Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy - jeden cel - Ebook (Książka PDF) do pobrania w formacie PDF
Fragment:

Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy - jeden cel - ebook

Oceń:
Format ebooka:
PDF
Format PDF
czytaj
na laptopie
czytaj
na tablecie
Format e-booków, który możesz odczytywać na tablecie oraz laptopie. Pliki PDF są odczytywane również przez czytniki i smartfony, jednakze względu na komfort czytania i brak możliwości skalowania czcionki, czytanie plików PDF na tych urządzeniach może być męczące dla oczu. Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na laptopie
Pliki PDF zabezpieczone watermarkiem możesz odczytać na dowolnym laptopie po zainstalowaniu czytnika dokumentów PDF. Najpowszechniejszym programem, który umożliwi odczytanie pliku PDF na laptopie, jest Adobe Reader. W zależności od potrzeb, możesz zainstalować również inny program - e-booki PDF pod względem sposobu odczytywania nie różnią niczym od powszechnie stosowanych dokumentów PDF, które odczytujemy każdego dnia.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
czytaj
na tablecie
Aby odczytywać e-booki na swoim tablecie musisz zainstalować specjalną aplikację. W zależności od formatu e-booka oraz systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na Twoim urządzeniu może to być np. Bluefire dla EPUBa lub aplikacja Kindle dla formatu MOBI.
Informacje na temat zabezpieczenia e-booka znajdziesz na karcie produktu w "Szczegółach na temat e-booka". Więcej informacji znajdziesz w dziale Pomoc.
Wydawnictwo:
ISBN:
978-83-7930-176-8
Język:
Polski
Data wydania:
Wrzesień 2013
Rozmiar pliku:
4,7 MB
Zabezpieczenie:
Watermark
Watermark
Watermarkowanie polega na znakowaniu plików wewnątrz treści, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie unikatowej licencji transakcyjnej Użytkownika. E-książki zabezpieczone watermarkiem można odczytywać na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format (czytniki, tablety, smartfony). Nie ma również ograniczeń liczby licencji oraz istnieje możliwość swobodnego przenoszenia plików między urządzeniami. Pliki z watermarkiem są kompatybilne z popularnymi programami do odczytywania ebooków, jak np. Calibre oraz aplikacjami na urządzenia mobilne na takie platformy jak iOS oraz Android.
Cena Virtualo
42,00
Cena w punktach Virtualo:
4200 pkt.

Pełny opis

Oddawana do rąk czytelników pozycja stanowi próbę wskazania dobrych praktyk w zakresie zwalczania przemytu, ze szczególnym uwzględnieniem przemytu wyrobów akcyzowych. Problematyka zwalczania tego zjawiska nabrała bowiem istotnego znaczenia we Wspólnocie Europejskiej z uwagi przede wszystkim na obowiązującą zasadę swobodnego przepływu towarów między krajami członkowskimi i związany z tym praktyczny brak kontroli granicznych w obrocie towarami między krajami członkowskimi. W związku z powyższym w niniejszej publikacji przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w walkę z przestępczością dotyczącą przemytu, w szczególności zaś przedstawiciele finansowych i niefinansowych organów postępowania przygotowawczego, prokuratorzy, sędziowie, oraz przedstawiciele doktryny prezentują własne opinie i doświadczenia w przedmiocie postępowania w sprawach o przemyt wyrobów akcyzowych.

Z recenzji dr hab. Ewy M. Guzik-Makaruk, Prof. UwB, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet w Białymstoku

Monografia stanowi cenne źródło wiedzy o przyczynach, przejawach oraz zwalczaniu szeroko pojętej przestępczości przemytniczej. Jej odbiorcami mogą być zarówno środowiska akademickie, jak i przedstawiciele organów administracji celnej w Polsce, a także organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Niewątpliwie zaletą pracy jest szeroki konglomerat poruszonych w niej problemów podanych w przystępny sposób, jasnym i zrozumiałym językiem pomimo zawiłości przedstawianych zagadnień. Praca wzbogacona jest wydatnie tabelami, diagramami i wykresami, co zdecydowanie ułatwia percepcję tego trudnego tekstu.

Spis treści

PRZEDMOWA
Rozdział I
FORMY PRZEMYTU WYROBÓW AKCYZOWYCH
1.1. Zwalczanie przemytu – różne perspektywy, wspólny cel. Uwagi wprowadzające
1.2. Społeczno-ekonomiczne przesłanki przemytu wyrobów akcyzowych. Przemyt i handel papierosami – przyczyny i zwalczanie
1.2.1. Założenia i cele opracowania
1.2.2. Metodologia i baza źródłowa
1.2.3. Główne przyczyny nielegalnego handlu
1.2.4. Przyczyny biologiczno-psychologiczne
1.2.5. Przyczyny społeczno-ekonomiczne
1.2.6. Przyczyny organizacyjno-instytucjonalne
1.2.7. Przyczyny prawno-fi skalne (podatkowo-budżetowe)
1.2.8. Współczesne instytucjonalno-prawne formy organizacyjne walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi
1.2.8.1. Polska
1.2.8.2. Poziom międzynarodowy
1.2.8.3. Ramowa Konwencja o Ograniczeniu Użycia Tytoniu – FCTC
1.2.8.4. Współpraca służb celnych w zwalczaniu przemytu tytoniowego
1.2.8.5. Współpraca z biznesem
1.2.8.6. Współpraca służb celnych
1.2.9. Rekomendacje rozwiązań i działań zwiększających efektywność walki z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi
1.2.9.1. Propozycje instytucjonalno-prawne
1.2.9.2. Działania Polskiej Służby Celnej
1.2.9.3. Podsumowanie: korzyści z obowiązkowego wprowadzenia metody monitorowania i śledzenia
1.3. Formy przemytu, skala zjawiska i poziom ujawnień
1.3.1. Definicja przemytu
1.3.2. Przyczyny przemytu
1.3.3. Rodzaje przemytu
1.3.4. Formy i metody przemytu
1.3.5. Główne kierunki – ogólna charakterystyka
1.3.6. Rodzaje przemycanych towarów
1.3.6.1. Alkohol
1.3.6.2. Paliwa
1.3.6.3. Inne towary
1.3.6.4. Wyroby tytoniowe
1.3.6.4.1. Kierunki przemytu papierosów do Polski oraz na terytorium WE
1.3.6.4.2. Charakterystyka tendencji
1.3.6.4.3. Straty budżetu
1.3.6.4.4. Opłacalność przemytu papierosów
1.3.7. Zwalczanie przemytu
1.3.8. Podsumowanie
Bibliografia
Rozdział II
ROZWIĄZANIA PRAWNE W ZAKRESIE ZWALCZANIA PRZEMYTU WYROBÓW AKCYZOWYCH
2.4. Karnoskarbowe regulacje dotyczące problematyki zwalczania przemytu
2.5. Metodyka prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach dotyczących przestępstw związanych z przemytem
2.6. Cywilnoprawne aspekty odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem Służby Celnej)
Uwagi ogólne
2.6.2. Odpowiedzialność majątkowa Skarbu Państwa według
przepisów KC
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych na podstawie przepisów szczególnych
Uwagi końcowe
Rozdział III
KRYMINOLOGICZNE ASPEKTY ZJAWISKA PRZEMYTU, W TYM PRZYCZYNY, CHARAKTERYSTYKA SPRAWCÓW, MODUS OPERANDI PRZEMYTU
3.1. Psychologiczna charakterystyka sprawców przestępstwa przemytu
3.2. Charakterystyka sprawców przestępstw przemytniczych – wyniki badań własnych
3.2.1. Cudzoziemcy sprawcy przestępstw przemytniczych – wyniki badań własnych
3.2.2. Metody badań
3.2.3. Charakterystyka sprawców przemytu
3.2.4. Przestępstwa
3.2.5. Wymierzone kary i środki karne
3.2.6. Wnioski
Bibliografia
3.3. Charakterystyka sprawców z punktu widzenia prowadzonych spraw karnych skarbowych w Urzędzie Celnym w Białymstoku
Bibliografia
3.4. Zjawisko przemytu na tle nielegalnych rynków – perspektywa lokalna, regionalna oraz międzynarodowa
3.4.1. Nielegalne rynki – zagadnienia wstępne
3.4.2. Defi nicje i klasyfi kacje nielegalnych rynków
3.4.3. Ekonomiczne teorie przestępczości a problematyka nielegalnych rynków
3.4.4. Przegląd wybranych nielegalnych rynków
3.4.5. Nielegalne rynki – współpraca krajowa i międzynarodowa
3.4.6. Współczesne wyzwania dla służb celnych – perspektywa krajowa i międzynarodowa
Rozdział IV
ZASADY, INTERPRETACJA ORAZ POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE ZWOLNIEŃ
CELNYCH STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ DYREKTYWY RADY 2007/74/WE Z DNIA 20 GRUDNIA 2007 R.
4.1. Regulacje prawne w zakresie zwolnień celnych dla podróżnych
4.1.1. Podstawy współczesnego zakresu zwolnień celnych
4.1.2. Prawodawstwo Unii Europejskiej – tło i ostatnie zmiany
4.1.3. Transpozycja przepisów UE do polskiego prawa krajowego
4.1.4. Stosowanie zakresu zwolnień celnych w UE – praktyka i problemy
4.1.5. Wnioski
4.2. Problematyka zwolnień towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnych z VAT i akcyzy w świetle Dyrektywy Rady 2007/74/WE z dn. 20 grudnia 2007 r.
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Główne założenia dyrektywy 2007/74/WE w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy
4.2.3. Problemy interpretacyjne przepisów dotyczących zwolnień podróżnych
4.2.4. Zakończenie
Bibliografia
4.3. Implementacja Dyrektywy Rady 2007/74/WE z 20 grudnia 2007 r. w polskim systemie prawnym – wybrane zagadnienia
4.3.1. Wstęp
4.3.2. Zakres przedmiotowy Dyrektywy 74/2007/WE
4.3.3. Implementacja Dyrektywy 2007/74/WE w przepisach o podatku akcyzowym
4.3.4. Implementacja Dyrektywy 2007/74/WE w przepisach o podatku od towarów i usług
4.3.5. Regulacje w zakresie kodeksu karnego skarbowego w zakresie implementacji dyrektywy 74/2007/WE
4.3.6. Zwolenie z podatków paliw przywożonych z zbiornikach pojazdów silnikowych
4.3.7. Podsumowanie
Rozdział V
ZASADY WYMIARU KARY I ŚRODKÓW KARNYCH DLA OSÓB NIELEGALNIE WPROWADZAJĄCYCH WYROBY AKCYZOWE NA OBSZAR UE
5.1. Wstęp
5.2.2. Uwarunkowania działań Służby Celnej, specyfika spraw ściganych przez urzędy celne i rola urzędów celnych
5.2.3. System sankcji w Kodeksie karnym skarbowym
5.2.3.1. Katalog kar i środków karnych
5.2.3.2. Ustawowe dyrektywy i specyfika zasad wymiaru kary w kodeksie karnym skarbowym
5.2.4. Rozdział Realizacja zasad wymiaru kary w sprawach ujawnionych bądź przekazanych do prowadzenia
przez urzędy celne
5.2.4.1. Polityka kryminalna Służby Celnej
5.2.4.2. Działania podejmowane wobec sprawców, którzy naruszają przepisy wielokrotnie
5.2.5. Praktyka ustalania i wymiaru kar i środków karnych
5.2.5.1. Sprawy kierowane do sądu z aktem oskarżenia
5.2.5.2. Sprawy skierowane do sądu z wnioskiem o zezwolenie na dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności
5.2.5.3. Postępowanie mandatowe
5.2.6. Ocena stosowanych form pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności oraz stosowanych kar i środkach karnych
5.2.6.1. Wymiar kary grzywny
5.2.7. Posumowanie
Bibliografia
5.3. Kary i środki karne za przemyt stosowane w Polsce i w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej
Wstęp
5.3.1. Unijne podstawy prawne
5.3.2. Charakter kar
5.3.3. Osoby podlegające odpowiedzialności
5.3.4. Kary i środki karne za przemyt w Unii Europejskiej
5.3.5. Kara pozbawienia wolności
5.3.6. Kara grzywny
5.3.7. Łączenie kary pozbawienia wolności i kary grzywny
5.3.8. Obostrzenie kary
5.3.9. Złagodzenie kary
5.3.10. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (ang. seetlement)
5.3.11. Plan działań Unii Europejskiej
Zakończenie
Bibliografia
GŁOS PRZECIWKO AKTUALNEMU ZAKAZOWI ORZEKANIA PRZEZ SĄD KARNY PRZEPADKU PRZEDMIOTÓW TYTUŁEM ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO PO UPRZEDNIM NAŁOŻENIU NA SPRAWCĘ WYKROCZENIA CELNEGO (ZWŁASZCZA AKCYZOWEGO) KARY GRZYWNY W DRODZE PRAWOMOCNEGO MANDATU KARNEGO
Uwagi wstępne
5.4.2. Uwagi szczegółowe
5.4.3. Uwagi końcowe

BESTSELLERY