Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-3627-7
Język:
Polski
Rok wydania:
2010
Rozmiar pliku:
4,8 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
73,00
Cena w punktach Virtualo:
7300 pkt.

Pełny opis

Stan prawny na 1.03.2010 r. Niniejsza monografia porusza zagadnienie wpływu upadłości likwidacyjnej na wynikające z umów wzajemnych zobowiązania upadłego. Poczynione przez autora w tym zakresie ustalenia są interesujące nie tylko z teoretycznego punktu widzenia, ale przede wszystkim wykazują istotną doniosłość praktyczną, co czyni niniejsze opracowanie przydatnym zwłaszcza dla syndyków i sędziów-komisarzy, a także dla wszystkich zainteresowanych problematyką upadłości.

Spis treści

Przedmowa 13

Wstęp 15

Rozdział I
Upadłość jako instytucja ochrony uczestników obrotu
gospodarczego a interes stron umów wzajemnych 21

1. Upadłość w ujęciu doktrynalnym i normatywnym 21

1.1. Uwagi wstępne 21

1.2. Pojęcie upadłości i układu na gruncie prawa upadłościowego
z 1934 r. 22

1.3. Pojęcie upadłości i układu na gruncie ustawy
Prawo upadłościowe i naprawcze z 2003 r 27

2. Specyfika wykonywania zobowiązań wynikających
z umów wzajemnych w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego 32

2.1. Uwagi wstępne 32

2.2. Istota i charakter umowy wzajemnej 33

2.3. Specyfika wykonywania zobowiązań wynikających
z umowy wzajemnej 36

3. Uwarunkowania celowościowe regulacji prawnych
dotyczących wykonywania zobowiązań z umów
wzajemnych w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym 43

4. Regulacje prawne wykonywania zobowiązań z umów
wzajemnych w postępowaniu upadłościowym układowym
na tle postępowania upadłościowego likwidacyjnego 53

Rozdział II

Przesłanki uprawnień syndyka do wykonania lub odstąpienia
od umowy wzajemnej w oparciu o art. 98 p.u.n. 57

1. Uwagi wstępne 57

2. Pozycja prawna upadłego a charakter masy upadłościowej 58

3. Pozycja prawna syndyka 65

4. Zakres przedmiotowy regulacji art. 98 p.u.n 76

5. Niewykonanie zobowiązania w całości lub w części
jako przesłanki tworzące uprawnienia syndyka
do wykonania lub odstąpienia od umowy wzajemne j 78

5.1. Niewykonanie zobowiązań z umowy wzajemnej w całości 78

5.2. Niewykonanie zobowiązania z umowy wzajemnej w części 85

5.3. Powstanie uprawnień syndyka wynikających z art. 98 p.u.n 88

Rozdział III

Skutki oświadczenia woli syndyka w zakresie wykonania
lub odstąpienia od umów wzajemnych zawartych przez upadłego 98

1. Uwagi wstępne 98
2. Termin, forma i proceduralne przesłanki oświadczenia syndyka 99

3. Podjęcie przez syndyka decyzji o wykonaniu umowy 104

4. Wykonanie umowy ze świadczeniami podzielnymi 107

5. Prawo powstrzymania się przez stronę wypłacalną
ze spełnieniem swego świadczenia 115

6. Zarzut powstrzymania się a przelew wierzytelności
z umowy wzajemnej 131

7. Wykonywanie w postępowaniu przez stronę wypłacalną
uprawnień nabytych przed ogłoszeniem upadłości 132

8. Skuteczność klauzul umownych na wypadek ogłoszenia upadłości 145

9. Skutki podjęcia przez syndyka decyzji o odstąpieniu
od umowy 155

10. Przelew wierzytelności upadłego a możliwość odstąpienia
syndyka od umowy 187

11. Skutek prawny milczenia syndyka przy biernej postawie
strony wypłacalnej 190

Rozdział IV
Umowy wygasające ex lege oraz wypowiadane przez syndyka
na podstawie postanowienia sędziego-komisarza lub za jego zgodą 193

1. Uwagi wstępne 193

2. Umowy, które wygasają ex lege z dniem ogłoszenia
upadłości lub w określonym czasie po ogłoszeniu upadłości 194

2.1. Uwagi wstępne 194

2.2. Umowy zlecenia i komisu - upadłość zleceniodawcy
i komitenta oraz umowa agencji - upadłość dającego
zlecenie i agenta 195

2.3. Umowy pożyczki i kredytu bankowego 207

2.4. Umowa o udostępnienie skrytek sejfowych oraz umowa
przechowania zawarte przez upadłego z bankiem 216

2.5. Umowa ubezpieczenia - upadłość zakładu ubezpieczeń 219

3. Umowy wypowiadane na podstawie postanowienia
sędziego-komisarza albo za jego zgodą 222

3.1. Uwagi wstępne 222

3.2. Umowa najmu i dzierżawy nieruchomości 223

3.2.1. Upadłość wynajmującego lub wydzierżawiającego
(art. 107 i 109 p.u.n.) 223

3.2.2. Upadłość najemcy/dzierżawcy (art. 110 ust. 3 i 4 p.u.n.) 239

3.3. Leasing - upadłość korzystającego z rzeczy 245

4. Szczególne postaci umów wygasające wskutek odstąpienia
przez syndyka w trybie art. 98 p.u.n 249

4.1. Uwagi wstępne 249

4.2. Umowy najmu i dzierżawy 249

4.2.1. Umowa najmu i dzierżawy nieruchomości niewydanej
najemcy lub dzierżawcy przed ogłoszeniem upadłości
wynajmującego lub wydzierżawiającego 249

4.2.2. Umowa najmu i dzierżawy ruchomości 251

4.3. Umowa dobrowolnego ubezpieczenia majątkowego
- upadłość ubezpieczonego 258

4.4. Umowa sprzedaży z zastrzeżonym prawem własności 259

Rozdział V

Umowy wygasające w postępowaniu upadłościowym
likwidacyjnym z woli stron 267

1. Uwagi wstępne 267

2. Umowy, od których każda ze stron może odstąpić 268

2.1. Uwagi wstępne 268

2.2. Umowy zlecenia i komisu - upadłość zleceniobiorcy
lub komisanta 269

2.3. Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości nie wydanej
upadłemu najemcy lub dzierżawcy 271

3. Umowy, które każda ze stron może wypowiedzieć 274

3.1. Uwagi wstępne 274

3.2. Terminowe operacje finansowe zawierane na podstawie
umowy ramowej 275

4. Umowy, które mogą być jednostronnie rozwiązane
tylko przez stronę wypłacalną 283

4.1. Uwagi wstępne 283

4.2. Umowa sprzedaży 284

Rozdział VI

Umowy, na których wykonywanie upadłość likwidacyjna
nie ma wpływu 295

1. Uwagi wstępne 295

2. Leasing - upadłość finansującego 296

3. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia
- upadłość ubezpieczonego 299

4. Terminowe operacje finansowe nieobjęte umową ramową
bądź nią objęte, przy jednoczesnym braku w niej
zastrzeżenia przewidującego - z chwilą jej wygaśnięcia
wygaśnięcie zawartych w wyniku jej wykonania operacji 301

Zakończenie 303

Bibliografia 311

Orzecznictwo 321

BESTSELLERY