Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie - aspekty prawne - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie - aspekty prawne - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-0923-3
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
3,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
104,00
Cena w punktach Virtualo:
10400 pkt.

Pełny opis

  • Niniejsza publikacja przedstawia problematykę powoływania, kompetencji i funkcjonowania rady nadzorczej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb praktyki. Autorzy skoncentrowali się na przedstawieniu zagadnień dotyczących kształtowania składu osobowego wskazanego organu, ustawowych i statutowych kompetencji rady oraz problematyki jej funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji posiedzeń rady i procesu podejmowania przez nią uchwał. Opracowanie jest uzupełnione o zarys problematyki odpowiedzialności członków rady, w którym została ukazana granica pomiędzy zachowaniem dozwolonym a prowadzącym do odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej.
  • Podręcznik zawiera kilkadziesiąt wzorów dokumentów korporacyjnych, w tym wzory statutu spółki akcyjnej i regulaminu rady nadzorczej, które mogą być wykorzystywane zarówno w spółce publicznej, jak i prywatnej. Wzory te powinny usprawnić pracę rady nadzorczej, zwłaszcza takiej, która nie korzysta ze stałego doradztwa prawników specjalistów prawa handlowego.
  • Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób niebędących prawnikami albo prawników niespecjalizujących się w prawie spółek handlowych. Podręcznik może być także pomocniczo wykorzystywany podczas zajęć poświęconych ładowi korporacyjnemu na wydziałach prawa, ekonomii i zarządzania.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
Rozdział I Nadzór w spółce akcyjnej 13
1. Nadzór a kontrola 13
2. Uprawnienia rady nadzorczej do informacji o spółce 15
3. Sposoby wykonywania zadań przez radę nadzorczą 17
3.1. Kolegialny nadzór i indywidualna kontrola 17
3.2. Komórki kontrolne rady nadzorczej 20
3.3. Eksperci zewnętrzni 25
Rozdział II Kształtowanie składu osobowego rady nadzorczej 27
1. Uwagi wstępne 27
2. Zdolność do pełnienia funkcji członka rady 28
3. Pożądane cechy członka rady 37
4. Liczba członków rady 42
5. Powoływanie i odwoływanie członków rady 45
6. Kadencja i mandat 54
7. Wynagrodzenie 62
Rozdział III Kompetencje rady nadzorczej 67
1. Uwagi wstępne 67
2. Ocena rocznych sprawozdań spółki oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty 72
3. Kształtowanie składu zarządu 80
4. Ustalanie wynagrodzenia członków zarządu 84
5. Reprezentowanie spółki w umowach i sporach pomiędzy
spółką a członkiem jej zarządu 89
6. Wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej 92
7. Uchwalanie lub zatwierdzanie regulaminu zarządu 94
8. Zwoływanie walnego zgromadzenia 95
9. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia 98
10. Wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy 101
11. Pozostałe kompetencje rady nadzorczej 104
Rozdział IV Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą 111
1. Uwagi wstępne 111
2. Podejmowanie przez radę nadzorczą uchwał na posiedzeniu 112
3. Podejmowanie przez radę nadzorczą uchwał poza posiedzeniem 134
Rozdział V Odpowiedzialność członków rady nadzorczej (zarys problematyki) 141
1. Odpowiedzialność cywilna 141
2. Odpowiedzialność karna 155
3. Odpowiedzialność administracyjna 168
WZORY
1. Statut 175
2. Regulamin rady nadzorczej 183
3. Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej oraz dodatkowe oświadczenia kandydata na członka rady nadzorczej 195
4. Oświadczenie zawierające wskazanie danych kontaktowych 197
5. Wniosek o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej 198
6. Zaproszenie na posiedzenie rady nadzorczej 199
7. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w posiedzeniu rady nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 200
8. Karta do głosowania tajnego 201
9. Protokół z posiedzenia rady nadzorczej 202
10. Zawiadomienie o głosowaniu poza posiedzeniem rady nadzorczej w trybie pisemnym 204
11. Protokół z głosowania poza posiedzeniem rady nadzorczej - tryb pisemny 206
12. Zawiadomienie o głosowaniu poza posiedzeniem rady nadzorczej przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 207
13. Protokół z głosowania poza posiedzeniem rady nadzorczej przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 209
14. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej 210
15. Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej 211
16. Uchwała w sprawie utworzenia komitetu audytu 212
17. Uchwała w sprawie delegowania członka rady nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych 214
18. Uchwała w sprawie przygotowania opinii 215
19. Uchwała w sprawie oceny sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty 216
20. Uchwała w sprawie oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki 218
21. Uchwała w sprawie oceny pracy rady nadzorczej 222
22. Uchwała w sprawie sprawozdania z działalności rady nadzorczej 226
23. Uchwała w sprawie powołania prezesa zarządu 228
24. Uchwała w sprawie odwołania członka zarządu 229
25. Uchwała w sprawie zawieszenia w czynnościach członka zarządu 230
26. Uchwała w sprawie delegowania członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu 231
27. Uchwała w sprawie przywrócenia w czynnościach zawieszonego członka zarządu 232
28. Uchwała w sprawie umów z członkami zarządu 233
29. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udział członka zarządu w spółce konkurencyjnej 234
30. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu zarządu 235
31. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu rady nadzorczej 236
32. Uchwała w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 237
33. Uchwała w sprawie zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia 238
34. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku zarządu do walnego zgromadzenia 239
35. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy 240
36. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym 241
37. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie prokury 242
38. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 243
39. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 244
40. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu ekonomiczno-finansowego 245
41. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 246
Bibliografia 247
Indeks rzeczowy 253

BESTSELLERY