Ustawa o systemie oświaty. Komentarz - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-9699-8
Język:
Polski
Data wydania:
14 grudnia 2015
Rozmiar pliku:
10 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
186,00
Cena w punktach Virtualo:
18600 pkt.

Pełny opis

Ustawa o systemie oświaty, wielokrotnie nowelizowana oraz uzupełniona kilkudziesięcioma rozporządzeniami, jest aktem prawnym o dużym znaczeniu i zasięgu: reguluje m.in. działalność szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych - zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Komentarz jest uporządkowanym i systematycznym omówieniem poszczególnych przepisów ustawy. Wzbogacony został o obszerne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, wieloletni dorobek doktryny oraz zwięzłe przedstawienie większości aktów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty.

Spis treści

Wykaz skrótów 23
Przedmowa 31
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 33
Preambuła 35
Rozdział 1 Przepisy ogólne 40
Art. 1. [Cele systemu oświaty] 40 Art. 2. [Zakres podmiotowy stosowania ustawy] 42 Art. 2a. [Organizacje wspierające system oświaty] 53 Art. 3. [Słowniczek] 55 Art. 4. [Obowiązki nauczyciela] 66 Art. 4a. [Filtrowanie internetu] 67 Art. 5. [Organy prowadzące; przekazywanie szkół publicznych do prowadzenia osobom niesamorządowym] 70 Art. 5a. [Zadania oświatowe j.s.t. i ich finansowanie] 121 Art. 5b. [Status nauczycieli - odesłanie] 126 Art. 5c. [Podział kompetencji pomiędzy organy j.s.t.] 127 Art. 5d. [Status pracowników administracji i obsługi] 131 Art. 5e. [Podział pozostałych kompetencji pomiędzy organy j.s.t.] 134 Art. 5f. [Rejestracja statystyczna jednostek systemu oświaty i ich zespołów] 135 Art. 5g. [Zakaz pobierania opłat za udzielanie informacji przez szkoły publiczne] 136 Art. 6. [Publiczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego] 137 Art. 7. [Standardy prawne dla szkół publicznych] 148 Art. 7a. [Tworzenie oddziałów międzynarodowych] 159 Art. 7b. [Zasady działania oddziałów międzynarodowych] 163 Art. 7c. [Cofnięcie zezwolenia MEN na utworzenie oddziału międzynarodowego] 169 Art. 7d. [Likwidacja oddziału międzynarodowego] 171 Art. 7e. [Nauczyciele realizujący zajęcia dodatkowe finansowane z funduszy UE] 172 Art. 8. [Szkoły podstawowe i gimnazja] 174 Art. 9. [Typy szkół, zewnętrzne egzaminy oraz sprawdzian] 175 Art. 9a. [Centralna Komisja Egzaminacyjna] 182 Art. 9b. (uchylony) 189 Art. 9c. [Okręgowe komisje egzaminacyjne] 190 Art. 9d. [Nadzór MEN nad CKE i OKE] 211 Art. 9e. [Tajemnica służbowa] 217 Art. 9f. [Kolegia pracowników służb społecznych] 220 Art. 10. [Egzaminy eksternistyczne] 226 Art. 10a. [Egzaminy eksternistyczne w szkołach artystycznych] 233 Art. 11. [Świadectwa i dyplomy szkolne] 234 Art. 11a. [Określenie poziomów wykształcenia] 241 Art. 12. [Nauka religii] 242 Art. 13. [Prawa mniejszości narodowych i etnicznych] 264 Art. 13a. [Wychowanie fizyczne] 271
Rozdział 2 Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki 273
Art. 14. [Wychowanie przedszkolne] 276 Art. 14a. [Sieć przedszkolna, inne formy wychowania przedszkolnego] 292 Art. 14b. [Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego] 304 Art. 14c. [Niesamorządowe formy wychowania przedszkolnego] 307 Art. 14d. [Dotacja celowa na zadania przedszkolne j.s.t.] 308 Art. 15. [Obowiązek szkolny i obowiązek nauki] 313 Art. 15a. (uchylony) 316 Art. 16. [Spełnianie obowiązku szkolnego i nauki] 316 Art. 17. [Sieć szkolna] 331 Art. 18. [Obowiązki rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu lub nauki] 340 Art. 19. [Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki] 343 Art. 20. [Egzekucja obowiązków edukacyjnych] 347
Rozdział 2a Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek 355
Art. 20a. [Ogólne zasady przyjmowania do szkół i placówek publicznych] 355 Art. 20b. [Definicje legalne] 362 Art. 20c. [Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego] 363 Art. 20d. [Przyjmowanie laureatów lub finalistów olimpiad i konkursów do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych] 372 Art. 20e. [Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów] 375 Art. 20f. [Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych] 378 Art. 20g. [Rekrutacja do publicznych szkół policealnych] 382 Art. 20h. [Rekrutacja do publicznych szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz do oddziałów sportowych] 384 Art. 20i. [Rekrutacja do publicznych gimnazjów dwujęzycznych] 388 Art. 20j. [Rekrutacja do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dwujęzycznych] 389 Art. 20k. [Rekrutacja do publicznych szkół dla dorosłych] 391 Art. 20l. [wersja przyszła - pominięto] 393 Art. 20m. [Publikowanie przez kuratorów oświaty wykazów zawodów i miejsc w zawodach uznanych za wysokie dla celów rekrutacji] 394 Art. 20n. [Rekrutacja do publicznych szkół i placówek artystycznych] 395 Art. 20o. [Rekrutacja na zajęcia w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych] 399 Art. 20p. [Rekrutacja do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie nauki poza miejscem stałego zamieszkania] 401 Art. 20q. [Rekrutacja w zakresie form kształcenia ustawicznego] 403 Art. 20r. [Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe] 404 Art. 20s. [Wniosek w postępowaniu rekrutacyjnym] 406 Art. 20t. [Dane osobowe ujawniane we wniosku i dokumenty na ich potwierdzenie] 407 Art. 20u. [Treść zgłoszenia do obwodowej szkoły podstawowej lub gimnazjum] 414 Art. 20v. [Upoważnienie do ustalenia wzorów wniosku i zgłoszenia] 415 Art. 20w. [Częstotliwość i terminy prowadzenia postępowania rekrutacyjnego w publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz placówkach] 415 Art. 20z. [Zobowiązanie do informowania o stanie zdrowia, diecie i rozwoju dziecka] 418 Art. 20za. [Ograniczenie możliwości ubiegania się o przyjęcie do publicznych szkół i placówek] 419 Art. 20zb. [Komisja rekrutacyjna] 421 Art. 20zc. [Wyniki postępowania rekrutacyjnego i dalsze postępowanie] 422 Art. 20zd. [Postępowanie uzupełniające] 428 Art. 20ze. [Terminy retencji danych osobowych kandydatów] 429 Art. 20zf. [Podział kompetencji pomiędzy organy jednostek samorządu terytorialnego] 431 Art. 20zg. [Wyłączenie ustawowe niektórych szkół publicznych z zakresu rozdziału 2a] 432 Art. 20zh. [Przechodzenie przez uczniów z jednych szkół do innych] 433
Rozdział 3 Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi 437
Art. 21. [Zadania MEN w zakresie polityki oświatowej] 437 Art. 21a. [Działania na rzecz optymalnych warunków kształcenia, wychowania i opieki] 439 Art. 22. [Delegacje ustawowe do wydania aktów wykonawczych] 441 Art. 22a. [Programy wychowania przedszkolnego i programy szkolne] 471 Art. 22aa. [Autonomia zawodowa nauczyciela] 477 Art. 22ab. [Podręczniki i materiały edukacyjne] 478 Art. 22ac. [Prawo uczniów do bezpłatnego dostępu podręczników] 483 Art. 22ad. [Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki] 484 Art. 22ae. [Dotacje celowe na wyposażenie w podręczniki] 485 Art. 22af. [Obowiązki związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji] 496 Art. 22ag. [Delegacja do stanowienia rozporządzenia] 499 Art. 22aga. [Rozporządzenie MEN w sprawie mnożników dotacji z art. 22ae ust. 5a] 500 Art. 22ah. [Dotacja na podręczniki dla szkół artystycznych] 500 Art. 22ai. [Podręczniki lub materiały ponadstandardowe w zestawach] 502 Art. 22aj. [Zadania bibliotek szkolnych] 503 Art. 22ak. [Udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych] 505 Art. 22al. [Odpowiednie stosowanie przepisów w szkołach artystycznych] 509 Art. 22am. [Przeznaczenie podręczników w razie likwidacji szkoły] 510 Art. 22an. [Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego] 511 Art. 22ao. [Wymagania dotyczące formy i treści podręczników] 516 Art. 22ap. [Wykazy podręczników] 518 Art. 22aq. [Cofnięcie dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego] 519 Art. 22ar. [Wpis na listę rzeczoznawców] 521 Art. 22as. [Wymagania merytoryczne wpisu na listę rzeczoznawców] 522 Art. 22at. [Skreślenie z listy rzeczoznawców] 525 Art. 22au. [Wyłączenie rzeczoznawcy od opiniowania podręcznika] 527 Art. 22av. [Wynagrodzenie rzeczoznawców] 529 Art. 22aw. [Delegacja do wydania rozporządzenia] 529 Art. 22ax. [Wykonywanie kompetencji organu prowadzącego przez organy j.s.t.] 531 Art. 22ay. [Wyposażanie w pomoce szkolnych punktów konsultacyjnych za granicą] 531 Art. 22az. [Zamówienia dostaw lub usług w zakresie pomocy szkolnych o kwocie powyżej 30 000 euro] 533 Art. 22aza. [Zasady udzielania zamówień na podstawie art. 22az] 535 Art. 22azb. [Informacje publiczne o zamówieniu z art. 22az stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa] 536 Art. 22azc. [Podawanie informacji o zamówieniu na podstawie art. 22az] 539 Art. 22b. [Obrót używanymi podręcznikami] 539 Art. 22c. [Zlecanie przez ministrów opracowania, wydania i dystrybucji podręczników] 540 Art. 22d. [Czyny nieuczciwej konkurencji na rynku wydawnictw edukacyjnych] 542 Art. 23. (uchylony) 546 Art. 24. [Klasyfikacja zawodów i profili kształcenia ogólnozawodowego] 547 Art. 25-27. (uchylone) 551 Art. 28. [Uprawnienia Ministra Obrony Narodowej] 551 Art. 29. [Szkoły resortowe - delegacja ustawowa] 552 Art. 30. [Kurator oświaty] 553 Art. 31. [Zadania i kompetencje kuratora oświaty] 560 Art. 32. [Kuratoria oświaty i ich delegatury] 571 Art. 32a. [Nadzór pedagogiczny nad szkołami prowadzonymi przez ministrów] 577 Art. 32b. [Nadzór pedagogiczny nad szkołami dla marynarzy] 582 Art. 33. [Sprawowanie nadzoru pedagogicznego] 583 Art. 34. [Środki prawne stosowane w razie poważniejszych uchybień] 603 Art. 34a. [Nadzór finansowo-administracyjny organu prowadzącego] 615 Art. 34b. [Ograniczenia w sprawowaniu nadzoru] 625 Art. 34c. [Nadzór finansowo-administracyjny nad innymi formami wychowania przedszkolnego] 630 Art. 35. [Uzupełniające przepisy o nadzorze pedagogicznym] 631 Art. 35a. (uchylony) 645 Art. 35b. [Nadzór pedagogiczny nad niektórymi jednostkami w ramach systemu oświaty] 646 Art. 36. [Dyrektor szkoły lub placówki publicznej] 647 Art. 36a. [Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły] 661 Art. 37. [Powierzenie stanowisk kierowniczych w szkole lub placówce] 683 Art. 38. [Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego] 687 Art. 38a. [Odwołanie ze stanowiska osoby niebędącej nauczycielem] 704 Art. 39. [Zakres obowiązków, zadań i kompetencji dyrektora] 705 Art. 40. [Rada pedagogiczna] 728 Art. 41. [Kompetencje rady pedagogicznej] 733 Art. 42. [Kompetencje rady pedagogicznej - uzupełnienie] 743 Art. 43. [Tryb działania rady pedagogicznej] 745 Art. 44. [Szkoły i placówki, w których nie tworzy się rady pedagogicznej] 750
Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych 751
Art. 44a. [Zakres regulacji przepisów o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów] 751 Art. 44b. [Cele i zasady oceniania wewnątrzszkolnego] 754 Art. 44c. [Obowiązki nauczyciela w związku z ocenianiem] 760 Art. 44d. [Zwalnianie ucznia z realizacji niektórych zajęć obowiązkowych] 761 Art. 44e. [Rodzaje ocen oraz prawo do zapoznania się z dokumentacją oceniania] 762 Art. 44f. [Klasyfikacja ucznia i oceny klasyfikacyjne] 765 Art. 44g. [Informowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych] 768 Art. 44h. [Ustalanie ocen klasyfikacyjnych] 769 Art. 44i. [Oceny szkolne - rozwinięcie] 771 Art. 44j. [Oceny klasyfikacyjne laureatów lub finalistów olimpiad i konkursów] 775 Art. 44k. [Przesłanki nieklasyfikowania ucznia] 775 Art. 44l. [Egzamin klasyfikacyjny] 777 Art. 44m. [Egzaminy poprawkowe] 779 Art. 44n. [Tryb weryfikacji ocen klasyfikacyjnych] 780 Art. 44o. [Promowanie uczniów] 7 83 Art. 44p. [Uczestnictwo uczniów gimnazjum w projekcie edukacyjnym] 786 Art. 44q. [Ukończenie szkoły] 787 Art. 44r. [Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dorosłych] 789 Art. 44s. [Szkoły dla dorosłych - odesłanie i wyłączenie stosowania przepisów] 789 Art. 44t. [Zwalnianie słuchaczy z realizacji niektórych zajęć] 790 Art. 44u. [Ocenianie w szkołach dla dorosłych] 791 Art. 44v. [Klasyfikacja semestralna i końcowa] 792 Art. 44w. [Ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych. Egzaminy semestralne] 792 Art. 44x. [Skale ocen w szkołach dla dorosłych] 794 Art. 44y. [Egzaminy poprawkowe] 795 Art. 44z. [Promowanie słuchaczy] 795 Art. 44za. [Ukończenie szkoły dla dorosłych] 797 Art. 44zb. [Delegacja do wydania rozporządzenia] 798 Art. 44zc. [Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach artystycznych] 800 Art. 44zd. [Warunki i zasady oceniania w szkołach artystycznych] 800 Art. 44ze. [Klasyfikacja w szkołach artystycznych] 803 Art. 44zf. [Informowanie uczniów i rodziców uczniów szkół artystycznych o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych] 804 Art. 44zg. [Ustalanie ocen klasyfikacyjnych w szkołach artystycznych] 805 Art. 44zh. [Ocenianie laureatów konkursów, przesłuchań lub przeglądów] 806 Art. 44zi. [Zwalnianie uczniów szkół artystycznych z realizacji niektórych zajęć] 807 Art. 44zj. [Odpowiednie stosowanie przepisów] 807 Art. 44zk. [Egzaminy poprawkowe w szkołach artystycznych] 808 Art. 44zl. [Promowanie uczniów w szkołach artystycznych] 811 Art. 44zm. [Ukończenie szkoły artystycznej] 812 Art. 44zn. [Egzaminy dyplomowe w szkołach artystycznych] 813 Art. 44zo. [Skutki prawne nieprzystąpienia lub przerwania egzaminu dyplomowego] 816 Art. 44zp. [Zawieszenie egzaminu dyplomowego oraz rozstrzyganie sporów w sprawach egzaminów dyplomowych w szkołach artystycznych] 817 Art. 44zq. [Delegacja do wydania rozporządzenia] 819 Art. 44zr. [Wyłączenie podmiotowe stosowania przepisów rozdziału 3a] 820
Rozdział 3b Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 822
Art. 44zs. [Podstawa wymagań egzaminacyjnych sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego] 822 Art. 44zt. [Terminy przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego] 823 Art. 44zu. [Podstawowe zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu] 824 Art. 44zv. [Język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny] 826 Art. 44zw. [Zwolnienia dla niektórych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego] 826 Art. 44zx. [Zwolnienie laureatów i finalistów odpowiednio olimpiady lub konkursu przedmiotowego] 828 Art. 44zy. [Deklaracje] 830 Art. 44zz. [Dodatkowy termin przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu] 833 Art. 44zza. [Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego] 834 Art. 44zzb. [Egzamin maturalny] 838 Art. 44zzc. [Termin i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego] 838 Art. 44zzd. [Zakres egzaminu maturalnego] 838 Art. 44zze. [Poziomy w ramach poszczególnych części i przedmiotów egzaminu maturalnego] 840 Art. 44zzf. [Uprawnienia egzaminacyjne absolwentów szkół i oddziałów uczących w językach mniejszości lub języku regionalnym oraz szkół i oddziałów dwujęzycznych] 841 Art. 44zzg. [Zwolnienie częściowe dla absolwenta niesłyszącego] 843 Art. 44zzh. [Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych] 844 Art. 44zzi. [Deklaracje maturalne] 846 Art. 44zzj. [Termin dodatkowy egzaminu maturalnego] 847 Art. 44zzk. [Wyniki egzaminu maturalnego] 849 Art. 44zzl. [Przesłanki zdania egzaminu maturalnego] 850 Art. 44zzm. [Egzamin poprawkowy] 851 Art. 44zzn. [Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego w celu jego zdania] 853 Art. 44zzo. [Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego przez absolwentów posiadających świadectwo dojrzałości] 856 Art. 44zzp. [Przystąpienie do egzaminu maturalnego przez absolwentów posiadających dawne świadectwo dojrzałości] 857 Art. 44zzq. [Opłaty za uczestnictwo w egzaminie maturalnym dla niektórych zdających] 859 Art. 44zzr. [Uprawnienia zdających niepełnosprawnych, chorych lub z dysfunkcjami] 860 Art. 44zzs. [Zespół egzaminacyjny i zespoły przedmiotowe] 869 Art. 44zzt. [Gwarancje prawne samodzielności pracy zdających egzaminy zewnętrzne] 871 Art. 44zzu. [Ocena prac egzaminacyjnych] 873 Art. 44zzv. [Przerwanie i unieważnienie egzaminu zewnętrznego w jego trakcie] 874 Art. 44zzw. [Unieważnienie egzaminu zewnętrznego po jego zakończeniu] 877 Art. 44zzx. [Ustalenie wyniku egzaminu zewnętrznego w razie jego unieważnienia] 884 Art. 44zzy. [Zastrzeżenia do egzaminu zewnętrznego] 885 Art. 44zzz. [Prawo do wglądu i żądania weryfikacji wyniku sprawdzonej i ocenionej pracy] 890 Art. 44zzza. [Delegacja do wydania rozporządzenia] 893 Art. 44zzzb. [Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie] 895 Art. 44zzzc. [Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie] 897 Art. 44zzzd. [Części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie] 898 Art. 44zzze. [Zwolnienie laureatów i finalistów olimpiad i turniejów z części pisemnej] 899 Art. 44zzzf. [Dostosowanie warunków i formy egzaminu do możliwości zdających z niepełnosprawnością, dysfunkcjami i trudnościami] 901 Art. 44zzzg. [Deklaracja egzaminacyjna] 904 Art. 44zzzh. [Dalszy przepis o dostosowaniu warunków i formy egzaminu] 906 Art. 44zzzi. [Zespół egzaminacyjny] 908 Art. 44zzzj. [Gwarancje samodzielności pracy zdających egzamin] 909 Art. 44zzzk. [Miejsce przeprowadzenia egzaminu] 910 Art. 44zzzl. [Warunki korzystania z elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu] 910 Art. 44zzzm. [Czas trwania egzaminu] 912 Art. 44zzzn. [Sprawdzanie prac i rezultatów końcowych egzaminu] 913 Art. 44zzzo. [Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie] 914 Art. 44zzzp. [Przerwanie i unieważnienie egzaminu w jego trakcie] 916 Art. 44zzzq. [Unieważnienie egzaminu po jego zakończeniu] 916 Art. 44zzzr. [Kontrola legalności przeprowadzenia egzaminu] 920 Art. 44zzzs. [Kontrola legalności przeprowadzenia egzaminu - uzupełnienie] 922 Art. 44zzzt. [Prawo wglądu do dokumentacji egzaminu oraz żądania weryfikacji punktów] 923 Art. 44zzzu. [Ponowne przystąpienie do egzaminu] 924 Art. 44zzzv. [Delegacja do wydania rozporządzenia] 926 Art. 44zzzw. [Wykaz olimpiad i turniejów dla celów wskazanych w art. 20d oraz zwolnień ze sprawdzianu i egzaminów] 928 Art. 44zzzx. [Wyłączenie stosowania przepisów do dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim] 930
Rozdział 4 Społeczne organy w systemie oświaty 931
Art. 45. [Krajowa Rada Oświatowa] 931 Art. 46. [Ustrój Krajowej Rady Oświatowej] 932 Art. 47. [Inne rady przy właściwych ministrach] 932 Art. 48. [Samorządowe rady oświatowe] 935 Art. 49. [Zasady działania samorządowych rad oświatowych] 939 Art. 50. [Rada szkoły lub placówki] 940 Art. 51. [Ustrój i zasady działania rady szkoły lub placówki] 947 Art. 52. [Szczególne regulacje dotyczące rad szkół lub placówek] 953 Art. 53. [Rady rodziców] 954 Art. 54. [Kompetencje rad rodziców. Uchwalanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki] 961 Art. 55. [Samorząd uczniowski] 965 Art. 56. [Działalność organizacji społecznych] 969 Art. 57. [Przepis szczególny dla szkół i placówek publicznych niesamorządowych oraz niepublicznych] 975
Rozdział 5 Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych 977
Art. 58. [Założenie szkoły publicznej] 977 Art. 59. [Likwidacja szkoły lub placówki publicznej] 990 Art. 59a. [Publiczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na podstawie zezwolenia] 1017 Art. 60. [Statut szkoły lub placówki publicznej] 1019 Art. 61. [Struktura organizacyjna szkoły podstawowej] 1025 Art. 62. [Zespoły szkół] 1028 Art. 62a. [Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego] 1040 Art. 63. [Rok szkolny] 1042 Art. 64. [Formy działalności statutowej szkół] 1042 Art. 64a. [Jednolity strój szkolny] 1046 Art. 65. (uchylony) 1050 Art. 66. [Indywidualny program lub tok nauki] 1050 Art. 67. [Standard nauki, wychowania i opieki w szkołach publicznych] 1056 Art. 67a. [Stołówki szkolne] 1060 Art. 68. (uchylony) 1065 Art. 68a. [Kształcenie ustawiczne] 1066 Art. 68b. [Akredytacja placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego] 1071 Art. 68c. (uchylony) 1079 Art. 68d. (uchylony) 1079 Art. 69. [Zadania edukacyjne Ochotniczych Hufców Pracy] 1079 Art. 70. [Praktyczna nauka zawodu] 1079 Art. 70a. [Dofinansowanie wynagrodzeń opiekunów praktyk zawodowych] 1089 Art. 70b. [Dofinansowanie przygotowania zawodowego] 1089 Art. 71. [Placówki publiczne] 1101 Art. 71a. (uchylony) 1109 Art. 71aa. [Placówki artystyczne] 1109 Art. 71b. [Kształcenie specjalne i indywidualne nauczanie] 1111 Art. 71c. [Kształcenie w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej] 1133 Art. 71d. [Dofinansowanie podręczników dla uczniów upośledzonych] 1138 Art. 72. [Odesłanie do przepisów o pomocy społecznej] 1138 Art. 73-76. (uchylone) 1138
Rozdział 6 Zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli 1139
Art. 77. [Zakłady kształcenia nauczycieli] 1139 Art. 77a. [Placówki doskonalenia nauczycieli] 1147 Art. 78. [Placówki doskonalenia nauczycieli - uzupełnienie] 1156
Rozdział 7 Finansowanie szkół i placówek publicznych 1162
Art. 79. [Finansowanie szkół i placówek państwowych oraz samorządowych] 1162 Art. 79a. [Obowiązek refundowania kosztów wychowania przedszkolnego między gminami] 1165 Art. 80. [Finansowanie pozostałych szkół i placówek publicznych] 1166 Art. 81. [Zwolnienia podatkowe] 1211
Rozdział 8 Szkoły i placówki niepubliczne 1221
Art. 82. [Założenie szkoły lub placówki niepublicznej] 1221 Art. 83. [Wykreślenie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych] 1237 Art. 83a. [Stosunek do przepisów o działalności gospodarczej] 1247 Art. 84. [Statut i procedura likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej] 1250 Art. 84a. [Stosowanie przepisu o stołówkach szkolnych] 1256 Art. 84b. [Stosowanie przepisów ustawy i rozporządzeń do niepublicznych placówek] 1257 Art. 85. [Uprawnienia szkoły publicznej] 1258 Art. 85a. [Stosowanie przepisów o kształceniu specjalnym] 1262 Art. 85b. [Wyposażanie w darmowe podręczniki w szkołach niepublicznych] 1263 Art. 86. [Szkoły niepubliczne eksperymentalne] 1267 Art. 87. (uchylony) 1271 Art. 88. [Cofnięcie uprawnień szkoły publicznej] 1272 Art. 89. [Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi] 1274 Art. 89a. [Zakładanie i prowadzenie niepublicznych form wychowania przedszkolnego] 1276 Art. 90. [Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych] 1277 Art. 90a. [Zespoły szkół lub placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne] 1321
Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów 1324
Art. 90b. [Definicja i zakres podmiotowy pomocy materialnej dla uczniów] 1324 Art. 90c. [Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla uczniów] 1328 Art. 90d. [Stypendium szkolne] 1329 Art. 90e. [Zasiłek szkolny] 1343 Art. 90f. [Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym] 1346 Art. 90g. [Stypendium za wyniki lub osiągnięcia] 1349 Art. 90h. [Stypendium Prezesa Rady Ministrów] 1354 Art. 90i. [Stypendium MEN] 1356 Art. 90j. [Stypendium MKiDN] 1358 Art. 90k. [Delegacja dla Rady Ministrów] 1359 Art. 90l. [Stypendia prywatne] 1361 Art. 90m. [Właściwość organów gminy w sprawie świadczeń o charakterze socjalnym] 1362 Art. 90n. [Tryb przyznawania świadczeń o charakterze socjalnym] 1363 Art. 90o. [Zmiana okoliczności uprawniających do przyznania stypendium] 1370 Art. 90p. [Zadania organów prowadzących] 1378 Art. 90r. [Dotowanie świadczeń o charakterze socjalnym z budżetu państwa] 1379 Art. 90s. [Finansowanie świadczeń pomocy o charakterze motywacyjnym] 1382 Art. 90t. [Lokalne i regionalne programy wyrównywania szans edukacyjnych] 1385 Art. 90u. [Rządowe programy pomocy socjalnej dla uczniów] 1389
Rozdział 9 Przepisy szczególne 1394
Art. 91-91a. (uchylone) 1394 Art. 92. [Prawo do objęcia świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej] 1394 Art. 92a. [Organizowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży] 1398 Art. 93. [Uznawanie zagranicznych świadectw oraz poziomu wykształcenia] 1400 Art. 93a. [Procedura w razie braku świadectwa lub trudności z jego uwierzytelnieniem w przypadku niektórych cudzoziemców] 1408 Art. 93b. [Właściwość organów w sprawach uznawania świadectw lub potwierdzania wykształcenia lub uprawnień do kontynuowania nauki] 1412 Art. 93c. [Czynności w postępowaniu w przedmiocie uznania lub potwierdzenia] 1414 Art. 93d. [Rozmowa sprawdzająca] 1416 Art. 93e. [Zakres rozmowy sprawdzającej] 1417 Art. 93f. [Komisja do spraw rozmowy sprawdzającej] 1418 Art. 93g. [Opłata za przeprowadzenie rozmowy sprawdzającej] 1420 Art. 93h. [Delegacja do wydania rozporządzenia] 1422 Art. 94. [Kształcenie uczniów i doskonalenie nauczycieli za granicą] 1423 Art. 94a. [Prawo cudzoziemców do nauki szkolnej] 1427 Art. 94b. [Możliwość powierzania zadań Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji] 1449 Art. 94c. [Możliwość dofinansowania przez MEN współpracy międzynarodowej] 1450 Art. 95. [Zatrudnianie nauczycieli cudzoziemców] 1451 Art. 95a. [Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkołach i placówkach] 1454 Art. 96. (uchylony) 1461
Rozdział 10 Zmiany w przepisach obowiązujących 1462
Art. 97-103. (pominięto) 1462
Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe 1463
Art. 104. [Przejęcie prowadzenia szkół publicznych przez gminy] 1463 Art. 105. [Prowadzenie przedszkoli publicznych przez gminy] 1464 Art. 106. [Przekształcenie szkół państwowych w szkoły publiczne] 1464 Art. 107. [Przekształcenie domów małego dziecka w placówkiopiekuńczo-wychowawcze] 1464 Art. 108. [Dyrektorzy szkół zajmujący stanowiska w dniu wejścia w życie ustawy] 1464 Art. 109. [Kuratorzy oświaty] 1465 Art. 110. [Przekształcenia szkół prowadzonych w dacie wejścia w życie ustawy] 1465 Art. 111. [Dostosowanie statutów szkolnych] 1466 Art. 112. (uchylony) 1466 Art. 113. [Przepis przejściowy dotyczący szkół resortowych] 1466 Art. 114. [Klauzula derogacyjna] 1466 Art. 115. [Wejście w życie] 1466
Bibliografia 1467
Wykaz rozporządzeń 1479

BESTSELLERY