Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-264-7524-5
Język:
Polski
Rok wydania:
2014
Rozmiar pliku:
2,3 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
99,00
Cena w punktach Virtualo:
9900 pkt.

Pełny opis

Książka stanowi kompendium wiedzy o systemie rachunkowości podmiotów leczniczych: publicznych, przedsiębiorców i non profit. Poruszono w niej zagadnienia rachunkowości jednostek gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotów leczniczych, zasad ich gospodarki finansowej oraz potrzeb informacyjnych różnych odbiorców. Przedstawiono najważniejsze i najbardziej aktualne kwestie, opierając się na obowiązujących regulacjach prawnych, takich jak prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, prawo podatkowe, prawo o działalności leczniczej, kodeks spółek handlowych.

Szczegółowo omówiono:
  • cechy podmiotów leczniczych jako obiektów systemu rachunkowości,
  • specyfikę i uwarunkowania systemu rachunkowości podmiotu leczniczego z uwzględnieniem formalnoprawnych podstaw jego funkcjonowania,
  • podstawy pomiaru wartości w systemie rachunkowości stosowanym w podmiotach leczniczych,
  • poszczególne grupy składników aktywów i pasywów bilansu,
  • zasady ustalania i podziału wyniku finansowego,
  • sprawozdawczość finansową.
  • Adresaci:
    Publikacja jest przeznaczona dla osób zajmujących się profesjonalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych: głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych oraz kierownictwa podmiotów leczniczych, w tym przedstawicieli rad społecznych czy rad nadzorczych odpowiedzialnych za kształt systemu rachunkowości oraz przyjętą politykę w tym zakresie. Może stanowić cenną pomoc dla organów tworzących tych jednostek w sprawowaniu funkcji nadzoru i kontroli. Zainteresuje studentów i słuchaczy różnych form kształcenia zawodowego: studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, studiów ekonomicznych, a także biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe podmiotów leczniczych.

Spis treści

Wstęp 9
Rozdział 1 Podmiot leczniczy jako obiekt systemu rachunkowości 13
1.1. Istota i atrybuty podmiotu leczniczego 13
1.2. Rodzaje podmiotów leczniczych 21
1.3. Interesariusze podmiotu leczniczego, ich cele i potrzeby informacyjne 26
Rozdział 2 Specyfika systemu rachunkowości podmiotów leczniczych 32
2.1. Pojęcie, zakres i funkcje rachunkowości podmiotu leczniczego 32
2.2. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości 40
2.3. Podmiotowy zakres ustawy o rachunkowości a jednostki prowadzące działalność leczniczą 43
2.4. Wewnętrzne regulacje dotyczące rachunkowości w podmiocie leczniczym 47
2.5. Modele rachunkowości w podmiotach leczniczych 53
Rozdział 3 Pomiar wartości w systemie rachunkowości podmiotu leczniczego 59
3.1. Istota i zasady pomiaru wartości w systemie rachunkowości 59
3.2. Kategorie pomiaru wartości w systemie rachunkowości 60
3.3. Język opisu wyników pomiaru w systemie rachunkowości 66
Rozdział 4 Rzeczowe i niematerialne aktywa trwałe podmiotu leczniczego 74
4.1. Istota, klasyfikacja i wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 74
4.2. Zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 79
4.3. Aktualizacja wartości i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 87
4.4. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 89
4.5. Środki trwałe w budowie 98
Rozdział 5 Aktywa inwestycyjne podmiotu leczniczego 101
5.1. Istota i rodzaje aktywów inwestycyjnych 101
5.2. Aktywa finansowe i niefinansowe i ich wycena 105
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe i niefinansowe w księgach rachunkowych 109
5.4. Struktura krótkoterminowych aktywów finansowych i zasady ich ewidencji 116
Rozdział 6 Aktywa pieniężne podmiotu leczniczego 122
6.1. Istota, rodzaje i zasady gospodarowania aktywami pieniężnymi 122
6.2. Środki pieniężne w kasie 126
6.3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 130
6.4. Kredyty bankowe 133
6.5. Inne środki pieniężne 136
Rozdział 7 Rzeczowe aktywa obrotowe w podmiocie leczniczym 141
7.1. Zasady gospodarowania zapasami 141
7.2. Klasyfikacja zapasów i zasady ich wyceny 143
7.3. Leki i materiały medyczne w księgach rachunkowych 150
7.4. Ewidencja innych materiałów 156
7.5. Ewidencja towarów 158
7.6. Specyfika inwentaryzacji leków i innych materiałów medycznych 164
Rozdział 8 Rozrachunki i roszczenia w podmiocie leczniczym 168
8.1. Pojęcie rozrachunków i ich rodzaje 168
8.2. Zasady wyceny rozrachunków 171
8.3. Rozrachunki z kontrahentami 176
8.4. Rozrachunki publicznoprawne 181
8.5. Rozrachunki z pracownikami 188
8.6. Pozostałe rozrachunki 192
8.7. Odpisy aktualizujące należności 193
8.8. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek 197
8.9. Należności dochodzone sądownie 201
8.10. Zasady inwentaryzacji rozrachunków 204
Rozdział 9 Rezerwy w podmiocie leczniczym 207
9.1. Ogólna charakterystyka rezerw 207
9.2. Rezerwy na przyszłe zobowiązania i straty w księgach rachunkowych 210
9.3. Rezerwy na świadczenia dla pracowników 212
9.4. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku dochodowego 220
9.5. Ujawnienia informacji o rezerwach w sprawozdaniu finansowym 231
Rozdział 10 Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów w podmiocie leczniczym 232
10.1. Rozliczenia międzyokresowe czynne 232
10.2. Rozliczenia międzyokresowe bierne 239
10.3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 244
Rozdział 11 Fundusze (kapitały) podmiotu leczniczego 248
11.1. Istota i rodzaje funduszy (kapitałów) 248
11.2. Fundusze (kapitały) podstawowe 250
11.3. Fundusze (kapitały) zapasowe 259
11.4. Fundusz (kapitał) z aktualizacji wyceny 260
11.5. Pozostałe fundusze (kapitały) rezerwowe 262
11.6. Fundusze specjalne 262
Rozdział 12 Przychody i koszty działalności podmiotu leczniczego 266
12.1. Istota i rodzaje przychodów oraz kosztów działalności 266
12.2. Przychody i koszty dotyczące działalności medycznej 272
12.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 286
12.4. Przychody i koszty finansowe 295
12.5. Zyski i straty nadzwyczajne 300
12.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 302
12.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 304
Rozdział 13 Wynik finansowy i jego podział w księgach rachunkowych podmiotu leczniczego 307
13.1. Pojęcie wyniku finansowego i czynniki go kształtujące 307
13.2. Procedury ustalania wyniku finansowego 310
13.3. Bilansowe i podatkowe ustalanie podatku dochodowego 315
13.4. Podział wyniku finansowego 321
Rozdział 14 Sprawozdawczość finansowa podmiotu leczniczego 326
14.1. Istota i zasady sporządzania sprawozdania finansowego 326
14.2. Bilans 329
14.3. Rachunek zysków i strat 333
14.4. Informacja dodatkowa 339
14.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 344
14.6. Rachunek przepływów pieniężnych 347
14.7. Sprawozdanie z działalności podmiotu leczniczego 351
14.8. Badanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego 353
Załącznik nr 1 Zakładowy plan kont dla podmiotu leczniczego 359
Literatura 375
Wykaz aktów prawnych 379
Spis ilustracji 383
Spis schematów 385
Spis tabel 389
O autorach 393

BESTSELLERY