Facebook - konwersja
Czytaj fragment
Pobierz fragment

Westchnienie pobożne za dynastyą Czartoryskich w Polsce, przesłane z ziemi ucisku do synów jej w rozproszeniu - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Rok wydania:
2011
Czytaj fragment
Pobierz fragment
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.

Westchnienie pobożne za dynastyą Czartoryskich w Polsce, przesłane z ziemi ucisku do synów jej w rozproszeniu - ebook

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

Kategoria: Klasyka
Zabezpieczenie: brak
Rozmiar pliku: 326 KB

FRAGMENT KSIĄŻKI

PRZED­MO­WA.

Pi­smo to prze­zna­czo­ne było do prze­sła­nia w rę­ko­pi­śmie K. Czar­to­ry­skie­mu. Lecz gdy oso­ba ma­ją­ca obo­wią­zek wrę­cze­nia go do strze­gła, Ze w po­sia­da­niu wy­łącz­nem Księ­cia, by­ło­by wy­sta­wio­ne na pew­ną za­gła­dę, bez naj­mniej­sze­go na nim skut­ku po­pra­wy: po­czy­ta­ła so­bie za po­win­ność ogło­sić je dru­kiem. Tym spo­so­bem nie tyl­ko sam Ksią­że bę­dzie mógł z nie­go ko­rzy­stać, je­że­li się na to po­tra­fi zdo­być; ale i ci wszy­scy, któ­rych po­czci­wa dąż­ność czy­ni spo­sob­ny­mi do po­rzu­ce­nia dro­gi obłą­ka­nia, a na­wró­ce­nia się do Boga.

Kra­sic­ki w swo­jej baj­ce Mysz i Kot do­wiódł, że wszyst­kie do­bro­dusz­ne usi­ło­wa­nia do na­wró­ce­nia na dro­gę lu­do­wą dum­nych pa­nów, są wię­cej niż próż­ne. Żad­ną wy­mo­wą, i żad­nem ro­zu­mo­wa­niem, owca nie do­pro­wa­dzi wil­ka do po­ku­ty; nie od­wie­dzie go od roz­bo­ju; i nie prze­mie­ni na orę­dow­ni­ka sła­bych i uci­śnio­nych.

Cudu po­trze­ba, aby się sta­ry, na­ło­go­wy, i od ze­psu­te­go świa­ta uwiel­bia­ny jaw­no­grzesz­nik, na­wró­cił do cno­ty; po­tę­pił sie­bie sa­me­go w ca­łej prze­szło­ści; od­rzu­cił ze wzgar­dą swo­ich wiel­bi­cie­li; i stał się ma­lucz­kim z mi­ło­ści ku Bogu i bliź­nim, któ­rej nig­dy nie miał, nig­dy nie poj­mo­wał, i nig­dy nie wie­rzył, aby mo­gła kie­dyś stać się pod­sta­wą bu­do­wy spo­łe­czeń­skich.

Nie go­dzi się jed­nak­że roz­pa­czać, ani o wła­snem, ani o cu­dzem zba­wie­niu. Mi­ło­sier­dzie boże go­to­we jest za­wsze dla każ­de­go po­kut­ni­ka. Nie zdro­wi po­trze­bu­ją le­ka­rza, ale cho­rzy. Bóg każ­de­go do sie­bie przyj­mu­je, kto uprze­dza Jego sąd, i ze skru­szo­nym ser­cem do Nie­go przy­cho­dzi. Mamy za­pew­nie­nie ewan­gie­licz­ne, że i z ka­mie­ni na­wet mo­cen jest Duch boży wzbu­dzić syny boże.

Bar­dzo bli­ski­mi je­ste­śmy po­wszech­ne­go od­ro­dze­nia wszyst­kich Lu­dów. Szyb­kość jego prze­ści­gnie wszel­kie ludz­kie po­ję­cie i spo­dzie­wa­nie. Żół­wim kro­kiem wpraw­dzie po­stę­po­wa­ła do­tąd Ludz­kość ku ce­lo­wi wska­za­ne­mu so­bie od Opatrz­no­ści: bo trud­na jest bar­dzo, a ra­czej za­wsze da­rem­na z Sza­ta­nem wal­ka bez Du­cha Chry­stu­so­we­go. Każ­dy o tem wie, że bar­dzo trud­no, a nie – kie­dy zu­peł­nie nie­po­dob­no jest pły­nąc pod wiatr i pod wodę ra­zem; ale z wia­trem i za wodą pły­nie się nie­zmier­nie ła­two i naj­czę­ściej bez żad­nych wy­si­leń i sztu­ki. Czas już, aby każ­dy tak­że o tem wie­dział, iż Lud na­wra­ca­jąc się do Boga, na­by­wa sił po­trzeb­nych do znisz­cze­nia wszyst­kich prze­ciw­nych so­bie ży­wio­łów, i za­mie­nia już tem sa­mem po­stęp swój żół­wi, na lot orli; a bia­da temu, kto go w po­lo­cie siłą Du­cha bo­że­go spra­wio­nym wstrzy­mać usi­łu­je.

Po­wstań­cie Ludy z wa­sze­go uśpie­nia, da któ­re­go was Sza­tan przy­wiódł przez uko­ły­sa­nie w nie­pra­wo­ści! Za­gładź­cie cno­ta­mi chrze­ściań­skiem! te pięt­na spodle­nia i hań­by, któ­re­mi was so­bie ksią­że tego świa­ta po­zna­czył! Zrzuć­cie z wa­szych kar­ków to by­dlę­ce jarz­mo, w któ­re was wro­gi wa­sze uję­ły! Sta­raj­cie się urzą­dzić wszyst­kie sto­sun­ki spo­łe­czeń­skie we­dług do­sko­na­łej mi­ło­ści bra­ter­skiej. Nie bu­duj­cie bez pod­wa­lin na wy­dmie wy­sta­wio­nym na czę­ste za­le­wy. Niszcz­cie sia­rą, spruch­nia­łą, ro­bac­twem i zgni­li­zną na­peł­nio­ną bu­do­wę; a wzno­ście nowy przy­by­tek boży, po­mnąc za­wsze, że gdzie nie ma na­ka­za­nej od Chry­stu­sa mi­ło­ści.

tam nie ma Boga, ale Sza­tan, gdyż Bóg jest Mi­łość.

Rzuć­cie się nie­wstrzy­ma­nym pę­dem za Chry­stu­sem, a ju­trzej­sze­go jesz­cze po­ran­ku uj­rzy­cie słoń­ce po­wszech­nej swo­bo­dy i wiecz­ne­go zba­wie­nia!
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: