Facebook - konwersja
Pobierz fragment

System rachunkowości finansowej. Zasady pomiaru, ewidencji i prezentacji - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Data wydania:
Listopad 2020
Pobierz fragment
84,00
Cena w punktach Virtualo:
8400 pkt.

System rachunkowości finansowej. Zasady pomiaru, ewidencji i prezentacji - ebook

Książka opisuje i objaśnia system rachunkowości finansowej przedsiębiorstwa w sposób całościowy i zintegrowany. Ujęcie całościowe oznacza prezentację wszystkich elementów systemu, począwszy od jego teoretycznych podstaw, które stanowią fundament wymaganych w praktyce regulacji prawnych i środowiskowych, poprzez zasady pomiaru i ewidencji księgowej skutków finansowych zdarzeń gospodarczych, kończąc na zasadach ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Podejście zintegrowane do systemu rachunkowości finansowej oznacza wskazanie powiązań między zasadami pomiaru i ewidencją księgową zdarzeń gospodarczych oraz prezentacją ich skutków finansowych w sprawozdaniu finansowym.

Zagadnienia zawarte w publikacji są analizowane według schematu: zasady pomiaru – zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym – ewidencja.

Ico_Gray_17.gif [486 B] W publikacji omówiono:

  • podstawy rachunkowości finansowej – wyjaśniono istotę systemu rachunkowości, a także ogólne zasady pomiaru i prezentacji podstawowych kategorii finansowych oraz podstawy ewidencji księgowej;
  • szczegółowe zasady pomiaru, prezentacji i ewidencji typowych kategorii systemu rachunkowości – wskazano określone kategorie bilansowe oraz kategorie rachunku zysków i strat;
  • podatki i zasady ich ujmowania w systemie rachunkowości.

Opracowanie może stanowić źródło inspiracji do modyfikacji funkcjonujących w przedsiębiorstwach rozwiązań księgowych i sprawozdawczych.

Autorzy, od wielu lat łączący działalność naukowo-dydaktyczną z praktyką, koncentrują się m.in. na przedstawieniu:

  • ujęcia sprawozdawczego, rozumianego jako pomiar i prezentacja. Takie podejście pozwala zmierzyć, a następnie odnieść skutki finansowe omawianych transakcji i zdarzeń gospodarczych bezpośrednio do poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, jakimi są bilans oraz rachunek zysków i strat;
  • kluczowych elementów systemu rachunkowości finansowej, omówionych w kontekście teoretycznych założeń, a jednocześnie głęboko osadzonych w praktyce;
  • zagadnień teoretycznych i ich praktycznych rozwiązań na przykładach oraz poglądowych ilustracjach, dzięki którym Czytelnik może łatwo śledzić tok rozumowania, rozwijać umiejętności warsztatowe i dokonywać uzasadnionych wyborów metodycznych;
  • rozwiązania, które wdrożyli podczas realizacji projektów z zakresu rachunkowości w wielu polskich przedsiębiorstwach różnych branż.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, służb ekonomiczno-księgowych, pracowników działów kadr i płac, menedżerów, przedsiębiorców. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów kierunków rachunkowość, finanse, zarządzanie.

Spis treści

Wykaz stosowanych skrótów ...................................................................................... 11
Wstęp ............................................................................................................................... 13
Część I. PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ
Rozdział 1. Pojęcie i istota rachunkowości .............................................. 19
1.1. Cele, zadania i funkcje rachunkowości .............................................................. 19
1.2. Użytkownicy informacji ....................................................................................... 25
1.3. Nadrzędne zasady rachunkowości ...................................................................... 30
Rozdział 2. Podstawowe kategorie finansowe i ogólne zasady ich pomiaru w rachunkowości ................................. 43
2.1. Rachunkowość jako system pomiaru rzeczywistości gospodarczej ............... 43
2.2. Podstawowe kategorie pomiaru systemu rachunkowości a sprawozdania finansowe ....................................... 47
2.2.1. Aktywa i zobowiązania jako podstawowe kategorie pomiaru sytuacji finansowe ............................................... 47
2.2.2. Przychody i koszty jako podstawowe kategorie pomiaru rentowności .................. 55
2.3. Ogólne zasady wyceny bilansowej oraz pomiaru dokonań ............................. 59
2.3.1. Pomiar sytuacji finansowej a pomiar dokonań .................................... 59
2.3.2. Wycena wstępna aktywów i pasywów a ich wycena na dzień bilansowy ............... 63
2.3.3. Zasady pomiaru przychodów i kosztów ............................................... 78
Rozdział 3. Ogólne zasady sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego ........ 82
3.1. Istota i cel sprawozdania finansowego ............................................................... 82
3.2. Składniki sprawozdania finansowego i ich charakterystyka ........................... 84
3.2.1. Bilans ......................................................................................................... 84
3.2.2. Rachunek zysków i strat .......................................................................... 89
3.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych ...................................................... 91
3.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym ................................................ 92
3.2.5. Informacja dodatkowa ............................................................................ 93
3.3. Model sprawozdawczości finansowej według polskiego prawa bilansowego ..... 94
Rozdział 4. Ewidencja księgowa ........................................................ 109
4.1. Zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich klasyfikacja .................................. 109
4.2. Teoria konta i podwójnego zapisu księgowego ................................................. 116
4.2.1. Istota konta księgowego .......................................................................... 116
4.2.2. Zasada podwójnego zapisu księgowego ................................................ 117
4.2.3. Klasyfikacja kont ...................................................................................... 119
4.3. Kontrola procesu rejestracji operacji gospodarczych i poprawianie błędnych zapisów księgowych .............................. 125
4.4. Zakładowy plan kont ............................................................................................ 130
4.4.1. Istota, cele i zadania planu kont ............................................................. 130
4.4.2. Budowa tradycyjnego planu kont .......................................................... 132
4.4.3. Przykładowy plan kont – zespoły kont i ich opis ................................. 135
4.5. Ujęcie ewidencyjne – przykładowe rozwiązania .............................................. 138
Część II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POMIARU, PREZENTACJI I EWIDENCJI TYPOWYCH KATEGORII SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI
Rozdział 5. Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe ....................... 145
5.1. Definiowanie pojęć ............................................................................................... 145
5.1.1. Rzeczowe aktywa trwałe ......................................................................... 145
5.1.2. Wartości niematerialne i prawne ........................................................... 148
5.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru ............................................................................. 150
5.2.1. Środki trwałe ............................................................................................ 150
5.2.2. Wartości niematerialne i prawne ........................................................... 164
5.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym ............................................. 168
5.3.1. Środki trwałe ............................................................................................ 168
5.3.2. Wartości niematerialne i prawne ........................................................... 169
5.4. Zasady ewidencji – schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych ..... 171
5.5. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne – przykładowe rozwiązania ................ 176
Rozdział 6. Inwestycje oraz aktywa i zobowiązania finansowe ................................ 185
6.1. Definiowanie pojęć ............................................................................................... 185
6.1.1. Inwestycje .................................................................................................. 185
6.1.2. Aktywa finansowe .................................................................................... 186
6.1.3. Zobowiązania finansowe ......................................................................... 187
6.1.4. Instrumenty finansowe ............................................................................ 187
6.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru ............................................................................. 188
6.2.1. Klasyfikacja inwestycji oraz aktywów i zobowiązań finansowych ................ 188
6.2.2. Wycena inwestycji oraz aktywów i zobowiązań finansowych ............ 189
6.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym ............................................. 205
6.3.1. Inwestycje .................................................................................................. 205
6.3.2. Zobowiązania finansowe ......................................................................... 208
6.4. Zasady ewidencji – schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych ..... 210
6.5. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne – przykładowe rozwiązania ................ 223
Rozdział 7. Rzeczowe aktywa obrotowe .............................. 236
7.1. Definiowanie pojęć ............................................................................................... 236
7.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru ............................................................................. 239
7.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym ............................................. 249
7.4. Zasady ewidencji – schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych ..... 250
7.5. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne – przykładowe rozwiązania ................ 255
Rozdział 8. Rozrachunki ............................................................. 270
8.1. Definiowanie pojęć ............................................................................................... 270
8.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru ............................................................................. 270
8.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym ............................................. 291
8.4. Zasady ewidencji – schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych 293
8.5. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne – przykładowe rozwiązania ................ 301
Rozdział 9. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy ................................. 316
9.1. Definiowanie pojęć ............................................................................................... 316
9.1.1. Rozliczenia międzyokresowe .................................................................. 316
9.1.2. Rezerwy ..................................................................................................... 317
9.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru ............................................................................. 317
9.2.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne (RMC) ....................................... 317
9.2.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne (RMB) ........................................ 318
9.2.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP) .............................. 320
9.2.4. Rezerwy ..................................................................................................... 322
9.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym ............................................. 328
9.3.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne .................................................... 328
9.3.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne ...................................................... 328
9.3.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ........................................... 329
9.3.4. Rezerwy ..................................................................................................... 330
9.4. Zasady ewidencji – schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych ..... 330
9.4.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne .................................................... 330
9.4.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne ...................................................... 333
9.4.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ........................................... 334
9.4.4. Rezerwy ..................................................................................................... 336
9.5. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne – przykładowe rozwiązania ................ 337
Rozdział 10. Kapitał własny .................................................... 343
10.1. Definiowanie pojęć ............................................................................................... 343
10.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru ............................................................................. 344
10.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym ............................................. 352
10.4. Zasady ewidencji – schematy księgowań typowych zdarzeń .......................... 354
10.5. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne – przykładowe rozwiązania ................ 358
Rozdział 11. Zasady ustalania wyniku finansowego ......................... 361
11.1. Definiowanie pojęć ............................................................................................... 361
11.2. Klasyfikacja i zasady pomiaru przychodów i kosztów ..................................... 362
11.2.1. Przychody ................................................................................................. 362
11.2.2. Koszty ........................................................................................................ 375
11.3. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym ............................................. 391
11.4. Zasady ewidencji – schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych ..... 395
11.5. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne – przykładowe rozwiązania ................ 398
Rozdział 12. Polityka rachunkowości, błędy lat poprzednich i zmiany szacunków ........... 416
12.1. Istota polityki rachunkowości ............................................................................. 416
12.2. Zmiany polityki rachunkowości jednostki – jej przyczyny i skutki ............... 418
12.3. Zmiany szacunków i błędy lat poprzednich ...................................................... 427
12.4. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne – przykładowe rozwiązania ................ 431
Część III. PODATKI I ZASADY ICH UJMOWANIA W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI
Rozdział 13. Podatek jako szczególna kategoria finansowa systemu rachunkowości ......... 441
13.1. Istota i klasyfikacja podatków ............................................................................. 441
13.2. Zasady ujmowania podatków w systemie rachunkowości .............................. 450
13.3. Relacje między prawem bilansowym a prawem podatkowym ....................... 453
Rozdział 14. Podatek od towarów i usług (VAT) ............................................ 456
14.1. Istota i konstrukcja podatku od towarów i usług ............................................. 456
14.2. Powstanie obowiązku podatkowego i odliczenia podatku VAT ..................... 464
14.3. Zasady ewidencji podatku od towarów i usług ................................................ 475
14.4. Ujęcie ewidencyjne – przykładowe rozwiązania .............................................. 481
Rozdział 15. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) ............................. 487
15.1. Istota i konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych .................... 487
15.2. Zasady ustalania i ewidencji zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ..... 492
15.3. Ujęcie ewidencyjne – przykładowe rozwiązania ............................................... 496
Rozdział 16. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) ................ 499
16.1. Istota i konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych ..................... 499
16.2. Przychody i koszty podatkowe ............................................................................ 506
16.3. Zasady ewidencji podatku dochodowego .......................................................... 513
16.4. Ujęcie ewidencyjne – przykładowe rozwiązania .............................................. 516
Rozdział 17. Podatek dochodowy odroczony jako kategoria systemu rachunkowości ....... 524
17.1. Zróżnicowanie wyniku finansowego i dochodu jako skutek rozbieżności prawa bilansowego i podatkowego .............. 524
17.2. Definiowanie pojęć ............................................................................................... 528
17.3. Klasyfikacja i zasady pomiaru ............................................................................. 531
17.4. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym ............................................. 537
17.5. Zasady ewidencji – schematy księgowań typowych zdarzeń gospodarczych .................... 538
17.6. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne – przykładowe rozwiązania ................ 541
ANEKSY
Aneks nr 1. Przykładowy plan kont – wykaz kont syntetycznych i analitycznych ............ 553
Aneks nr 2. Instrumenty finansowe według rozporządzenia o instrumentach finansowych ................................. 577
A2.1. Definicje ........................................................................... 577
A2.2. Zakres obowiązywania rozporządzenia o instrumentach finansowych ....... 579
A2.3. Klasyfikacja aktywów finansowych i zobowiązań finansowych .................... 581
A2.4. Przeklasyfikowanie aktywów finansowych ...................................................... 584
A2.5. Wycena aktywów finansowych i zobowiązań finansowych ........................... 586
A2.5.1. Wycena na dzień początkowego ujęcia ............................................. 586
A2.5.2. Wycena na dzień bilansowy ................................................................ 588
A2.5.3. Utrata wartości aktywów finansowych ................................. 593
A2.6. Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym ........................................... 598
A2.7. Zasady ewidencji ................................................................................................. 605
A2.8. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne – przykładowe rozwiązania .............. 607
Aneks nr 3. Test wiedzy ..................................................................... 634
Bibliografia ..................................................................................... 653

Kategoria: Podatkowe
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-8223-613-2
Rozmiar pliku: 7,2 MB

BESTSELLERY

Kategorie: