Zamówienia publiczne. Partnerstwo publiczno-prywatne. Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim. Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zamówienia publiczne. Partnerstwo publiczno-prywatne. Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim. Instytucje prawne realizacji przedsięwzięć publicznych - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-313-7
Język:
Polski
Data wydania:
Styczeń 2014
Rozmiar pliku:
2,4 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
40,00
Cena w punktach Virtualo:
4000 pkt.

Pełny opis

Książka zawiera syntetyczne omówienie zagadnień zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Analiza wzbogacona została licznymi orzeczeniami sądowymi oraz omówieniem najnowszych regulacji prawnych Unii Europejskiej odnoszących się do przedmiotowej materii.

Książka adresowana jest zarówno do pracowników administracji publicznej i samorządowej, jak i przedstawicieli biznesu zainteresowanych problematyką realizacji przedsięwzięć publicznych w praktyce. Publikacja będzie również przydatna dla studentów kierunków prawniczych i administracyjnych.

Spis treści

Wykaz skrótów

Zagadnienia wstępne
§ 1. Cel pracy
§ 2. Pojęcie instytucji prawnych
§ 3. Pojęcie przedsięwzięć publicznych

Rozdział I. Zamówienia publiczne


§ 1. Podstawowe pojęcia i konstrukcje z zakresu zamówień publicznych
A. Zamówienie publiczne
B. Zamawiający
C. Wykonawca
D. Przedmiot zamówienia publicznego
E. Środki publiczne
F. Progi ustalone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
G. Zamówienia in house
§ 2. Źródła prawa zamówień publicznych
A. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
B. Akty podustawowe
C. Kodeks cywilny
D. Źródła prawa Unii Europejskiej
E. Government Procurement Agreement
§ 3. Zasady udzielania zamówień publicznych
A. Uwagi ogólne
B. Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
C. Zasada bezstronności i obiektywizmu
D. Zasada jawności
E. Zasada zachowania formy pisemnej i języka polskiego
F. Zasada prymatu trybów przetargowych
§ 4. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Wybrane zagadnienia
A. Uwagi ogólne
B. Opis przedmiotu zamówienia
C. Ustalenie wartości zamówienia
D. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
E. Wszczęcie postępowania
F. Wybór najkorzystniejszej oferty
§ 5. Tryby udzielania zamówień publicznych
A. Uwagi wstępne
B. Przetarg nieograniczony
C. Przetarg ograniczony
D. Negocjacje z ogłoszeniem
E. Dialog konkurencyjny
F. Negocjacje bez ogłoszenia
G. Zamówienie z wolnej ręki
H. Zapytanie o cenę
I. Licytacja elektroniczna
J. Procedury uzupełniające
K. Konkurs
§ 6. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz zamówienia sektorowe
A. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
B. Zamówienia sektorowe
§ 7. Otoczenie instytucjonalne zamówień publicznych
A. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
B. Rada Zamówień Publicznych
C. Krajowa Izba Odwoławcza
§ 8. Umowa w sprawach zamówień publicznych
A. Uwagi wstępne
B. Forma umowy
C. Jawność umowy
D. Czas trwania umowy
E. Zgodność treści umowy z ofertą
F. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
G. Odstąpienie od umowy
H. Zabezpieczenie wykonania umowy
I. Umowa ramowa
§ 9. Środki ochrony prawnej
A. Informacje ogólne
B. Odwołanie
C. Skarga
D. Skarga kasacyjna

Rozdział II. Partnerstwo publiczno-prywatne


§ 1. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego
A. Poglądy doktryny
B. Definicja opisowa
§ 2. Warianty partnerstwa publiczno-prywatnego
§ 3. Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego
§ 4. Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle prawa Unii Europejskiej
§ 5. Strony partnerstwa publiczno-prywatnego
A. Podmiot publiczny i partner prywatny
B. Wybór partnera prywatnego
§ 6. Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego
§ 7. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym
§ 8. Partnerstwo publiczno-prywatne realizowane w formie spółki

Rozdział III. Koncesja na roboty budowlane lub usługi

§ 1. Uwagi ogólne
A. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi w kontekście prawa Unii Europejskiej
B. Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi w kontekście regulacji krajowych
§ 2. Pojęcie koncesji na roboty budowlane lub usługi
A. Koncesje jako prawne formy działania administracji publicznej w polskim porządku prawnym
§ 3. Przedmiot współpracy w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
§ 4. Postępowanie w sprawie wyboru koncesjonariusza
A. Zasady postępowania
B. Etapy postępowania
§ 5. Umowa koncesji
A. Strony umowy
B. Charakter prawny umowy
C. Treść umowy
§ 6. Postępowanie sądowe w sprawach dotyczących zawarcia umowy koncesji
A. Skarga do WSA
B. Skarga kasacyjna

Bibliografia

BESTSELLERY