Facebook - konwersja
Tempora - Ebook (Książka EPUB) do pobrania w formacie EPUB
Pobierz fragment

Tempora - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Język:
Polski
Rok wydania:
2011
Rozmiar pliku:
138 KB
Zabezpieczenie:
brak
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.

Tempora - opis ebooka

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

FRAGMENT KSIĄŻKI

Kil­ka lat temu jed­nym z naj­zdol­niej­szych stu­den­tów na­sze­go uni­wer­sy­te­tu był mło­dy Co­rio­lan Dra­ga­ne­scu. Od­zna­czał się by­strą in­te­li­gen­cją, spi­żo­wym cha­rak­te­rem i bo­ha­ter­skim tem­pe­ra­men­tem. Na­tu­ra ob­da­rzy­ła go prócz tego nie­spo­ty­ka­nym ta­len­tem kra­so­mów­czym. Zro­zu­mia­łe, że te za­le­ty wy­su­nę­ły Co­rio­la­na na czo­ło ko­le­gów. Prze­wo­dził wszyst­kim wy­stą­pie­niom stu­denc­kim. Ile­kroć od­waż­na mło­dzież uni­wer­sy­tec­ka, nie mo­gąc dłu­żej pa­trzeć obo­jęt­nie na wy­pad­ki po­li­tycz­ne, po­sta­na­wia­ła za­brać głos, Co­rio­lan for­mo­wał jej sze­re­gi, or­ga­ni­zo­wał ją, za­grze­wał, roz­pło­mie­niał i pro­wa­dził – pod po­mnik Mi­cha­ła Wa­lecz­ne­go. Do tej chwi­li Co­rio­lan był wiel­ki, był nie­zrów­na­ny, lecz tu, pod po­są­giem bo­ha­te­ra spod Ca­lu­ga­re­ni, sta­wał się wręcz ge­nial­ny. Sło­wa jego były tak wstrzą­sa­ją­ce, iż sły­sząc je czło­wiek dzi­wił się obo­jęt­no­ści spi­żo­we­go bo­ha­te­ra: dla­cze­go nie zsia­da z ko­nia, jak nie­gdyś ko­man­dor z „Don Ju­ana”, by wziąć udział w de­mon­stra­cji?

Ile­kroć słu­cha­łem Co­rio­la­na za­grze­wa­ją­ce­go do wal­ki szla­chet­ną mło­dzież – a słu­cha­łem go nie­raz – my­śla­łem so­bie, że ten mło­dzie­niec spóź­nił się z przyj­ściem na świat co naj­mniej o dwie­ście lub trzy­sta lat. Tak, po­wi­nien był uro­dzić się w cza­sach, kie­dy feu­dal­na ty­ra­nia dła­wi­ła na­ro­dy, kie­dy nie ogło­szo­no jesz­cze praw czło­wie­ka, kie­dy świat bez­bron­ny ję­czał, miaż­dżo­ny bu­tem de­spo­ty­zmu!
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: