Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7850-108-4
Język:
Polski
Data wydania:
19 sierpnia 2012
Rozmiar pliku:
15 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
39,80
Cena w punktach Virtualo:
3980 pkt.

Pełny opis

 

Książka stanowi prezentację doświadczeń zdobytych podczas realizowania działań na rzecz małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych oraz ich rodzinom  przez placówki zakwalifikowane do realizacji pilotażu programu rządowego WWKSC.

Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego wykonania zadań programowych bezpośrednio z dziećmi, była dobrze zaplanowana strategia działań i stworzenie w systemie międzyresortowym optymalnego modelu działań lokalnych na rzecz wielospecjalistycznej, kompleksowej i ciągłej pomocy dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym od momentu wykrycia takiej potrzeby.

Przy założeniu, że dany samorząd przejawia wolę zaspokajania potrzeb w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji medycznej, jego działania powinny być skupione na zapewnieniu koordynacji organizacyjno-finansowej i interinstytucjonalnej w taki sposób, aby służyła wyrównywaniu szans i późniejszym sukcesom edukacyjnym i wychowawczym.

 

Prezentowana praca składa się z siedmiu rozdziałów części teoretycznej i trzech rozdziałów części empirycznej.

W pierwszych rozdziałach części teoretycznej przedstawiono m.in. dostępne dane statystyczne, które uzasadniają potrzebę podejmowania działań programowych, charakterystykę obecnej sytuacji i bariery w realizacji działań międzyresortowych.

Kolejne rozdziały identyfikują adresatów programu, cele, zadania i przewidywane efekty tych działań oraz założenia organizacyjne i standardy wymagań stawiane placówkom wnioskującym o rekomendację do prowadzenia działań programowych.

Istotne informacje dotyczące międzyresortowego finansowania działań na rzecz dzieci zawiera 6 rozdział.

W części empirycznej przedstawiono rezultaty dwuletniego wdrażania programu WWKSC dotyczące: działań koordynujących program, spełniania warunków konkursowych umożliwiających placówkom uzyskanie rekomendacji do programu, spełniania warunków formalnych i merytorycznych przez rekomendowane placówki, analizy zależności między czynnikami związanymi z tworzeniem systemu, a obecnym etapem realizacji założeń programowych, oraz raport z bezpośredniej pracy programowej z dziećmi. Opis wybranych wniosków stanowi egzemplifikację dokonanej pracy przygotowawczej niektórych placówek do uczestnictwa w programie.

Uzyskane rezultaty zostały sformułowane w podsumowaniu każdego rozdziału, jak również w zakończeniu pracy i wnioskach końcowych.

Spis treści

 

Wstęp; 9

Rozdział 1

Uzasadnienie potrzeby organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 17

1.1. Identyfikacja problemu i zarys sytuacji demograficznej Polski; 26

1.2. Wybrane dane epidemiologiczne dotyczące występowania niepełnosprawności u dzieci od urodzenia do ukończenia 7 roku życia; 28

1.3. Dostępne dane statystyczne dotyczące niepełnosprawności występującej u dzieci od urodzenia do ukończenia 7 roku życia; 29

Rozdział 2

Podstawy prawne prowadzenia działań na rzecz małych dzieci ; 35

2.1. Polski system prawny i wynikające z niego możliwości wdrażania działań z zakresu wczesnej pomocy dziecku i jego rodzinie; 38

2.2. Dokumenty prawa międzynarodowego wskazujące kierunki działań w zakresie wczesnej pomocy małemu dziecku; 48

Rozdział 3

Ustalenia terminologiczne i uzasadnienie dla podjęcia działań pilotażowych; 55

3.1. Ustalenia terminologiczne; 55

3.2. Uzasadnienie dla podjęcia działań pilotażowych; 61

Rozdział 4

Adresaci, cele i zadania realizacji pilotażu programu WWKSC i przewidywane efekty; 65

4.1. Adresaci pilotażu programu; 65

4.2. Cele pilotażu programu ogólne i szczegółowe; 67

4.2.1. Szczegółowy cel działań w odniesieniu do dzieci; 68

4.2.2. Cel działań w odniesieniu do rodziców; 69

4.2.3. Postulowany model działań w stosunku do dziecka i rodziny; 71

4.2.4. Cele działań w odniesieniu do społeczeństwa; 72

4.3. Czas trwania, forma i zadania do realizacji w ramach pilotażu; 73

Rozdział 5

Standardy wymagań, jakie muszą spełniać placówki; 77

5.1. Wymagania dotyczące bazy lokalowej placówki realizującej program rządowy WWKSC; 78

5.2. Standardy merytoryczne; 79

5.2.1. Standardy dotyczące organizacji pracy placówki; 80

5.3. Zadania do realizacji przez specjalistów; 85

Rozdział 6

Finansowanie zadań programowych; 91

6.1. Szczegółowy opis kalkulacji kosztów; 91

6.2. Rodzaje usług świadczonych w ramach bonu terapeutycznego; 94

6.3. Możliwości zgromadzenia przez rekomendowaną placówkę odpowiednich środków finansowych; 100

6.4. Wykaz poszczególnych świadczeń programowych i regulacji umożliwiających ich finansowanie; 101

Rozdział 7

Przyjęty dla pilotażu programu sposób koordynacji działań; 105

Rozdział 8

Sformułowanie problemów, pytań i celu badawczego; 109

8.1. Przedmiot badań, hipotezy, zmienne, wskaźniki i narzędzia badawcze; 113

8.2. Zmienne badawcze i wskaźniki; 116

8.3. Organizacja, teren i zakres badań; 118

8.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze jako sposoby opracowania materiału empirycznego; 121

Rozdział 9

Analiza materiału badawczego; 125

9.1. Spełnianie warunków przez placówki wnioskujące o przyznanie rekomendacji; 125

9.2. Koordynacja działań pilotażowych; 130

9.3. Realizacja świadczeń zdrowotnych na podstawie zawarcia kontraktów z oddziałami wojewódzkimi NFZ; 140

9.4. Działania programowe realizowane we współpracy z oddziałami terenowymi PFRON; 141

9.5. Przekazywanie środków finansowych z subwencji oświatowej przez jednostki samorządu terytorialnego; 141

9.6. Realizacja programu WWKSC w rekomendowanych placówkach; 143

9.7. Analiza działań koordynacyjnych oraz bezpośrednio prowadzonych z dziećmi; 154

9.7.1. Efekty ilościowe i jakościowe wyników uzyskanych podczas realizacji pilotażu programu WWKSC (2005–2007); 154

9.8. Ewaluacja realizacji standardów pilotażu przez placówki rekomendowane do programu WWKSC według wskaźników ankiety ewaluacyjnej; 157

9.9. Postępy w usprawnianiu dzieci na przykładzie badań przeprowadzonych przez placówki; 172

9.10. Realizacja programów dla rodziców; 182

9.11. Ocena sposobu przyjmowania dzieci do programu, kwalifikacje kadry; 183

Rozdział 10

Podsumowanie wyników realizacji programu WWKSC; 185

Rozdział 11

Główne rekomendacje; 195

Bibliografia; 199

Inne źródła; 200

Programy komputerowe; 202

Aneksy; 203

Aneks 1. Wyciąg z wykazu głównych jednostek chorobowych wg ICD-10, dających wskazania do udzielania wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy w ośrodkach wczesnej interwencji; 203

Aneks 2. Przykład programu WWKSC zgłoszonego do konkursu i prowadzonego w samodzielnym ośrodku terapii i rehabilitacji dla dzieci; 207

Aneks 3. Projekt działań do realizacji w Krajowym Programie Wczesnej Pomocy Dzieciom z Zaburzeniami w Rozwoju (WWKSC); 237

Aneks 4. Ankieta ewaluacyjna pilotażu programu rządowego „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”; 242

Spis schematów, tabel i wykresów; 275

BESTSELLERY