Facebook - konwersja
Pobierz fragment

Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - ebook

Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
Rok wydania:
2015
Pobierz fragment
144,27
Cena w punktach Virtualo:
14427 pkt.

Wzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - ebook

Opracowanie zawiera wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości oraz wykaz kont dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. W obszernym komentarzu do każdego zespołu kont przedstawiono definicje, podstawowe pojęcia, zasady wyceny wraz z omówieniem różnic między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości. Publikacja zawiera wiele przykładów ilustrujących szczególnie trudne zagadnienia. Główne części publikacji to:
  • wykaz kont syntetycznych w zakresie, który pozwala ująć wszystkie zdarzenia w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania finansowego w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
  • komentarz do każdego zespołu kont obejmujący część wprowadzającą oraz szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych kont,
  • szczegółowe wyjaśnienia dla każdego konta syntetycznego z typowymi zapisami księgowymi i wskazaniami do rozwinięcia analitycznego zapewniającego spełnienie wymagań związanych ze sporządzeniem bilansu (w tym informacji dodatkowej), klasyfikacji GUS, rozrachunków z budżetem,
  • procedury sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat na podstawie zawartego w opracowaniu planu kont.

Spis treści

Wprowadzenie 15 Układ i treść opracowania 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości 23
Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości 29
Wykaz kont dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 37
Zespół 0. Aktywa trwałe 47
1. Definicje, podstawowe pojęcia 47 1.1. Rzeczowe aktywa trwałe 48 1.2. Umowa leasingu 49 1.3. Wartości niematerialne i prawne 51 1.4. Inwestycje 53 1.5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 55
2. Zasady wyceny 55 2.1. Rzeczowe aktywa trwałe 55 2.1.1. Wartość początkowa 55 2.1.2. Nabycie środków trwałych w wyniku wymiany 60 2.1.3. Wycena środków trwałych w leasingu finansowym 61 2.1.4. Ulepszenie środków trwałych 63 2.1.5. Aktualizacja wyceny (przeszacowanie) środków trwałych 64 2.1.6. Amortyzacja (umorzenie) 66 2.1.7. Utrata wartości 70 2.2. Wartości niematerialne i prawne 73 2.3. Inwestycje długoterminowe 74 2.3.1. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne 74 2.3.2. Inwestycje w aktywa finansowe 75
3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice 76 3.1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 76 3.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 80 3.3. Inwestycje 80 3.3.1. Inwestycje długoterminowe 80 3.3.2. Inwestycje w aktywa finansowe 83
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 86
Konta 01 - Rzeczowe aktywa trwałe 86 Konto 011 - Środki trwałe 86 Konto 012 - Środki trwałe w budowie 90 Konto 013 - Zaliczki na środki trwałe w budowie 92 Konto 016 - Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych 93 Konto 017 - Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie 94
Konta 02 - Wartości niematerialne i prawne 95 Konto 021 - Wartości niematerialne i prawne 95 Konto 022 - Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych 97 Konto 023 - Wartość firmy 98 Konto 024 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 99 Konto 026 - Odpisy z tytułu utraty wartości przez wartości niematerialne i prawne 100
Konta 03 - Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe 101 Konto 031 - Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe - nieruchomości 101 Konto 032 - Długoterminowe inwestycje w aktywa niefinansowe - wartości niematerialne i prawne 103 Konto 033 - Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe - inne inwestycje 105
Konta 04 - Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe - udziały i akcje 106 Konto 041 - Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje przeznaczone do obrotu 106 Konto 042 - Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje dostępne do sprzedaży 108 Konto 043 - Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych 110
Konta 05 - Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe inne niż udziały i akcje 113 Konto 050 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 113 Konto 051 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 114 Konto 052 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe stanowiące pożyczki i wierzytelności 116 Konto 053 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 118 Konto 054 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe przeznaczone do obrotu 119 Konto 055 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe dostępne do sprzedaży 121 Konto 056 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe stanowiące pożyczki i wierzytelności 122 Konto 057 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe utrzymywane do terminu wymagalności 124 Konto 058 - Inwestycje długoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne przeznaczone do obrotu 125 Konto 059 - Inwestycje długoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dostępne do sprzedaży 127
Konta 07 - Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 128 Konto 070 - Umorzenie środków trwałych 128 Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 129
Konta pozabilansowe 131 Konto 091 - Środki trwałe dzierżawione i leasingowane 131 Konto 092 - Grunty przyjęte w wieczyste użytkowanie 131
Zespół 1. Inwestycje krótkoterminowe 132
1. Definicje, podstawowe pojęcia 132 1.1. Inwestycje, instrumenty finansowe a aktywa finansowe 133 1.1.1. Instrumenty finansowe 133 1.1.2. Aktywa finansowe: aktywa pieniężne i umowne prawa do otrzymania aktywów pieniężnych 137 1.1.3. Aktywa finansowe: instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki 137 1.1.4. Aktywa finansowe: prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach 138
2. Zasady wyceny aktywów w walucie polskiej 139
3. Zasady wyceny aktywów i zobowiązań w walutach obcych 146 3.1. Wycena w trakcie roku obrotowego 146 3.2. Wycena na dzień bilansowy 146
4. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. i 23 lutego 2004 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR 32, MSR 39 i MSSF 7 oraz MSSF 9) - najważniejsze różnice 147
5. Dostosowanie planu kont do MSSF 151
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 155
Konta 10 - Kasa 155 Konto 101 - Kasa 155 Konto 102 - Kasa walutowa 158
Konta 13 - Rachunki w instytucjach finansowych 158 Konto 131 - Bieżące rachunki bankowe 158 Konto 132 - Lokacyjne rachunki bankowe 162 Konto 133 - Pozostałe rachunki w instytucjach finansowych 163 Konto 135 - Inne aktywa pieniężne 165
Konta 14 - Inwestycje krótkoterminowe - udziały i akcje 167 Konto 141 - Krótkoterminowe inwestycje - udziały (akcje) przeznaczone do obrotu 167 Konto 142 - Krótkoterminowe inwestycje - udziały (akcje) dostępne do sprzedaży 168 Konto 143 - Krótkoterminowe inwestycje - udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych 170 Konto 149 - Przekwalifikowanie inwestycji - udziałów i akcji 171
Konta 15 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe 173 Konto 151 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 173 Konto 152 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 174 Konto 153 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe stanowiące pożyczki i wierzytelności 176 Konto 154 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 178 Konto 159 - Przekwalifikowanie inwestycji - dłużne papiery wartościowe 179
Konta 16 - Inwestycje krótkoterminowe - należności z tytułu pożyczek 182 Konto 161 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki przeznaczone do obrotu 182 Konto 162 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki dostępne do sprzedaży 183 Konto 163 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki i wierzytelności 185 Konto 164 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki utrzymywane do terminu wymagalności 186 Konto 169 - Przekwalifikowanie inwestycji - pożyczki 188
Konta 17 - Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne 190 Konto 171 - Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne przeznaczone do obrotu 190 Konto 172 - Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne dostępne do sprzedaży 191 Konto 179 - Przekwalifikowanie inwestycji - jednostki uczestnictwa 193
Konta 18 - Inwestycje krótkoterminowe - instrumenty pochodne niestanowiące instrumentów zabezpieczających 194 Konto 181 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty forward 194 Konto 182 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty futures 195 Konto 183 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty swap 196 Konto 184 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty opcji 197
Konta 19 - Inwestycje krótkoterminowe - instrumenty pochodne stanowiące instrumenty zabezpieczające 197 Konto 191 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty forward 198 Konto 192 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty futures 199 Konto 193 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty swap 200 Konto 194 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty opcji 201
Zespół 2. Rozrachunki i roszczenia 202
1. Definicje, podstawowe pojęcia 202 1.1. Należności 203 1.2. Wycena należności 204 1.3. Zobowiązania 208 1.4. Wycena zobowiązań 210
2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice 212
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 216
Konta 20 - Rozrachunki z kontrahentami i odpisy aktualizujące 216 Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami krajowymi 218 Konto 202 - Rozrachunki z dostawcami krajowymi 220 Konto 203 - Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi 222 Konto 204 - Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi 224 Konto 206 - Odpisy aktualizujące rozrachunki z odbiorcami krajowymi 227
Konto 21 - Rozrachunki w walutach obcych 228
Konta 22 - Rozrachunki publicznoprawne 229 Konto 220 - Rozrachunki publicznoprawne 233 Konto 221 - VAT naliczony i jego rozliczenie 235 Konto 222 - VAT należny i jego rozliczenie 237 Konto 223 - VAT naliczony przyszłych okresów 239 Konto 224 - VAT należny przyszłych okresów 240
Konta 23 - Rozrachunki z pracownikami 240 Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 242 Konto 232 - Rozrachunki z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek 244 Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami 245
Konta 24 - Pozostałe rozrachunki 248 Konto 241 - Rozrachunki z właścicielami 249 Konto 242 - Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek 250 Konto 249 - Inne rozrachunki i rozliczenia 253
Konto 25 - Rozrachunki wewnątrzzakładowe 254
Konta 26 - Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 255 Konto 261 - Długoterminowe pożyczki 255 Konto 262 - Krótkoterminowe pożyczki 257 Konto 263 - Długoterminowe kredyty bankowe 258 Konto 264 - Krótkoterminowe kredyty bankowe 259
Konta 27 - Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych 261 Konto 270 - Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 261 Konto 271 - Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 262 Konto 272 - Zobowiązania wekslowe 263
Konta 28 - Inne zobowiązania finansowe 264 Konto 283 - Inne zobowiązania finansowe 264 Konto 285 - Należności z tytułu leasingu finansowego 264 Konto 286 - Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 266
Konta pozabilansowe 267 Konto 290 - Zobowiązania warunkowe 267
Zespół 3. Materiały i towary 268
1. Definicje, podstawowe pojęcia 268
2. Zasady wyceny 269 2.1. Wycena w ciągu roku obrotowego 269 2.2. Wycena na dzień bilansowy 272 2.3. Metody wyceny rozchodu 273 2.4. Ewidencja 276 2.5. Inwentaryzacja 277
3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice 277
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 281
Konto 301 - Rozliczenie zakupu materiałów 281 Konto 302 - Rozliczenie zakupu usług i energii obcej 282 Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów 284 Konto 304 - Rozliczenie zakupów dotyczących środków trwałych, środków trwałych w budowie 286 Konto 311 - Materiały 287 Konto 315 - Odpisy aktualizujące wartość materiałów 289 Konto 316 - Koszty zakupu dotyczące zapasu materiałów 290 Konto 331 - Towary 291 Konto 335 - Odpisy aktualizujące wartość towarów 293 Konto 336 - Koszty zakupu dotyczące zapasu towarów 294 Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów 295 Konto 343 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów 296
Konta pozabilansowe 298 Konto 390 - Zapasy obce 298 Konto 391 - Towary przyjęte w komis 299
Zespół 4. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 300
1. Definicje, podstawowe pojęcia 300
2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice 306
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 308
Konto 401 - Zużycie materiałów i energii 308 Konto 402 - Usługi obce 311 Konto 403 - Podatki i opłaty 314 Konto 404 - Wynagrodzenia 315 Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 316 Konto 408 - Amortyzacja 318 Konto 409 - Pozostałe koszty 320 Konto 490 - Rozliczenie kosztów rodzajowych 321
Zespół 5. Koszty w układzie kalkulacyjnym i ich rozliczenie 323
1. Definicje, podstawowe pojęcia 323 1.1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie funkcjonalnym 324 1.2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym 326 1.2.1. Koszty bezpośrednie 327 1.2.2. Koszty pośrednie 328 1.3. Zalecane metody ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 331
2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice 346
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 349
Konta 50 - Koszty działalności podstawowej 349 Konto 501 - Koszty działalności podstawowej 350 Konto 502 - Koszty wydziałowe produkcji podstawowej 353 Konto 508 - Koszty ogólnoprodukcyjne 355 Konto 509 - Braki 356
Konto 51 - Koszty zakupu 357
Konto 52 - Koszty sprzedaży 359
Konto 53 - Koszty działalności pomocniczej 361
Konto 55 - Koszty ogólnego zarządu 364
Konto 58 - Rozliczenie kosztów działalności 366
Zespół 6. Produkty i rozliczenia międzyokresowe 368
1. Definicje, podstawowe pojęcia 368 1.1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 371 1.2. Zmiana stanu produktów 373 1.2.1. Krąg kosztowy 376
2. Zasady wyceny 378 2.1. Wycena przychodu wyrobów gotowych 380 2.2. Wycena rozchodu wyrobów gotowych 381 2.3. Rozwiązania szczegółowe dla oprogramowania i projektów typowych 382 2.4. Odpisy aktualizujące wartość produktów 383
3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice 385 3.1. Zmiana stanu produktów według MSSF/MSR 385
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 388
Konto 601 - Wyroby gotowe 388 Konto 602 - Półfabrykaty 390 Konto 603 - Produkcja w toku 391 Konto 620 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych 393 Konto 626 - Odpisy aktualizujące wartość produktów 395 Konto 641 - Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów 396 Konto 645 - Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 398 Konto 646 - Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu innych świadczeń 399 Konto 647 - Rozliczenie kosztów usług długoterminowych 401 Konto 648 - Rozliczenie przychodów długoterminowych z usług długoterminowych 403 Konto 650 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów 404
Zespół 7. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem 407
1. Definicje, podstawowe pojęcia 407 1.1. Uznanie przychodów 407 1.1.1. Uznanie przychodu w momencie przekazania rzeczy 410 1.1.2. Uznanie przychodu w trakcie produkcji lub świadczenia usługi 413 1.1.3. Uznanie przychodu w momencie odbioru produktu przez nabywcę 425 1.1.4. Uznanie przychodu po przekazaniu dóbr i usług do nabywcy 425 1.2. Uznanie kosztów 426 1.2.1. Pomiar kosztów współmiernych do przychodów 426 1.3. Przychody i koszty związane z inwestycjami w aktywa trwałe 430 1.4. Przychody i koszty związane z inwestycjami w aktywa obrotowe 430 1.5. Pozostała działalność operacyjna 431
2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice 434
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 437
Konto 700 - Sprzedaż produktów 437 Konto 701 - Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 441 Konto 730 - Sprzedaż towarów 442 Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów 444 Konto 740 - Sprzedaż materiałów 446 Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów 448 Konto 751 - Przychody i koszty z udziałów (akcji) wycenianych metodą praw własności oraz dywidendy z tytułu udziałów i akcji 450 Konto 752 - Przychody z tytułu odsetek 452 Konto 753 - Przychody ze zbycia aktywów finansowych 453 Konto 754 - Przychody z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych, w tym z tytułu przekwalifikowania 454 Konto 755 - Pozostałe przychody finansowe 455 Konto 756 - Koszty odsetek 456 Konto 757 - Koszty ze zbycia aktywów finansowych 457 Konto 758 - Koszty z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych 458 Konto 759 - Pozostałe koszty finansowe 459
Konta 76 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne 460 Konto 761 - Przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 461 Konto 762 - Dotacje, subwencje, dopłaty 462 Konto 763 - Pozostałe przychody operacyjne 463 Konto 764 - Pozostałe przychody operacyjne - działalność socjalna 465 Konto 765 - Pozostałe przychody operacyjne z tytułu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych 466 Konto 766 - Wartość netto rozchodowanych składników aktywów trwałych 467 Konto 767 - Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych 468 Konto 768 - Pozostałe koszty operacyjne 469 Konto 769 - Pozostałe koszty operacyjne - działalność socjalna 471 Konto 790 - Obroty wewnętrzne 472 Konto 791 - Koszt obrotów wewnętrznych 475
Zespół 8. Kapitały (fundusze) własne, należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały (akcje) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy 477
1. Definicje, podstawowe pojęcia 477 1.1. Kapitał własny 477 1.1.1. Spółka cywilna .478 1.1.2. Spółki handlowe 480 1.2. Rezerwy na zobowiązania 500 1.2.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 502 1.2.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne .516 1.2.3. Pozostałe rezerwy 517 1.3. Ujemna wartość firmy 520
2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - najważniejsze różnice 521
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 533
Konto 801 - Kapitał (fundusz) podstawowy 533 Konto 803 - Należne wpłaty na kapitał podstawowy 539 Konto 804 - Udziały (akcje) własne 540 Konto 811 - Kapitał (fundusz) zapasowy 542 Konto 812 - Kapitał z aktualizacji wyceny 544 Konto 813 - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 547 Konto 819 - Odroczony podatek dochodowy odnoszony bezpośrednio na kapitał własny 549 Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego 550 Konto 829 - Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego 552 Konto 831 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 552 Konto 833 - Pozostałe rezerwy 553 Konto 841 - Ujemna wartość firmy 554 Konto 851 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów 556 Konto 860 - Wynik finansowy 559 Konto 870 - Podatek dochodowy bieżący 562 Konto 871 - Odroczony podatek dochodowy 563 Konto 872 - Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 564
Procedura sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat na podstawie zawartego w opracowaniu planu kont 567
BILANS 567
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 571
(wariant kalkulacyjny) 571
(wariant porównawczy) 573
Objaśnienie 574
Kategoria: Bankowość i Finanse
Zabezpieczenie: Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
ISBN: 978-83-8092-082-8
Rozmiar pliku: 4,1 MB

BESTSELLERY

Kategorie: