Facebook - konwersja

Zepsucie dzisiejszej młodzieży gimnazyalnej i środki zaradcze - ebook

Format ebooka:
EPUB
Format EPUB
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najpopularniejszych formatów e-booków na świecie. Niezwykle wygodny i przyjazny czytelnikom - w przeciwieństwie do formatu PDF umożliwia skalowanie czcionki, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie jej wielkości do kroju i rozmiarów ekranu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
, MOBI
Format MOBI
czytaj
na czytniku
czytaj
na tablecie
czytaj
na smartfonie
Jeden z najczęściej wybieranych formatów wśród czytelników e-booków. Możesz go odczytać na czytniku Kindle oraz na smartfonach i tabletach po zainstalowaniu specjalnej aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Multiformat
E-booki w Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu. Oznacza to, że po dokonaniu zakupu, e-book pojawi się na Twoim koncie we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu.
(2w1)
Multiformat
E-booki sprzedawane w księgarni Virtualo.pl dostępne są w opcji multiformatu - kupujesz treść, nie format. Po dodaniu e-booka do koszyka i dokonaniu płatności, e-book pojawi się na Twoim koncie w Mojej Bibliotece we wszystkich formatach dostępnych aktualnie dla danego tytułu. Informacja o dostępności poszczególnych formatów znajduje się na karcie produktu przy okładce. Uwaga: audiobooki nie są objęte opcją multiformatu.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na czytniku
Czytanie na e-czytniku z ekranem e-ink jest bardzo wygodne i nie męczy wzroku. Pliki przystosowane do odczytywania na czytnikach to przede wszystkim EPUB (ten format możesz odczytać m.in. na czytnikach PocketBook) i MOBI (ten fromat możesz odczytać m.in. na czytnikach Kindle).
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na smartfonie
Aby odczytywać e-booki na swoim smartfonie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. iBooks dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Rok wydania:
2011
0,00
Cena w punktach Virtualo:
0 pkt.
Pobierz fragment

Klasyka na e-czytnik to kolekcja lektur szkolnych, klasyki literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej w formatach ePub i Mobi. Również miłośnicy filozofii, historii i literatury staropolskiej znajdą w niej wiele ciekawych tytułów.

Seria zawiera utwory najbardziej znanych pisarzy literatury polskiej i światowej, począwszy od Horacego, Balzaca, Dostojewskiego i Kafki, po Kiplinga, Jeffersona czy Prousta. Nie zabraknie w niej też pozycji mniej znanych, pióra pisarzy średniowiecznych oraz twórców z epoki renesansu i baroku.

Kategoria: Klasyka
Zabezpieczenie: brak
Rozmiar pliku: 191 KB

FRAGMENT KSIĄŻKI

I.

Okól­nik Rady Szkol­nej Kra­jo­wej z d. 8 lu­te­go 1911 roku, L. 795/IV, pod­da­jąc roz­wa­dze gron na­uczy­ciel­skich spra­wę za­pro­wa­dze­nia le­gi­ty­ma­cyi dla uczniów, łą­czy po­trze­bę togo środ­ka z ze­psu­ciem dzi­siej­szej mło­dzie­ży.

"Smut­ne a co­raz licz­niej­sze ob­ja­wy nie­wła­ści­we­go za­cho­wa­nia się mło­dzie­ży szkol­nej poza szko­łą, jak róż­ne wy­bry­ki na uli­cy, uczęsz­cza­nie gro­mad­ne do lo­ka­lów pu­blicz­nych, już od daw­na na­peł­nia­ją tro­ską i lę­kiem nie tyl­ko na­uczy­cie­li, ale i sze­ro­kie koła pu­blicz­no­ści. Mimo usil­nych sta­rań na­uczy­cie­li, nad­zór opie­kuń­czy nad mło­dzie­żą poza szko­łą jest wo­bec wzra­sta­ją­cej z roku na rok ilo­ści tej mło­dzie­ży nie­zmier­nie utrud­nio­ny, zwłasz­cza w mia­stach więk­szych, miesz­czą­cych w swym ob­rę­bie wie­le za­kła­dów i ty­sią­ce uczniów, któ­rych ewi­den­cyi nie­po­dob­na utrzy­mać. To tez czę­sto się zda­rza, że ucznio­wie, któ­rzy do­pu­ściw­szy się ja­kie­goś wy­kro­cze­nia, by­wa­ją za to po­cią­ga­ni do od­po­wie­dzial­no­ści przez pu­blicz­ność lub or­ga­na wła­dzy, po­da­ją na­zwi­ska zmy­ślo­ne, wsku­tek cze­go nie­moż­li­wem się sta­je wy­kry­cie wła­ści­we­go wi­no­waj­cy, względ­nie stwier­dze­nie, czy nim jest na­praw­dę uczeń, jak na to wska­zu­je mun­dur, no­szo­ny przez spraw­cę ka­ry­god­ne­go czy­nu".

Stąd po­wsta­ła myśl wpro­wa­dze­nia le­gi­ty­ma­cyi, za­opa­trzo­nych w fo­to­gra­fie, pod­pi­sa­no wła­sno­ręcz­nie przez po­sia­da­cza.

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że dla mło­dzie­ży zwłasz­cza star­szej, nie kon­tro­lo­wa­nej na każ­dym kro­ku przez ro­dzi­nę lub do­zór do­mo­wy, le­gi­ty­ma­cyę na­wet z fo­to­gra­fia­mi mogą stać się w mia­stach więk­szych bar­dzo po­ży­tecz­ne, Dla uczniów kla­sy I i II w prze­waż­nej czę­ści ode­gra­ją le­gi­ty­ma­cye rolę nie­szko­dli­wej a za­szczyt­nej od­zna­ki, do­ga­dza­ją­cej próż­no­st­ce, niby że­ton spor­tow­ca, cho­ciaż we Lwo­wie i w Kra­ko­wie na­wet i tej gru­pie nie­do­ro­słej mło­dzie­ży nie za­szko­dzą one dla­te­go, że w tym wie­ku strach przed od­po­wie­dzial­no­ścią bywa więk­szy, za­tem i śro­dek ten sil­niej od­dzia­ła; po­wtó­re dla­te­go, że dwa lata, prze­ży­te bez winy, ła­twiej nadal od winy uchro­nią, po trze­cie dla­te­go, że i w tym wie­ku (11 – 12 lat) tra­fia­ją się zło­dzie­je i ty­to­nio­wi pa­la­cze.

Le­gi­ty­ma­cyę już w 1908 roku na kon­fe­ren­cyi dy­rek­to­rów pro­po­no­wał dy­rek­tor No­gaj, go­rą­co je po­le­ca­li dy­rek­to­ro­wie Jam­ró­gie­wicz i Ma­ci­szew­ski. Śro­dek to za­tem nie nowy i może nie­raz za­pew­ne od­dać usłu­gę: rza­dziej chy­ba po­li­cyi na wy­pa­dek przy­trzy­ma­nia, gdyż po­li­cya i bez le­gi­ty­ma­cyi daje so­bie radę, czę­ściej sa­mym uczniom, jako śro­dek ostrze­gaw­czy i wstrzy­mu­ją­cy przed speł­nie­niem złe­go czy­nu. Nie bar­dzo prze­ma­wia za le­gi­ty­ma­cy­ami ar­gu­ment, że one odej­mą ob­cym in­dy­wi­du­om moż­ność pod­szy­wa­nia się pod god­ność uczniów. Po pierw­sze in­dy­wi­du­ów ta­kich na­wet w dwóch sto­li­cach na­szych nie­ma dużo: set­ka na kil­ka ty­się­cy uczniów. Po­wtó­re in­dy­wi­dua te będą mo­gły być tyl­ko wów­czas de­ma­sko­wa­ne przez po­li­cyę, kie­dy coś prze­skro­bią, gdy zaś ta­kie in­dy­wi­du­um bę­dzie spo­koj­ne i nie­ka­ry­god­ne, po­li­cya nie wkro­czy i fał­szy­we­go mun­du­ru nie od­kry­je. Po trze­cie ten, kto fał­szu­je god­ność stu­denc­ką, nie za­wa­ha się le­gi­ty­ma­cyi fał­szo­wać. Bez­po­śred­nim wła­dzom szkol­nym przy­bę­dzie nie­ła­twe za­da­nie ści­słej kon­tro­li nad le­gi­ty­ma­cy­ami, zwłasz­cza przy skłon­no­ści uczniów do zmia­ny za­kła­dów.

Po­mi­mo tego je­stem za le­gi­ty­ma­cy­ami, jako za środ­kiem na psy­cho­lo­gię stu­denc­ką od­dzia­ły­wać mo­gą­cym do­dat­nio.

Dzi­wi mię, że Koło Kra­kow­skie To­wa­rzy­stwa Na­uczy­cie­li szkół wyż­szych oświad­czy­ło się za znie­sie­niem mun­du­rów.
mniej..

BESTSELLERY

Kategorie: