w rozwiązywaniu problemów gospodarczych 374

3.2. Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu 375

3.3. Światowa Organizacja Handlu 377

3.4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 378

3.5. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 380

Rozdział XIV

Załatwianie sporów międzynarodowych 383

1. Uwagi ogólne 383

2. Rokowania (negocjacje) 387

3. Dobre usługi i pośrednictwo (mediacja) 387

4. Komisje śledcze 389

5. Koncyliacja 390

6. Postępowanie przed organami Narodów Zjednoczonych 391

7. Arbitraż (sądownictwo polubowne) 393

8. Sądownictwo międzynarodowe 396

8.1. Uwagi ogólne 396

8.2. Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej 397

8.3. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości 397

8.4. Międzynarodowy Trybunał Karny 405

8.5. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza 407

9. Środki odwetowe 407

Rozdział XV

Prawo przeciwwojenne 411

1. Uwagi ogólne 411

2. Zakaz agresji 411

3. Definicja agresji 415

4. Bezpieczeństwo zbiorowe 418

Rozdział XVI

Prawo konfliktów zbrojnych 425

1. Uwagi ogólne 425

1.1. Pojęcie wojny i konfliktu zbrojnego 425

1.2. Pojęcie prawa wojennego i jego obowiązywanie 426

1.3. Stosowanie prawa wojennego w konfliktach zbrojnych niemających

charakteru międzynarodowego 428

1.4. Źródła prawa wojennego 429

1.5. Obszar wojny i teatr wojny 431

2. Początek wojny 432

3. Wojna lądowa 433

3.1. Siły zbrojne – skład 433

3.2. Kroki nieprzyjacielskie 435

3.3. Ochrona ofiar wojny 438

3.4. Okupacja wojenna 441

Spis treści 11

4. Wojna morska 444

4.1. Uwagi ogólne 444

4.2. Morskie siły zbrojne 444

4.3. Akty walki 445

4.4. Ochrona chorych, rannych i rozbitków 446

4.5. Akty wrogie 446

5. Wojna powietrzna 448

5.1. Uwagi ogólne 448

5.2. Siły zbrojne 448

5.3. Akty walki 449

6. Zakończenie wojny 450

7. Neutralność w wojnie 452

Materiały do poznania prawa międzynarodowego 455

Skorowidz 461

Kategoria: Międzynarodowe
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-8223-437-4
Rozmiar pliku: 3,8 MB

BESTSELLERY

Kategorie: