Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3586-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2012
Rozmiar pliku:
9,2 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
49,00
Cena w punktach Virtualo:
4900 pkt.

Pełny opis

Niniejsza publikacja została opracowana przez adwokatów i prawników specjalizujących się w zakresie prawa ochrony zdrowia.
Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej to prawdziwa rewolucja w organizacji i funkcjonowaniu służby zdrowia, Niniejsza książka stanowi przewodnik dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, która stoi przed niełatwym zadaniem przeprowadzenia zmian wymaganych przez przepisy i dostosowania prowadzonej działalności do nowej rzeczywistości prawnej.
Publikacja omawia m.in. zagadnienia związane z: funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, przekształceniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, w tym z przekształceniem szpitali klinicznych, finansowaniem podmiotów leczniczych ze środków publicznych. Książka przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za kierowanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą-dyrektorów, menedżerów oraz pracowników organów rządowych i samorządowych, będących podmiotami tworzącymi samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podejmujących decyzje w zakresie ich przekształceń w spółki kapitałowe.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Rozdział 1. Podmioty lecznicze w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej
[Mirosław Narolski] 15
1. Przedsiębiorca jako podmiot leczniczy 20
2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 21
3. Jednostki budżetowe 22
4. Instytuty badawcze 23
5. Fundacje i stowarzyszenia 25
6. Kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe 25
7. Uczelnie medyczne 27
8. Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego 28
9. Podmioty wykonujące działalność leczniczą jako praktykę zawodową 29
Aneks 32
Wzór umowy spółki partnerskiej lekarzy. Umowa spółki partnerskiej 32
Rozdział 2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej [Jakub Goździkowski] 34
1. Pojęcie zakładu opieki zdrowotnej 34
2. Powstanie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 36
3. Kierownik i kadra kierownicza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 38
4. Rada społeczna 39
5. Zasady funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Mienie zakładu 39
6. Ujemny wynik finansowy 42
7. Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 44
8. Likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 48
9. Świadczenia komercyjne 51
Rozdział 3. Rejestry podmiotów wykonujących działalność leczniczą [Mirosław Narolski] 53
1. Obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 53
2. Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 55
3. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 57
4. Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym 58
5. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 60
6. Dwa tryby postępowania rejestrowego 61
7. Elektroniczna forma wniosku rejestrowego 62
8. Wniosek o wpis do rejestru podmiotu wykonującego działalność leczniczą 62
9. Treść wniosku rejestrowego o wpis podmiotu leczniczego 63
10. Treść wniosku o rejestrację praktyki zawodowej lekarzy i pielęgniarek 65
11. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty 65
12. Postępowanie rejestrowe 67
13. Obowiązek zgłaszania zmian 70
14. Wykreślenie wpisu z rejestru 71
Aneks. Wzór oświadczenia załączonego do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 74
Rozdział 4. Podmioty lecznicze utworzone przez uczelnie medyczne (szpitale kliniczne) [Karolina Kołakowska] 75
1. Uczelnia medyczna w ustawie o działalności leczniczej 76
2. Obowiązki dostosowawcze 78
3. Formy prowadzenia działalności leczniczej przez publiczne uczelnie medyczne 78
4. Uczelniana spółka kapitałowa 79
5. Obowiązki w zakresie dydaktyki 79
6. Uczelniane samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 81
7. Skutki pozbawienia uczelnianego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej statusu przedsiębiorcy 81
8. Przekształcenie uczelnianego zakładu opieki zdrowotnej w uczelnianą spółkę kapitałową 82
9. Podmioty uprawnione do podjęcia decyzji o przekształceniu 83
10. Obligatoryjne przekształcenie w spółkę kapitałową 84
11. Likwidacja uczelnianego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 85
12. Połączenie uczelnianych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 86
13. Czasowe zaprzestanie działalności uczelnianego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 88
14. Działalność dydaktyczna podmiotów leczniczych 88
15. Umowa udostępnienia 89
16. Obowiązek przekazywania środków na prace dydaktyczne i badawcze 91
17. Ordynator i lekarz kierujący 92
18. Kontrola i nadzór 93
Rozdział 5. Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą [Mirosław Narolski] 95
1. Cele finansowane ze środków publicznych 95
2. Programy zdrowotne i promocja zdrowia 96
3. Szczególny charakter środków publicznych przyznanych na realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia oraz remonty i inwestycje 99
4. Inne cele finansowane ze środków publicznych 101
5. Środki unijne 101
6. Umowa na realizację zadań ze środków publicznych 103
7. Finansowanie w drodze dotacji zadań podmiotów wykonujących działalność leczniczą 104
8. Dyscyplina finansów publicznych 106
Rozdział 6. Zasady subkontraktowania świadczeń zdrowotnych [Anna Gąsecka] 108
1. Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 108
2. Podmioty lecznicze objęte regulacją 108
3. Przesłanki dopuszczalności udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne 110
4. Procedura udzielania zamówienia 112
5. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych 117
Aneks 120
1. Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 120
2. Przykładowy formularz oferty na udzielenie świadczeń zdrowotnych 121
3. Przykładowy regulamin pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 122
4. Oświadczenie członka komisji 126
5. Przykładowa umowa o świadczenie usług zdrowotnych 127
Rozdział 7. Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów medycznych od odpowiedzialności cywilnej i z tytułu zdarzeń medycznych [Marcin Drewicz] 133
1. Zakres podmiotowy obowiązku ubezpieczenia 133
2. Zakres przedmiotowy obowiązku ubezpieczenia 134
3. Powstanie obowiązku ubezpieczenia 136
4. Postępowanie likwidacyjne w razie ubezpieczenia OC obejmującego szkody będące następstwem udzielania lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego 138
5. Skutki prawne braku terminowego opłacania składek ubezpieczenia 141
6. Sumy gwarancyjne 142
7. Dobrowolne ubezpieczenie OC 146
8. Kontrola spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC 147
9. Sankcje za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC 148
Rozdział 8. Zdarzenia medyczne [Dorota Brzezińska-Grabarczyk] 150
1. Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych 152
2. Etap pierwszy - postępowanie w przedmiocie ustalenia zdarzenia medycznego 155
2.1. Zawieszenie i umorzenie postępowania przed wojewódzką komisją 160
2.2. Zaskarżanie orzeczeń wojewódzkiej komisji 161
2.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji 161
3. Etap drugi - ustalanie wysokości odszkodowania 162
3.1. Koszty postępowania przed wojewódzką komisją 165
3.2. Konsekwencje ustalenia wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia w postępowaniu przed wojewódzką komisją dla odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego prowadzącego szpital 166
4. Porównanie procedury dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przed wojewódzką komisją i przed sądem powszechnym 169
Rozdział 9. Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem podmiotów leczniczych [Anna Gąsecka] 170
1. Ogólne warunki przeprowadzania kontroli 171
2. Szczególne uprawnienia kontrolne podmiotów prowadzących rejestr podmiotów leczniczych 181
3. Uprawnienia kontrolne ministra do spraw zdrowia 186
4. Uprawnienia kontrolne podmiotu tworzącego 191
5. Szczegółowe warunki kontroli przez ministra do spraw zdrowia i przez organ tworzący 192
6. Kontrola wykonywana przez podmiot przekazujący środki publiczne 195
Aneks 197
1. Zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych 197
2. Zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli 198
3. Sprzeciw wobec czynności kontrolnych 199
4. Odwołanie od decyzji administracyjnej 201
Rozdział 10. Przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej [Dorota Brzezińska-Grabarczyk] 203
1. Podjęcie decyzji o przekształceniu 203
2. Wybór rodzaju spółki, w którą przekształca się samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 206
3. Czynności przygotowawcze 206
4. Organ dokonujący przekształcenia 209
5. Tryb przekształcenia 209
6. Umowa (statut) spółki 211
7. Wysokość kapitału zakładowego spółki 212
8. Skutki przekształcenia 214
9. Przekształcenie kilku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w jedną spółkę 214
10. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - art. 299 k.s.h. 216
Aneks 219
1. Formularz KRS-W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 219
2. Formularz KRS-WE - Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru 224
3. Formularz KRS-WH - Sposób powstania podmiotu 226
4. Formularz KRS-WK - Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki 228
5. Formularz KRS-WM - Przedmiot działalności 234
6. Lista wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 236
7. Oświadczenie członka zarządu 236
8. Oświadczenie zarządu spółki w sprawie pokrycia kapitału zakładowego 237
9. Oświadczenie zarządu spółki w sprawie adresu siedziby spółki 237
10. Wzór podpisu członka zarządu 238
Rozdział 11. Regulacje w zakresie prawa pracy [Karolina Kołakowska] 239
1. Czas pracy 239
2. Równoważny rozkład czasu pracy 242
3. Indywidualny rozkład czasu pracy w systemie równoważnego czasu pracy 243
4. System równoważnego czasu pracy a godziny nadliczbowe i dni wolne od pracy 243
5. Praca zmianowa 244
6. Dyżur medyczny 245
7. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych 248
8. Kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą 248
9. Zatrudnienie w podmiocie leczniczym utworzonym przez uczelnię medyczną 251

BESTSELLERY